Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore

Met de overeenkomst worden douanerechten en bureaucratie afgeschaft waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Singapore uitvoeren. Het neemt ook andere handelsbelemmeringen weg en verbetert de handel in belangrijke goederen zoals elektronica, levensmiddelen en geneesmiddelen. De overeenkomst opent ook de Singaporese markt voor de uitvoer van EU-diensten, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

De overeenkomst in een oogopslag

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore (VEUS) is op 21 november 2019 in werking getreden. Zie de volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst.

De EU en Singapore hebben ook een investeringsbeschermingsovereenkomst (EUSIPA) ondertekend. Het zal in werking treden nadat het door alle EU-lidstaten is geratificeerd, volgens hun eigen nationale procedures.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De VEUS heeft aanzienlijke voordelen voor bedrijven, waaronder

 • betere markttoegang voor EU-bedrijven in Singapore en vice versa
 • minder omslachtige technische voorschriften
 • het verwijderen van dubbele tests voor bepaalde producten
 • douaneprocedures en oorsprongsregels die het handelsverkeer vergemakkelijken
 • bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen (GA’s) — speciale regionale voedingsmiddelen en dranken, zoals parmaham en Irish whiskey
 • nieuwe kansen op het gebied van milieudiensten en groene overheidsopdrachten
 • het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen in groene technologieën

Hoe zal de handelsovereenkomst ten goede komen aan de landbouwgemeenschappen in de EU?

Vóór de handelsovereenkomst gold voor Singapore een nulrecht op de invoer van alle agrovoedingsproducten, met uitzondering van bier. Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft Singapore ook al zijn resterende tarieven voor bier, stout en samsu afgeschaft.

De overeenkomst erkent en beschermt geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen van oorsprong uit het grondgebied van de EU of Singapore.

De maatregelen in het kader van het sanitaire en fytosanitaire deel van de overeenkomst zijn ook gericht op de bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dergelijke maatregelen hebben betrekking op de erkenning van gebieden met lage/vrije plaagorganismen of ziekten en waarborgen de transparantie en uitwisseling van informatie en het vermijden van handelsbelemmeringen.

 

Singapore beschikt over zeer weinig landbouwgrond, zodat het met invoer aan zijn voedselbehoeften voldoet.

Haar landbouwproductie is kleinschalig en beperkt tot:

 • bloemen
 • bepaalde vruchten (voornamelijk duriërs en rambutans)
 • eieren
 • groenten,
 • pluimvee
 • varkensvlees

In 2019voerde de EU-27 1.9 miljard EUR aan agrovoedingsproducten uit naar Singapore, meer dan het dubbele van 10 jaar eerder. Momenteel is Singapore de 5e grootste exportmarkt van de EU voor agrovoedingsmiddelen in Azië en de 18e wereldmarkt.

Hoe groot is de Singaporese markt? Hoeveel handel doet de EU met Singapore?

Singapore telt 5.6 miljoen inwoners en is een belangrijk handels-, vervoers- en financieel knooppunt in Azië. Met een uitgebreid netwerk van handelsovereenkomsten met meer dan 30 partners verhandelt het land jaarlijks meer dan 550 miljard euro met de rest van de wereld.

Voor de EU is Singapore de op 14 na grootste handelspartner ter wereld en de eerste in Zuidoost-Azië (SEA). Singapore heeft een sterk op dienstverlening gerichte economie en is ook de 5e handelspartner van de EU in diensten ter wereld.

Met meer dan 10,000 Europese bedrijven die hun kantoren/regionale hubs in Singapore hebben opgericht, werd het land de6e mondiale bestemming van de EU voor uitgaande directe investeringen en is het goed voor twee derde van de directe investeringen van de EU in SEA.

Tarieven

Voor uitvoer naar Singapore

Vóór de overeenkomst konden bijna alle goederen van oorsprong uit de EU al met vrijstelling van douanerechten Singapore binnenkomen. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst is Singapore verplicht rechtenvrije toegang toe te passen op alle goederen van oorsprong uit de EU, met inbegrip van goederen die voorheen aan tarieven onderworpen waren (zoals bier en stout).

Voor invoer in de EU

Op 21 november 2019 werd ongeveer 84 % van de invoer uit Singapore in de EU rechtenvrij.

Voorbeelden van sectoren die profiteren van de onmiddellijke afschaffing van douanerechten zijn:

 • elektronica
 • farmaceutische producten
 • de meeste petrochemische stoffen (bepaalde tarieven voor petrochemische stoffen worden pas na 3 jaar geleidelijk afgeschaft)
 • verwerkte landbouwproducten (met uitzondering van chemisch zuivere fructose en suikermaïs)

Bijna alle resterende douanerechten die van toepassing zijn op Singaporese goederen die de EU binnenkomen, zullen vóór november 2024 geleidelijk worden afgeschaft.

De EU zal ook na het einde van de periode van uitfasering douanerechten blijven toepassen op enkele producten, onder meer op bepaalde visproducten (Tilapia, Skipjack) en verwerkte landbouw, alsook op chemisch zuivere fructose en suikermaïs.

Tariefafbraak

In de handelsovereenkomst worden de faseringscategorieën voor de afschaffing van de tarieven over een periode van 5 jaar in detail beschreven in bijlage 2-A bij de overeenkomst.

 

Het tijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor uw specifieke product is te vinden in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in Protocol nr. 1 bij de VEUS.

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Singapore?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Singapore. Een product wordt beschouwd van oorsprong te zijn uit de EU of Singapore, indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van niet-wijziging). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie en cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie.

Tolerantie

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore mag de producent op grond van de tolerantieregel niet van oorsprong zijnde materialen gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn, mits het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 10 % van het gewicht van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem vallen, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 10 % van de prijs af fabriek van het product voor industriële producten, andere dan textiel en kleding

Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in aantekening 6 en aantekening 7 in bijlage A, inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage B

Deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde voor niet van oorsprong zijnde materialen die in de productspecifieke regels zijn opgenomen, te overschrijden.

Cumulering

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren. Let op: momenteel is alleen de eerste van toepassing (bilaterale cumulatie).

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Singapore kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product in de EU worden gebruikt (en omgekeerd).
 • cumulatie met een ASEAN-land dat een preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit dergelijke landen kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit Singapore of uit de EU wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt.
  Gelieve er nota van te nemen dat de in bijlage C bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels vermelde materialen van deze cumulatie zijn uitgesloten. Deze cumulatie is momenteel niet van toepassing.
 • cumulatie met een ASEAN-land dat geen preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit dergelijke landen kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU of Singapore wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van de in bijlage D bij het protocol betreffende de oorsprongsregels vermelde producten, is
  momenteel niet van toepassing.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels, zoals de regel van niet-wijziging.

Vervoer door een derde land: regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Singapore (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het land van invoer te waarborgen
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • splitsing van zendingen

In geval van twijfel kunnen de douaneautoriteiten de aangever verzoeken het bewijs van naleving over te leggen. Het bewijs van naleving kan met alle middelen worden geleverd, met inbegrip van:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen 
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van verpakkingen 
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is op grond van deze handelsovereenkomst niet toegestaan.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels bij de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe:

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om voorkeuren aan te vragen
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

In het kader van deze overeenkomst kunnen importeurs aanspraak maken op een preferentieel tarief op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Oorsprongsverklaring

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Singapore door een oorsprongsverklaring te verstrekken.

 • in de EU kan het worden gemaakt
  • door een toegelaten exporteur
  • door een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
 • in Singapore kan dit worden gedaan door een exporteur die
  • is geregistreerd bij de autoriteiten van Singapore
  • heeft een uniek entiteitsnummer ontvangen

 

Toegelaten exporteurs

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen een exporteur die producten uitvoert die onder de handelsovereenkomst vallen, vergunning verlenen oorsprongsverklaringen op te stellen voor producten, ongeacht de waarde ervan. De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende waarborgen bieden dat de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kunnen worden gecontroleerd. In geval van misbruik kunnen de douaneautoriteiten de status van toegelaten exporteur intrekken.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?

Om een oorsprongsverklaring op te stellen, moet u de volgende tekst op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument invullen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douane- of bevoegde overheidsvergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is opgenomen in bijlage E bij het protocol betreffende de oorsprongsregels.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert.

Indiening en geldigheid

Een oorsprongsverklaring kan bij wijze van uitzondering na de uitvoer worden opgesteld („verklaring achteraf”) op voorwaarde dat zij in het land van invoer uiterlijk twee jaar, in het geval van de EU, en uiterlijk één jaar, in het geval van Singapore, na binnenkomst van de goederen op het grondgebied wordt aangeboden.

Op verzoek van de douaneautoriteiten dient u bewijsstukken te bewaren waaruit blijkt dat uw product van oorsprong is (bijvoorbeeld leveranciersverklaringen) en aan andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels te voldoen.

De oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van afgifte door de exporteur.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle wordt aangevraagd door de autoriteiten van het land van invoer en wordt uitgevoerd door de autoriteiten van het land van uitvoer.
 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de landen van invoer en van uitvoer.
 • de controle van de oorsprong van de producten wordt uitgevoerd door de plaatselijke douane. Bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan
 • de autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de oorsprong definitief vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten

Productvoorschriften 

Technische voorschriften en eisen

De handelsovereenkomst voorziet in meer compatibele technische vereisten en tests voor producten en vermindert de technische belemmeringen die het voor u anders moeilijk zouden kunnen maken om uw producten in Singapore te verkopen. Een voorbeeld:

 • Geautoriseerde marktdeelnemer
 • de regels voor het merken en etiketteren zijn vereenvoudigd
 • duplicatie van dure en tijdrovende procedures voor het testen van producten wordt verminderd — Singapore erkent bijvoorbeeld de huidige EU-normen en tests op auto’s en auto-onderdelen
 • er wordt een systeem ingevoerd voor de certificering van vleesproducerende inrichtingen in de EU die naar Singapore willen exporteren.
Hoe beschermt de handelsovereenkomst de Europese normen, met inbegrip van voedselveiligheidsnormen?

De handelsovereenkomst zal de EU-normen op geen enkel gebied aantasten, wijzigen, verlagen of afschaffen.

Dit betekent dat Singaporese producten en diensten in de EU alleen onder dezelfde voorwaarden kunnen worden verkocht als producten en diensten uit de EU. Zij moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving van de EU, zoals:

 • technische voorschriften en normen
 • veiligheidseisen voor de consument
 • milieu-eisen
 • voorschriften inzake de gezondheid en hygiëne van dieren en planten
 • regelgeving op het gebied van voedselveiligheid
Elektronica

Normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn gebaseerd op relevante internationale normen.

De overeenkomst heeft tot doel dubbele en omslachtige conformiteitsbeoordelingsprocedures voor productveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit van

 • elektrische en elektronische apparatuur
 • elektrische huishoudapparaten
 • consumentenelektronica

Singapore aanvaardt een conformiteitsverklaring van de leverancier voor producten die worden geacht een laag risico te vormen voor de veiligheid van de consument, de gezondheid of het milieu.

Motorvoertuigen en voertuigdelen

Met de overeenkomst is het mogelijk nieuwe motorvoertuigen en auto-onderdelen uit de EU in Singapore te verkopen zonder aanvullende tests of certificering, op voorwaarde dat zij gecertificeerd zijn in overeenstemming met de internationale normen die in de EU zijn aanvaard, met name de typegoedkeuringsreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE).

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen om:

 • geen nieuwe regelgevingsmaatregelen invoeren die afwijken van internationale normen
 • de verkoop mogelijk maken van producten waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt, tenzij is aangetoond dat deze technologieën een aanzienlijk risico vormen voor de menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu;
Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

De EU en Singapore zijn overeengekomen om:

 • internationale normen, praktijken en richtsnoeren voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen gebruiken
 • ervoor zorgen dat de notering, de prijsstelling en de vergoeding van geneesmiddelen eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn

De EU zal de normen van Singapore inzake „goede productiepraktijken” (GMP) bij de vervaardiging van werkzame farmaceutische bestanddelen (API) erkennen als gelijkwaardig aan zijn eigen normen, hetgeen de uitvoer van Singaporese API naar de EU zal vergemakkelijken.

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Wat voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten betreft, beschikken zowel de EU als Singapore over strenge wetten en procedures. De overeenkomst heeft tot doel de uitvoer van producten van dierlijke oorsprong te vergemakkelijken. Zo zijn de EU en Singapore overeengekomen elkaars inspectie- en certificeringssystemen voor vleesproducerende inrichtingen te evalueren, in plaats van te eisen dat elk afzonderlijk slachthuis of levensmiddelenverwerkingsbedrijf door de andere partij wordt geïnspecteerd voordat het kan uitvoeren.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in My Trade Assistant.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • melden wat uw uitvoer naar Singapore stopt met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Om de veiligheid van de toeleveringsketen te versterken, is bepaald dat de EU en Singapore wederzijdse erkenning van handelspartnerschapsprogramma’s zoals het EU-programma „geautoriseerde marktdeelnemers” zullen aangaan.

Van de Commissie

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • verpakkingsplek
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, ga dan naar My Trade Assistant.

Onvoldoende zichtbaar

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op een preferentieel tarief en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneregeling voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst bevat ook moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Bescherming van geografische aanduidingen

Singapore heeft zijn bestaande regeling inzake geografische aanduidingen versterkt door een systeem in te voeren voor de registratie van geografische aanduidingen in Singapore ter bescherming van producten die vanwege hun geografische oorsprong bijzondere kwaliteiten hebben of een bepaalde reputatie of andere kenmerken genieten. EU-producenten kunnen een aanvraag indienen om hun geografische aanduidingen in Singapore te registreren. Niet-EU-producenten kunnen ook een aanvraag indienen voor de registratie van geografische aanduidingen in Singapore, wanneer de producten onder de voorgeschreven categorieën vallen. 139 geografische aanduidingen van de EU voor wijnen, gedistilleerde dranken en bepaalde landbouwproducten genieten dezelfde beschermingsniveaus als in de EU. Deze betere bescherming zal de erkenning door de consument van authentieke EU-levensmiddelen, wijnen en gedistilleerde dranken in Singapore, zoals:

 • Bordeauxwijnen
 • Parmaham
 • Champagne
 • Beierse bier

Octrooien

In het kader van de overeenkomst heeft Singapore zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming te verlengen ter compensatie van de verkorting van de octrooiduur als gevolg van het administratieve operationele proces voor het in de handel brengen.

Auteursrecht en naburige rechten

De handelsovereenkomst voorziet in 70 jaar auteursrechtelijke bescherming. Zij voorziet in één enkele billijke vergoeding voor producenten van geluidsopnamen die in het openbaar worden uitgezonden of uitgevoerd. Dit zal uiterlijk in november 2021 ten uitvoer worden gelegd. De overeenkomst zal de Singaporese auteursrechtwetgeving in overeenstemming brengen met de wetgeving van de landen die producenten van geluidsopnamen in staat stellen omroep- en publiciteitsroyalty’s te innen.

Handelsmerken

De EU en Singapore zullen bekende handelsmerken beschermen op basis van de gezamenlijke aanbeveling van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

Bescherming van testgegevens

In de overeenkomst is ook bepaald dat testgegevens die worden ingediend om een administratieve vergunning voor het in de handel brengen van farmaceutische en agrochemische producten te verkrijgen, worden beschermd voor een periode van 5 jaar, die met nog eens 5 jaar kan worden verlengd.

Tekeningen en modellen van nijverheid

In de handelsovereenkomst is bepaald dat Singapore de beschermingstermijnen voor ingeschreven modellen zal verlengen tot 10 jaar.

Tenuitvoerlegging

De overeenkomst bevat gedetailleerde bepalingen over civielrechtelijke handhavingsmaatregelen. Wat de handhaving aan de grens betreft, kunnen houders van rechten de Singaporese douaneautoriteiten verzoeken namaakmerkgoederen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust, in beslag te nemen.

Tegen november 2022 zullen houders van rechten kunnen verzoeken dat de Singaporese douaneautoriteiten ook nagemaakte GA-goederen en onrechtmatig gereproduceerde ontwerpgoederen in beslag nemen wanneer zij zullen worden in- of uitgevoerd.

Singapore en de EU hebben zich ook verbonden tot procedures die de autoriteiten in staat stellen de vrijgave van nagemaakte merkgoederen, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en nagemaakte GA-goederen op eigen initiatief op te schorten. Wat nagemaakte GA-goederen betreft, zal Singapore deze toezegging uiterlijk in november 2022 uitvoeren.

De IPR-helpdesk voor Zuidoost-Azië biedt een helpdesk aan voor directe ondersteuning van kmo’s op het gebied van intellectuele eigendom.

Diensten,

De handelsovereenkomst bestrijkt een breed scala aan diensten en biedt extra markttoegang voor dienstverleners.

Concreet zijn de EU en Singapore overeengekomen bepaalde beperkingen op

 • het aantal dienstverleners
 • de waarde van dienstentransacties of activa
 • het aantal dienstenverrichtingen of de hoeveelheid output van diensten
 • aantal personen dat in dienst kan zijn
 • het specifieke type juridische entiteit dat is toegestaan
 • in het buitenland geldende limieten voor deelnemingen/deelnemingen

Dit geldt voor een breed scala aan sectoren, waaronder:

 • telecommunicatie,
 • financiële diensten
 • informaticadiensten en aanverwante diensten
 • □ Vervoer
 • handel, milieu,
 • bepaalde zakelijke diensten (zoals architecten en ingenieurs)
 • postdiensten

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen ervoor te zorgen dat dezelfde regels en voorschriften van toepassing zijn op binnenlandse en buitenlandse dienstverleners in bepaalde sectoren, teneinde voorspelbaarheid en een gelijk speelveld te creëren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • postdiensten — ervoor zorgen dat dominante marktspelers zich niet schuldig maken aan concurrentieverstorende praktijken
 • telecommunicatiediensten — grote leveranciers, zoals netwerkeigenaren, moeten andere exploitanten toegang bieden tot specifieke netwerkelementen, op ontbundelde basis, op voorwaarden die redelijk en transparant zijn.
 • internationaal zeevervoer — relevante verbintenissen vaststellen en zorgen voor duidelijkheid over wat precies is toegezegd
 • computerdiensten — alle toekomstige computerdiensten opnemen op basis van hun functionaliteiten
 • nationale regelgeving — uitgebreide bepalingen inzake vergunningsprocedures en beroepskwalificaties die waarborgen dat een investeerder die een vergunning aanvraagt voor het verrichten van een dienst of een niet-dienst, eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd tegen willekeurige beperkingen, terwijl zijn recht om beroep in te stellen is gewaarborgd

 

Diensten vormen de ruggengraat van de economieën van de EU en Singapore. Singapore is een belangrijk knooppunt in Zuidoost-Azië voor dienstverleners uit de EU en is goed voor meer dan de helft van alle handel in commerciële diensten tussen de EU en de ASEAN.

  EU Singapore
Professionele diensten
 • architecten 
 • boekhouding
 • ingenieurs- en geïntegreerde ingenieursdiensten
 • stedenbouwkundige diensten en landschapsarchitecten
 • managementadvies
 • internationale commerciële arbitrage
 • juridische diensten
 • boekhouding
 • belastingen.
 • architecten
 • geïntegreerde techniek
 • artsen en tandartsen
 • veterinaire diensten
Informaticadiensten en aanverwante diensten Alle aanverwante diensten op dit gebied Alle aanverwante diensten op dit gebied
Onderzoek en ontwikkeling
 • natuurwetenschappen en interdisciplinaire wetenschappen, met uitzondering van door de overheid gefinancierde O & O-diensten
 • sociale wetenschappen en menswetenschappen
 • natuurwetenschappen
 • sociale wetenschappen, met uitzondering van juridisch onderzoek
Zakelijke diensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • managementadvies
 • advies- en consultancyadvies in verband met de fabricage
 • drukken en uitgeven
 • congressen
 • vertaling, vertalen
 • ontwerpdiensten
 • reclame 
 • marktonderzoek
 • managementadvies
 • technische testen en toetsen van auto’s
 • diensten in verband met de be- en verwerkende industrie
 • veiligheidsconsultatie
 • alarmbewaking
 • fotografie
 • beheer van congressen en tentoonstellingen
 • vertaaldiensten
Postdiensten Alle aanverwante diensten op dit gebied Basis- en expresbriefdiensten
Telecommunicatiediensten Diensten bestaande in de transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, met uitzondering van omroep

Diensten (met uitzondering van omroepdiensten), zoals

 • diensten met eigen middelen en diensten
 • mobiele diensten en netwerkdiensten met toegevoegde waarde
Handel, milieu,
 • afvalwaterdiensten
 • beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen
 • bescherming van omgevingslucht en klimaatbehandeling en sanering van bodem en water
 • lawaaibestrijding en reductie van trillingen
 • bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 • ophalen en verwijderen van afval, met uitzondering van storten
 • beheer van gevaarlijk afval
 • afvalverwerking en soortgelijke diensten
 • reiniging van uitlaatgassen
 • diensten ter bestrijding van geluidshinder
 • bescherming van natuur en landschap9406)
Toerisme en reisgerelateerde diensten Reisbureaus en reisbureaus 
 • hotel- en andere accommodatiediensten
 • spijzen en dranken, met uitzondering van maaltijden in eetfaciliteiten die door de overheid worden beheerd
 • reisbureaus en toeristengids
Vervoer

Maritieme diensten — diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • opslag en opslag
 • tankstation en -depot
 • expediteursdiensten en ondersteunende diensten voor zeevervoer


Weg en spoor — ondersteunende diensten zoals

 • agentschap voor goederenvervoer
 • vrachtbehandeling
 • opslag 

Maritieme diensten — diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • maritieme diensten van scheepsagenten
 • internationale slepen
 • makelaardij in de scheepvaart
 • expeditie en bevrachting
 • verhuur van schepen met bemanning

Wegvervoer — ondersteunende diensten zoals

 • verhuurdiensten
 • bepaalde ondersteunende diensten zoals onderhoud en reparatie van onderdelen van motorvoertuigen
Productie
 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • voor winterweer
 • machines en toestellen
 • papierwaren
 • informatica- en elektrische machines
 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • papierwaren
 • chemicaliën
 • bepaalde machinewerktuigen
 • computer- en telecommunicatieapparatuur

E-handel

Singapore en de EU erkennen het belang van een vrij verkeer van informatie en zijn overeengekomen geen douanerechten op elektronische transmissies in te stellen.

Beide partijen zijn het er ook over eens dat

 • elektronische handel mag geen afbreuk doen aan intellectuele-eigendomsrechten
 • de ontwikkeling van e-handel moet verenigbaar zijn met de internationale normen inzake gegevensbescherming.

Overheidsopdrachten

Singapore en de EU zijn partij bij de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

Zelfs vóór de handelsovereenkomst beschikten zij al over open en moderne systemen voor overheidsopdrachten en hanteerden zij hoge normen inzake transparantie en procedurele eerlijkheid bij hun openbare aanbestedingen, en in veel gevallen konden EU-bedrijven al meedingen naar overheidsopdrachten in Singapore boven een bepaalde drempel.

De handelsovereenkomst biedt EU-bedrijven echter nog meer mogelijkheden om te concurreren voor overheidsopdrachten in Singapore.

Singapore heeft

 • akkoord met aanvullende aanbestedingsregels
 • ingestemd met lagere drempelwaarden voor openbare aanbestedingsprocedures voor organen zoals de raad voor openbare nutsbedrijven en de autoriteit voor de energiemarkt
 • uitbreiding van de soorten openbaredienstcontracten die onder verbintenissen inzake transparantie en non-discriminatie vallen — dit is belangrijk omdat toegang tot informatie een van de grootste belemmeringen is waarmee kleinere ondernemingen in de EU worden geconfronteerd bij de toegang tot buitenlandse markten.

De EU heeft

 • wordt toegevoegd aan de lijst van entiteiten die openstaan voor inschrijvingen op overheidsopdrachten, extra ministeries, agentschappen en andere organen op centraal niveau — in vergelijking met die welke zijn opgenomen in de lijst van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten — en entiteiten die actief zijn in bepaalde nutssectoren
 • meer soorten overheidsopdrachten voor diensten omvatten die onder openbare aanbesteding vallen, in vergelijking met wat zij in de WTO is overeengekomen, zoals:
  • spoorwegdiensten
  • computerdiensten
  • telecommunicatie,
  • Landschapsarchitectuurdiensten

Handel EN duurzame ontwikkeling

De handelsovereenkomst bevat bindende toezeggingen om ervoor te zorgen dat het nationale niveau van milieu- en arbeidsbescherming in overeenstemming is met de belangrijkste internationale normen en overeenkomsten.

Het verbiedt „race-to-the-bottom” praktijken waarbij arbeids- en milieuwetgeving worden verlaagd om handel of investeringen aan te trekken, en erkent het recht van de EU en Singapore om hun eigen niveau van milieu- en arbeidsbescherming vast te stellen.

De handelsovereenkomst heeft tot doel de bijdrage van handel en investeringen aan duurzame ontwikkeling te vergroten, met inbegrip van:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • initiatieven op het gebied van milieukeuren
 • eerlijke en ethische handel
 • instandhouding en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, onder meer door duurzaam bosbeheer en instandhouding en beheer van visbestanden

Arbeidsnormen

De vrijhandelsovereenkomst omvat verbintenissen tot uitvoering van de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die de partijen hebben geratificeerd, maar ook verbintenissen om de nodige stappen te ondernemen om IAO-verdragen inzake grondrechten te ratificeren die zij nog niet hebben ondertekend, zoals:

 • de ministeriële verklaring van de Economische en Sociale Raad van de VN over het genereren van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen van 2006
 • de IAO-Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk;
 • de fundamentele IAO-verdragen

Milieu en klimaatverandering

De overeenkomst bevat verbintenissen van de EU en Singapore inzake de daadwerkelijke uitvoering van multilaterale milieuovereenkomsten waarbij de EU en/of Singapore partij zijn, zoals

 • het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit
 • de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering;

Specifieke bepalingen over klimaatverandering onderstrepen de inspanningen van de EU en Singapore om de klimaatverandering aan te pakken.

De vrijhandelsovereenkomst voorziet ook in samenwerking tussen de partijen, onder meer op het gebied van milieukeuren en groene overheidsopdrachten, het wegnemen van belemmeringen voor de handel in klimaatvriendelijke goederen en diensten zoals duurzame hernieuwbare energiegoederen; de geleidelijke vermindering van subsidies voor fossiele brandstoffen en de bevordering van praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Investeringen

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore (EUSIPA) treedt in werking na ratificatie door alle EU-lidstaten volgens hun eigen nationale procedures.

Zodra het van kracht is, zal het investeringsklimaat verder verbeteren en investeerders meer zekerheid bieden.

De overeenkomst zorgt ervoor dat Europese en Singaporese investeerders gelijk en billijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd, zoals:

 • gedwongen onteigening of onteigening zonder passende vergoeding
 • discriminatie
 • intrekking van bedrijfsvergunningen
 • misbruik door het gastland, zoals het ontbreken van een eerlijke rechtsgang of het niet in staat zijn internationaal kapitaal over te dragen

De investeringsbeschermingsovereenkomst biedt investeerders de optie van een modern en hervormd mechanisme voor de beslechting van investeringsgeschillen — het stelsel van investeringsgerechten.

De hoekstenen van het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zijn:

 • een permanent investeringsgerecht van eerste aanleg
 • een Beroepsinstantie voor hogere voorzieningen

Het systeem zal gebaseerd zijn op de beginselen van transparantie van procedures en bepalingen tegen misbruik van het systeem. De investeringsbeschermingsovereenkomst bevat bijvoorbeeld regels ter voorkoming van frauduleuze of manipulatieve claims, zoals de herstructurering van een bedrijf met het oog op het indienen van een vordering.

Het stelsel van investeringsgerechten zal ervoor zorgen dat de investeringsbeschermingsovereenkomst op juridisch correcte en voorspelbare wijze wordt geïnterpreteerd.

Nuttige links en contacten

Ministerie van handel en industrie

100 High Street, #09-01, Schatkist, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Website: www.mti.gov.sg

Onderneming Singapore (ESG)

230 Victoria Street, niveau 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Tel: + 65 6898 1800

Website: www.enterprisesg.gov.sg

Kantoor van ESG in Frankfurt

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland

Tel: + 49 699207350

ESG-kantoor in Londen

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Verenigd Koninkrijk

Tel: + 44 2074842730

Delegatie van de Europese Unie in Singapore

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Tel: + 65 6336 7919

Website: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Verdere links:

Meer informatie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore en de investeringsbeschermingsovereenkomst vindt u op de website van DG Handel. Voor een overzicht kunt u ook de factsheets raadplegen.

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Singapore.

Deze pagina delen:

Snelle links