De economische partnerschapsovereenkomst EU-Cariforum

De EPO Cariforum-EU maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om in elkaar te investeren en met elkaar handel te drijven, en om de ontwikkeling in het hele Caribisch gebied te stimuleren. Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 14 Caribische staten uw handel ten goede komen.

In een notendop

De economische partnerschapsovereenkomst Cariforum-EU is in oktober 2008 ondertekend. Het gaat niet alleen om een overeenkomst inzake de handel in goederen; het omvat verbintenissen inzake handel in diensten, investeringen, handelsgerelateerde kwesties zoals mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele-eigendomsrechten en aspecten van duurzame ontwikkeling. De overeenkomst:

 • helpt de twee regio’s te investeren in en handel te drijven met elkaar
 • zorgt voor voorspelbare markttoegang voor handelaren uit de EU en het Caribisch gebied
 • geleidelijke openstelling van de EU-markt voor diensten, met inbegrip van creatieve en amusementsindustrie, en van de Caribische markt voor dienstverleners uit de EU
 • zorgt voor rechten- en contingentvrije markttoegang tot de EU voor alle producten
 • De EU-uitvoer van gevoelige producten wordt geleidelijk geliberaliseerd over een periode van 25 jaar
 • het voor Cariforum-ondernemingen mogelijk maakt een commerciële aanwezigheid in de EU op te richten
 • voorziet in een regionale voorkeursclausule voor handel binnen het Caribisch gebied, ter bevordering van regionale integratie en regionale waardeketens.

De overeenkomst bevat ook een afzonderlijk protocol betreffende culturele samenwerking, dat tot doel heeft de voorwaarden voor de uitwisseling van culturele activiteiten, goederen en diensten tussen de Cariforum-landen en de EU te verbeteren. De EPO Cariforum-EU is de eerste handelsovereenkomst waarin de EU specifiek uitgebreide bepalingen over cultuur heeft opgenomen.

Begunstigde landen

In totaal voeren 14 Cariforum-landen de EPO’s tussen Cariforum en de EU uit:

 • Dominicaanse Republiek
 • Landen van de Caribische Gemeenschap:
  • Antigua en Barbuda
  • De Bahama’s
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent en de Grenadines
  • Saint Kitts en Nevis
  • Suriname
  • Trinidad en Tobago

Haïti heeft de overeenkomst ook in december 2009 ondertekend, maar past deze nog niet toe, in afwachting van de ratificatie ervan door zijn parlement.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van Caribische landen

De EPO voorziet in asymmetrieën ten gunste van ACS-landen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale vrijwaringsmaatregelen en maatregelen voor de landbouw, de voedselzekerheid en de bescherming van de opkomende industrie.

Terwijl de EU-markten onmiddellijk en volledig zijn opengesteld, hebben de Cariforum-staten 15 tot 25 jaar de tijd om zich open te stellen voor invoer uit de EU. Bovendien zullen producenten van 17 % van de meest gevoelige goederen (voornamelijk van GS-hoofdstuk 1-24) permanente bescherming tegen concurrentie genieten.

Tarieven

 • De EU verleent 100 % rechten- en contingentvrije toegang voor alle goederen uit de Cariforum-staten. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten uit CARIFORUM
 • De Cartaan-landen moeten de rechten geleidelijk afschaffen, over een periode van 15-25 jaar. 17 % van de producten en diensten wordt als gevoelig beschouwd en is volledig uitgesloten van liberalisering. Als de invoer van bepaalde EU-goederen in Cariforum-landen plotseling toeneemt en de lokale productie in gevaar brengt, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoerquota worden toegepast.
 • Alle douanerechten zijn te vinden in de bijlagen 1,2 en 3 bij de EPO Cariforum-EU. Niet alle Cariforum-landen volgen hetzelfde liberaliseringsschema.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.
 •  Er zijn bijzondere bepalingen inzake de invoer van melkpoeder in de Dominicaanse Republiek — er zijn invoercontingenten met preferentiële douanerechten.

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hethoofdstuk over de oorsprongsregels van de EPO’s is van toepassing.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.

Zoek met My Trade Assistant naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • Lees meer over de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid, sanitaire en fytosanitaire (SPS) normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd.
 • Zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Douaneformaliteiten en -procedures

Bewijzen van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit EPO-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan het volgende zijn:

 • Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen. Het bewijs van de oorsprong is tien maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
 • Factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van welke waarde dan ook. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoen.

Cumulatieve behandeling

In het geval van verzoeken om cumulatie in verband met het gebruik van materialen van een EPO-partner, een ACS-staat die geen Cariforum-staat of een LGO is, of van in die landen verrichte be- of verwerkingen, moet u aan de douaneautoriteiten het volgende aantonen:

 • voor geleverde materialen, een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een leveranciersverklaring;
 • voor be- of verwerkingen, een afzonderlijke leveranciersverklaring.

Op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument moet voor elke geleverde zending materialen een afzonderlijke leveranciersverklaring worden overgelegd waarin deze materialen volledig worden beschreven.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • De bepalingen in verband met het auteursrecht moeten ervoor zorgen dat rechthebbenden uit zowel de EU als de Cariforum-staten naar behoren worden vergoed voor het gebruik van hun werken. Daarom moeten houders van Cariforum-rechten die auteursrechtelijk beschermde producten of diensten naar de EU willen uitvoeren, gemakkelijker een vergoeding kunnen krijgen voor het gebruik van dergelijke producten en diensten.
 • De EPO (hoofdstuk diensten) bevat verbintenissen inzake markttoegang van 27 EU-lidstaten (behalve België) voor de uitwisseling van amusementsdiensten, met uitzondering van audiovisuele diensten. Dit betekent dat CARIFORUM-kunstenaars, musici en andere cultuurbeoefenaars die als bedrijf zijn geregistreerd, hun leden of werknemers naar 27 EU-lidstaten kunnen sturen om amusementsdiensten te verlenen, zoals uitvoeringen, die worden beschermd door auteursrechten en naburige rechten.
 • De onderhandelingen over de overeenkomst inzake de bescherming van geografische aanduidingen (GA’s) zijn aan de gang.

De handel in diensten

Aangezien de EPO asymmetrisch is ten gunste van de Caribische staten, opent CARIFORUM 65-75 % van hun markten, met bijzondere aandacht voor sectoren met de grootste impact op ontwikkeling en waar investeringen en technologieoverdracht nodig zijn, terwijl de EU 90 % van haar dienstenmarkt opent.

De twee partijen bespreken momenteel:

 • toerisme
 • de activering van het Cultureel Protocol
 • oprichting van een dienstencomité

Geef aan

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, handel en duurzame ontwikkeling)

De EPO helpt de ontwikkeling van het Caribisch gebied door een grotere integratie in de mondiale en regionale handel en nieuwe marktkansen:

 • openstelling van de handel in diensten en investeringen
 • het zakendoen in het Caribisch gebied vergemakkelijken — met inbegrip van regels om eerlijke concurrentie te waarborgen
 • financiële steun van de EU verlenen om:
  • overheden voeren EPO-bedrijven uit
  • de EPO gebruiken om meer uit te voeren en meer externe investeringen aan te trekken

Concurrentie

Sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.

De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende effecten tot een minimum beperkt.

Als de lokale industrie wordt bedreigd door een toename van de invoer uit Europa, kunnen in het kader van EPO’s maatregelen worden genomen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van de Overeenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. EPO’s bevatten dus enkele van de sterkste bewoordingen over rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen hebben tot taak het effect van de uitvoering van EPO’s op de duurzame ontwikkeling van de partijen te monitoren en te beoordelen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Regionale integratie

De Cariforum-landen zijn nauwer met elkaar geïntegreerd. De EPO maakt het gemakkelijker om goederen en diensten uit te voeren tussen:

 • alle Cariforum-landen
 • 17 Caribische gebieden met rechtstreekse banden met EU-landen (vier Franse „ultraperifere gebieden” en 13 overzeese gebieden — zes Britse, zes Nederlandse en één Franse)
 • Cariforum-staten hebben zich ertoe verbonden elkaar dezelfde voorkeuren aan te bieden (nog niet volledig ten uitvoer gelegd)
 • Tussen 2014 en 2020 heeft de EU 346 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van het programma voor regionale samenwerking. 

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU helpt de regeringen van het Caribisch gebied hun verbintenissen na te komen, en wel op de volgende manieren:

 • Ten eerste financiert de EU structuren voor de uitvoering van de EPO in het hele Caribisch gebied. Deze zijn gevestigd in de nationale ministeries van Handel en in het secretariaat van het Cariforum-directoraat van de Caribische Gemeenschap (CARICOM).
 • Ten tweede financiert de EU in het kader van het EOF sinds 2012 de uitvoering van de EPO en de ontwikkelingsprogramma’s voor de particuliere sector voor overheden en bedrijven. Samen met verschillende Caribische en internationale instanties helpt de EU de Caribische landen
  • moderniseren van de manier waarop zij belastingen heffen en statistieken verzamelen
  • bedrijven helpen om te voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de EU
  • hun economieën diversifiëren door de groei van hun dienstensector te ondersteunen
  • Oprichting van agentschappen voor mededinging, handelsbescherming en vrijwaringsmaatregelen die technische bijstand
   verlenen op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten
 • Ten derde investeert de EU om regeringen te helpen zich op andere manieren te integreren.
  • voor CARICOM: door een eengemaakte markt en economie (CSME) tot stand te brengen
  • in de DR en Haïti: door nauwere samenwerking tussen beide partijen te bevorderen
  • in het oostelijk Caribisch gebied: door nauwere integratie na te streven
 • Ten vierde financiert de EU soortgelijke werkzaamheden ook via haar landenspecifieke programma’s.
  • alle staten beschikken over EPO-coördinatoren en -structuren
  • bijna alle staten hebben de progressieve ronden van tariefverlagingen in 2011 en 2013, 2015 en 2017 uitgevoerd, zoals overeengekomen in de EPO.
  • er wordt gewerkt aan de versterking van CROSQ, een regionaal normalisatie-orgaan, en CAHFSA, een regionaal agentschap voor voedselveiligheid dat in 2010 is opgericht.

Gezamenlijke instellingen

De EU heeft ook geholpen om de EPO in de praktijk te brengen door samen met de Caribische landen verschillende nieuwe, gezamenlijke Caribische en Europese instellingen op te zetten.

Deze organen zijn bedoeld om toezicht te houden op de wijze waarop beide regio’s de overeenkomst in praktijk brengen. Zij zijn ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de EPO positieve resultaten oplevert en om eventuele problemen op te lossen.

De zes gezamenlijke instellingen Cariforum-EU:

 • Gezamenlijke Raad
 • Het Handels- en ontwikkelingscomité
 • Parlementaire commissie
 • Raadgevend Comité
 • Speciaal Comité voor douanesamenwerking en handelsbevordering
 • Speciaal Comité Landbouw.

Ondersteuning van Caribische bedrijven

De EU helpt ook om de EPO in de praktijk te brengen door middel van haar partnerschap met de Caribische export, een agentschap dat handel en investeringen in de hele regio bevordert.

De EU financiert programma’s om de Caribische export te helpen nauw samen te werken met Caribische ondernemingen, zodat zij de EPO kunnen gebruiken om hun productie te ontwikkelen en meer uit te voeren, zowel naar andere Caribische landen als naar de EU.

Het agentschap werkt ook samen met de ultraperifere gebieden van de EU en de landen en gebieden overzee (LGO) in het Caribisch gebied om de handel tussen hen en de rest van de regio te stimuleren.

Culturele samenwerking

Het Protocol betreffende culturele samenwerking stelt het kader vast voor meer samenwerking op het gebied van uitwisselingen op het gebied van culturele activiteiten en goederen en diensten tussen Cariforum en de EU.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links