Snelle handleiding voor het werken met oorsprongsregels

Snelle handleiding voor het werken met oorsprongsregels

Oorsprongsregels — waarom hebben we ze nodig?

Oorsprongsregels zijn een essentieel onderdeel van de handelsovereenkomsten van de EU. Om in aanmerking te komen voor een lager of nultarief in het kader van een handelsovereenkomst van de EU, moet uw product voldoen aan de specifieke oorsprongsregels van de overeenkomst.

De oorsprongsregels bepalen in welk land een product is aangekocht of vervaardigd — de „economische nationaliteit” — en helpen ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten op correcte wijze lagere rechten toepassen, zodat bedrijven in de landen van de vrijhandelsovereenkomst daarvan profiteren.

Het is even makkelijk als 1, 2, 3!

De oorsprongsregels van een handelsovereenkomst kunnen op het eerste gezicht aanwakkeren, maar als je de basisbeginselen begrijpt, is het gemakkelijk.

Drie stappen om lagere douanerechten te betalen:

Begin met lagere douanerechten voor uw in- of uitvoer!

Om informatie te vinden over de uitvoer/invoer van een specifiek product naar/uit een specifiek partnerland in het kader van een vrijhandelsovereenkomst, raadpleeg dan de interactieve tool voor zelfbeoordeling van de oorsprongsregels (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste bewijzen van oorsprong kunt opstellen.

Voor een overzicht van de algemene beginselen voor het bepalen van de oorsprong in de vrijhandelsovereenkomsten van de EU, zie hieronder:

1

Ga na of uw product in aanmerking komt

Hoe kunt u nagaan of uw product in aanmerking komt voor lagere douanerechten

Elke handelsovereenkomst bevat specifieke oorsprongsregels voor elk product.

Voldoet uw product aan een van de oorsprongscriteria?

Bepaal eerst of uw product geheel en al in het betrokken land is verkregen. Zo ja, dan zou het in aanmerking komen voor lagere douanerechten. Het geheel en al verkregen zijn is meestal relevant voor levende dieren en landbouwproducten.

Als uw product niet geheel en al in het betrokken land is verkregen, moet het aan andere productspecifieke voorschriften voldoen. Als er alternatieve regels zijn, hoeft uw product slechts aan één daarvan te voldoen.

Dit zijn doorgaans de regels.

of

 • bepalen welke producten in aanmerking komen indien zij uitsluitend uit materialen van oorsprong zijn vervaardigd

Voorbeelden van productspecifieke basisregels

 • regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct. Bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist. Bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garens. Dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Als uw product niet rechtstreeks aan de basisproductspecifieke voorschriften voldoet, kan een aanvullende reeks regels uw product nog steeds helpen om in aanmerking te komen voor de oorsprongsstatus.

Extra flexibiliteit heeft voornamelijk betrekking op tolerantie en cumulatie. De handelsovereenkomst kan ook bepaalde afwijkingen bevatten.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat het gebruik toe van niet van oorsprong zijnde materialen die normaal verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot een bepaald percentage — gewoonlijk 10 % of 15 % — van de prijs af fabriek van het product.
 • u kunt deze tolerantie niet gebruiken om de drempelwaarde te overschrijden van het toegestane maximum voor niet van oorsprong zijnde materialen die in de productspecifieke regels zijn vermeld.
Cumulatie
 • cumulatie stelt u in staat te beschouwen als van oorsprong uit uw land of uitgevoerd in uw land
 • gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn

of

 • verwerking in een ander land

Er zijn drie hoofdvormen van cumulatie

 • bilaterale cumulatie (twee partners) — materialen van oorsprong uit het partnerland mogen worden gebruikt als materialen van oorsprong uit uw land (en omgekeerd).  Deze cumulatie is van toepassing op alle preferentiële regelingen van de EU.
 • diagonale cumulatie (meer dan twee partners die identieke oorsprongsregels toepassen) — materialen van oorsprong uit een welomschreven derde land (genoemd in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie) kunnen worden gebruikt als materialen van oorsprong uit uw land
 • volledige cumulatie — processen die in een EU-land of een ander welomschreven land (genoemd in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie) worden uitgevoerd, kunnen worden geacht in uw land te zijn uitgevoerd
Afwijkingen
 • er kunnen ook bijzondere afwijkingen van toepassing zijn — controle van de handelsovereenkomst

Als uw product aan alle regels voldoet, moet u een aantal aanvullende eisen overwegen.

Voldoet uw product ook aan alle andere toepasselijke eisen?

Het product moet voldoen aan alle andere toepasselijke eisen, zoals minimale bewerkingen (toereikende be- of verwerking) en voorschriften inzake rechtstreeks vervoer.

Minimale behandelingen — toereikende be- of verwerking
 • u moet nagaan of de be- of verwerking in uw land verder gaat dan de minimaal vereiste be- of verwerkingen.
 • de minimale behandelingen zijn vermeld in de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst. Het kan gaan om activiteiten zoals:
  • verpakking
  • eenvoudig snijden
  • eenvoudige montage
  • eenvoudig mengen
  • strijken of persen van textiel
  • schilderen of polijsten
 • als de productie in uw land een van de in de lijst opgenomen producten is en er niets anders is gemaakt, wat betekent dat er geen materiaal is geproduceerd of verwerkt, kan het product niet als van oorsprong worden beschouwd, zelfs niet indien aan de productspecifieke oorsprongsregels is voldaan.
Directe vervoersregel of vervoer door een derde land
 • zelfs als uw product als „van oorsprong” geldt, moet u er toch voor zorgen dat het product vanuit het land van uitvoer is verzonden en in het land van bestemming is aangekomen zonder te zijn gemanipuleerd in enig ander land, afgezien van de handelingen die nodig zijn om het product in goede staat te houden.
 • in elke handelsovereenkomst worden de specifieke voorwaarden vastgesteld.
 • overslag of tijdelijke opslag in een derde land is doorgaans toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan
  • uitladen
  • herladen
  • elke handeling die is ontworpen om ze in goede staat te houden.
 • let op: u moet de douaneautoriteiten van het land van invoer bewijzen dat uw product rechtstreeks is vervoerd.
Teruggave van douanerechten

Sommige handelsovereenkomsten staan een teruggave van rechten toe.

Dit betekent dat als u rechten betaalt op niet van oorsprong zijnde materialen die u gebruikt om een product te maken dat u vervolgens onder een preferentieel tarief uitvoert, u om terugbetaling van die rechten kunt verzoeken.

Wie kan helpen om te bepalen of uw product in aanmerking komt?

 • gebruik ROSA om u te helpen beoordelen of uw product aan de regels voldoet. Ga naar Mijn handelsassistent en selecteer uw product en markt om deze hulp te bereiken
 • als u er wettelijk zeker van wilt zijn dat u vooraf de juiste productcode op uw goederen toepast, kunt u een beschikking betreffende een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen.
 • als u niet zeker bent van de oorsprong van uw goederen, kunt u ook bindende oorsprongsinlichtingen (BOI) aanvragen. Een BOI-beschikking certificeert de oorsprong van uw goederen en is bindend in de Europese Unie. Een BOI ontslaat u niet van het verstrekken van oorsprongsbewijzen overeenkomstig de regels van de desbetreffende handelsovereenkomst.

Als uw product „van oorsprong” is

Zodra u weet dat uw product in aanmerking komt voor lagere douanerechten (uw product telt als „van oorsprong”), moet u vervolgens aan de douaneautoriteiten van het land van bestemming aantonen dat het product van oorsprong is. Pas dan kunt u lagere douanerechten betalen.

2

De oorsprong van uw product aantonen

Elke handelsovereenkomst bevat specifieke oorsprongsregels. U kunt ze opzoeken in de rubriek Markten of in de zoekresultaten van My Trade Assistant.  De regels bepalen hoe u de oorsprong van uw product kunt aantonen.

Bewijs van oorsprong

Afhankelijk van de handelsovereenkomst zijn er verschillende soorten oorsprongsbewijzen. Doorgaans kunnen zij:

 • een door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer afgegeven officieel certificaat van oorsprong (zoals het „certificaat inzake goederenverkeer EUR.1”)
 • een eigen verklaring van de exporteur (vaak „oorsprongsverklaring” of „factuurverklaring” genoemd)

Voor officiële certificaten van oorsprong: de handelsovereenkomst

 • bevat een voorbeeld
 • geeft instructies voor het invullen ervan

Voor eigen verklaringen: de handelsovereenkomst

 • geeft aan welke tekst op de factuur of op andere documenten ter identificatie van de producten moet worden opgenomen

Het bewijs van oorsprong is geldig gedurende een bepaald aantal maanden vanaf de datum van afgifte.

Normaliter is voor producten van geringe waarde geen bewijs van oorsprong vereist.

Exporteurs die een certificaat van oorsprong aanvragen, moeten bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Om zelf de oorsprong te kunnen aangeven, moet de exporteur gewoonlijk vooraf toestemming hebben gekregen van de douaneautoriteiten met de status „toegelaten exporteur”.

3

Uw producten en documenten voor in- en uitklaring overleggen

Zodra u over alle nodige documenten voor de inklaring beschikt, met inbegrip van het juiste bewijs van oorsprong voor uw product, kunt u uw verzoek indienen om lagere douanerechten te betalen aan de douaneautoriteiten in het land van bestemming.

In de oorsprongsregels van elke handelsovereenkomst wordt beschreven hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet. De verificatie is gewoonlijk gebaseerd op:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en het land van uitvoer
 • controles door lokale douaneautoriteiten

Begin met lagere douanerechten voor uw in- of uitvoer!

Wat gebeurt er als uw product niet aan de vereisten voldoet?

Als uw product niet voldoet aan de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst, zijn de normale douanerechten van toepassing. 

 • voor landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie gelden de meestbegunstigingstarieven (meestbegunstigingsrechten).
 • voor andere landen geldt het algemene tarief (GEN-rechten).
 • Rosa helpt u de oorsprongsregels voor uw product te vinden
Deze pagina delen:

Snelle links