EPA — l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA jagħmilha aktar faċli għan-nies u għan-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu f’xulxin u jinnegozjaw magħhom, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar. Skopri kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 5 stat Afrikan jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t’għajn lejn

Il-Ftehim Interim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar (iEPA UE-ESA) ġie ffirmat mill-Mawrizju, is-Seychelles, iż-Żimbabwe u l-Madagaskar f’Awwissu 2009 u ġie applikat proviżorjament f’Mejju 2012. F’Jannar 2013, il-Parlament Ewropew ta l-kunsens tiegħu għall-ftehim. Comoros iffirmat il-ftehim f’Lulju 2017 u bdiet tapplikah fi Frar 2019.

L-iEPA bejn l-UE u l-ESA jinkludi:

 • l-eliminazzjoni tad-dazji u l-kwoti kollha tal-UE għall-importazzjonijiet mill-istati tal-ESA;
 • il-ftuħ gradwali tas-swieq tal-ESA għall-esportazzjonijiet tal-UE;
 • dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini, is-sajd u d-difiża tal-kummerċ;
 • kooperazzjoni dwar ostakoli tekniċi għall-kummerċ, kif ukoll standards dwar is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti;
 • regoli dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp;
 • mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim.

Il-ħames pajjiżi li diġà qed japplikaw il-ftehim iddikjaraw ir-rieda tagħhom li jmorru lil hinn mill-kummerċ tal-merkanzija, lejn ftehim aktar komprensiv. Fit-2 ta’ Ottubru 2019, tnedew negozjati biex jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE biex jinkludi l-kummerċ fis-servizzi, l-investiment, l-iżvilupp sostenibbli u l-kompetizzjoni. Barra minn hekk, il-partijiet qablu dwar pakkett li jimmodernizza r-regoli tal-oriġini għal dan il-FSE.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Comoros
 • Il-Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychelles
 • Iż-Żimbabwe
 • Il-Ftehim jibqa’ miftuħ għal pajjiżi oħra mir-reġjun.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-ESA

L-FSE bejn l-UE u l-ESA jipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimmetriji favur il-pajjiżi tal-ESA, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE nfetħu immedjatament u kompletament, l-istati tal-ESA jiftħu s-swieq tagħhom parzjalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jqisu bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

Tariffi

L-UE tagħti aċċess 100 % ħieles mid-dazju u mill-kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-pajjiżi tal-ESA. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha.

Il-pajjiżi tal-ESA jeliminaw id-dmirijiet b’mod parzjali, f’konformità mal-iskedi individwali tagħhom annessi mal-FSE interim, kif ġej:

 • Il-Madagaskar jilliberalizza 81 % tal-importazzjonijiet tal-UE;
 • Mauritius 96 %;
 • Is-Seychelles 98 %;
 • Iż-Żimbabwe 80 %.

Prodotti sensittivi jistgħu jiġu esklużi għal kollox mil-liberalizzazzjoni. L-esklużjonijiet ewlenin mil-liberalizzazzjoni jinkludu:

 • Il-Madagaskar: laħam, ħalib u ġobon, sajd, ħxejjex, ċereali, żjut u xaħmijiet, preparazzjonijiet li jittieklu, zokkor, kawkaw, xorb, tabakk, kimiċi, plastik u oġġetti tal-karta, tessuti, oġġetti tal-metall, għamara;
 • Mauritius: annimali ħajjin u laħam, prodotti li jittieklu li joriġinaw mill-annimali, xaħmijiet, preparazzjonijiet u xorb li jittieklu, kimiċi, plastiks u oġġetti tal-lastiku tal-ġilda u ġlud tal-fer, ħadid u azzar u oġġetti elettroniċi għall-konsumatur;
 • Seychelles: laħam, sajd, xorb, tabakk, oġġetti tal-ġilda, ħġieġ u prodotti taċ-ċeramika u vetturi;
 • Iż-Żimbabwe: prodotti li joriġinaw mill-annimali, ċereali, karta tax-xorb, plastik u gomma, tessuti u ħwejjeġ, żraben, ħġieġ u ċeramika, elettroniċi u vetturi għall-konsumatur.

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

 

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi ta’ oriġini

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tagħti prova lill-awtoritajiet doganali tiegħek tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-ESA jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:

 1. ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.
 2. dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti u proċeduri doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ f’Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u bid-distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tiġi mhedda minħabba żidiet f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA jippermetti li jiġu attivati miżuri biex jipproteġu s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda.

Żvilupp sostenibbli

L-FSE bejn l-UE u l-ESA huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbilitifil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba.

 • Il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbiliti skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • L-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Integrazzjoni reġjonali

Il-FSE jippromwovi t-tħejjija tal-pajjiżi tal-ESA għall-implimentazzjoni taż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles Kontinentali Afrikana (AfCFTA) taħt l-Unjoni Afrikana, u b’hekk jikkostitwixxi pedament lejn l-integrazzjoni ekonomika reġjonali.

Kooperazzjoni għall-iżvilupp, bini tal-kapaċità u assistenza teknika

 • L-UE hija lesta li tipprovdi appoġġ, li ser jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, prinċipalment il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.
 • Fuq talba tal-ħames pajjiżi tal-ESA, l-Unjoni Ewropea diġà qablet li tipprovdi assistenza finanzjarja għat-twaqqif ta’ Mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni tal-FSE. L-għan tagħha huwa li tiżgura koordinazzjoni xierqa u appoġġ tekniku lill-ħames pajjiżi tal-ALN, li jippermettulhom jinvolvu ruħhom b’mod effettiv fil-proċess tan-negozjati. Fuq in-naħa tal-pajjiżi tal-ESA, il-Mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni diġà kien ikkontribwixxa biex iħejji l-fażi preliminarja tan-negozjati futuri.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr