EU:n ja Kanadan välinen laaja-alainen kauppa- ja taloussopimus

CETA on EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus. Se alentaa tulleja ja helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä, mikä hyödyttää sekä EU:n että Kanadan kansalaisia ja yrityksiä.

CETA tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017, joten suurinta osaa sopimuksesta sovelletaan nyt. EU-maiden – ja joissakin tapauksissa myös alueellisten – kansallisten parlamenttien on sitten hyväksyttävä CETA, ennen kuin se voi saada täyden vaikutuksensa.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017.

Alueet, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan, ovat seuraavat:

 • investointisuoja ja investointituomioistuinjärjestelmä
 • pääsy arvopaperisijoitusmarkkinoille
 • videokuvaa koskevat määräykset
 • kaksi säännöstä, jotka liittyvät hallinnollisten menettelyjen avoimuuteen, uudelleentarkasteluun ja muutoksenhakuun jäsenvaltioiden tasolla

Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien jäsenvaltioiden parlamentit ovat virallisesti ratifioineet sen.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Kolmikantasopimus

 • poistaa tai alentaa kaupan esteitä, tulleja ja vientiin liittyviä kustannuksia
 • yksinkertaistetaan paperityötä, teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä ja alkuperäsääntöjä koskevia vaatimuksia, tuotetestausvaatimuksia, hankintatietoja, teollis- ja tekijänoikeuksia jne.
 • edistää elintarvikkeiden, eläin- ja kasvituotteiden kauppaa säilyttäen samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden korkean tason
 • antaa yrityksellesi mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin Kanadan hallinnon kaikilla tasoilla
 • parantaa pääsyä markkinoille tietyillä aloilla, parantaa työntekijöiden liikkuvuutta ja helpottaa ammattihenkilöiden tutkintojen vastavuoroista tunnustamista
 • suojelee suurta valikoimaa korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä Kanadan markkinoilla
 • edistää laadukkaita investointeja EU:n ja Kanadan välillä

Soveltamisalaan kuuluvat tavaroiden markkinoillepääsyä koskevat säännöt, kaupan tekniset esteet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, investoinnit, palvelut, sähköinen kaupankäynti, kilpailupolitiikka, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeudet, sääntely-yhteistyö tai riitojenratkaisu. Liitteisiin sisältyvät tullien poistoluettelot, kiintiöt, menettelyt, alkuperäsäännöt, vaatimustenmukaisuuden arviointien vastavuoroinen hyväksyminen jne.

 

Sopimuksen luvut selitetään lyhyesti täällä, ja niihin liittyvä teksti on ladattavissa.

Tariffit

Kanada ja EU poistivat jo 21. syyskuuta 2017 98 prosenttia tullinimikkeistään ja sopivat lähes kaikkien jäljellä olevien tullinimikkeiden asteittaisesta poistamisesta. Vuoteen 2024 mennessä 99 prosenttia kaikista tullinimikkeistä on poistettu.

Kanadalaisiin tuotteisiin, joihin sovelletaan siirtymävaiheen tullien poistamista, kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvot
 • alukset
 • ohra ja maltaat
 • puhdistettu sokeri
 • perunatärkkelys
 • kukat

Eurooppalaisia tuotteita, joihin sovelletaan siirtymävaiheen tariffien poistamista, ovat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvot
 • joitakin kala- ja äyriäistuotteita
 • raaka ja puhdistettu sokeri
 • tietyt jyvät

Tullien asteittainen poistaminen noudattaa tullien poistamisaikataulua. Alennukset ilmaistaan sopimuksen liitteessä 2A olevissa vaiheluokissa.

 • A: tulli nolla 21. syyskuuta 2017
 • B: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina kolmen vuoden aikana
 • C: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina viiden vuoden aikana
 • D: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina 7 vuoden aikana
 • E: tulli on vapautettu tullien poistamisesta
 • S: tulli pysyy samana viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se poistetaan kolmessa tasasuuressa erässä vuoden 8 tammikuun 1 päivänä.
 • AV0 + EUROOPAN PARLAMENTTI: arvotulli on nolla sen tullessa voimaan; näihin alkuperätuotteisiin sovellettavasta tulohintajärjestelmästä johtuva paljoustulli pidetään voimassa.

 

Kaupan alan avustajani esittää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistoaikataulut.

Teollisuustuotteet

Molemmat osapuolet ovat sopineet poistavansa 100 prosenttia teollisuustuotteiden tullinimikkeistä, joista Kanadan osalta 99,6 prosenttia ja EU:n osalta 99,4 prosenttia sen tullessa voimaan. Harvoista tuotteista, joita ei ollut vapautettu voimaan tullessaan, on rajoitettu määrä autoteollisuuden tuotteita, jotka vapautetaan vastavuoroisesti 3, 5 tai 7 vuoden ajan (17 tuotetta Kanadan tariffitarjouksessa ja vastaavat tuotteet EU:n tarjouksessa). Kanada vapauttaa jäljellä olevat aluksia koskevat tullinsa seitsemän vuoden aikana (eli vuoteen 2024 mennessä).

Maataloustuotteet

Sopimuksen tullessa voimaan Kanada poisti tullit 90,9 prosentin osalta kaikista maatalouden tullinimikkeistään. Vuoteen 2023 mennessä osuus nousee 91,7 prosenttiin.

Herkkien maataloustuotteiden osalta sovelletaan erityiskohtelua:

Tullikiintiöt

Molemmat osapuolet soveltavat tariffikiintiöitä tiettyihin tuotteisiin, kuten kanadalaiseen naudanlihaan, sianlihaan ja sokerimaissiin sekä eurooppalaiseen juustoon. Kyseessä ovat tietyt tavaramäärät, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tiettynä ajanjaksona.

Tuonti Kanadasta

Tariffikiintiön jako perustuu kiintiössä käytettävissä oleviin määriin ja haettuun määrään, josta kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet EU:n komissiolle.

Kun komissio on laskenut kiintiöosuudet ja julkaissut ne, EU-maiden on myönnettävä tuonti- tai vientitodistukset kyseisissä tariffikiintiöissä haetuille määrille.

Samanaikaista tarkastelua koskevat perussäännöt määritellään tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006.

EU:n tariffikiintiöiden jakoasteet tuontilisensseinä julkaistaan kuukausittain, ja ne ovat saatavilla lihamarkkinoiden seurantakeskuksen kautta.

Seuraavissa asetuksissa määritellään, miten EU hallinnoi CETA-sopimuksen erilaisia tariffikiintiöitään.

Vienti Kanadaan
 • Kanada soveltaa vuotuista mallia maitotuotteiden kiintiöiden jakamisessa.
 • kiintiöitä haetaan marraskuun alkupuoliskolla, ja käyttämättömät kiintiöt palautetaan ja jaetaan uudelleen 1. elokuuta.
 • saadakseen kiintiön sinun on asuttava Kanadassa ja toimittava juustoalalla

Lisätietoja tariffikiintiöiden myöntämisestä EU:sta Kanadaan CETA-sopimuksen mukaisesti vietäville maitotuotteille on saatavilla Global Affairs Canada -verkkosivustolla kohdassa ”Notices”

Tuojille osoitetuissa ilmoituksissa vahvistetaan kelpoisuusperusteet, joiden perusteella kullekin tariffikiintiölle voidaan myöntää jako. Tiedonannoissa annetaan myös tietoja tariffikiintiöiden hallinnoinnista yleensä ja hakemuksen jättämismenettelystä. Hakulomakkeet ja niihin liittyvät liitteet ovat kunkin ilmoituksen liitteenä.

Vuoden 2020 CETA-sopimuksen haltijoita koskeva luettelo

Vuoden 2020 CETA – Teollisuusjuustokiintiöiden haltijoiden luettelo

2019 – taulukko juuston CETA-tariffikiintiön käytöstä

Lisäksi on huomattava, että

 • hedelmiin ja vihanneksiin sovelletaan edelleen EU:n tulohintajärjestelmää
 • siipikarjan ja munien tullit pidetään voimassa

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

EU:n Kanadaan saapuvien viinien ja väkevien alkoholijuomien erityistullit poistettiin CETA-sopimuksen tullessa voimaan.

Tislattujen alkoholijuomien, kuten ginin, votkan ja viskin, osalta CETA-sopimuksessa puututaan tullien ulkopuolisiin esteisiin, jotka heikensivät merkittävästi EU:n kykyä päästä Kanadan markkinoille.

 • sovelletaan (Kanadassa tuontiviineistä ja väkevistä alkoholijuomista perittävää) palvelukustannusten porrastusmaksua, joka perustuu määrään eikä arvoon, ja lasketaan se avoimemmin, mikä alentaa kustannuksia, joita EU:n tuottajille aiheutuu tuotteidensa myynnistä Kanadassa.
 • sellaisten kanadalaisten yksityisten myyntipisteiden määrän jäädyttäminen, jotka ovat avoimia ainoastaan kanadalaisille tuottajille ja jotka ovat vaihtoehto provinssien alkoholilautakuntien monopolille
 • tiettyjen alkoholilautakuntien maakunnan ulkopuolisen toiminnan estäminen, mikä on johtanut epäreiluun kilpailuun Kanadan alueella ja kolmansissa maissa
 • poistetaan Kanadan vaatimukset, jotka koskevat tuodun irtotavarana myytävän tislatun alkoholijuoman sekoittamista paikallisiin alkoholijuomiin ennen pullotusta (tämä vaatimus esti tuodun irtotavaran merkitsemisen maantieteellisiksi merkinnöiksi Kanadassa tapahtuvan pullotuksen yhteydessä)

CETA sisältää sekä vuonna 1989 tehdyn EU:n ja Kanadan välisen alkoholijuomia koskevan sopimuksen että vuonna 2004 tehdyn EU:n ja Kanadan välisen viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan sopimuksen, joka tarjoaa vahvat oikeudelliset takeet eurooppalaisille ja kanadalaisille viinin ja väkevien alkoholijuomien kauppiaille. Vuoden 2004 sopimukseen tehtävät vähäiset muutokset esitetään CETA-sopimuksen liitteessä 30- B. 

Kalastus

Kanada poisti sopimuksen tullessa voimaan kaikki kalastustuotteiden tullit.

EU poisti 95,5 prosenttia tulleistaan sen tullessa voimaan ja päätti poistaa loput 4,5 prosenttia tulleista 3, 5 tai 7 vuoden kuluessa.

Samaan aikaan, kun EU ja Kanada poistavat tulleja, ne kehittävät kestävää kalataloutta seuranta-, hallinta- ja valvontatoimenpiteillä sekä torjumalla laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

 

Hae tuotteeseen sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteistä.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Kanadan laaja -alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä tehdyssä pöytäkirjassa (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 465). Ks. myös alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

Onko tuotteeni peräisin EU:n ja Kanadan CETA-sopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa CETA-sopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, tuotteen on oltava peräisin EU:sta tai Kanadasta.

Tuote ”alkuperäinen” EU:sta tai Kanadasta, jos se täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

 • on tuotettu kokonaan EU:ssa tai Kanadassa
 • on tuotettu yksinomaan EU:n tai Kanadan alkuperäaineksista
 • on tuotettu riittävästi EU:ssa tai Kanadassa liitteessä 5vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti

Ks. myös liitteen 5 alkuhuomautukset.

Lisäksi liitteessä 5 a vahvistetaan tiettyjä tuotteita koskevat alkuperäkiintiöt ja vaihtoehtoiset tuotekohtaiset säännöt.

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokittelun muuttumiseen (esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – vaaditaan tiettyä tuotantoprosessia, esimerkiksi langan kehruuta. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Näiden erilaisten sääntöjen yhdistäminen on mahdollista siten, että eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-ryhmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteeseen 1.
Kumulaatio

CETA-sopimuksessa määrätään kolmesta tavasta kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio – Kanadan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • täyden kumulaation avulla voidaan ottaa huomioon ei-alkuperäaineksille EU:ssa tai Kanadassa tehty valmistus tai käsittely tuotekohtaisen säännön noudattamiseksi
 • laajennettua kumulaatiota koskeva valtuuslauseke – vapaakauppasopimuksen yhteisen kumppanin alkuperäainekset voidaan laskea EU:n tai Kanadan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Tämän määräyksen ehtona on, että osapuolet sopivat sovellettavista edellytyksistä.

Muut vaatimukset

Tuotteenne on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuutta koskeva sääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Kanadaan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tuotteiden säilyttämiseksi hyvässä kunnossa tai niiden kuljettamiseksi EU:n tai Kanadan alueelle
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomainen voi vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja vaatii tullietuuskohtelua, on lähetetty kuljetussääntöjen mukaisesti.

Tullinpalautus

Etuustullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua vain kolmen ensimmäisen vuoden ajan CETAn voimaantulosta eli 21 päivään syyskuuta 2020 asti.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi todentamaan sen maan tulliviranomaiset, johon tavarat tuodaan. Menettelyt vahvistetaan sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan C jaksossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

EU:ssa ei vaadita alkuperäselvitystä, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta tai
 • 1200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Kanadasta, antamalla alkuperäilmoituksen.

EU:ssa se voidaan täyttää joko

Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Japanin välisessä kauppasopimuksessa).

 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.
 • alkuperäilmoitus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti sen tunnistamiseksi.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on täyttänyt sen.
 • yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta Kanadassa se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään yhden vuoden ajan.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muita alkuperävaatimuksia.

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomainen voi vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja vaatii tullietuuskohtelua, on lähetetty kuljetussääntöjen mukaisesti.

Todentaminen perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejämaan tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tuotteiden alkuperän tarkastukset. Tuojamaan käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Kun tarkastus on saatu päätökseen, tuojamaan viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Käytännön opas CETA-sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevista määräyksistä

Tuotevaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityiset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, etiketit, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

EU:n ja Kanadan teknisten sääntöjen ja määräysten yhteensopivuus on parantunut, jotta yritykset voivat myydä samaa tuotetta tai samaa tuotetta pienemmin muutoksin molemmille markkinoille. Näin pienet yritykset, erityisesti mikroyritykset, voivat kilpailla suurempien yritysten kanssa ja osallistua kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin.

CETA-sopimuksessa on myös määräyksiä, joilla varmistetaan avoimuus – esimerkiksi se, että asianomaiset henkilöt kummallakin puolella voivat kommentoida Kanadan tai EU:n mahdollisesti kehittämiä teknisiä määräyksiä).

Lisäksi EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardeja laativien elintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointiorganisaatioidensa välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Säänneltyjen tuotteiden sertifioinnin helpottaminen

EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardeja laativien elintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointiorganisaatioidensa välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

CETA-sopimuksessa on määräyksiä, jotka auttavat välttämään tarpeettomia häiriöitä ja varmistamaan avoimuuden (esimerkiksi se, että asianomaiset henkilöt kummallakin puolella voivat kommentoida Kanadan tai EU:n mahdollisesti kehittämiä teknisiä määräyksiä).

Vaatimustenmukaisuuden arviointi – vastavuoroinen hyväksyminen

Kanada ja EU ovat sopineet hyväksyvänsä EU:ssa sijaitsevien tunnustettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointitodistukset ja päinvastoin CETA-pöytäkirjan kattamilla aloilla Kanadan tai EU:n vaatimusten noudattamisen todistamiseksi.

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroista hyväksymistä koskevalla pöytäkirjalla korvataan voimassa oleva vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus ja laajennetaan tuotevalikoimaa siten, että sitä voidaan laajentaa.

Pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien sähkölaitteistot ja -kojeet, sekä niihin liittyvät komponentit
 • Radio- ja telepäätelaitteet
 • sähkömagneettinen yhteensopivuus
 • leikkikalut
 • rakennustuotteet
 • koneet, mukaan lukien osat, komponentit, mukaan lukien turvakomponentit, vaihdettavat laitteet ja koneiden rakenneyhdistelmät
 • mittalaitteet, mittalaiteteollisuus
 • kuumavesikattilat, mukaan lukien niihin liittyvät laitteet
 • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet, koneet, laitteet, laitteet, ohjauskomponentit, suojajärjestelmät, turvalaitteet, ohjaus- ja säätölaitteet sekä niihin liittyvät instrumentointi-, ehkäisy- ja havaitsemisjärjestelmät (ATEX-laitteet)
 • ulkona käytettävät laitteet, koska ne liittyvät melupäästöihin ympäristöön
 • huviveneet ja niiden osat

Miten löydetään hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset?

 • nykyisen vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen nojalla tunnustetut elimet ovat edelleen CETA-sopimuksen mukaisia.
 • jotta uusi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voidaan tunnustaa, nimeävän osapuolen on toimitettava toiselta puolelta pöytäkirjan liitteessä 3 luetellut tiedot.

NANDO -tietokanta sisältää ilmoitetut ja nimetyt organisaatiot ja muut asiaankuuluvat tiedot vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Elintarvikkeita

CETA-sopimuksella virtaviivaistetaan hyväksyntäprosesseja, vähennetään kustannuksia ja parannetaan eläin- ja kasvituotteiden kaupan ennustettavuutta.

 • kaikkien EU:hun tuotavien tuotteiden on oltava sovellettavien terveys- ja kasvinsuojelunormien mukaisia ja päinvastoin
 • elintarvikkeiden vientiä Kanadaan koskevat tiedot ja vaatimukset
 • elintarvikkeiden tuontia EU:hun koskevat vaatimukset

Kanadan elintarviketarkastusvirasto (Canadian Food Inspection Agency,CFIA) vahvistaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden tuontia koskevat toimintaperiaatteet ja määräykset.

Kanadan rajapalveluvirasto (CBSA) vastaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden alustavasta tuontitarkastuksesta.

Esimerkkejä elintarvikkeiden merkintävaatimuksista Kanadassa

 • kielitaitovaatimukset
 • yleisnimi
 • nettomäärä
 • ainesosat ja allergeenit
 • Ravitsemustietotaulukko
 • jälleenmyyjän tunnistetiedot 
 • ”Parasta ennen”, ”pakattu” ja viimeinen käyttöpäivä
 • säilytysohjeet
 • alkuperämaa
 • identiteettivaatimukset

Lisää merkintävaatimuksia Kanadan elintarviketarkastusviraston (Canadian Food Inspection Agency) teollisuusmerkintätyökalusta.

Tämä on luettelo asetuksista, jotka saattavat olla hyödyllisiä vietäessäsi elintarvikkeita Kanadaan.

Eläimet ja eläintuotteet

CETA-sopimuksessa vahvistetaan EU:n ja Kanadan nykyinen eläinlääkintäalan yhteistyö, joka perustuu korkeatasoiseen keskinäiseen luottamukseen, ja siihen sisältyy viejien hyväksyntämenettelyn yksinkertaistaminen entisestään.

 • Kanada avasi naudanlihamarkkinansa uudelleen 19:lle EU:n jäsenvaltiolle
 • taudin puhjetessa (ns. alueellistaminen) osapuolet ovat sopineet minimoivansa kaupan rajoitukset, ja kauppa alueilta, joilla tautia ei ole esiintynyt, voi jatkua keskeytyksettä tai pitkittämättä uudelleenhyväksyntämenettelyjä.

Kanadaan suuntautuvaa eläinten ja eläintuotteiden vientiä koskevat vaatimukset

Kasvit, hedelmät ja vihannekset

CETAssa otetaan käyttöön uusia menettelyjä, joilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan Kanadan kasvien, hedelmien ja vihannesten hyväksymisprosessia.

CETAn ansiosta Kanada voi korvata nykyisen maakohtaisen ja tuotekohtaisen lähestymistavan hedelmien ja vihannesten EU:n laajuisilla arvioinneilla ja hyväksymismenettelyillä.

Tavoitteena on luoda viejille ennustettavampi sääntely-ympäristö.

Kaikkien tuoteluokkien osalta osapuolet ovat sopineet perustavansa nopeutetun menettelyn tuotteille, jotka on nimetty ensisijaisiksi.

Kasvien ja kasvituotteiden vientiä Kanadaan koskevat tiedot ja vaatimukset

Lääkeaineet

CETA perustuu EU:n ja Kanadan välillä jo käytössä olevien hyvien tuotantotapojen ja lääketehtaiden tarkastusten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja vähentää päällekkäisiä tarkastuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että lääkevalmistajan hallinnolliset rasitteet ja kustannukset pienenevät huomattavasti, ja EU:n ja Kanadan sääntelyviranomaiset voivat hyödyntää resurssejaan paremmin vähentämällä päällekkäisiä tarkastuksia ja keskittymällä sen sijaan markkinoihin, joilla riskit ovat suuremmat. Konkreettisesti

 • Kanada hyväksyy minkä tahansa EU:n jäsenvaltion viranomaisen EU:n alueella suorittamat tarkastukset ja päinvastoin
 • myös kolmansissa maissa tehdyt tarkastukset voidaan tunnustaa.

 

Nykypäivän globaalissa taloudessa 40 prosenttia EU:ssa markkinoiduista valmiista lääkkeistä on peräisin ulkomailta, ja 80 prosenttia vaikuttavista farmaseuttisista aineista, joita käytetään lääkkeiden saattamisessa saataville EU:ssa.

Lisätietoja: Pöytäkirja farmaseuttisten tuotteiden hyviä tuotantotapoja koskevan vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpano-ohjelman vastavuoroisesta tunnustamisesta.           

 

Tuotekohtaiset säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma kauppaavustaja -osiosta.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset määräykset ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Kanadaan lopetetaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Vaihe vaiheelta -oppaassa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/ tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ”Alkuperäsäännöt”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin sovellettavasta tullimenettelystä on verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

CETA tarjoaa paremman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja laadukkaita tuotteita Kanadaan, ja tarjoaa suojan farmaseuttisille tuotteille ja maantieteellisille merkinnöille.

Kanada on tehostanut rajatoimenpiteitään väärennettyjen tavaramerkkien, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellisten merkintöjen väärennettyjen tavaroiden torjumiseksi ottamalla käyttöön tullin mahdollisuuden ottaa haltuun epäiltyjä väärennettyjä tavaroita.

Henkinen omaisuus

Kauppasopimuksessa määrätään myös nykyaikaisista säännöistä, joilla suojellaan ja valvotaan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeus digitaaliaikana

Kanada on sopinut CETA-sopimuksessa tekijänoikeussuojajärjestelmänsä yhdenmukaistamisesta seuraavien Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ”internetsopimusten” kanssa.

 • WIPOn tekijänoikeussopimus
 • WIPOn esitys- ja äänitesopimus

Internet-sopimuksissa määrätään normeista, joilla estetään luovien toimialojen kannalta tärkeiden luovien teosten luvaton saatavuus ja käyttö verkossa tai digitaalisessa muodossa.

Sopimus sisältää tärkeitä määräyksiä, jotka koskevat internetpalveluntarjoajien vastuun rajoittamista loukkaavan sisällön osalta, jos ne noudattavat useita ehtoja, kuten järjestelmää, jossa tällaisesta sisällöstä ilmoitetaan tehokkaasti.

Kanada on myös sopinut varmistavansa, että oikeudenhaltijat voivat tehokkaasti käyttää teknologiaa oikeuksiensa suojelemiseksi ja teostensa lisensoimiseksi verkossa.

 • esimerkiksi oikeuksien haltijoiden oikeuksiensa suojaamiseksi käyttämien teknisten toimenpiteiden (kuten salauksen) kiertämistä vastaan tarjotaan suojaa ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.
 • lisäksi on kiellettyä muuttaa tai poistaa tarkoituksellisesti sähköisiä ”oikeuksien hallinnointitietoja” eli suojatun aineiston mukana olevia tietoja sekä teoksen, sen tekijöiden, esiintyjän tai omistajan tunnistamista sekä sen käytön ehtoja ja edellytyksiä.
Yleisradiointioikeudet

Kanada suostui myös suojaamaan paremmin eurooppalaisten taiteilijoiden oikeuksia antamalla esittäjille yksinoikeuden sallia tai kieltää esitystensä lähettäminen langattomasti ja välittäminen yleisölle.

Näillä oikeuksilla varmistetaan, että sekä eurooppalaiset että kanadalaiset taiteilijat saavat palkkion luovuudestaan ja että heillä on kannustimet jatkaa uusien taideteosten luomista.

 • Eurooppalaiset taiteilijat voivat saada rojalteja esimerkiksi kahvilalta ja vähittäiskauppiailta, jotka pelaavat musiikkia kuluttajien houkuttelemiseksi.
 • Kanada varmistaa, että langattomista radiolähetyksistä tai yleisölle välittämisestä maksetaan kohtuullinen kertakorvaus, joka jaetaan asianomaisten esittäjien ja äänitteiden tuottajien kesken.
Kasvilajikkeiden suojelu

Kanada on myös luvannut vahvistaa kasvilajikkeiden suojelua uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuonna 1991 tehdyn sopimusasiakirjan pohjalta (UPOV).

Tämä tarkoittaa sitä, että innovatiiviset kasvilajikkeet, jotka voivat johtaa esimerkiksi parempiin satoihin, suojataan, minkä vuoksi ne todennäköisesti tuodaan nopeammin Kanadan markkinoille viljelijöiden ja kuluttajien hyödyksi.

EU on uusien kasvilajikkeiden merkittävä toimittaja. Tätä tärkeää tutkimus- ja innovointitoimintaa suojataan sui generis -tyyppisellä teollis- ja tekijänoikeuksilla, joita kutsutaan yhteisön kasvinjalostajanoikeuksiksi. Tämä ei liity muuntogeenisten organismien käyttöön.

Väärennösten torjunta

Kanada suostui myös tiukentamaan rajatoimenpiteitään väärennettyjen tavaramerkkien, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellisten merkintöjen väärennettyjen tavaroiden torjumiseksi ottamalla käyttöön tullin mahdollisuuden ottaa väärennetyt tavarat haltuun viran puolesta.

 • Kanadan toimivaltaiset viranomaiset voivat omasta aloitteestaan ottaa väliaikaisesti haltuun tavarat, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.
 • tuotemerkkejä ei tarvitse rekisteröidä erikseen Kanadan tulliviranomaisten toimesta, jotta ne voisivat hyötyä suojasta

Kanada ottaa käyttöön tai pitää voimassa menettelyjä, joilla oikeudenhaltija voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia lykkäämään teollis- ja tekijänoikeutta loukkaaviksi epäiltyjen tavaroiden luovutusta tai ottamaan ne haltuunsa.

Kanada on myös ottanut käyttöön oikeusviranomaisten mahdollisuuden toteuttaa tarvittavia väliaikaisia toimenpiteitä ja antaa kieltomääräyksiä suoraan väärennettyjä tuotteita markkinoille tuovia välittäjiä vastaan.

Lääkeaineet

CETA parantaa innovatiivisten lääkkeiden teollis- ja tekijänoikeuksia kolmella tavalla

 • innovoijat, joilla on lääkepatentti, saavat oikeuden hakea muutosta myyntilupapäätöksiin Kanadassa samalla tavalla kuin muut tuottajat voisivat jo nyt
 • Kanada sitoutuu nykyiseen tietosuojajärjestelmäänsä (6 + 2 vuotta), mikä takaa oikeusvarmuuden alalla, jolla pitkän aikavälin investoinnit ovat olennaisen tärkeitä.
 • Kanada ottaa käyttöön EU:n järjestelmän mukaisen patentin voimassaoloajan palauttamista koskevan järjestelmän, jolla kompensoidaan perusteettomia viivästyksiä markkinoille saattamisen hyväksymismenettelyssä, mukaan lukien lisäsuojan enimmäiskesto (2 vuotta) – osapuolet sopivat mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä varten.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien suojasta EU:ssa.

 

Teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalainen tukipalvelu (European IPR Helpdesk) tarjoaa tukipalvelua teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa suoraa tukea varten. Neuvoja ja tukea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä EU:n markkinoiden ulkopuolella.

Maantieteelliset merkinnät

Kanadassa ja EU:ssa suojattujen viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät luetellaan viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta vuonna 2004 tehdyn sopimuksen liitteessä III olevassa a kohdassa ja liitteessä IV olevassa a kohdassa.

CETA-sopimukseen sisällytetyllä EU:n ja Kanadan viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevalla sopimuksella suojattujen maantieteellisten merkintöjen lisäksi Kanada on sopinut suojelevansa 143 maantieteellistä merkintää, jotka ovat EU:n tietyistä kaupungeista tai alueilta peräisin olevia erityisiä elintarvikkeita ja juomia.

Kanada suojelee näitä perinteisiä eurooppalaisia tuotteita jäljitelmiltä samalla tavalla kuin EU. On laitonta johtaa kuluttajia harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä esimerkiksi käyttämällä lippuja, joissa viitataan virheellisesti suojattuun EU:n maantieteelliseen merkintään tai maahan, josta kyseinen maantieteellinen merkintä on peräisin. EU:n oikeudenomistajat voivat käyttää hallinnollista menettelyä maantieteellisten merkintöjen oikeuksien puolustamiseksi Kanadassa sen sijaan, että ne vetoaisivat vain pitkällisiin ja monimutkaisempiin menettelyihin kansallisessa tuomioistuinjärjestelmässä.

Luettelo Kanadassa suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä

Luetteloa voidaan tulevaisuudessa laajentaa koskemaan myös muita tuotteita, jos EU ja Kanada näin sopivat.

Lisätietoja maantieteellisten merkintöjen suojasta Kanadassa CETA-sopimuksen ansiosta on tässä käytännön oppaassa.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta vuonna 2004 tehdyssä sopimuksessa lueteltujen maantieteellisten merkintöjen osalta näiden maantieteellisten merkintöjen oikeudenhaltijoiden on rekisteröidyttävä Kanadan teollis- ja tekijänoikeusvirastossa, jotta ne voitaisiin suojata Kanadassa.

Rekisteröitymismenettely selitetään täällä.

Sähköinen kaupankäynti

Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa luvussa mainitaan yleisissä määräyksissä, että osapuolet tunnustavat, että on tärkeää helpottaa sähköisen kaupankäynnin käyttöä pk-yrityksissä.

Palvelujen

CETA-sopimuksella varmistetaan oikeusvarmuus EU:n ja Kanadan palveluntarjoajille velvoittamalla laajaan vapauttamiseen Kanadassa ja EU:ssa.

EU:n pääsy Kanadan markkinoille helpottuu erityisesti meriliikennepalvelujen osalta.

Asteittainen vapauttaminen ja avoimuus

Kanada ei voi ottaa käyttöön uusia kiintiöitä tai uusia syrjiviä toimenpiteitä EU:n palveluntarjoajia vastaan lukuun ottamatta tiettyjä herkkiä aloja. Sopimuksella taataan myös, että EU:n palveluntarjoajat voivat hyötyä

 • Kanadan WTO-sitoumuksia pidemmälle menevä markkinoillepääsyn taso
 • suurin osa tulevasta vapauttamisesta, johon Kanada voi ryhtyä

Kanada on poistanut useita kansalaisuus- ja oleskeluehtoja koskevia rajoituksia useilta ammattilaisilta, jotka voivat harjoittaa ammattiaan Kanadassa, kuten

 • asianajajat
 • tilintarkastajat
 • arkkitehdit
 • insinöörit

Televiestintä- sekä posti- ja kuriiripalvelujen alalla Kanada on ensimmäistä kertaa sitoutunut tulevaan vapauttamiseen.

Meriliikennepalvelut

Kanadan meriliikennemarkkinoiden uusi avaaminen helpottaa EU:n merenkulkualan toimijoiden ja niiden suurempien alusten liikennöintiä Kanadassa merkittävällä reitillä Montrealin ja Halifaxin välillä.

Molemmat ovat tärkeitä satamia Kanadan itärannikolla. Montreal on suuri satama, joka käsittelee 1,4 miljoonaa vakiokonttia (tuonti- ja vientikontteja yhteensä vuonna 2015), kun taas Halifax käsittelee 0,4 miljoonaa kaksikymmentäjalkaa vastaavaa konttia (TEU) (2015).

EU on ylivoimaisesti maailman johtava ruoppauspalvelujen alalla. CETA-sopimuksen myötä Kanada avaa ruoppausalan markkinansa myös EU:n toimijoille. Markkinoiden arvioidaan olevan 150–400 miljoonaa Kanadan dollaria vuodessa (noin 104–278 miljoonaa euroa vuodessa).

Sääntelyperiaatteet

Kunnianhimoisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten lisäksi CETA sisältää myös innovatiivisia ja vahvoja sääntelyperiaatteita, jotka täydentävät ja vahvistavat molempien osapuolten tekemiä sitoumuksia markkinoillepääsystä.

Näihin sääntelysääntöihin sisältyy yksi laajimmista ja kattavimmista kansallista sääntelyä koskevista molemminpuolisesti sitovista säännöistä, jotka koskevat lähes kaikkien palvelujen ja sijoitustoiminnan lupa- tai toimilupajärjestelmiä. Tekstissä varmistetaan, että järjestelmät ovat oikeudenmukaiset ja avoimet kaikille hakijoille, ja tehdään lupamenettelystä mahdollisimman sujuva.

Työvoiman liikkuvuus

Sovittuun ammattihenkilöiden tilapäistä maahantuloa koskevaan pakettiin sisältyvät seuraavat edut:

 • EU:n yritykset voivat lähettää sisäisen siirron saaneita työntekijöitään Kanadaan enintään kolmeksi vuodeksi. Aiempien sopimusten perusteella tätä etuutta sovelletaan yleisesti kaikilla aloilla.
 • ammattihenkilöiden – sopimusperusteisten palveluntarjoajien tai itsenäisten ammatinharjoittajien (jotka on määritelty sopimuksessa) on mahdollista oleskella toisen osapuolen alueella 12 kuukauden ajan (kaksi kertaa se, mikä aiemmin oli mahdollista).

Sopimusperusteiset palveluntarjoajat hyötyvät paremmista maahantulo- ja oleskeluedellytyksistä (kuten syrjimätön kohtelu kanadalaisiin palveluntarjoajiin nähden) muilla aloilla. Näihin kuuluvat

 1. Neuvonta- ja konsultointipalvelut, jotka liittyvät
  • kaivostoiminta
  • televiestintäpalvelut
  • posti- ja kuriiripalvelut
  • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
  • muut rahoituspalvelut
  • liikenne
  • valmistus
 2. Laitteiden huolto ja korjaus, kuten
  • alukset, rautatiekalusto
  • moottoriajoneuvot, moottoripyörät, moottorikelkat ja maantiekuljetusvälineet
  • ilma-alukset ja niiden osat
  • metallituotteet, toimistokoneet ja muut laitteet sekä kotitaloustavarat
 3. Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut
 4. Ympäristöpalvelut

Uudet profiilit: etuuskohteluun perustuvaa pääsyä Kanadan markkinoille ja syrjimätöntä kohtelua Kanadassa sovelletaan myös EU:n tavarantoimittajien uusiin luokkiin, sellaisina kuin ne on määritelty sopimuksessa: investoijat, lyhytaikaiset liikematkailijat ja asiantuntijat.

Kanada myöntää EU:n yrityksen sisäisesti siirrettyjen työntekijöiden puolisoille vastaavan kohtelun kuin kanadalaisten yrityksen sisäisesti siirrettyjen työntekijöiden puolisoille myönnetään EU:ssa.

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen

Jotta voidaan helpottaa korkeasti koulutettujen ammattilaisten liikkuvuutta EU:n ja Kanadan välillä, CETA-sopimuksessa vahvistetaan puitteet ammattipätevyyden vastavuoroiselle tunnustamiselle ja määritellään yleiset edellytykset ja suuntaviivat ammattikohtaisten sopimusten neuvottelemiselle.

CETA tarjoaa yksityiskohtaiset puitteet ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiselle ja tekemiselle.

Sopimuksessa annetaan molempien osapuolten säänneltyjen ammattien yhdistysten tehtäväksi aloittaa vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus antamalla suosituksia asiaankuuluvalle CETA-komitealle ja sopia erityisehdoista. Kun yhdistykset ovat sopineet periaatteista ja niissä vahvistetuista menettelyistä, vastavuoroista tunnustamista koskevasta sopimuksesta tulee oikeudellisesti sitova. Näin varmistetaan, että Kanadan toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnustaa eurooppalaisten ammattihenkilöiden pätevyydet ja päinvastoin.

Julkiset hankinnat

CETA-sopimuksen myötä EU:n yritykset voivat nyt osallistua Kanadan julkisiin hankintoihin kaikilla kolmella julkisten hankintojen tasolla: liittovaltio, maakunta ja kunta.

Kanadassa provinsseilla ja alueilla on lainkäyttövalta julkishyödykkeissä, kuten

 • terveydenhoito
 • koulutus
 • hyvinvointi
 • maakunnan sisäinen kuljetus.

Kunnat hallinnoivat

 • paikallinen liikenne
 • koululautakunnat
 • yleishyödylliset palvelut jne.

CETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ovat liitteissä 19–1–19–8.

CETA tarjoaa myös oikeusvarmuuden siitä, että Kanadan julkiset virastot ja elimet eivät voi syrjiä eurooppalaisia yrityksiä eli rajoittaa yritysten osallistumista julkiseen tarjouskilpailuun.

Toimittajat voivat riitauttaa hankintapäätökset, joiden ne katsovat olevan ristiriidassa sopimuksen velvoitteiden kanssa. Kanadassa tätä tehtävää hoitaa Kanadan kansainvälinen kauppatuomioistuin ( Canadian International Trade Tribunal, jäljempänä ’CITT’).

Kanada on myös suostunut lisäämään tarjouskilpailumenettelyn avoimuutta julkaisemalla kaikki julkiset tarjouskilpailunsa yhdellä hankintasivustolla hyvissä ajoin. Tällä hetkellä tällä verkkosivustolla on työkalu hankintamahdollisuuksien hakemiseen (liittovaltion) hallitukselta.

Muut julkiset hankinnat (provinssi- ja aluehallinnot) mainostavat tällä hetkellä tarjouskilpailuilmoituksia omilla hankintasivustoillaan tai kolmannen palveluntarjoajan ylläpitämässä sähköisessä tarjouskilpailujärjestelmässä. 

 

Voit selvittää, onko sinulla oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, käyttäkää My Trade Assistant for Procurement -sovellusta.

Sijoitus

CETAn tultua lopullisesti voimaan järjestelmä tarjoaa EU:n ja Kanadan investoijille suurempaa ennustettavuutta, avoimuutta ja suojaa niiden investoinneille Kanadassa ja EU:ssa.

CETA-sopimuksen investointisuojaa ja uutta investointituomioistuinjärjestelmää koskevilla määräyksillä varmistetaan sijoittajansuojan korkea taso säilyttäen samalla hallitusten oikeus säännellä ja pyrkiä julkisen politiikan tavoitteisiin, kuten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun.

Investointituomioistuinjärjestelmä eroaa selvästi vanhasta investoijien ja valtion välisestä riitojenratkaisumenettelystä ja ilmentää EU:n ja Kanadan yhteistä päättäväisyyttä luoda oikeudenmukaisempi, avoimempi ja vakiintuneempi järjestelmä investointiriitojen ratkaisemiseksi.

CETA-sopimuksen investointimääräykset korvaavat myös kahdeksan voimassa olevaa kahdenvälistä investointisopimusta tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden ja Kanadan välillä.

