EPA — l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar. Skopri kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 5 stat Afrikan jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

F’daqqa t’għajn

Il-Ftehim Interim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar (iEPA UE-ESA) ġie ffirmat mill-Mawrizju, is-Seychelles, iż-Żimbabwe u l-Madagaskar f’Awwissu 2009 u ġie applikat b’mod proviżorju f’Mejju 2012. F’Jannar 2013, il-Parlament Ewropew ta l-kunsens tiegħu għall-ftehim. Comoros iffirmat il-ftehim f’Lulju 2017 u bdiet tapplikah fi Frar 2019.

L-iEPA bejn l-UE u l-ESA jinkludi:

 • l-eliminazzjoni tad-dazji u l-kwoti kollha tal-UE għall-importazzjonijiet mill-istati tal-ESA;
 • il-ftuħ gradwali tas-swieq tal-ESA għall-esportazzjonijiet tal-UE;
 • dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini, is-sajd u d-difiża tal-kummerċ;
 • kooperazzjoni dwar ostakli tekniċi għall-kummerċ, kif ukoll standards dwar is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti;
 • regoli dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp;
 • mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim.

Il-ħames pajjiżi li diġà qed japplikaw il-ftehim iddikjaraw ir-rieda tagħhom li jmorru lil hinn mill-kummerċ fil-merkanzija, lejn ftehim aktar komprensiv. Fit-2 ta’ Ottubru 2019, tnedew negozjati biex jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE biex jinkludi l-kummerċ fis-servizzi, l-investiment, l-iżvilupp sostenibbli u l-kompetizzjoni. Barra minn hekk, il-partijiet qablu dwar pakkett li jimmodernizza r-regoli tal-oriġini għal dan il-FSE.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Comoros
 • Madagascar
 • Mauritius
 • Is-Seychelles
 • Iż-Żimbabwe
 • Il-Ftehim jibqa’ miftuħ għal pajjiżi oħra mir-reġjun.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-ESA

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA jipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimetriji favur il-pajjiżi tal-ESA, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE nfetħu immedjatament u kompletament, l-istati tal-ESA jiftħu s-swieq tagħhom parzjalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jqisu bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

Tariffi

L-UE tagħti 100 % aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin minn pajjiżi tal-ESA. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha.

Il-pajjiżi tal-ESA jeliminaw gradwalment id-dazji parzjalment, f’konformità mal-iskedi individwali tagħhom annessi mal-FSE interim, kif ġej:

 • Il-Madagaskar jilliberalizza 81 % tal-importazzjonijiet tal-UE;
 • Mauritius 96 %;
 • Is-Seychelles 98 %;
 • Iż-Żimbabwe 80 %.

Prodotti sensittivi jistgħu jiġu esklużi kompletament mil-liberalizzazzjoni. L-esklużjonijiet ewlenin mil-liberalizzazzjoni jinkludu:

 • Il-Madagaskar: laħam, ħalib u ġobon, sajd, ħxejjex, ċereali, żjut u xaħmijiet, preparazzjonijiet li jittieklu, zokkor, kawkaw, xorb, tabakk, kimiċi, plastik u oġġetti tal-karta, tessuti, oġġetti tal-metall, għamara;
 • Mauritius: annimali ħajjin u laħam, prodotti li jittieklu li joriġinaw mill-annimali, xaħmijiet, preparazzjonijiet u xorb li jittieklu, kimiċi, plastik u oġġetti tal-lastku tal-ġilda u l-ġlud tal-fer, ħadid &steel u oġġetti elettroniċi għall-konsumatur;
 • Is-Seychelles: laħam, sajd, xorb, tabakk, oġġetti tal-ġilda, ħġieġ u prodotti taċ-ċeramika u vetturi;
 • Iż-Żimbabwe: prodotti li joriġinaw mill-annimali, ċereali, karta tax-xorb, plastik u gomma, tessuti u ħwejjeġ, żraben, ħġieġ u ċeramika, elettroniċi tal-konsumatur u vetturi.

Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

 

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi tal-oriġini

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tipprova lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-ESA jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:

 1. ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll tar-regoli tal-oriġini.
 2. dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u d-distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet qawwija fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA tippermetti li jiġu attivati miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbilitifil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba.

 • Il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk kwalunkwe parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • L-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

L-integrazzjoni reġjonali

Il-FSE jippromwovi t-tħejjija tal-pajjiżi tal-ESA għall-implimentazzjoni taż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles Kontinentali Afrikana (AfCFTA) taħt l-Unjoni Afrikana, u b’hekk jikkostitwixxi pedament lejn l-integrazzjoni ekonomika reġjonali.

Kooperazzjoni għall-iżvilupp, tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

 • L-UE hija lesta li tipprovdi appoġġ, li se jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, prinċipalment il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.
 • Fuq talba tal-ħames pajjiżi tal-ESA, l-Unjoni Ewropea diġà qablet li tipprovdi assistenza finanzjarja għat-twaqqif ta’ Mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni tal-FSE. L-għan tagħha huwa li tiżgura koordinazzjoni u appoġġ tekniku xierqa lill-ħames pajjiżi tal-ESA, li jippermettulhom jinvolvu ruħhom b’mod effettiv fil-proċess tan-negozjati. Fuq in-naħa tal-pajjiżi tal-ESA, il-Mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni diġà kien ikkontribwixxa biex iħejji l-fażi preliminarja tan-negozjati futuri.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr