Beknopte gids voor het werken met oorsprongsregels

Beknopte gids voor het werken met oorsprongsregels

Oorsprongsregels — waarom hebben we deze nodig?

Oorsprongsregels zijn een essentieel onderdeel van de handelsovereenkomsten van de EU. Omdat in de overeenkomsten vaak lagere tarieven gelden voor goederen uit partnerlanden, is het van essentieel belang de oorsprong van uw product te kennen.

Oorsprongsregels bepalen in welk land een product is aangekocht of vervaardigd — de „economische nationaliteit” — en helpen ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten de lagere rechten correct toepassen, zodat bedrijven er voordeel uit halen.

Om in aanmerking te komen voor een lager tarief in het kader van een EU-handelsovereenkomst moet uw product voldoen aan de specifieke oorsprongsregels van de overeenkomst.

Het is even gemakkelijk als 1, 2, 3!

De oorsprongsregels van een handelsovereenkomst kunnen op het eerste gezicht duiken, maar zodra u de basisbeginselen begrijpt, is het makkelijk.

Drie stappen om lagere douanerechten te betalen:

Profiteert van lagere douanerechten voor uw in- of uitvoer!

1

Ga na of uw product in aanmerking komt

Hoe kunt u weten of uw product voor lagere douanerechten in aanmerking komt?

Elke handelsovereenkomst bevat specifieke oorsprongsregels voor elk product.

U vindt de regels in Mijn handelsassistent.

Rosa — de R-ulesvan O riginS zelfeen ssessment tool— helpt u na te gaan of uw product in aanmerking komt.

Voldoet uw product aan de productspecifieke basisregels?

Stel eerst vast of uw product geheel en alin het betrokken land is verkregen. Zo ja, dan zou zij in aanmerking kunnen komen voor lagere douanerechten.Volledig verkregen zijn is vooral relevant voor levende dieren en landbouwproducten.

Als uw product niet geheel en al in het betrokken land is verkregen, moet het aan andere productspecifieke regels voldoen. Als er alternatieve regels zijn, voldoet uw product slechts aan één van die regels.

Doorgaans zijn dit de regels.

of

 • bepalen welke producten als subsidiabel kunnen worden beschouwd indien zij uitsluitend uit materialen van oorsprong zijn vervaardigd

Voorbeelden van productspecifieke basisregels

 • regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product niet overschrijden
 • wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct. Bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem).
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist. Bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garens.Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Als uw product niet rechtstreeks aan de productspecifieke basisregels voldoet, kunnen aanvullende regels nog steeds helpen om in aanmerking te komen voor de oorsprong van uw product.

Aanvullende flexibiliteit heeft voornamelijk betrekking op tolerantie en cumulatie.De handelsovereenkomst kan ook bepaalde afwijkingen bevatten.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat het gebruik toe van niet van oorsprong zijnde materialen die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, tot een bepaald percentage — gewoonlijk 10 % of 15 % — van de prijs af fabriek van het product.
 • u kunt deze tolerantie niet gebruiken om de waardedrempel te overschrijden van het toegestane maximum aan niet van oorsprong zijnde materialen die zijn opgenomen in de productspecifieke regels.
Cumulatie
 • cumulatie stelt u in staat om als van oorsprong uit uw land of uitgevoerd in uw land te beschouwen
 • gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen

of

 • verwerking in een ander land

Er zijn drie belangrijke soorten cumulatie

 • Bilaterale cumulatie (twee partners) — materialen van oorsprong uit het partnerland mogen worden gebruikt als materialen van oorsprong uit uw land (en omgekeerd). Deze cumulatie is van toepassing op alle preferentiële regelingen van de EU.
 • Diagonale cumulatie (meer dan twee partners die identieke oorsprongsregels toepassen) — materialen van oorsprong uit een bepaald derde land (vermeld in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie) mogen worden gebruikt als materialen van oorsprong uit uw land
 • volledige cumulatie — processen uitgevoerd in een EU-land of een ander gedefinieerd land (vermeld in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie) kunnen worden geacht in uw land te zijn uitgevoerd.
Afwijkingen
 • er kunnen ook bijzondere afwijkingen gelden — controle van de handelsovereenkomst

Als uw product aan alle regels voldoet, moet u een aantal aanvullende eisen overwegen.

Voldoet uw product ook aan alle andere toepasselijke eisen?

Het product moet aan alle andere toepasselijke eisen voldoen, zoals minimale behandelingen (voldoende be- of verwerking) en regels inzake direct vervoer.

Minimale be- of verwerkingen
 • u moet controleren of de be- of verwerking in uw land verder gaat dan minimaal vereist is
 • de minimale transacties worden vermeld in de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst. Zij kunnen activiteiten omvatten zoals:
  • verpakking
  • eenvoudig snijden
  • eenvoudige montage
  • eenvoudig mengen
  • strijken of persen van textiel
  • schilder- en polijstwerkzaamheden
 • indien de productie in uw land een van de in de lijst opgenomen producten is en er niets anders is vervaardigd, wat betekent dat er geen materiaal is geproduceerd of bewerkt, kan het product niet als van oorsprong worden beschouwd, zelfs als aan de productspecifieke oorsprongsregels is voldaan.
Regel inzake rechtstreeks vervoer of vervoer door een derde land
 • zelfs als uw product als „van oorsprong” wordt beschouwd, moet u er toch voor zorgen dat het product vanuit het land van uitvoer is verzonden en in het land van bestemming is aangekomen zonder in een ander land te worden gemanipuleerd, afgezien van behandelingen die nodig zijn om het product in goede staat te bewaren.
 • in elke handelsovereenkomst worden de specifieke voorwaarden vastgesteld.
 • overslag of tijdelijke opslag in een derde land is doorgaans toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan
  • lossen
  • opnieuw laden
  • elke handeling die bedoeld is om ze in goede staat te houden;
 • gelieve er nota van te nemen dat u de douaneautoriteiten van het land van invoer moet bewijzen dat uw product rechtstreeks is vervoerd.
Teruggave van douanerechten

Sommige handelsovereenkomsten staan teruggave van rechten toe.

Dit betekent dat als u rechten betaalt op niet van oorsprong zijnde materialen die u gebruikt om een product te vervaardigen dat u vervolgens uitvoert onder een preferentieel tarief, u terugbetaling van die rechten kunt aanvragen.

Wie kan helpen bepalen of uw product in aanmerking komt?

 • Gebruik ROSA om u te helpen beoordelen of uw product aan de regels voldoet. Ga naar Mijn handelsassistent en selecteer uw product en markt om deze hulp te verkrijgen
 • Als u wettelijk zeker wilt zijn dat u vooraf de juiste productcode op uw goederen toepast, kunt u een BTI-beschikking aanvragen.
 • Als u twijfelt over de oorsprong van uw goederen, kunt u ook bindende oorsprongsinlichtingen (BOI) aanvragen. Een BOI-besluit bevestigt de oorsprong van uw goederen en is bindend in de Europese Unie.Er zij op gewezen dat een BOI u niet vrijstelt van het verstrekken van bewijs van oorsprong overeenkomstig de regels van de desbetreffende handelsovereenkomst.

Als uw product „van oorsprong” is

Zodra u weet dat uw product voor lagere douanerechten in aanmerking komt (uw product wordt beschouwd als „van oorsprong”), is de volgende stap om de oorsprong van het product te bewijzen aan de douaneautoriteiten van het land van bestemming. Pas dan kunt u lagere douanerechten betalen.

2

Het bewijs van de oorsprong van uw product

Elke handelsovereenkomst bevat specifieke oorsprongsregels.U kunt ze opzoeken in de rubriek Markten of in de zoekresultaten van My Trade Assistant.De regels bepalen hoe u de oorsprong van uw product kunt bewijzen.

Bewijs van oorsprong

Er bestaan verschillende soorten bewijzen van oorsprong, afhankelijk van de handelsovereenkomst.Doorgaans kan het gaan om:

 • Een officieel certificaat van oorsprong dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer (zoals het „certificaat inzake goederenverkeer EUR.1”);
 • een eigen verklaring van de exporteur (vaak „oorsprongsverklaring” of „factuurverklaring” genoemd)

Voor officiële certificaten van oorsprong: de handelsovereenkomst

 • bevat een voorbeeld
 • geeft instructies voor het invullen ervan

Voor eigen verklaringen, de handelsovereenkomst

 • geeft aan welke tekst op de factuur of op andere documenten ter identificatie van de producten moet worden vermeld

Het bewijs van oorsprong is geldig gedurende een bepaald aantal maanden vanaf de datum van afgifte.

Normaal gesproken is geen bewijs van oorsprong vereist voor producten van geringe waarde.

Een exporteur die een oorsprongscertificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Om de oorsprong zelf te kunnen aangeven, moet de exporteur doorgaans vooraf zijn gemachtigd door de douaneautoriteiten met de status „toegelaten exporteur”.

3

Uw producten en documenten voor douaneafhandeling overleggen

Zodra u over alle nodige documenten voor douaneafhandeling beschikt, met inbegrip van het juiste bewijs van oorsprong voor uw product, bent u bereid uw claim om lagere douanerechten te betalen aan de douaneautoriteiten in het land van bestemming voor te leggen.

In de oorsprongsregels van elke handelsovereenkomst wordt beschreven hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen controleren of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gewoonlijk gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en het land van uitvoer
 • controles door plaatselijke douaneautoriteiten

Profiteert van lagere douanerechten voor uw in- of uitvoer!

Wat gebeurt er als uw product niet aan de eisen voldoet?

Als uw product niet voldoet aan de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst, zijn de normale douanerechten van toepassing.

 • voor landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie gelden meestbegunstigingsrechten (meestbegunstigingsrecht).
 • voor andere landen geldt het algemene tarief (GEN recht).
 • Rosa helpt u de oorsprongsregels voor uw product te vinden
Deze pagina delen:

Snelle links