Invest Canada Act -lain mukaista kanadalaisten yritysten hankintojen uudelleentarkastelua koskevaa kynnysarvoa korotetaan huomattavasti nykyisestä 354 miljoonasta CAD:sta 1,5 miljardiin CAD:iin. Tämä koskee kaikkia muita EU:n sijoittajia kuin niitä, jotka ovat valtion omistamia yrityksiä.

Jos suunnittelet investointeja Kanadaan, löydät lisätietoja täältä.

HUOM.: Sijoitussuojaa ja sijoitustuomioistuinjärjestelmää sekä arvopaperisijoitusten markkinoille pääsyä ei sovelleta väliaikaisesti Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/38 mukaisesti (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080–”1081 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Linkit ja yhteystiedot

EUROOPAN UNIONI

Euroopan unionin edustusto Kanadassa

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6132386464

Sähköpostiosoite: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ITÄVALTA

Itävallan liittovaltion talouskamari (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANADASSA

Etu: Itävalta Toronto

Itävallan pääkonsulaatti – EUR Commercial Section Advantage Austria

Osoite:

30 St. Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Puhelin: + 1 4169673348

Sähköpostiosoite: toronto@advantageaustria.org 

Puhelin: + 1 5148493708

Sähköpostiosoite: montreal@advantageaustria.org 

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Puhelin + 1 6137891444, 

Sähköpostiosoite: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIA

Vallonian ulkomaankauppa- ja investointivirasto EUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brysselin investoinnit ja vienti

Flanderin kauppa

KANADASSA

Flanderi/Vallonia/Bryssel

Kauppaedustaja: Ontario, Manitoba

Osoite:

2 Loor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin + 1 416515–7777

Sähköpostiosoite: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanderin
kauppaedustaja: Québec, Newfoundland ja Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prissi Edwardin saari

Osoite:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Puhelin: + 1 514289–9955

Sähköpostiosoite: montreal@fitagency.com

 

Vallonian
kauppaedustaja Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin, Nunavutin, New Brunswickin, Nova Scotian, Prissi Edwardin saaren puolesta

Osoite:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Puhelin: + 1 514939–4049

 


Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin, Nunavutin, New Brunswickin, Nova Scotian, Prissi Edwardin saarenBrysselin kauppaedustaja

Osoite: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Puhelin: + 1 514286–1581

Sähköpostiosoite: info@bruxelles-canada.com

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

360 Albert Street, 8. kerros, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Puhelin: + 1 6132367267

Sähköpostiosoite: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIA

Bulgarian pienten ja keskisuurten yritysten edistämisestä vastaava virasto
(Pien and Medium Enterprises Promotion Agency)

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Puhelin: + 1 613893215

Sähköpostiosoite: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIA

Vientiportaali Izvozni
-portaali

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Puhelin: + 1 6135627820

Sähköpostiosoite: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Puhelin: + 1 9052779051

Sähköpostiosoite: genmiss@mvep.hr
Sähköposti: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPROS

Kauppayksikkö
Υπηρεσία Εμπορίου

KANADASSA

Korkea komissio

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6135630727

Sähköpostiosoite: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Kunniakonsulaatti

Osoite:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Puhelin: + 1 6049362268

Sähköpostiosoite: tberggre@sfu.ca

 

Kauppaa koskeva jakso

Osoite:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Puhelin: + 1 2122139100

Sähköpostiosoite: ctncy@cyprustradeny.org

TŠEKKI

Tšekin tasavallan teollisuus- ja kauppaministeriön kansallinen kaupanedistämisvirasto Tšekin kauppa –
Česká agentura na podporu obchodu

KANADASSA

Tšekki Trade Kanada

Osoite:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Puhelin: + 1 4032694924

Sähköpostiosoite: calgary@czechtrade.cz
Sähköposti: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Puhelin + 1 6135623875

Verkkosivu: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Sähköpostiosoite: ottawa@embassy.mzv.cz

Sähköpostiosoite: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Tšekin tasavallan kenraalikonsulaatti

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Verkkosivu: www.mzv.cz/toronto

Sähköpostiosoite: toronto@embassy.mzv.cz

Sähköpostiosoite: commerce_toronto@mzv.cz

TANSKA

Tanskan ulkoasiainministeriö Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANADASSA

Tanskan kauppaneuvosto

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin: + 1 416962–5661

Sähköpostiosoite: yyzhkt@um.dk

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Puhelin: + 1 6135621811

Sähköpostiosoite: ottamb@um.dk 

VIRO

Enterprise Estonian (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Puhelin: + 1 6137894222

Sähköpostiosoite: embassy.ottawa@mfa.ee

SUOMI

Finpro

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Puhelin: + 1 6132882233

Sähköpostiosoite: embassy@finland.ca

Sähköpostiosoite: sanomat.ott@formin.fi

RANSKA

Liike-elämä Ranskassa

KANADASSA

Kauppaedustaja Kanadassa: Liike-elämä Ranskassa

Toronto

Osoite:

154 Avenue Suite 400 -yliopisto, Toronto, M5H 3Y9

Puhelin: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Osoite:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Puhelin: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Osoite:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Brittiläinen Columbia V6E 3V6

Puhelin: + 1 6046390923

Sähköpostiosoite: canada@businessfrance.fr

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Puhelin: + 1 6137891795

Sähköpostiosoite: politique@ambafrance-ca.org

SAKSA

Saksa Trade and Invest (GTAI)

KANADASSA

Kanadan Saksan kauppakamari

Osoite:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Puhelin: + 1 416598–3355

Sähköpostiosoite: info@germanchamber.ca

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Puhelin: + 1 613 232 1101

Sähköpostiosoite: info@ottawa.diplo.de

KREIKKA

Yritys-Kreikka Invest and ja
Kauppa -yritys: Invest and and Trade

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Puhelin: + 1 6132386271

Sähköpostiosoite: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Puhelin: + 1 4165150133

Sähköpostiosoite: ecocom-toronto@mfa.gr

UNKARI

Unkarin kauppakamari

Unkarin investointien edistämisvirasto
http://www.hipa.hu/

KANADASSA

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Puhelin: + 1 6473492550

Sähköpostiosoite: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Puhelin: + 1 6132307560

Sähköpostiosoite: mission.ott@mfa.gov.hu

IRLANTI

Yritys Irlanti

KANADASSA

Kauppaedustaja Kanadassa: Yritys Irlanti

Osoite:

2 Loor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin: + 1 4169345033

Sähköpostiosoite: client.service@enterprise-ireland.com

Sähköpostiosoite: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

Varette-rakennus, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Puhelin: + 1 6132336281

Sähköpostiosoite: embassyofireland@rogers.com

ITALIA

Italian kauppavirasto
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANADASSA

Italian pääkonsulaatin kaupanedistämisvirasto

Osoite:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Sähköpostiosoite: toronto@ice.it

Puhelin: + 1 4165981566

 

Osoite:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Puhelin: + 1 5142840265

Sähköpostiosoite: montreal@ice.it

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Puhelin: + 1 6132322401

Sähköpostiosoite: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIA

Latvian investointi- ja kehitysvirasto
Latvijas Investīciju un attīstības aАentūra


liaa@liaa.gov.lv

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Puhelin: + 1 6132386014

Sähköpostiosoite: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETTUA

Liettua-yritys

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin + 1 61356754 58

Sähköpostiosoite: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg liike-elämän puolesta

KANADASSA

Ottawan kunniakonsulaatti

Osoite:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Puhelin: + 1 6137554091

Sähköpostiosoite: luxconsulottawa@gmail.com

 

Washington DC:n suurlähetystö

Osoite:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Puhelin + 1 2022654171

Sähköpostiosoite: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise (Malta Enterprise)

KANADASSA

Kanadan pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

3300 St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Puhelin: + 1 4162070922

Sähköpostiosoite: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ALANKOMAAT

Alankomaiden yritysvirasto
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – verkkoportaali ulkomaisille ja hollantilaisille start-up-yrityksille

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Puhelin: + 1 613 237 503

Sähköpostiosoite: ott@minbuza.nl

 

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Puhelin: + 1 416 595 2402

Verkkosivu: www.hollandtradeandinvest.com
Sähköposti: tor-ea@minbuza.nl

PUOLA

Puolan investointi- ja kauppavirasto (entinen Puolan tiedotus- ja ulkomaisten investointien virasto)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Sähköposti: invest@paih.gov.pl

Puheenjohtajan sihteeristö:

Puhelin: + 48 223349871

Ulkomaisten investointien osasto:

Puhelin: + 48 223349875

Taloudellisen kehityksen osasto:

Puhelin: + 48 223349820

Taloudellisen kehityksen osasto:

Puhelin: + 48 223349926

Tiedotus- ja viestintäosasto:

Puhelin: + 48 223349994

 

KANADASSA

Puolan investointi- ja kauppavirasto Torontossa

Osoite:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Sähköpostiosoite: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Puolan tasavallan Ottawan-suurlähetystö

Osoite:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Puhelin + 1 6137890468

Sähköpostiosoite: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Puolan tasavallan pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

2603 Shore Blvd -järvi. Länsi, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Puhelin: + 1 4162525471

Puhelin: + 1 4164645405

Sähköpostiosoite: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Puolan tasavallan pääkonsulaatti Vancouverissa

Osoite:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Puhelin + 1 6046883458

Sähköpostiosoite: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Puolan tasavallan konsulaatti Montrealissa

Osoite:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Puhelin + 1 6137890468 

Sähköpostiosoite: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALI

AICEP Portugal Global – Kauppa- ja investointivirasto

KANADASSA

Kauppa- ja investointivirasto: AICEP Toronto

Osoite:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Puhelin: + 1 4169214925

Sähköpostiosoite: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

645 Saaren puisto Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Puhelin: + 1 6137290883

Sähköpostiosoite: ottawa@mne.pt

ROMANIA

Yritysympäristö-, kauppa- ja yrittäjyysministeriö

InvestRomania

Romanian kauppa- ja teollisuuskamari

KANADASSA

Romanian talous- ja kaupanedistämistoimisto

Osoite:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Puhelin: + 1 5145048235

Sähköpostiosoite: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Puhelin: + 1 6137893709

Sähköpostiosoite: ottawa@mae.ro

SLOVAKIA

SARIO – Slovakian investointien ja kaupan kehitysvirasto
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Puhelin: + 1 6137494442

Sähköpostiosoite: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIA

Slovenia – Yrittäjyydestä, kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja teknologiasta vastaava julkinen virasto
SPIRIT Slovenija

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6135655781

Sähköpostiosoite: sloembassy.ottawa@gov.si

ESPANJA

ICEX – Espanjan ulkomaankauppainstituutti
ICEX España Exportación e Inversiones

KANADASSA

Talous- ja kauppavirasto

Osoite:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Puhelin: + 1 6132360409

Sähköpostiosoite: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronton kaupanedistämistoimisto

Osoite:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Puhelin: + 1 4169670488

Sähköposti:toronto@comercio.mineco.es

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Puhelin: + 1 6137472252

Sähköpostiosoite: emb.ottawa@mae.es 

RUOTSI

Business Sweden – Ruotsin kauppa- ja investointineuvosto

KANADASSA

Kauppaedustaja Kanadassa: Yritys Ruotsi

Osoite:

2 Loor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Puhelin: + 1 4169228152

Sähköpostiosoite: toronto@business-sweden.se

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Puhelin: + 1 6132448200

Sähköpostiosoite: sweden.ottawa@gov.se

Kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt

EUROOPAN UNIONI

Euroopan unionin Kanadan kauppakamari (EUCCAN)

Osoite:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Puhelin:  + 1 4165987087

Sähköpostiosoite: info@euccan.com 

 

Euroopan unionin kauppakamari Kanadassa Westissä

Sähköpostiosoite: info@eu-canada.com

Luettelo Kanadan paikallisista ja kahdenvälisistä kauppakamareista ja liike-elämän järjestöistä on saatavilla Euroopan unionin Kanadan kauppakamarin verkkosivustolla ( http://www.euccan.com). EUCCAN on kattojärjestö näille hyvin erilaisille rakenteille ja järjestöille.

Tiedotusvälineet

Näissä seitsemässä tietokoosteessa selitetään, mitä CETA on ja mitä siitä on hyötyä.

Tietoa osallistumisesta Kanadan julkisiin hankintamenettelyihin

Lisätietoa EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista

Muita linkkejä

Yrityksille tarkoitettu esite, jossa kuvataan hyötyjä luvuittain ja annetaan käytännön vinkkejä yrityksille

Infografiikka havainnollistaa CETAn etuja EU:n jäsenmaittain

Vaiheittainen opas Kanadaan toimiville viejille

Yritysten tarinoita ja todistajanlausuntoja

Pk-yrityksiä koskeva suositus

CETA-sekakomitea sopi syyskuussa 2018 pk-yrityksiä koskevasta erityissuosituksesta, jonka mukaan kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETAsta ja EU ja Kanada tekevät yhteistyötä, jotta kauppasopimus hyödyttäisi pk-yrityksiä.

Kanadalainen verkkosivusto Kanadaan vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

EU:n verkkosivusto Kanadan pk-yrityksille

Jaa tämä sivu: