Gwida għall-importazzjoni ta’ oġġetti

Il-kumpanija tiegħek qed tippjana li timporta prodotti minn barra l-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta biex timporta, u tiddeskrivi l-passi differenti tal-proċess tal-importazzjoni.

4 passi lejn l-Importazzjoni ta’ Prodott

 
 

Qed tippjana li timporta prodott fl-UE għall-ewwel darba?

Qabel ma tagħmel dan, iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta:

 • Il-prodott jista’ jirnexxi fis-suq domestiku tiegħek jew f’pajjiżi oħra tal-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità li tixtri l-prodott fi swieq barranin barra mill-UE? Għandha biżżejjed persunal, ħin, riżorsi finanzjarji u legali?
 • Il-kumpanija tiegħek lesta li tagħmel bejgħ internazzjonali, tagħżel l-aktar mezz xieraq ta’ trasport u tgħaddi minn proċeduri doganali?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha pjan finanzjarju/ta’ kummerċjalizzazzjoni/negozju komprensiv b’għanijiet definiti b’mod ċar b’appoġġ għall-prodott importat minn pajjiżi barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha strateġija konkreta dwar kif timporta l-prodott fis-suq tiegħek? Pereżempju, tista’ timporta l-prodott tiegħek direttament mill-produttur jew indirettament billi timpjega parti terza, distributur bħal dan. Kemm l-importazzjoni diretta kif ukoll dik indiretta jistgħu jiġu appoġġati wkoll minn pjattaformi tal-kummerċ elettroniku.
 • Jekk applikabbli, il-proprjetà intellettwali relatata mal-prodott tiegħek hija protetta fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità li tanalizza u tivverifika jekk il-prodott jikkonformax mal-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, tekniċi u/jew tal-kummerċjalizzazzjoni tal-UE?

Qabel ma tkompli, ikkunsidra l-mistoqsijiet ta’ hawn fuq bir-reqqa u ddiskutihom fil-kumpanija tiegħek biex tiddeċiedi jekk intix lest li tinnegozja ma’ pajjiżi mhux tal-UE, jew liema passi trid tieħu biex tipprepara ruħek biex tagħmel dan.

 

1

Stadju 1: Sib fornitur barra minn pajjiżek

Biex timporta oġġetti minn barra l-UE, ibda billi tidentifika fornituri possibbli tal-prodott.

 • Il-kmamar tal-kummerċ jistgħu jagħtuk informazzjoni dwar is-swieq u s-sħab kummerċjali, u jidderiġuk lejn rapporti rilevanti.
 • Fornituri tal-aħbarijiet speċifiċi għall-kummerċ jew aġenziji għall-promozzjoni tal-kummerċ li jkopru l-analiżi tas-suq u l-valutazzjoni tal-opportunitajiet ta’ negozju jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Dawn l-istituzzjonijiet spiss jipprovdu studji għal setturi ewlenin.
 • Il-konsulenti kummerċjali u l-banek rilevanti jistgħu wkoll jipprovdu pariri.

Kif tagħżel is-swieq tal-provvista tiegħek?

Skrinja s-swieq tal-importazzjoni potenzjali biex tivvaluta jekk hemmx provvista tal-prodott tiegħek.

Iċċekkja l-istatistika tal-kummerċ tas-suq potenzjali tal-provvista tiegħek.

Kif issib fornituri potenzjali?

Ladarba tkun għażilt suq tal-provvista, ħares lejn is-sħab kummerċjali potenzjali u l-kuntatti kummerċjali.

Tista’ ssib sħab u kuntatti fuq:

 

2

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u d-dazji tal-importazzjoni u żgura li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tal-UE

Il-kundizzjonijiet u d-dazji tal-importazzjoni se jiddependu fuq kif tixtieq timporta u fuq is-suq tal-provvista tiegħek.

Min jista’ jimporta fl-UE?

 • Normalment trid tkun stabbilit fl-UE bħala kumpanija jew stabbiliment ta’ negozju permanenti. Dan jinkludi r-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-VAT.
 • Jekk int resident mhux tal-UE, jeħtieġ li jkollok permess tax-xogħol biex twettaq attività kummerċjali indipendenti; barra minn hekk, trid issib persuna stabbilita fl-UE li hija lesta li taġixxi f’ismek bħala esportatur (eż. fornitur ta’ servizz loġistiku jew aġent doganali).

Ġeneralment, jeħtieġlek ukoll tirreġistra mar-reġistru kummerċjali nazzjonali. Għal aktar informazzjoni, iċċekkja mal-kamra tal-kummerċ lokali tiegħek. Bħala importatur tal-UE trid tapplika għal numru EORI. L-EORI huwa numru ta’ identifikazzjoni li huwa validu fl-UE kollha.

Ħjiel: Ir-reġistrazzjoni tal-EORI tista’ tieħu ftit taż-żmien, għalhekk tippjana u tapplika ferm minn qabel.

F’xi pajjiżi tal-UE, il-kumpaniji li jaqbżu ċertu daqs iridu jiġu rreġistrati f’reġistru kummerċjali nazzjonali.
Għal aktar informazzjoni, ikkonsulta s-suq tal-UE jew iċċekkja mal-kamra tal-kummerċ lokali tiegħek.

 • Jekk int resident mhux tal-UE trid tkun stabbilit bħala ditta u/jew għandek permess tax-xogħol li jippermettilek twettaq attività kummerċjali indipendenti.

Liema regoli tal-importazzjoni jew tal-kummerċjalizzazzjoni japplikaw għall-prodott importat tiegħek fl-UE?

Iċċekkja jekk hemmx xi restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni fl-UE jew fi Stat Membru partikolari.

L-importazzjonijiet ta’ xi oġġetti sensittivi jew l-importazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti li jkunu ġejjin minn pajjiżi speċifiċi jistgħu jkunu pprojbiti jew ristretti. Jista’ jkollok bżonn permessi, liċenzja jew tippreżenta notifika ta’ importazzjoni approvata uffiċjalment.

Iċċekkja l-bażi tad-dataTARIC biex tara jekk għandekx bżonn liċenzja tal-importazzjoni għall-prodott tiegħek

It-tipi ewlenin ta’ prodotti li jiffaċċjaw restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni huma:

 • prodotti agrikoli,
 • prodotti mediċinali,
 • kimiċi,
 • prodotti tal-ħadid u tal-azzar,
 • assi kulturali,
 • prodotti tat-tessuti u ħwejjeġ,
 • armi,
 • oġġetti ffalsifikati jew pirati,
 • artikli/pubblikazzjonijiet/reġistrazzjonijiet bil-vidjo diċenti,
 • speċijiet fil-periklu,
 • l-iskart,
 • xi annimali ħajjin u prodotti li fihom sustanzi tal-annimali,
 • pjanti u prodotti li fihom sustanzi veġetali.

Għal prodotti bħal dawn iċċekkja liema regoli japplikaw.

Liema tariffi tal-importazzjoni japplikaw għall-prodott tiegħek?

 • It-tariffi tal-importazzjoni jista’ jkollhom jitħallsu għall-prodott tiegħek meta jidħol fl-UE. L-UE hija unjoni doganali, li jfisser li tariffa unika tal-importazzjoni hija dovuta fil-post tad-dħul fejn issir id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni, irrispettivament mill-Istat Membru tal-UE. Il-prodott imbagħad jista’ jiċċirkola fis-suq tal-UE mingħajr formalitajiet doganali ulterjuri.
 • Min iħallas it-tariffi jiddependi fuq il-ftehim mal-bejjiegħ, iżda ħafna drabi d-dazji tal-importazzjoni jitħallsu mill-importatur.

 

X’inhi tariffa tal-importazzjoni?

Il-kumpanija tiegħi tista’ tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE?

Jekk l-UE għandha ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq timporta minnu, it-tariffi fuq il-prodott tiegħek jistgħu jitnaqqsu jew saħansitra jiġu eliminati.

 • Dawn jissejħu rati tariffarji preferenzjali.
 • Ir-rata tariffarja preferenzjali tiddependi fuq il-konformità tal-prodott tiegħek mar-regoli tal-oriġini
 • Il-kwoti jistgħu japplikaw, jew abbażi tal-ftehim kummerċjali jew abbażi tal-politika tal-UE għall-prodotti agrikoli ta’ tip speċifiku ta’ prodotti.

Biex issir taf dwar ir-regoli speċifiċi fis-seħħ għall-prodott u s-suq ta’ interess tiegħek ikkonsulta l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Meta għandek bżonn ċertifikat tal-oriġini?

Ħafna drabi l-fornitur tiegħek jeħtieġ li jipprovdi prova tal-oriġini tal-prodott skont ir-regoli tal-oriġini tal-ftehim. Din il-prova tista’ tkun ċertifikat tal-oriġini jew ukoll dikjarazzjoni tal-oriġini maħruġa mill-esportatur awtorizzat jew mill-esportatur irreġistrat (fis-sistema REX), li għandu jipprovdi wkoll in-numri tal-awtorizzazzjoni jew tar-reġistrazzjoni tagħhom.

Hemm xi dazji addizzjonali li japplikaw?

 • Huwa possibbli li l-UE tapplika miżuri ta’ difiża kummerċjali fuq prodott li jiġi importat minn pajjiż speċifiku.
 • Id-dazji li jintużaw l-aktar ta’ spiss huma l-miżuri anti-dumping. Dawn jidhru fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Awtorità doganali tal-UE tista’ tipprovdi informazzjoni dwar jekk dazji addizzjonali bħal dazji anti-dumping japplikawx għall-prodott tiegħek.
 • Spjegazzjoni ta’ tipi differenti ta’ miżuri ta’ difiża kummerċjali hija pprovduta fit-taqsima tal-oġġetti.
 • Jekk qed tfittex ħarsa ġenerali komprensiva tal-miżuri speċifiċi applikati minn kull pajjiż żur it-taqsima tas-swieq.

X’taxxi interni japplikaw?

It-taxxa fuqil-valur miżjud (VAT) hija applikata għal oġġetti mibjugħa fis-suq tal-UE u għalhekk ukoll għal dawk importati minn barra l-UE. Il-VAT tvarja f’kull Stat Membru tal-UE u normalment titħallas mill-importatur.

 • Ir-rata hija l-istess daqslikieku xtrajt il-prodott fis-suq domestiku tiegħek.
 • Id-ditti rreġistrati mal-VAT jistgħu jitolbu lura t-taxxa tal-VAT fuq l-importazzjoni bħala taxxa tal-input, bħalma jistgħu jitolbu lura l-pagamenti tal-VAT domestiċi tagħhom.
 • Il-kalkolu tal-pagamenti tal-VAT tiegħek huwa bbażat fuq il-valur tal-prodotti tiegħek, id-dazju tal-importazzjoni tiegħek, u d-dazji tas-sisa jekk dawn japplikaw. Tista’ taqra aktar dwar il-VAT u r-rati tal-Istati Membri hawnhekk.
 • Għal oġġetti magħżula se jkollok tħallas id-dazji tas-sisa, li jvarjaw minn pajjiż tal-UE għal pajjiż tal-UE. Dawn it-taxxi japplikaw għal, pereżempju:
  • prodotti tat-tabakk,
  • xarbiet alkoħoliċi,
  • żejt minerali,
  • prodotti tal-enerġija.

Kif tiżgura li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-rekwiżiti tal-UE?

Għall-oġġetti importati tiegħek japplikaw l-istess rekwiżiti bħal dawk għall-oġġetti prodotti fl-UE għas-suq tal-UE.

X’inhuma r-rekwiżiti tas-saħħa, tas-sikurezza, ambjentali u tekniċi għall-prodott tiegħek u kif tiċċertifikahom?

Il-biċċa l-kbira tal-prodotti jridu jikkonformaw ma’ ċerti rekwiżiti tekniċi u/jew tas-saħħa u tal-iġjene. Dawn jistgħu jeħtieġu tipi differenti ta’ ttestjar u ċertifikazzjoni.

Dan spiss ikun il-każ għar-rekwiżiti tekniċi għall-prodotti industrijali, u għar-rekwiżiti tas-saħħa u tal-iġjene għall-ikel u l-prodotti agrikoli.

Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ir-rekwiżiti obbligatorji u r-rekwiżiti volontarji.

Il-gruppi ta’ prodotti fejn ir-rekwiżiti obbligatorji huma ta’ spiss applikati jinkludu:

 • kimiċi,
 • kożmetiċi,
 • prodotti mediċinali,
 • oġġetti agrikoli, oġġetti tal-ikel u għalf,
 • annimali ħajjin,
 • u prodotti tal-annimali.

Ċertifikati fitosanitarji, pereżempju, huma meħtieġa għall-importazzjoni ta’:

 • il-biċċa l-kbira tal-frott frisk,
 • ħxejjex,
 • materjali oħra tal-pjanti
 • prodotti magħmula minn prodotti tal-annimali.

Il-marka CE tindika li l-prodott huwa konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

 • Il-marka CE hija obbligatorja għal xi prodotti, bħal:
  • l-elettronika,
  • apparat mediku,
  • ġugarelli,
  • tagħmir elettriku,
  • prodotti ta’ kostruzzjoni.
 • Il-marka CE ma tapplikax għal:
  • prodotti tal-ikel,
  • vetturi bil-mutur,
  • kimiċi,
  • kożmetiċi,
  • il-farmaċewtiċi,
  • u l-bijoċidi

Dawn kollha għandhom ir-regoli speċifiċi tagħhom. Aqra aktar dwar il-Marka C/E.

Tista’ ssib informazzjoni dwar ir-rekwiżiti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

X’inhuma r-rekwiżiti għall-imballaġġ u għat-tikkettar?

L-Istati Membri tal-UE spiss ikollhom rekwiżiti dettaljati għall-imballaġġ u t-tikkettar tal-prodotti.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu obbligatorji jew volontarji.

 • Il-marki u t-tikketti obbligatorji fuq il-prodotti għall-konsumatur u l-imballaġġ tagħhom normalment ikunu relatati ma’ tħassib dwar is-sikurezza pubblika, is-saħħa u/jew l-ambjent. Huma jistgħu jipprovdu informazzjoni bħall-ingredjenti jew id-data “uża sa”.
 • Marki volontarji huma, pereżempju, dawk li jindikaw il-produzzjoni organika tal-oġġett tal-eko-tikketta fuq prodotti industrijali

Normalment ikun hemm aġenziji differenti responsabbli għal industriji differenti, eż. mediċi, elettriċi, tal-ikel u kimiċi, li kollha għandhom rekwiżiti differenti ħafna.

 

3

Ħejji l-bejgħ u organizza t-trasport

Kif jinqasmu r-responsabbiltajiet bejnek u l-fornitur tiegħek?

Tista’ tuża l-Incoterms® biex tiddefinixxi l-obbligazzjonijiet kuntrattwali tiegħek.

Incoterms® 

 • jistabbilixxu r-responsabbiltajiet tal-bejjiegħa u tax-xerrejja għall-konsenja, l-assigurazzjoni u t-trasport ta’ oġġetti taħt kuntratti ta’ bejgħ
 • iddetermina min hu responsabbli għall-formalitajiet tal-esportazzjoni doganali fl-UE u l-formalitajiet fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek.

Eżempji

“Free on Board” (FOB): ifisser li hija r-responsabbiltà tal-fornitur tiegħek li jħallas għall-ispejjeż lokali kollha:

 • trasport tal-merkanzija lejn il-port tal-vjeġġ
 • spejjeż tat-tagħbija
 • proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija fil-pajjiż esportatur.

Bħala xerrej inti responsabbli għall-kost ta’:

 • trasport mill-port tal-vjeġġ’ il quddiem
 • assigurazzjoni
 • il-ħatt
 • trasport mill-port tal-wasla sad-destinazzjoni finali.

“Kost, Assigurazzjoni u Merkanzija” (CIF) tfisser li l-fornitur tiegħek huwa responsabbli għall-kostijiet lokali taħt FOB, flimkien ma’:

 • imposti fuq il-merkanzija
 • assigurazzjoni

Taħt CIF il-fornitur tiegħek huwa responsabbli għall-ispejjeż kollha sakemm il-prodotti jaslu fil-port tad-destinazzjoni tagħhom.

 

4

Ħejji d-dokumenti għall-iżdoganar tal-merkanzija fl-UE

Liema dokumenti għandhom jitħejjew għad-dwana?

 • Trid tipprovdi dikjarazzjoni doganali lill-awtorità doganali nazzjonali tiegħek. Rappreżentant doganali jista’ jagħtik parir dwar din il-kwistjoni importanti.
 • Trid tippreżenta Dikjarazzjoni fil-Qosor tad-Dħul (ENS) qabel il-wasla tal-merkanzija fl-ewwel punt tad-dħul fl-UE.
  • Jenħtieġ li l-ENS tiġi ppreżentata fl-ewwel uffiċċju doganali tad-dħul fl-UE mit-trasportatur tal-merkanzija, jew f’xi każijiet mid-destinatarju tal-importazzjoni, jew minn rappreżentant tat-trasportatur jew tal-importatur.
  • L-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-ENS tiddependi fuq il-mod ta’ trasport għall-merkanzija. Aktar.
 • L-UE għandha formola ta’ dikjarazzjoni tal-importazzjoni komuni għall-pajjiżi kollha tal-UE, li tissejjaħ id-Dokument Amministrattiv Uniku (DAU). Aktar.
  • Skont it-tip ta’ merkanzija, dokumenti addizzjonali li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet doganali jistgħu jinkludu:
  • fattura kummerċjali,
  • dokumenti ta’ trasport,
  • ċertifikati tal-oriġini,
  • liċenzji tal-importazzjoni,
  • riżultati tat-testijiet u ċertifikati oħra,
  • ċertifikati ta’ spezzjoni (bħal ċertifikati tas-saħħa, veterinarji jew tas-saħħa tal-pjanti).

L-iżdoganar jista’ jiġi ppreżentat mill-importatur jew minn rappreżentant doganali, li huwa l-persuna maħtura mill-importatur biex tlesti l-formalitajiet doganali kollha meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni doganali tal-UE.

Għal aktar informazzjoni dwar id-dokumenti u l-proċessi, staqsi lill-awtorità doganali nazzjonali tiegħek, kamra tal-kummerċ jew aġenzija għall-promozzjoni tal-kummerċ. Aktar.

X’jiġri meta l-oġġetti tiegħek jaslu fil-fruntiera?

 • Jitqiegħdu f’ ħażna temporanja taħt superviżjoni doganali (mhux aktar minn 90 jum) sakemm jiġu rilaxxati.
  • L-oġġetti tiegħek jistgħu jiġu approvati abbażi tad-dokumenti sottomessi tiegħek, jew
  • Il-merkanzija tiegħek tista’ tintgħażel għal verifika tad-dokumenti u tista’ tintalab tissottometti aktar dokumenti qabel ma l-merkanzija tiegħek tkun tista’ tiġi kklerjata, jew
  • L-oġġetti tiegħek jistgħu jintgħażlu wkoll għal dokument jew kontroll fiżiku.

Il-prodott tiegħek jista’ jinbiegħ fi kwalunkwe post fl-UE wara li jiġi kklerjat?

Meta l-awtoritajiet doganali jkunu rrilaxxaw prodott, dan ikollu l-istess status bħal prodott tal-UE u jista’ jiġi ċċirkolat liberament fl-UE u jinbiegħ fi kwalunkwe post fis-suq tal-UE.

 • Il-pajjiżi kollha tal-UE japplikaw l-istess tariffa fuq oġġetti importati minn barra l-UE.
 • L-istess regoli japplikaw għall-importazzjoni, irrispettivament mill-pajjiż tal-UE li minnu jidħol fis-suq tal-UE.

Fejn tista’ ssib iktar informazzjoni?

Il-lista ta’ kontroll tiegħek: 4 passi għall-Importazzjoni ta’ Prodott

Stadju 1: Sib fornitur barra minn pajjiżek

 • Tivvaluta l-pajjiżi potenzjali ta’ interess u tqabbel il-kompetittività tal-fornituri potenzjali (eż. tqabbil tal-prezzijiet inklużi l-kostijiet relatati mal-importazzjoni bħat-tariffi u l-kostijiet tat-trasport.
 • Identifika l-imsieħba/fornituri kummerċjali.
 • Identifika aġenzija/istituzzjoni/sieħeb għal appoġġ dwar il-formalitajiet tal-proċessi ta’ importazzjoni (pereżempju biex tħejji kuntratti, kundizzjonijiet ta’ pagament, affidabbiltà kreditizja tal-fornitur).

Stadju 2: Tivvaluta l-kundizzjonijiet u d-dazji tal-importazzjoni u tiżgura li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tal-UE

 • Ikseb numru tar-reġistrazzjoni tar-Reġistrazzjoni u l-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (EORI) (applika sew minn qabel).
 • Iċċekkja li ma tapplika l-ebda restrizzjoni fuq l-importazzjoni.
 • Iċċekkja jekk l-UE għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż minn fejn tixtieq timporta.
 • inqas jekk il-prodott tiegħek jikkonforma mar-regoli rilevanti tal-oriġini u identifika r-rata tariffarja(preferenzjali) applikabbli.
 • Ivvaluta jekk japplikawx dazji oħra (eż. difiża tal-kummerċ) jew taxxi interni.
 • L-identifikazzjoni tar-rekwiżiti tas-saħħa, tas-sikurezza, ambjentali u tekniċi fl-UE.
 • Jiżgura li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti u l-fornitur ikun jista’ jipprovdi ċ-ċertifikazzjoni meħtieġa.
 • Iċċekkja r-regoli dwar l-imballaġġ u t-tikkettar fl-UE.
 • Ivvaluta jekk huwiex meħtieġ ċertifikat tal-oriġini, li l-esportatur jeħtieġ li jipprovdi, u liema tip ta’ ċertifikat għandu jiġi ppreżentat skont jekk hemmx ftehim jew arranġament kummerċjali applikabbli bejn l-UE u l-pajjiż tal-oriġini tal-merkanzija.

Stadju 3: Ħejji l-bejgħ u organizza t-trasport

 • Jipprepara u jiffirma l-kuntratt mal-fornitur, inkluż ftehim dwar min hu responsabbli għal xiex, u jorganizza l-proċess tat-trasport.
 • Jikkoordina ma’ istituzzjonijiet potenzjali li jappoġġaw il-proċess.

Stadju 4: Tħejjija tad-dokumenti għall-iżdoganar tal-merkanzija fil-fruntiera

 • Ikkuntattja rappreżentant doganali għal parir f’każ ta’ dubji
 • Żgurar tad-disponibbiltà tad-Dikjarazzjoni fil-Qosor tad-Dħul
 • Tħejjija ta’ dokumenti addizzjonali għal approvazzjoni doganali tal-importazzjoni (fattura kummerċjali, dokumenti tat-trasport, ċertifikat tal-oriġini (bħall-Formola A, Eur.1/Eur.Med, komunikazzjoni REX maħruġa minn esportatur irreġistrat jew dikjarazzjoni tal-oriġini maħruġa minn esportatur awtorizzat), liċenzja tal-importazzjoni, riżultati tat-testijiet, ċertifikati ta’ spezzjoni (bħal ċertifikati tas-saħħa, veterinarji jew tas-saħħa tal-pjanti) Imla u ibgħat id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni/id-Dokument Amministrattiv Uniku (DAU)
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr