ES un AK tirdzniecības un sadarbības nolīgums

ES un Apvienotā Karaliste ir panākušas vienošanos par ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, ko provizoriski piemēro no 2021. gada1. janvāra un kas stājās spēkā 2021. gada 1. maijā.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums attiecas ne tikai uz preču un pakalpojumu tirdzniecību, ieguldījumiem, publisko iepirkumu un intelektuālā īpašuma tiesībām, bet arī uz plašu citu svarīgu ES interešu jomu klāstu, piemēram, gaisa transportu un autotransportu, enerģētiku un ilgtspēju, zivsaimniecību un sociālā nodrošinājuma koordinēšanu. Tirdzniecības un ieguldījumu noteikumu pamatā ir visaptverošas saistības attiecībā uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un ilgtspējīgu attīstību.

 • Tas paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm, kas atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.
 • Tas ļauj ES ieguldītājiem izveidot savus uzņēmumus Apvienotās Karalistes teritorijā un brīvi vadīt tos lielākajā daļā nozaru.
 • Tas nodrošina piekļuvi tirgum papildus tam, par ko, piemēram, panākta vienošanās ar Japānu, un ietver reglamentējošus noteikumus daudzām galvenajām pakalpojumu nozarēm.
 • Tas nodrošina, ka ES uzņēmumi, kas jau veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, netiks diskriminēti publiskā iepirkuma procedūrās.
 • Tas nodrošina tālākpārdošanas tiesības ES māksliniekiem, uz kuriem neattiecas starptautiskās IĪT konvencijas.
 • Tas nodrošina neizkropļotu tirdzniecību un konkurenci ES uzņēmumiem enerģētikas un izejvielu nozarēs un rūpniecībai kopumā.
 • Tajā ir nodaļa par MVU, kas paredzēta, lai veicinātu MVU dalību nolīgumā.
 • Abas puses ir apņēmušās nodrošināt stabilus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, saglabājot augstu aizsardzības līmeni tādās jomās kā:
  • vides aizsardzību;
  • cīņa pret klimata pārmaiņām un oglekļa cenas noteikšana;
  • sociālās un darba tiesības;
  • nodokļu pārredzamība un valsts atbalsts;
  • ar efektīvu iekšzemes izpildi, saistošu strīdu izšķiršanas mehānismu un iespēju abām pusēm veikt korektīvus pasākumus.

Preču tirdzniecībai starp ES un Ziemeļīriju piemēro Izstāšanās līgumā iekļauto Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju.

Sūdzības

Iesniegt sūdzību

Nolīguma teksts un pārskats

Pakalpojumiem

ES un Apvienotā Karaliste ir galvenie partneri pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecības jomā. 2021. gadā Apvienotā Karaliste bija ES otrā lielākā pakalpojumu tirdzniecības partnere pēc Amerikas Savienotajām Valstīm. Galvenās pakalpojumu nozares, kas tirgojas starp ES un Apvienoto Karalisti, bija tā sauktie “citi uzņēmējdarbības pakalpojumi” (t. i., pētniecības un izstrādes pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, arhitektūras pakalpojumi u. c.), finanšu pakalpojumi un telekomunikācijas, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nepiedalās ES vienotajā tirgū un tāpēc vairs negūst labumu no personu brīvas pārvietošanās, pakalpojumu sniegšanas brīvības un brīvības veikt uzņēmējdarbību principiem. Tā rezultātā Apvienotās Karalistes pakalpojumu sniedzējiem, lai piedāvātu pakalpojumus visā ES, var nākties reģistrēties ES, lai turpinātu darbību. Tiem ir jāievēro iekšējie noteikumi, procedūras un atļaujas, kas piemērojamas to darbībai katrā dalībvalstī, kurā tie darbojas. Tas pats attiecas uz ES operatoriem, t. i., tiem ir jāievēro Apvienotās Karalistes iekšzemes noteikumi, lai varētu sniegt pakalpojumus Apvienotajā Karalistē.

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums (TSN) paredz ievērojamu atvērtības līmeni pakalpojumu tirdzniecībai un ieguldījumiem daudzās nozarēs, tostarp profesionālos un uzņēmējdarbības pakalpojumus (piemēram, juridiskos, revīzijas, arhitektūras pakalpojumus), piegādes un telekomunikāciju pakalpojumus, datorpakalpojumus un digitālos pakalpojumus, finanšu pakalpojumus, pētniecības un izstrādes pakalpojumus, lielāko daļu transporta pakalpojumu un vides pakalpojumus. Turklāt tas attiecas arī uz ieguldījumiem citās nozarēs, kas nav pakalpojumi, piemēram, ražošanā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, enerģētikā un citās primārajās nozarēs.

Faktiskais tirgus piekļuves līmenis būs atkarīgs no pakalpojuma sniegšanas veida: vai tas tiek piegādāts pāri robežām no piegādātāja piederības valsts, piemēram, internetā (“1. veids”); sniegti patērētājam piegādātāja valstī, piemēram, tūrists, kas ceļo uz ārzemēm un iegādājas pakalpojumus (“2. veids”); ko sniedz ar ārvalstu pakalpojumu sniedzējam piederoša uzņēmuma starpniecību, kas veic uzņēmējdarbību uz vietas (“3. veids”), vai pakalpojumu sniedzējs, kas ir fiziska persona, izmantojot pagaidu klātbūtni citas valsts teritorijā (“4. veids”). Praksē faktiskā spēja sniegt konkrētu pakalpojumu vai ieguldīt konkrētā nozarē ir atkarīga arī no īpašām atrunām, kas noteiktas Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā un ko var piemērot ES pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot pakalpojumus Apvienotajā Karalistē dažās nozarēs, un otrādi.

Attiecībā uz fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos uzņēmējdarbības nolūkā (kā minēts kā “4. režīms”) ES un Apvienotā Karaliste ir vienojušās par plašu savstarpējo saistību klāstu. Puses nevar atteikt šādu ieceļošanu un uzturēšanos ekonomisku iemeslu dēļ (piemēram, kvotas, ekonomisko vajadzību pārbaude), lai gan dažos gadījumos var būt atrunas pret saistībām. Dažos gadījumos joprojām var būt vajadzīga vīza un/vai uzturēšanās vai darba atļauja.

Nolīgums attiecas uz šādām cilvēku kategorijām:

 • Viesdarbinieki uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā, piemēram, vadītājs, kas ierodas Apvienotajā Karalistē, lai izveidotu meitasuzņēmumu. Šīs personas var ierasties 90 dienas sešu mēnešu laikposmā.
 • Uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki, piemēram, vadītājs, ko uzņēmums X nosūta strādāt savā meitasuzņēmumā Y Apvienotajā Karalistē). Šīs personas var ierasties 3 gadus (ja vien tās nav praktikanti, un tādā gadījumā uzturēšanās laiks ir ierobežots līdz 1 gadam).
 • Īstermiņa viesdarbinieki: šīm personām ir atļauts ieceļot ES vai Apvienotajā Karalistē, lai veiktu konkrētas (vienpadsmitas) darbības, kas uzskaitītas 21. pielikuma 8. punktā. Tās var būt 90 dienas sešu mēnešu laikposmā. Tomēr dalībvalstis un Apvienotā Karaliste var izteikt atrunas attiecībā uz dažām no šīm darbībām.
 • Pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar līgumu: šīs personas var ieceļot ES (vai Apvienotajā Karalistē), lai īstenotu pakalpojumu līgumu, kas viņu uzņēmumam ir noslēgts ar ES (vai Apvienotās Karalistes) klientu uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, vai līguma darbības laiku — atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks. Viņiem jābūt universitātes grādiem un profesionālajai pieredzei, kas saistīta ar sniedzamo pakalpojumu. Tās var sniegt 22. pielikuma 10. punktā uzskaitītos pakalpojumus. Tomēr dalībvalstis var izteikt atrunas attiecībā uz dažām no šīm darbībām: skat. 22. pielikuma 12. punktu, proti, attiecīgā pakalpojuma sniegšanas nosacījumi var būt ierobežojošāki vai pat neiespējami.
 • Neatkarīgi profesionāļi. Tāpat kā līgumpakalpojumu sniedzēji, bet tie ir pašnodarbinātie. Atļauto pakalpojumu saraksts ir iekļauts 22. pielikuma 11. punktā.

Turklāt piemēro visus valsts noteikumus par profesionālo kvalifikāciju. Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā ir ietverts satvars, saskaņā ar kuru Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste vēlāk, izskatot katru gadījumu atsevišķi un attiecībā uz konkrētām profesijām, var vienoties par papildu pasākumiem dažu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kas kļūtu par paša nolīguma pielikumu. Šāda kārtība ir jāpieņem Partnerības padomei.

Praktiska informācija ES pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumu sniegšanai Apvienotajā Karalistē

Licences meklētājs

Lai sniegtu pakalpojumu Apvienotajā Karalistē, vajadzīga licence dažām uzņēmējdarbības vai citām darbībām.

Kā izveidot uzņēmumu Apvienotajā Karalistē

Prasības uzņēmuma dibināšanai Apvienotajā Karalistē būs atkarīgas no tā, kāda veida uzņēmumu vēlaties izveidot, kur jūs strādājat un vai jūs uzņemsiet cilvēkus, lai palīdzētu. Rokasgrāmata par to, kā izveidot uzņēmumu Apvienotajā Karalistē

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai strādātu profesijā, kas ir reglamentēta Apvienotajā Karalistē, Apvienotās Karalistes regulatīvajai iestādei būs oficiāli jāatzīst ārpus Apvienotās Karalistes profesionālā kvalifikācija. Informācija par regulatīvajām iestādēm un reglamentētajām profesijām Apvienotajā Karalistē

Sīkāka informācija par reglamentētajām profesijām ir atrodama Apvienotās Karalistes Profesionālo kvalifikāciju centra tīmekļa vietnē.

Informācija par juridiskajiem pakalpojumiem un jūras transporta pakalpojumiem

Jaunais tirdzniecības palīgs pakalpojumiem un ieguldījumiem, kas pieejams portālā Access2Markets, piedāvā informāciju ES uzņēmumiem, kuri vēlas sniegt juridiskos pakalpojumus un jūras transporta pakalpojumus Apvienotajai Karalistei. Tā ietver informāciju par prasībām, kas tām jāizpilda, kā arī attiecīgo regulatīvo iestāžu kontaktinformāciju.

Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi kvalificētiem darbiniekiem

Vispārīga informācija par vīzu prasībām dažādām pieteikuma iesniedzēju kategorijām.

Konkrētāk, kvalificētam personālam:

 1. Noteikumi par viesdarbiniekiem
 2. Kvalificēta darbinieka vīza
 3. Uzņēmuma iekšējā vīza
 4. T5 Pagaidu darba ņēmēja-starptautiskā darba līguma darbinieks
 5. Aizjūras uzņēmumu pārstāvis

Publiskais iepirkums

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā ir iekļauts PTO Nolīgums par publisko iepirkumu (GPA), un tas ir plašāks par to. Tas nozīmē, ka visi ieguvumi saistībā ar divpusējiem noteikumiem un piekļuvi Apvienotās Karalistes tirgum ES uzņēmumiem, kas izriet no GPA, tiek apstiprināti arī saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu un uz tiem attiecas divpusēja strīdu izšķiršana.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums pārsniedz GPA saistības un nodrošina papildu piekļuvi tirgum:

 • Kas attiecas uz iepirkuma veicējiem, kas pārvalda gāzes un siltuma tīklus, un privātiem iepirkuma veicējiem ar monopoltiesībām visās komunālo pakalpojumu nozarēs,
 • Aptver dažus papildu pakalpojumus, piemēram:
  • Viesnīcu un restorānu pakalpojumi (CPC Prov. 641)
  • Ēdināšanas pakalpojumi (CPC Prov. 642)
  • Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi (CPC Prov. 643)
  • Ar telekomunikācijām saistīti pakalpojumi (CPC Prov. 754)
  • Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata (CPC Prov. 8220)
  • Citi uzņēmējdarbības pakalpojumi (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Izglītības pakalpojumi (CPC Prov. 92)

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums paplašina arī piemērojamo noteikumu kopumu un tādējādi atvieglo piekļuvi tirgum, pateicoties:

 • elektronisko līdzekļu pastiprināta izmantošana,
 • vienots portāls visiem paziņojumiem,
 • pašdeklarāciju pieņemšana,

Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā mēs arī iekļāvām nediskrimināciju attiecībā uz ES īpašumā esošiem uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, visos publiskajos konkursos, tostarp neaptvertajos iepirkumos, piemēram, nelielas vērtības iepirkumos (valsts režīms zem GPA robežvērtības).

 

Plašāka informācija par piekļuvi Apvienotās Karalistes iepirkuma tirgum:

Publiskie līgumi, kuru vērtība pārsniedz 10,000 GBP

Valsts līgumi Skotijā

Velsas publiskie līgumi

Ziemeļīrijas publiskie līgumi: eSourcing NI — eTenders NI

Publiskie līgumi, kuru vērtība pārsniedz 118,000 GBP

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites