EPA — l-Afrika Ċentrali

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika Ċentrali jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji mill-UE u l-Kamerun biex jinvestu f’u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika Ċentrali. Skopri kif l-FSE tal-UE mal-Kamerun jista’ jibbenefika lill-kummerċ tiegħek.

Mad-daqqa T’għajn

In-negozjati għal EPA komprensiva mar-reġjun kollu tal-Afrika Ċentrali tnedew fl-2003. Sal-lum, daħal fis-seħħ FSE bejn l-UE u l-Kamerun, li jikkostitwixxi pass lejn il-kisba ta’ ftehim reġjonali sħiħ.

Il-Ftehim ipprovda lill-Kamerun aċċess ħieles mingħajr preċedent għas-suq tal-UE għall-prodotti kollha tiegħu. Dawn jinkludu l-banana, l-aluminju, il-prodotti pproċessati mill-kawkaw, il-plywood u prodotti agrikoli friski u trasformati oħra. Min-naħa tagħha, l-UE bbenefikat minn liberalizzazzjoni gradwali għall-prodotti tagħha fis-suq tal-Kamerun sa mill-4 ta’ Awwissu 2016.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Bħalissa, il-Kamerun huwa l-uniku pajjiż fl-Afrika Ċentrali li jimplimenta l-FSE.
 • Il-Gabon u l-Congo (Brazzaville) għadhom ma ffirmawx il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika. Il-kummerċ tal-Kongo mal-UE taħt il-GSP tal-UE, filwaqt li l-Gabon, bħala pajjiż bi dħul medju superjuri skont il-klassifikazzjoni tal-Bank Dinji, ma kienx eliġibbli għall-iskema SĠP mill-1 ta’ Jannar 2014.
 • Iċ-Ċad, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, São Tomé u Principe u l-Ginea Ekwatorjali huma pajjiżi l-anqas żviluppati, sabiex jibbenefikaw minn aċċess tal-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti skont l-iskema tal-ABE tal-UE.
 • L-UE u l-organizzazzjonijiet reġjonali Ċentru-Afrikana (CEMAC u ECCAS) qed jistudjaw il-possibbiltà li jintlaħaq Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika komprensiv permezz tal-ftehim interim diġà użat mill-Kamerun.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur l-Afrika Ċentrali

Filwaqt li jitqiesu b’mod sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp bejn il-partijiet, l-EPA tipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimmetriji favur il-Kamerun, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi ta’ liberalizzazzjoni twal, regoli ta’ oriġini flessibbli, u salvagwardji u miżuri speċjali għal ċerti swieq u industriji agrikoli sensittivi.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE huma immedjatament u kompletament miftuħa, il-Kamerun għandu 15 sena biex jiftaħ għall-importazzjonijiet tal-UE. Barra minn hekk, il-produtturi ta’ 20 % tal-aktar oġġetti sensittivi se jgawdu minn protezzjoni permanenti mill-kompetizzjoni.

It-tariffi

 • L-UE tagħti żero dazji u żero kwoti għall-importazzjonijiet li ġejjin mill-Kamerun. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u liberu għall-prodotti kollha.
 • Gradwalment, il-Kamerun jiskonta b’mod gradwali dazji fuq 80 % tal-prodotti, aktar minn 15 sena. Il-prodotti sensittivi, inklużi l-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ laħam, inbejjed u spirti, xgħir, prodotti tal-ħalib, dqiq, ċerti ħxejjex, injam u prodotti tal-injam, ħwejjeġ u tessuti, pitturi, u tajers użati huma kompletament esklużi mil-liberalizzazzjoni.
 • Tuża l-għażla ta’ tiftix tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tagħha. F’każ ta’ dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ l-oriġini

Regoli ta’ oriġini ġodda u mtejba bħalissa qed jiġu nnegozjati u se jiġu annessi mal-EPA mill-aktar fis possibbli.

Sadanittant, il-Kamerun jibbenefika minn regoli ta’ oriġini mtejba mill-EPA ġenerali (link), inklużi fir-Regolament tal-Kunsill 2016/1076 (ex 1528/2007) dwar l-aċċess għas-suq tal-UE.

Qabel ma tesporta/timporta, kun ċert li:

 • Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek, billi tuża l-formola ta’ tiftix tal-Assistenti tal-Kummerċ Tiegħi
 • Ikkonsulta l-awtoritajiet doganali tiegħek.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Huma jimmonta għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previst fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ħwejjeġ, japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Kumulazzjoni

L-EPA UE — l-Afrika Ċentrali tinkludi t-tipi li ġejjin ta’ kumulazzjoni:

 • Akkumulazzjoni bilaterali mal-UE.
 • Akkumulazzjoni djagonali u Akkumulazzjoni sħiħa ma’ pajjiżi u territorji extra Ewropej u pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Akkumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kondizzjonijiet.

Trasport dirett

Prova ta’ trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tista’ tintalab għal dazju mħallas fuq materjali li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Il-kundizzjonijiet TAL-BASTIMENTI

Ħut maqbud f’ibħra internazzjonali u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-Kamerun jista’ jitqies bħala li joriġina fil-Kamerun biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li taħtha “jbaħħru,” u għas-sjieda tagħhom.

M’hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, il-kaptani jew l-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu jinsabu fil-Ftehim ta’ Cotonou oriġinali, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti ta’ oriġini lil ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli TAL-ORIĠINI speċifiċi GĦALL-PRODOTT

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi [link] li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fil-bażi tad-dejta tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ turi lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżiti oħra li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, prodotti li joriġinaw fil-Kamerun għandhom ikunu akkumpanjati minn prova ta’ oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tar-regoli tal-Protokoll tal-oriġini.
  • Dikjarazzjoni tal-fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni li jingħataw valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta tkun qed timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun ippreparat li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri doganali oħra [link] meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Il-medjazzjoni u l-arbitraġġ

Ir-regoli ta’ proċedura għall-medjazzjoni u l-arbitraġġ kif ukoll il-kodiċi ta’ kondotta għall-arbitri reċentement ġew adottati, bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2019/1954.

Kompetizzjoni

 • Mill-2014 ‘l hawn, l-UE waqqfet is-sussidji għall-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi kollha tal-FSE.
 • L-UE naqqset il-miżuri b’miżuri ta’ produzzjoni u ta’ distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA tippermetti li l-Kamerun ikollu miżuri biex jipproteġi setturi sensittivi.

Kooperazzjoni għall-iżvilupp

Sabiex ikun jista’ jieħu vantaġġ sħiħ mill-preferenzi kummerċjali tal-EPA, il-ftehim għandu wkoll komponent ta’ kooperazzjoni. L-oqsma prijoritarji ewlenin tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp identifikati mill-UE u mill-Kamerun huma:

 • L-iżvilupp ta’ infrastruttura reġjonali bażika;
 • L-agrikoltura u s-sigurtà fl-ikel;
 • L-industrija, id-diversifikazzjoni u l-kompetittività tal-ekonomiji;
 • It-tisħiħ tal-integrazzjoni reġjonali;
 • It-titjib tal-ambjent tan-negozju;
 • Tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta’ regoli relatati mal-kummerċ.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE huma espliċitament ibbażati fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbiliti fil-Ftehim ta’   Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-FSE għalhekk fihom xi wħud mill-aktar lingwa b’saħħitha dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • Il- “klawżola ta’ noneżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbiliti taħt il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • Il-Kumitat Konġunt tal-FSE għandu l-kompitu li jissorvelja u jivvaluta l-impatt tal-implimentazzjoni fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. B’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr