Kā lasīt tirdzniecības nolīgumu

Ja vēlaties eksportēt preci vai pakalpojumu, varat izmantot labvēlīgu attieksmi, pateicoties tirdzniecības nolīgumam. Tirdzniecības nolīgumi ļauj jums vieglāk un lētāk eksportēt, radot jūsu precei konkurences priekšrocības galamērķa tirgū. Šajā sadaļā varat saprast, kā darbojas ES tirdzniecības nolīgumi, un uzzināt, kā atrast vajadzīgo informāciju.

ES tirdzniecības nolīgumi var šķist sarežģīti dokumenti, bet to pamatā ir viegli izsekojama loģiska struktūra. Zemāk atradīsiet tirdzniecības nolīguma standarta pamatstruktūru, kas palīdzēs atrast informāciju, kura vajadzīga jūsu konkrētajā tirdzniecības darbībā. Tas kalpo par vispārēju pamatnostādni. Katrs nolīgums ir atšķirīgs atkarībā no parakstītāju pušu situācijas un to vēlmes liberalizēt tirdzniecību.

1. Preambula

Preambulā minētas Puses, apstiprināti to kopīgie mērķi attiecībā uz to ekonomisko attiecību attīstību un atzīts šo attiecību pamats.

2. Definīcijas, mērķi un sākotnējie noteikumi

Šajā nodaļā ir izskaidroti nolīgumā lietotie termini, lai nodrošinātu vienotu valodas izpratni.

3. Valsts režīms un preču piekļuve tirgum

Šajā nodaļā un tās pielikumos parasti ir aprakstīts, cik lielā mērā un cik ātri nolīgums pazeminās vai atcels nodevas, nodokļus vai citas importa maksas par precēm, kas tiek tirgotas starp pusēm. Šeit atradīsiet īpašos nodokļus un tarifus visām precēm, uz kurām attiecas tirdzniecības nolīgums. Parasti ir atsevišķs pielikums, kurā ietvertas konkrētas saistības, ko katra puse uzņēmusies attiecībā uz katru preču kategoriju.

4. Tirdzniecības aizsardzības instrumenti

Šī nodaļa attiecas uz pretpasākumiem, ko viena puse var veikt, reaģējot uz negodīgas tirdzniecības prakses negatīvo ietekmi, piemēram, dempingu un nelikumīgām subsīdijām.

5. Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Šī nodaļa paredz dažu noteikumu saskaņošanu un atzīst dažas kvalitātes sertifikācijas procedūras par līdzvērtīgām konkrētās nozarēs.Tā varētu paredzēt atbilstības novērtēšanas procedūru savstarpēju atzīšanu, kas nozīmē, ka produktus var pieņemt importam galamērķa valstī, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas dokumentiem, kas izdoti eksportētājā valstī.

6. Sanitārie un fitosanitārie pasākumi

Šajā nodaļā ir izklāstīti noteikumi par pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku un augu veselību. Tās mērķis parasti ir vienkāršot un saskaņot atbilstības procedūras, nodrošinot, ka likumīgi pasākumi pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku un augu veselības jomā nerada nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai. Šeit varat atrast katras valsts kompetentās iestādes un apstiprināšanas mehānismus, kas jāizpilda, lai veiktu eksportu.  

7. Muita un tirdzniecības veicināšana

Šīs nodaļas mērķis ir racionalizēt muitas procedūras un padarīt tās efektīvākas. Šeit varat atrast muitas procedūras, kas citur nav minētas, prasības attiecībā uz dokumentāciju un izcelsmes noteikumu ievērošanas noteikšanas metodēm, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar muitas vērtības noteikšanu, nodevām un maksājumiem un jūsu tiesībām pārsūdzēt muitas lēmumus.

8. Investīcijas

Šajā nodaļā izklāstīti pasākumi, lai atvērtu ieguldījumus un aizsargātu ieguldītājus, nodrošinot taisnīgu attieksmi pret tiem. Tas varētu atcelt ārvalstu pašu kapitāla griestus vai darbības rezultātu prasības, atvieglot peļņas nodošanu un ieviest stabilus un paredzamus noteikumus, kas reglamentē ieguldījumu garantijas. Tā varētu arī izveidot ieguldījumu tiesu sistēmas, kas ļautu ieguldītājiem ātri un taisnīgi atrisināt ieguldījumu strīdus ar valdībām.

9. Pakalpojumu tirdzniecība

Šī nodaļa attiecas uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību. Tas daļēji atbilst Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību struktūrai, kas paredz noteikumus par pakalpojumu tirdzniecību starp katru PTO dalībvalsti. Tomēr tirdzniecības nolīgumos bieži ir ietvertas papildu saistības tādās nozarēs kā finanšu pakalpojumi, telekomunikācijas, e-komercija un fizisku personu pagaidu pārvietošanās. Konkrētas saistības var būt atrodamas pielikumos ar atsevišķu grafiku katrai pusei.

10. Valsts iepirkums

Šajā nodaļā ir precizētas jomas, kurās abu pušu uzņēmumi var piedāvāt preces un pakalpojumus viena otras valdībām, tostarp centrālām, reģionālām, provinču un vietējām pārvaldes iestādēm. Ja puses jau ir PTO Nolīguma par valsts iepirkumu (GPA) dalībnieces, tirdzniecības nolīgums varētu padziļināt saistības attiecībā uz aptverto iepirkuma iestāžu skaitu, aptverto preču un pakalpojumu skaitu un vērtības robežvērtībām, lai varētu piedalīties konkursā.

11. Intelektuālais īpašums

Parasti pamatojoties uz spēkā esošajām starptautiskajām intelektuālā īpašuma konvencijām, šajā nodaļā ir izklāstītas procedūras un noteikumi attiecībā uz autortiesībām, preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem, datu aizsardzību utt. Tā varētu arī noteikt jaunas sadarbības jomas, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

12. Konkurence un saistīti jautājumi

Šī iedaļa parasti attiecas uz konkurences tiesībām, izmeklēšanu un sankcijām saistībā ar tirdzniecības karteļiem, tādu uzņēmumu ļaunprātīgu rīcību, kuriem ir dominējošs stāvoklis tirgū, un pret konkurenci vērstu apvienošanos. Tajā varētu paredzēt arī noteikumus par subsīdijām, valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas privilēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus privātiem uzņēmumiem.

13. Strīdu izšķiršana un starpniecība

Šajā nodaļā paredzēta sistēma strīdu izšķiršanai par to, kā puses piemēro vai interpretē nolīgumu, un minētas oficiālās procedūras, kas jāievēro abām pusēm, ja tās nevar panākt vienošanos mediācijas ceļā.

14. Nobeiguma noteikumi

Šī nodaļa parasti nosaka, kā nolīgums stājas spēkā, paver iespēju jaunām pusēm pievienoties pēc tā parakstīšanas un nosaka procedūras nolīguma grozīšanai nākotnē.

15. Citi protokoli

Tas varētu ietvert būtisku informāciju, kas nav iekļauta citur, piemēram, īpašus izcelsmes noteikumus katrai produktu kategorijai.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites