ES ir Meksikos partnerystės susitarimas

ES ir Meksikos dvišaliai prekybos santykiai reglamentuojami partnerystės susitarimu, kuris laikinai taikomas nuo 2000 m.

Europos Sąjunga ir Meksika šiuo metu derasi dėl naujo ES ir Meksikos asociacijos susitarimo, kuriuo siekiama pakeisti dabartinį partnerystės susitarimą.

Daugiau

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės prekybos susitarimo kilmės taisyklės ir kilmės procedūros.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įžangą apie pagrindines sąvokas dalyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, kuriomis įrodoma jo kilmė.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos 2000 m. kovo 23 d. EB ir Meksikos jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2000 dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (OL L 245, 29.09.2000, p. 953) III priede.

Konkretiems produktams taikomos taisyklės buvo pritaikytos atsižvelgiant į prekių klasifikavimo pakeitimus, padarytus 2002 m. Suderinta sistema. Jungtinės tarybos sprendime Nr. 5/2002 (OL L 44, 18.2.2003, p. 1) yra „naujas“ II priedėlis (kartu su keliomis kitomis nuostatomis), kuris buvo iš naujo paskelbtas visas.

Siekiant atsižvelgti į 2004 m. ES plėtrą, III priedas buvo iš dalies pakeistas Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 3/2004 (OL L 293, 16.9.2004, p. 15). Su 2007 m. ES plėtra susiję pakeitimai buvo padaryti Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 2/2008 (OL L 198, 2008 7 26, p. 55).

ESir Meksikos jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2007 (OL L 279, 23.10.2007, p. 15) padaryti tam tikri III priede pateiktų kilmės taisyklių pakeitimai, susiję su:

 • dviejų konkretiems produktams taikomų taisyklių, nustatytų IIa priedėlyje ir susijusių su tam tikrais cheminiais produktais, laikino taikymo pratęsimas iki 2009 m. birželio 30 d.
 • tam tikriems gaminiams taikomų taisyklių, nustatytų IIa priedėlyje ir susijusių su odos gaminiais, laikino taikymo pratęsimas, kol bus užbaigtos šiuo metu vykstančios PPO derybos
 • iš ES į Meksiką eksportuojamų tekstilės gaminių metinių kvotų, nustatytų II priedėlyje, paskirstymo valdymo metodo pakeitimas iš aukcionų sistemos į „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą
 • iš ES į Meksiką eksportuojamos avalynės metinių kvotų, nustatytų II a priedėlyje, paskirstymo valdymo metodo pakeitimas iš aukciono sistemos į „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą
 • II priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės, taikomos Suderintos sistemos 1904 pozicijai priskiriamiems produktams, pakeitimas
 • II priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės, taikomos Suderintos sistemos 7601 pozicijai priskiriamiems produktams, pakeitimas

Ar mano produktas yra ES arba Meksikos kilmės pagal ES ir Meksikos visuotinį susitarimą?

Kad jūsų produktui pagal ES ir Meksikos visuotinį susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti ES arba Meksikos kilmės.

Produkto kilmės šalis yra ES arba Meksika, jei:

 

Konkretiems produktams skirtų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinės klasifikacijos pakeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinė klasifikacija – pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčių plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, pluošto verpimas į verpalus – tokios taisyklės visų pirma taikomos tekstilės ir aprangos bei chemijos sektoriuose.

 

Konkrečias taisykles, taikomas jūsų produktui, galite rasti skyriuje Mano prekybos asistentas.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad jums būtų lengviau laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio arba kumuliacijos.

Nuokrypis

 • pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, neviršijant 10 % produkto gamintojo kainos EXW sąlygomis.
 • leistinasis nuokrypis negali būti taikomas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.
 • Konkretūs leistini nuokrypiai taikomi tekstilei ir drabužiams, priskiriamiems SS 50–63 skirsniams, kurie yra įtraukti į gaminiams taikomų kilmės taisyklių I priedėlio „Įvadinės pastabos“ 5–7 pastabas.

Kumuliacija

 • Dvišalė kumuliacija – Meksikos kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus Protokole nustatytus taikytinus reikalavimus, pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio vežimo taisyklės reikalavimus.

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Meksiką (ir atvirkščiai) toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Perkrauti arba laikinai sandėliuoti trečiojoje šalyje leidžiama, jei produktai lieka muitinės priežiūroje ir su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus:

 • iškrovimas
 • perkrovimas
 • visos operacijos, skirtos gerai jų būklei išsaugoti

Importuojančios šalies muitinei turėsite pateikti tiesioginio gabenimo įrodymą.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir Meksikos visuotinį susitarimą neįmanoma susigrąžinti muitų, anksčiau sumokėtų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas gaminant produktą, kuris eksportuojamas taikant lengvatinį tarifą.

Kilmės procedūros

Jei norite prašyti lengvatinio tarifo, turėsite laikytis kilmės procedūrų, o šalies, į kurią importuojate savo prekes, muitinė turės patikrinti jūsų prašymą. Procedūros nustatytos V antraštinėje dalyje „Kilmės įrodymas“ ir IV antraštinėje dalyje „Administracinio bendradarbiavimo tvarka“.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo

Norėdami pasinaudoti lengvatiniu tarifu, importuotojai turi pateikti kilmės įrodymą.

Kilmės įrodymas gali būti:

 • judėjimo sertifikatą EUR.1 arba
 • kilmės deklaracija

Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesius nuo išdavimo dienos.

Kilmės įrodymo nereikalaujama, jei bendra siuntos vertė neviršija

 • 500 EUR už mažas pakuotes arba
 • 1,200 EUR už asmeninį bagažą

Išsamesnė informacija apie kilmės įrodymų pildymą arba parengimą pateikiama III priedo aiškinamosiose pastabose (įskaitant pataisytą 17 straipsnio aiškinamąją pastabą).

EUR.1 judėjimo sertifikatas

Judėjimo sertifikatus EUR.1 Meksikoje išduoda „Secretaría de Economía“ (Ekonomikos ministerija). Ekonomikos ministerija taip pat atsakinga už:

 • leidimų patvirtintiems eksportuotojams išdavimas, stebėsena ir panaikinimas
 • patikros po patikrinimo, atliekamos gavus ES valstybės narės muitinės institucijos prašymą

Meksikos muitinė gali prašyti ES valstybių narių muitinių patikrinti prekių kilmės statusą arba kilmės įrodymo autentiškumą. Sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą. Konkrečiai Meksikos atveju 4 skaitmenų tarifinis eksportuojamų prekių klasifikavimas turi būti nurodytas judėjimo sertifikato EUR. 1 8 langelyje.

III priedėlyje pateikiamas EUR.1 sertifikato pavyzdys ir pateikiamos jo pildymo nuorodos.

Kilmėsdeklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba Meksikos kilmės, pateikdami kilmės deklaraciją. Jį gali atlikti:

 • patvirtintas eksportuotojas arba
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra produktų vertė neviršija 6,000 EUR

Kad taptumėte patvirtintu eksportuotoju, turite galėti kompetentingai muitinei („Secretaria Economia“ prie Meksikos) įrodyti savo produktų kilmės statusą ir visus kitus reikalavimus, kuriuos ji gali nustatyti. Kompetentingos institucijos gali panaikinti jūsų patvirtintą statusą, jei juo kaip nors piktnaudžiaujate. Norėdami gauti daugiau informacijos apie procedūras, kreipkitės į kompetentingą muitinę („Secretaria Economia“ prie Meksikos Ekonomikos ministerijos).

Kaip pateikti kilmės deklaraciją

 • eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtų įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (atitinkama kalba), kurioje atitinkami produktai būtų aprašyti pakankamai išsamiai, kad juos būtų galima identifikuoti.

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr....) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės.

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas gali būti parengtas bet kuria oficialiąja ES kalba ir pateikiamas IV priedėlyje. Pasiteiraukite savo muitinės dėl galimų papildomų reikalavimų.

Sąskaitos faktūros deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, jums šis reikalavimas netaikomas, jeigu savo muitinei raštu įsipareigojate prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų tapatybę patvirtinančią deklaraciją. Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmę.

Sąskaitos faktūros deklaraciją eksportuotojas gali pateikti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, su sąlyga, kad ji importuojančios šalies muitinei pateikiama ne vėliau kaip per kiekvienos Šalies vidaus teisėje nustatytą laikotarpį: dveji metai ES ir vieni metai Meksikoje

Kilmės patikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas

 • importuojančių ir eksportuojančių šalių muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekamas tikrinimas. Importuojančios Šalies vizitai pas eksportuotoją neleidžiami

Eksportuojančios Šalies valdžios institucijos galutinai nustato kilmę ir praneša importuojančios Šalies valdžios institucijoms rezultatus.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos