Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore

De overeenkomst schaft douanerechten en bureaucratie af waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Singapore exporteren. Zij neemt ook andere handelsbelemmeringen weg en verbetert de handel in belangrijke goederen zoals elektronica, levensmiddelen en farmaceutische producten. De overeenkomst opent ook de Singaporese markt voor de uitvoer van diensten uit de EU, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

De overeenkomst in een oogopslag

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore (VEUS) is op 21 november 2019 in werking getreden. Zie de volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst.

De EU en Singapore hebben ook een investeringsbeschermingsovereenkomst (EUSIPA) ondertekend. Het zal in werking treden na de ratificatie ervan door alle EU-lidstaten, volgens hun eigen nationale procedures.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De VEUS levert aanzienlijke voordelen op voor bedrijven, waaronder

 • betere markttoegang voor EU-bedrijven in Singapore en vice versa
 • minder omslachtige technische voorschriften
 • het schrappen van dubbele tests voor bepaalde producten
 • douaneprocedures en oorsprongsregels die de handel vergemakkelijken
 • bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen (GA’s) — speciale regionale voedingsmiddelen en dranken, zoals parmaham en Irish whiskey
 • nieuwe mogelijkheden op het gebied van milieudiensten en groene overheidsopdrachten
 • het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen in groene technologieën

Hoe zal de handelsovereenkomst de landbouwgemeenschappen in de EU ten goede komen?

Vóór de handelsovereenkomst gold in Singapore een nulrecht op de invoer van alle agrovoedingsproducten, met uitzondering van bier. Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft Singapore ook al zijn resterende tarieven op bier, stout en samsu afgeschaft.

De overeenkomst erkent en beschermt geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen die van oorsprong zijn uit het grondgebied van de EU of Singapore.

Ook de maatregelen in het kader van het sanitaire en fytosanitaire deel van de overeenkomst zijn gericht op de bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dergelijke maatregelen hebben betrekking op de erkenning van laag- of ziektevrije gebieden en waarborgen de transparantie en de uitwisseling van informatie en het vermijden van handelsbelemmeringen.

 

Singapore beschikt over zeer weinig landbouwgrond om met invoer aan zijn voedselbehoeften te voldoen.

De landbouwproductie is kleinschalig en beperkt tot

 • bloemen
 • bepaalde vruchten (voornamelijk duriers en rambutanen)
 • eieren
 • groenten
 • pluimvee
 • varkensvlees

In 2019 exporteerde de EU-27 1.9 miljard EUR aan agrovoedingsproducten naar Singapore, meer dan het dubbele van 10 jaar eerder. Vandaag is Singapore de op 5 na grootste exportmarkt van de EU voor agrovoedingsmiddelen in Azië en de 18e markt ter wereld.

Hoe groot is de Singaporese markt? Hoeveel handel doet de EU met Singapore?

Met een bevolking van 5.6 miljoen mensen is Singapore een belangrijk knooppunt op het gebied van handel, vervoer en financiën in Azië. Met een uitgebreid netwerk van handelsovereenkomsten met meer dan 30 partners handelt het land elk jaar meer dan 550 miljard euro met de rest van de wereld.

Voor de EU is Singapore de 14e grootste handelspartner ter wereld en de eerste partner in Zuidoost-Azië (SEA). Met een sterk op diensten gerichte economie is Singapore ook de op 5 na grootste handelspartner van de EU op het gebied van diensten ter wereld.

Met meer dan 10,000 Europese bedrijven die hun kantoren/regionale hubs in Singapore hebben opgericht, werd het land de6e wereldwijde bestemming van de EU voor uitgaande directe investeringen en is het goed voor twee derde van de directe investeringen van de EU in SEA.

Tarieven

Voor uitvoer naar Singapore

Vóór de overeenkomst konden bijna alle goederen van oorsprong uit de EU Singapore al vrij van douanerechten binnenkomen. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst is Singapore verplicht rechtenvrije toegang te verlenen tot alle goederen van oorsprong uit de EU, met inbegrip van goederen die voorheen aan tarieven waren onderworpen (zoals bier en stout).

Voor invoer in de EU

Op 21 november 2019 wordt ongeveer 84 % van de invoer uit Singapore in de EU rechtenvrij ingevoerd.

Voorbeelden van sectoren die profiteren van de onmiddellijke afschaffing van douanerechten zijn:

 • elektronica
 • farmaceutische producten
 • de meeste petrochemische producten (bepaalde tarieven voor petrochemische producten zullen pas na 3 jaar worden afgeschaft)
 • verwerkte landbouwproducten (met uitzondering van chemisch zuivere fructose en suikermaïs)

Bijna alle resterende douanerechten die van toepassing zijn op Singaporese goederen die de EU binnenkomen, zullen vóór november 2024 worden afgeschaft.

De EU zal ook na afloop van de uitfaseringsperiode tarieven blijven toepassen op enkele producten, waaronder op sommige visproducten (Tilapia, Skipjack) en verwerkte landbouw, alsmede chemisch zuivere fructose en suikermaïs.

Tariefafbraak

In de handelsovereenkomst worden de afbouwcategorieën voor de tariefafbraak over een periode van 5 jaar gedetailleerd beschreven in bijlage 2-A bij de overeenkomst.

 

Hettijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor uw specifieke product vindt u in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in protocol 1 van de VEUS.

Is mijn product afkomstig uit de EU of Singapore?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Singapore. Een product wordt als van oorsprong uit de EU of uit Singapore beschouwd, indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, niet-wijzigingsregel). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie en cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore staat de tolerantieregel de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaal verboden zijn, zolang het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 10 % van het gewicht van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die vallen onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 10 % van de prijs af fabriek van het product voor andere industriële producten dan textiel en kleding

Specifieke toleranties gelden voor textiel en kleding ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in aantekening 6 en aantekening 7 van bijlage A, aantekeningen bij de lijst in bijlage B

Deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.

Cumulatie

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren. Er zij echter op gewezen dat momenteel alleen de eerste van toepassing is (bilaterale cumulatie).

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Singapore kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product in de EU (en omgekeerd)
 • cumulatie met een ASEAN-land dat een preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit dergelijke landen kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit Singapore of uit de EU wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product. Er zij op
  gewezen dat de in bijlage C bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels vermelde materialen van deze cumulatie zijn uitgesloten. Momenteel is deze cumulatie niet van toepassing.
 • cumulatie met een ASEAN-land dat geen preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit die landen kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU of Singapore wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van de in bijlage D bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels vermelde producten,
  is deze cumulatie momenteel niet van toepassing.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van het protocol betreffende de oorsprongsregels, zoals de regel van niet-wijziging.

Vervoer door een derde land: regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Singapore (en vice versa) worden vervoerd zonder in een derde land verder te worden verwerkt.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merken, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het invoerende land te waarborgen
 • conservering van producten in goede omstandigheden
 • opslag
 • splitsing van zendingen

In geval van twijfel kunnen de douaneautoriteiten de aangever verzoeken het bewijs van naleving te leveren. Het bewijs van naleving kan op alle mogelijke manieren worden geleverd, waaronder:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen 
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van colli 
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van rechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is op grond van deze handelsovereenkomst niet toegestaan.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe:

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om aanspraak te maken op preferenties
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

In het kader van deze overeenkomst kunnen importeurs een preferentieel tarief aanvragen op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Oorsprongsverklaring

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Singapore door een oorsprongsverklaring te verstrekken.

 • in de EU kan het worden gemaakt
  • door een toegelaten exporteur
  • door een exporteur, op voorwaarde dat de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
 • in Singapore kan dit worden gedaan door een exporteur die:
  • is geregistreerd bij de autoriteiten van Singapore
  • heeft een uniek entiteitsnummer ontvangen

 

Toegelaten exporteurs

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen elke exporteur die producten uitvoert in het kader van de handelsovereenkomst vergunning verlenen oorsprongsverklaringen voor producten op te stellen, ongeacht de waarde ervan. De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende waarborgen bieden dat de oorsprong van de producten kan worden gecontroleerd en dat aan alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kan worden voldaan. De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?

Om een oorsprongsverklaring op te stellen, moet de verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument worden getypt, afgestempeld of afgedrukt de volgende tekst:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douane- of bevoegde overheidsvergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is opgenomen in bijlage E bij het protocol betreffende de oorsprongsregels.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Indiening en geldigheid

Een oorsprongsverklaring kan bij wijze van uitzondering na de uitvoer worden opgesteld („verklaring achteraf”), op voorwaarde dat zij in het land van invoer uiterlijk twee jaar, in het geval van de EU, en één jaar, in het geval van Singapore, na binnenkomst van de goederen in het gebied wordt aangeboden.

Op verzoek van de douaneautoriteiten moet u bewijsstukken bewaren en bereid zijn bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt dat uw product van oorsprong is (bijvoorbeeld leveranciersverklaringen) en aan andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoet.

De oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van afgifte door de exporteur.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle wordt aangevraagd door de autoriteiten van het land van invoer en wordt uitgevoerd door de autoriteiten van het land van uitvoer.
 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de landen van invoer en die van uitvoer.
 • de controle op de oorsprong van de producten wordt uitgevoerd door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.
 • de autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten

Productvereisten 

Technische voorschriften en voorschriften

De handelsovereenkomst voorziet in meer compatibele technische vereisten en tests voor producten en vermindert technische belemmeringen die het anders moeilijk zouden kunnen maken om uw producten in Singapore te verkopen. Bijvoorbeeld

 • Geautoriseerde marktdeelnemer
 • de regels voor het merken en etiketteren zijn vereenvoudigd
 • overlapping van dure en tijdrovende procedures voor het testen van producten wordt verminderd. Zo erkent Singapore de huidige EU-normen en tests op auto’s en auto-onderdelen.
 • er wordt een systeem ingevoerd voor de certificering van vleesproducerende inrichtingen in de EU die naar Singapore willen uitvoeren.
Hoe zal de handelsovereenkomst de Europese normen, waaronder voedselveiligheidsnormen, beschermen?

De handelsovereenkomst zal de EU-normen op geen enkel gebied beïnvloeden, wijzigen, verlagen of afschaffen.

Dit betekent dat Singaporese producten en diensten in de EU alleen onder dezelfde voorwaarden als producten en diensten uit de EU kunnen worden verkocht. Zij moeten voldoen aan alle regels en voorschriften van de EU, zoals:

 • technische voorschriften en normen
 • veiligheidseisen voor de consument
 • milieuvoorschriften
 • voorschriften inzake de gezondheid en de hygiëne van dieren en planten
 • regelgeving inzake voedselveiligheid
Elektronica

Normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn gebaseerd op relevante internationale normen.

De overeenkomst heeft tot doel dubbele en omslachtige conformiteitsbeoordelingsprocedures voor productveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit van

 • elektrische en elektronische apparatuur
 • elektrische huishoudelijke apparaten
 • consumentenelektronica

Singapore aanvaardt een conformiteitsverklaring van een leverancier voor producten die geacht worden een laag risico voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu van de consument te vormen.

Motorvoertuigen en voertuigonderdelen

Met de overeenkomst is het mogelijk nieuwe motorvoertuigen en auto-onderdelen uit de EU in Singapore te verkopen zonder aanvullende tests of certificaten, op voorwaarde dat zij zijn gecertificeerd overeenkomstig de internationale normen die in de EU zijn aanvaard, met name de typegoedkeuringsreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE).

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen om:

 • geen nieuwe regelgevende maatregelen invoeren die afwijken van internationale normen
 • de verkoop mogelijk maken van producten waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt, tenzij wordt aangetoond dat deze technologieën een aanzienlijk risico voor de menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu vormen;
Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

De EU en Singapore zijn overeengekomen

 • gebruik maken van internationale normen, praktijken en richtsnoeren voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
 • ervoor zorgen dat de opstelling, prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn

De EU zal de normen van Singapore inzake „goede fabricagepraktijken” (GMP) bij de vervaardiging van werkzame farmaceutische bestanddelen (API) erkennen als gelijkwaardig aan haar eigen normen, hetgeen de uitvoer van Singapore API naar de EU zal vergemakkelijken.

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Op het gebied van voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten beschikken zowel de EU als Singapore over strenge wetten en procedures. De overeenkomst heeft tot doel de uitvoer van producten van dierlijke oorsprong te vergemakkelijken. Zo zijn de EU en Singapore overeengekomen elkaars inspectie- en certificeringssystemen voor vleesproducerende inrichtingen te evalueren, in plaats van te eisen dat elk slachthuis of levensmiddelenbedrijf door de andere partij wordt geïnspecteerd voordat het kan uitvoeren.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • verslag uitbrengen over de stopzetting van uw uitvoer naar Singapore met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Om de veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren, is bepaald dat de EU en Singapore wederzijdse erkenning van handelspartnerschapsprogramma’s zoals het EU-programma „geautoriseerde marktdeelnemers” zullen aangaan.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • verpakking van list
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, ga naar My Trade Assistant.

Procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneregeling in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst bevat ook moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Geografische aanduidingen

Singapore heeft zijn bestaande regeling inzake geografische aanduidingen versterkt door een systeem op te zetten voor de registratie van geografische aanduidingen in Singapore voor de bescherming van producten die bijzondere kwaliteiten hebben of bepaalde faam of andere kenmerken genieten vanwege hun geografische oorsprong. EU-producenten kunnen hun geografische aanduidingen in Singapore laten registreren. Producenten uit derde landen kunnen ook een aanvraag tot registratie van geografische aanduidingen indienen in Singapore, wanneer de producten onder de voorgeschreven categorieën vallen. 139 GA’s van de EU voor wijnen, gedistilleerde dranken en bepaalde landbouwproducten genieten dezelfde beschermingsniveaus als die in de EU. Deze betere bescherming zal de consument meer erkenning geven van authentieke kwaliteitslevensmiddelen, wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU in Singapore, zoals:

 • Bordeaux wijnen
 • Parmaham
 • Champagne
 • Beierse bier

Octrooien

In het kader van de overeenkomst heeft Singapore zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming te verlengen ter compensatie van de verkorting van de octrooiduur als gevolg van de administratieve operationele procedure voor het in de handel brengen.

Auteursrecht en naburige rechten

De handelsovereenkomst voorziet in 70 jaar auteursrechtelijke bescherming. Zij voorziet in een enkele billijke vergoeding voor producenten van in het openbaar uitgezonden of uitgevoerde geluidsopnamen. Deze zal uiterlijk in november 2021 ten uitvoer worden gelegd. De overeenkomst zal de wetgeving inzake auteursrechten van Singapore in overeenstemming brengen met die van landen die producenten van geluidsopnamen toestaan om omroep- en openbare-uitvoeringsroyalty’s te innen.

Handelsmerken

De EU en Singapore zullen bekende handelsmerken beschermen op basis van de gezamenlijke aanbeveling van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

Bescherming van testgegevens

In de overeenkomst is ook bepaald dat testgegevens die worden ingediend om een administratieve vergunning voor het in de handel brengen van farmaceutische en agrochemische producten te verkrijgen, worden beschermd voor een periode van 5 jaar, die met nog eens 5 jaar kan worden verlengd.

Tekeningen en modellen van nijverheid

In de handelsovereenkomst is bepaald dat Singapore de beschermingsvoorwaarden voor ingeschreven modellen zal verhogen tot 10 jaar.

Handhaving

De overeenkomst bevat gedetailleerde bepalingen over civielrechtelijke handhavingsmaatregelen. Wat de handhaving aan de grenzen betreft, zullen houders van rechten kunnen verzoeken dat de Singaporese douaneautoriteiten nagemaakte merkartikelen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust in beslag nemen.

Tegen november 2022 zullen houders van rechten kunnen verzoeken dat de Singaporese douaneautoriteiten ook nagemaakte GA-goederen en door piraterij verkregen ontwerpgoederen in beslag nemen wanneer zij worden in- of uitgevoerd.

Singapore en de EU hebben zich ook verbonden tot procedures die de autoriteiten in staat zullen stellen de vrijgave van nagemaakte merkartikelen, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en nagemaakte GA-goederen op eigen initiatief op te schorten. Wat namaakgoederen met een geografische aanduiding betreft, zal Singapore deze verbintenis uiterlijk in november 2022 nakomen.

De IPR-helpdesk voor Zuidoost-Azië biedt een helplijndienst aan voor rechtstreekse ondersteuning van kmo’s op het gebied van intellectuele eigendom.

Diensten

De handelsovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan diensten en voorziet in aanvullende markttoegang voor dienstverleners.

Concreet zijn de EU en Singapore overeengekomen bepaalde beperkingen op

 • het aantal dienstverleners
 • de waarde van dienstentransacties of activa
 • het aantal dienstenverrichtingen of het aantal outputs van diensten;
 • het aantal personen dat in dienst kan worden genomen
 • het specifieke type rechtspersoon dat is toegestaan
 • beperkingen op buitenlands aandeelhouderschap/eigen vermogen

Dit geldt voor een breed scala van sectoren, waaronder:

 • telecommunicatiediensten
 • financiële diensten
 • diensten in verband met computers
 • vervoer
 • milieudiensten
 • bepaalde zakelijke diensten (zoals architecten en ingenieurs)
 • postdiensten

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen ervoor te zorgen dat dezelfde regels en regels van toepassing zijn op binnenlandse en buitenlandse dienstverleners in bepaalde sectoren, teneinde voorspelbaarheid en een gelijk speelveld te creëren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • postdiensten — ervoor zorgen dat dominante marktspelers zich niet schuldig maken aan concurrentieverstorende praktijken
 • telecommunicatiediensten — grote leveranciers, zoals netwerkeigenaren, moeten andere exploitanten op een ontbundelde basis toegang verlenen tot specifieke netwerkelementen, onder redelijke en transparante voorwaarden.
 • internationaal zeevervoer — vaststelling van relevante verbintenissen en zorgen voor duidelijkheid over wat precies wordt vastgelegd
 • computerdiensten — overzicht van alle toekomstige computerdiensten op basis van hun functionaliteiten
 • nationale regelgeving — uitgebreide bepalingen inzake vergunningsprocedures en beroepskwalificaties die ervoor zorgen dat wanneer een investeerder een vergunning aanvraagt voor het verlenen van een dienst of een niet-dienst, deze eerlijk worden behandeld en worden beschermd tegen willekeurige beperkingen, terwijl hun recht op beroep is gewaarborgd

 

Diensten vormen de ruggengraat van de economieën van de EU en Singapore. Singapore is een belangrijk knooppunt in Zuidoost-Azië voor dienstverleners uit de EU en is goed voor meer dan de helft van alle handel in commerciële diensten tussen de EU en de ASEAN.

  EU Singapore
Professionele diensten
 • diensten van architecten 
 • boekhouding
 • diensten van ingenieurs en geïntegreerde ingenieurs
 • diensten van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • internationale commerciële arbitragediensten
 • rechtskundige diensten
 • boekhouding
 • belastingheffing
 • diensten van architecten
 • geïntegreerde engineering
 • diensten van artsen en tandartsen
 • veterinaire diensten
Diensten in verband met computers Alle aanverwante diensten op dit gebied Alle aanverwante diensten op dit gebied
Onderzoek en ontwikkeling
 • natuurwetenschappen en interdisciplinaire wetenschappen, met uitzondering van door de overheid gefinancierd onderzoek en ontwikkeling
 • sociale wetenschappen en menswetenschappen
 • natuurwetenschappen
 • sociale wetenschappen, met uitzondering van juridisch onderzoek
Zakelijke diensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • advisering en raadpleging in verband met de productie
 • drukken en uitgeverijen
 • diensten in het kader van het Verdrag
 • vertaling
 • ontwerpdiensten
 • reclame 
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • technische testen en toetsen van auto’s
 • diensten in verband met de be- en verwerkende industrie
 • veiligheidsraadpleging
 • monitoring van alarm
 • fotografie
 • beheer van congressen en tentoonstellingen
 • vertaaldiensten
Postdiensten Alle aanverwante diensten op dit gebied Basis- en expresbrieven
Telecommunicatiediensten Diensten die bestaan in de transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, met uitzondering van omroep

Diensten (met uitzondering van omroep), zoals

 • diensten op basis van faciliteiten en diensten
 • mobiele diensten en netwerkdiensten met toegevoegde waarde
Milieudiensten
 • afvalwaterdiensten
 • beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen
 • bescherming van omgevingslucht en klimaatbehandeling en sanering van bodem en water
 • lawaaibestrijding en reductie van trillingen
 • bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 • inzameling en verwijdering van afval, met uitzondering van het storten van afval
 • beheer van gevaarlijk afval
 • afvalverwerking en soortgelijke diensten
 • reiniging van uitlaatgassen
 • diensten ter beperking van geluidshinder
 • bescherming van natuur en landschap
Toerisme en diensten in verband met reizen Reisbureaus en reisdiensten
 • hotel- en andere accommodatie
 • diensten in verband met maaltijden en dranken, met uitzondering van maaltijddiensten in door de overheid beheerde eetgelegenheden
 • reisbureaus en diensten van toeristengidsen
Vervoer

Zeevervoer — diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • opslag en opslag
 • tankstation en -depot
 • expediteursdiensten en ondersteunende diensten voor het zeevervoer

Vervoer over de
weg en per spoor — ondersteunende diensten zoals

 • agentschap voor goederenvervoer
 • hantering van goederen
 • opslag 

Zeevervoer — diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • diensten van scheepsagenten
 • internationale sleepdienst
 • bemiddeling in de zeescheepvaart
 • vervoer van goederen
 • verhuur van vaartuigen met bemanning

Wegvervoer — ondersteunende diensten zoals

 • verhuur van diensten
 • bepaalde ondersteunende diensten, zoals onderhoud en reparatie van onderdelen van motorvoertuigen
Vervaardiging
 • voeding en dranken
 • kleding
 • schoeisel
 • machines en toestellen
 • papierproducten
 • computers en elektrische machines
 • voeding en dranken
 • kleding
 • papierproducten
 • chemische stoffen
 • bepaalde machineapparatuur
 • computer- en telecomapparatuur

Elektronische handel

Singapore en de EU erkennen het belang van de vrije informatiestroom en zijn overeengekomen geen douanerechten op elektronische transmissies in te stellen.

Beide partijen zijn het er ook over eens dat

 • elektronische handel mag geen afbreuk doen aan intellectuele-eigendomsrechten
 • de ontwikkeling van e-handel moet verenigbaar zijn met de internationale normen inzake gegevensbescherming.

Overheidsopdrachten

Singapore en de EU zijn lid van de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

Zelfs vóór de handelsovereenkomst beschikten zij reeds over open en moderne systemen voor overheidsopdrachten en hanteerden zij hoge normen inzake transparantie en procedurele billijkheid bij hun openbare aanbestedingen, en in veel gevallen waren EU-bedrijven al in staat om in Singapore te concurreren voor overheidsopdrachten boven een bepaalde drempel.

De handelsovereenkomst biedt bedrijven uit de EU echter nog meer mogelijkheden om te concurreren voor overheidsopdrachten in Singapore.

Singapore heeft

 • ingestemd met aanvullende regels voor aanbestedingen
 • overeenstemming bereikt over lagere drempelwaarden voor openbare aanbestedingsprocedures voor instanties zoals de raad voor openbare nutsbedrijven en de Autoriteit voor de energiemarkt
 • uitbreiding van de soorten openbaredienstcontracten die vallen onder verbintenissen inzake transparantie en non-discriminatie — dit is belangrijk omdat toegang tot informatie een van de grootste obstakels is waarmee kleinere ondernemingen in de EU worden geconfronteerd bij de toegang tot overzeese markten.

De EU heeft

 • toegevoegd aan de lijst van entiteiten die openstaan voor aanbestedingen voor overheidsopdrachten, extra ministeries, agentschappen en andere organen op centraal niveau — in vergelijking met die welke zijn opgenomen in de lijst van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten — en entiteiten die actief zijn in bepaalde nutssectoren
 • meer soorten overheidsopdrachten voor diensten die onder openbare aanbesteding vallen, omvatten in vergelijking met wat het in de WTO is overeengekomen, zoals
  • spoorwegdiensten
  • diensten in verband met computers
  • telecommunicatiediensten
  • diensten in verband met landschapsarchitectuur

Handel en duurzame ontwikkeling

De handelsovereenkomst bevat bindende toezeggingen om ervoor te zorgen dat het binnenlandse niveau van milieu- en arbeidsbescherming in overeenstemming is met de belangrijkste internationale normen en overeenkomsten.

Zij verbiedt „race-to-the-bottom” -praktijken waarbij arbeids- en milieuwetgeving worden verlaagd om handel of investeringen aan te trekken, en erkent het recht van de EU en Singapore om hun eigen niveau van milieu- en arbeidsbescherming vast te stellen.

De handelsovereenkomst heeft tot doel de bijdrage van handel en investeringen aan duurzame ontwikkeling te vergroten, met inbegrip van:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • initiatieven op het gebied van milieukeuren
 • eerlijke en ethische handel
 • instandhouding en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, onder meer door duurzaam bosbeheer en instandhouding en beheer van visbestanden

Arbeidsnormen

De vrijhandelsovereenkomst bevat toezeggingen om de door de partijen geratificeerde verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ten uitvoer te leggen, maar ook toezeggingen om de nodige stappen te ondernemen om de IAO-verdragen inzake grondrechten te ratificeren waarbij zij nog geen partij zijn, zoals

 • de ministeriële verklaring van de Economische en Sociale Raad van de VN over het genereren van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen van 2006
 • de IAO-Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk;
 • de fundamentele IAO-verdragen

Milieu en klimaatverandering

De overeenkomst bevat toezeggingen van de EU en Singapore over de effectieve uitvoering van multilaterale milieuovereenkomsten waarbij de EU en/of Singapore partij zijn, zoals:

 • het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit
 • de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering;

Specifieke bepalingen inzake klimaatverandering onderstrepen verder de inspanningen van de EU en Singapore om de klimaatverandering aan te pakken.

De vrijhandelsovereenkomst voorziet ook in samenwerking tussen de partijen, onder meer op het gebied van milieukeuren en groene overheidsopdrachten, het wegnemen van handelsbelemmeringen voor klimaatvriendelijke goederen en diensten, zoals duurzame hernieuwbare energiegoederen; de geleidelijke verlaging van subsidies voor fossiele brandstoffen en de bevordering van praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Investeringen

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore (EUSIPA) zal in werking treden na ratificatie door alle EU-lidstaten volgens hun eigen nationale procedures.

Zodra het van kracht is, zal het het investeringsklimaat verder verbeteren en investeerders meer zekerheid bieden.

De overeenkomst zal ervoor zorgen dat Europese en Singaporese investeerders gelijk en eerlijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd, zoals:

 • onteigeningen of onteigeningen zonder passende vergoeding
 • discriminatie
 • intrekking van bedrijfsvergunningen
 • misbruik door de gaststaat, zoals het ontbreken van een eerlijke rechtsgang of het niet kunnen verrichten van internationale kapitaaloverdrachten

De investeringsbeschermingsovereenkomst biedt investeerders de mogelijkheid van een modern en hervormd mechanisme voor de beslechting van investeringsgeschillen — het stelsel van investeringsgerechten.

De hoekstenen van het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zijn:

 • een permanent investeringsgerecht van eerste aanleg
 • een Beroepsinstantie in hoger beroep

Het systeem zal gebaseerd zijn op beginselen van transparantie van procedures en bepalingen tegen misbruik van het systeem. De investeringsbeschermingsovereenkomst bevat bijvoorbeeld regels ter voorkoming van frauduleuze of manipulatieve claims, zoals de herstructurering van een bedrijf met het oog op het indienen van een vordering.

Het stelsel van investeringsgerechten zal ervoor zorgen dat de investeringsbeschermingsovereenkomst op een juridisch correcte en voorspelbare manier wordt geïnterpreteerd.

Nuttige links en contacten

Ministerie van handel en industrie

100 High Street, #09 -01, The Treasury, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

Onderneming Singapore (ESG)

230 Victoria Street, niveau 10 Bugis the Office Tower, Singapore 188024

Tel: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

Bureau van de ESG in Frankfurt

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland

Tel: + 49 699207350

Het kantoor van ESG in Londen

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Verenigd Koninkrijk

Tel: + 44 2074842730

Delegatie van de Europese Unie in Singapore

250 North Bridge Road, #38 -03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Tel: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Verdere links:

Meer informatie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore en de investeringsbeschermingsovereenkomst vindt u op de website van DG Handel. Voor een overzicht kunt u hier ook een factsheet raadplegen.

U kunt ook andere informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Singapore zoeken via deze link.

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Singapore.

Deze pagina delen:

Snelle links