Economische partnerschapsovereenkomst EU-Cariforum

De EPO Cariforum-EU maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om in elkaar te investeren en handel te drijven, en om de ontwikkeling in het Caribisch gebied te stimuleren.Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 14 Caribische landen uw handel ten goede komen.

In een notendop

De economische partnerschapsovereenkomst Cariforum-EU is in oktober 2008 ondertekend. Het gaat niet alleen om een overeenkomst inzake de handel in goederen; het omvat verbintenissen inzake handel in diensten, investeringen, handelsgerelateerde kwesties zoals het mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele-eigendomsrechten en aspecten van duurzame ontwikkeling. De overeenkomst:

 • helpt beide regio’s te investeren in en handel te drijven
 • zorgt voor voorspelbare markttoegang voor handelaren uit de EU en het Caribisch gebied
 • geleidelijke openstelling van de EU-markt voor diensten, met inbegrip van de creatieve en amusementsindustrie, en de Caribische markt voor dienstverleners uit de EU
 • garandeert rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor alle producten
 • De EU-uitvoer van gevoelige producten wordt geleidelijk geliberaliseerd over een periode van 25 jaar
 • Cariforum-bedrijven in staat stellen een commerciële aanwezigheid in de EU op te zetten
 • voorziet in een clausule inzake regionale preferentie voor handel binnen het Caribisch gebied, ter bevordering van regionale integratie en regionale waardeketens.

De overeenkomst bevat ook een afzonderlijk protocol betreffende culturele samenwerking, dat tot doel heeft de voorwaarden voor de uitwisseling van culturele activiteiten, goederen en diensten tussen de Cariforum-landen en de EU te verbeteren. De EPO Cariforum-EU is de eerste handelsovereenkomst waarin de EU specifiek uitgebreide bepalingen inzake cultuur bevatte.

Begunstigde landen

In totaal voeren 14 Cariforum-landen de economische partnerschapsovereenkomsten tussen Cariforum en de EU uit:

 • Dominicaanse Republiek
 • Landen van de Caribische Gemeenschap:
  • Antigua en Barbuda
  • Bahama’s
  • Barbados
  • ● Belize
  • Dominica,
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent en de Grenadines
  • Saint Kitts en Nevis
  • Shark
  • Trinidad en Tobago

Haïti heeft de overeenkomst ook in december 2009 ondertekend, maar past deze nog niet toe, in afwachting van de ratificatie ervan door het parlement.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van de Caribische landen

De EPO voorziet in asymmetrieën ten gunste van ACS-landen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale waarborgen en maatregelen voor landbouw, voedselzekerheid en bescherming van jonge industrieën.

Hoewel de markten van de EU onmiddellijk en volledig worden opengesteld, hebben de Cariforum-staten 15 tot 25 jaar de tijd om open te staan voor EU-invoer. Bovendien genieten producenten van 17 % van de meest gevoelige goederen (meestal uit GS-hoofdstuk 1-24) permanente bescherming tegen concurrentie.

Tarieven

 • De EU verleent 100 % rechten- en contingentvrije toegang voor alle goederen uit de Cariforum-staten. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en gratis voor alle producten van CARIFORUM.
 • De Caribische landen voeren geleidelijk af, over een periode van 15 tot 25 jaar. 17 % van de producten en diensten wordt als gevoelig beschouwd en is volledig uitgesloten van liberalisering. Als de invoer van bepaalde EU-goederen in Cariforum-landen plotseling toeneemt en de lokale productie bedreigt, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoercontingenten worden toegepast.
 • Alle douanerechten zijn te vinden in de bijlagen 1,2 en 3 bij de EPO tussen Cariforum en de EU. Niet alle Cariforum-landen volgen hetzelfde liberaliseringsschema.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over de rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem bij twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.
 • Er zijn bijzondere bepalingen voor de invoer van melkpoeder in de Dominicaanse Republiek — er zijn invoercontingenten met preferentiële douanerechten.

Oorsprongsregels

Hethoofdstuk oorsprongsregels van de EPO’s is van toepassing.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

Kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.

Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong met behulp van My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Veiligheids- en gezondheidseisen SPS

 • Kom meer te weten over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de Mijn handelsassistent. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Douanedocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit EPO-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan ofwel:

 • Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels te voldoen. Het bewijs van de oorsprong is tien maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
 • Factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs voor zendingen van om het even welke waarde. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het Protocol betreffende de oorsprongsregels te voldoen.

Cumulatieve behandeling

In het geval van verzoeken om cumulatie met betrekking tot het gebruik van materialen van een EPO-partner, een ACS-staat die geen Cariforum-staat of een LGO is, of van be- of verwerkingen die in die landen zijn verricht, zijn de volgende bewijsstukken vereist:

 • voor geleverde materialen, een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een leveranciersverklaring;
 • voor be- of verwerkingen, een afzonderlijke leveranciersverklaring.

Voor elke partij geleverde materialen moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument een afzonderlijke leveranciersverklaring worden overgelegd waarin deze materialen volledig worden beschreven.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • Auteursrechtelijke bepalingen moeten ervoor zorgen dat rechthebbenden uit zowel de EU als de Cariforum-staten naar behoren worden vergoed voor het gebruik van hun werken. Daarom moeten houders van Cariforum-rechten die auteursrechtelijk beschermde producten of diensten naar de EU willen uitvoeren, gemakkelijker een vergoeding voor het gebruik van dergelijke producten en diensten kunnen krijgen.
 • Het hoofdstuk over diensten van de EPA bevat verbintenissen inzake markttoegang van 27 EU-lidstaten (met uitzondering van België) voor de uitwisseling van amusementsdiensten, met uitzondering van audiovisuele diensten. Dit betekent dat Cariforum-kunstenaars, musici en andere culturele beroepsbeoefenaars die als bedrijf zijn geregistreerd, hun leden of werknemers naar 27 EU-lidstaten kunnen sturen om amusementsdiensten te leveren, zoals optredens, die worden beschermd door het auteursrecht en naburige rechten.
 • De onderhandelingen over de overeenkomst inzake de bescherming van geografische aanduidingen (GA’s) zijn aan de gang.

Handel in diensten

Aangezien de EPO asymmetrisch is ten gunste van de Caribische landen, opent het Cariforum 65-75 % van hun markten, waarbij de nadruk ligt op sectoren met de grootste impact op ontwikkeling en waar investeringen en technologieoverdracht nodig zijn, terwijl de EU 90 % van haar dienstenmarkt opent.

De twee partijen bespreken momenteel:

 • toerisme
 • de activering van het Cultureel Protocol
 • oprichting van een dienstencomité

Geef aan

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, speelgoedrichtlijn)

De EPO draagt bij tot de ontwikkeling van het Caribisch gebied door een grotere integratie in de mondiale en regionale handel en nieuwe marktkansen:

 • openstelling van de handel in diensten en investeringen
 • het gemakkelijker maken om zaken te doen in het Caribisch gebied — met inbegrip van regels om eerlijke concurrentie te waarborgen
 • financiële steun van de EU ter ondersteuning van:
  • overheden voeren de EPO-bedrijven uit
  • de EPO gebruiken om meer uit te voeren en meer externe investeringen aan te trekken

Mededinging

Sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.

De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende effecten tot een minimum beperkt.

Als de lokale industrie bedreigd wordt door de toename van de invoer uit Europa, maken EPO’s het mogelijk maatregelen te nemen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van de Overeenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. De EPO’s bevatten dus enkele van de sterkste formuleringen op het gebied van rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen zijn belast met het toezicht op en de beoordeling van het effect van de tenuitvoerlegging van de EPO’s op de duurzame ontwikkeling van de partijen. Overeenkomstig de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden.

Regionale integratie

De Cariforum-landen werken nauwer met elkaar samen. De EPO helpt het gemakkelijker te maken goederen en diensten uit te voeren tussen:

 • alle landen waaruit CARIFORUM bestaat
 • 17 Caribische gebieden met rechtstreekse banden met EU-landen (vier Franse „ultraperifere gebieden” en 13 overzeese gebieden — zes Britse, zes Nederlandse en één Franse)
 • De Cariforum-staten hebben zich ertoe verbonden elkaar dezelfde preferenties te bieden als de EU (nog niet volledig uitgevoerd).
 • Tussen 2014 en 2020 heeft de EU in het kader van het programma voor regionale samenwerking 346 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU helpt de Caribische regeringen om hun verplichtingen na te komen, en wel op de volgende manieren:

 • Ten eerste financiert de EU structuren voor de uitvoering van de EPO in het hele Caribisch gebied. Deze zijn gevestigd in de nationale ministeries van Handel en in het secretariaat van het Cariforum bij het secretariaat van de Caribische Gemeenschap (Caricom).
 • Ten tweede financiert de EU in het kader van haar EOF sinds 2012 de programma’s voor de tenuitvoerlegging van de EPO en de ontwikkeling van de particuliere sector voor regeringen en bedrijven. Samen met verschillende Caribische en internationale organisaties helpt de EU de Caribische landen
  • modernisering van de manier waarop belastingen worden geheven en statistieken worden verzameld
  • bedrijven helpen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de EU te voldoen
  • hun economieën diversifiëren door de groei van hun dienstensector te ondersteunen
  • Oprichting van agentschappen voor mededinging, handelsbescherming en vrijwaringsmaatregelen die technische bijstand
   verlenen op het gebied van IER
 • Ten derde investeert de EU om overheden te helpen zich op andere manieren te integreren
  • in CARICOM: door de totstandbrenging van een interne markt en economie (CSME)
  • in DR en Haïti: door nauwere samenwerking tussen beide partijen te bevorderen
  • in het oostelijk Caribisch gebied: door te streven naar nauwere integratie
 • Ten vierde financiert de EU soortgelijke werkzaamheden via haar landenspecifieke programma’s.
  • alle staten beschikken over EPO-coördinatoren en -structuren
  • bijna alle staten hebben de progressieve tariefverlagingen in 2011 en 2013, 2015 en 2017 doorgevoerd, zoals overeengekomen in de EPO.
  • er wordt gewerkt aan de versterking van CROSQ, een regionale normalisatie-instelling, en CAHFSA, een regionaal voedselveiligheidsagentschap dat in 2010 is opgericht.

Gezamenlijke instellingen

De EU heeft ook geholpen om de EPO in de praktijk te brengen door samen met de Caribische landen verschillende nieuwe, gezamenlijke Caribische en Europese instellingen op te richten.

Deze organen zijn bedoeld om toezicht te houden op de wijze waarop beide regio’s de overeenkomst in praktijk brengen. Zij zijn ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de EPO positieve resultaten oplevert en om eventuele problemen op te lossen.

De zes gezamenlijke instellingen Cariforum-EU:

 • Gezamenlijke Raad
 • Commissie handel en ontwikkeling (T & DC)
 • Parlementaire commissie
 • Raadgevend Comité
 • Speciaal Comité voor douanesamenwerking en handelsbevordering
 • Speciaal Comité Landbouw.

Caribisch bedrijven helpen

De EU draagt ook bij tot de uitvoering van de EPO door middel van haar partnerschap met de Caribische export, een bureau voor de bevordering van handel en investeringen in de hele regio in het hele Caribisch gebied.

De EU financiert programma’s om de Caribische export te helpen nauw samen te werken met Caribische ondernemingen, zodat zij gebruik kunnen maken van de EPO om hun productie en uitvoer naar zowel andere Caribische landen als de EU te ontwikkelen.

Het agentschap werkt ook samen met de ultraperifere gebieden van de EU en de landen en gebieden overzee (LGO) in het Caribisch gebied om de handel tussen hen en de rest van de regio te stimuleren.

Culturele samenwerking

Het protocol betreffende culturele samenwerking stelt het kader vast voor nauwere samenwerking op het gebied van uitwisselingen op het gebied van culturele activiteiten en goederen en diensten tussen het Cariforum en de EU.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links