Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore

De overeenkomst maakt een einde aan douanerechten en bureaucratie waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Singapore exporteren. Zij neemt ook andere handelsbelemmeringen weg en verbetert de handel in belangrijke goederen zoals elektronica, levensmiddelen en farmaceutische producten. De overeenkomst opent ook de Singaporese markt voor de uitvoer van diensten vanuit de EU, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

De overeenkomst in een notendop

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore (VEUS) is op 21 november 2019 in werking getreden. Zie de volledige tekst en de bijlagen bij de overeenkomst.

De EU en Singapore hebben ook een investeringsbeschermingsovereenkomst (EUSIPA) ondertekend. Het zal in werking treden na ratificatie door alle EU-lidstaten, overeenkomstig hun eigen nationale procedures.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De VEUS levert aanzienlijke voordelen op voor bedrijven, waaronder

 • betere markttoegang voor EU-bedrijven in Singapore en vice versa
 • minder belastende technische voorschriften
 • het verwijderen van duplicatieve tests voor bepaalde producten
 • douaneprocedures en oorsprongsregels die het handelsverkeer vergemakkelijken
 • bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen (GA’s) — speciale regionale voedingsmiddelen en dranken, zoals parmaham en Ierse whiskey
 • nieuwe kansen op het gebied van milieudiensten en groene overheidsopdrachten
 • het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen in groene technologieën

Hoe zal de handelsovereenkomst ten goede komen aan de landbouwgemeenschappen in de EU?

Vóór de handelsovereenkomst had Singapore een nulrecht op de invoer van alle agrovoedingsproducten, met uitzondering van bier. Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft Singapore ook al zijn resterende tarieven voor bier, stout en samsu afgeschaft.

De overeenkomst erkent en beschermt geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen die van oorsprong zijn uit het grondgebied van de EU of Singapore.

Ook de maatregelen waarin het sanitaire en fytosanitaire gedeelte van de overeenkomst voorziet, zijn gericht op de bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dergelijke maatregelen hebben betrekking op de erkenning van laagpathogene/ziektevrije gebieden en zorgen voor transparantie en uitwisseling van informatie en het vermijden van handelsbelemmeringen.

 

Singapore beschikt over zeer weinig landbouwgrond, zodat het met invoer in zijn voedselbehoeften voorziet.

De landbouwproductie is kleinschalig en beperkt tot

 • bloemen
 • bepaalde vruchten (voornamelijk doerians en ramboenen)
 • eieren
 • groenten
 • pluimvee
 • varkensvlees

In 2019voerde de EU-27 1.9 miljard EUR aan agrovoedingsproducten uit naar Singapore, meer dan twee keer zoveel als 10 jaar eerder. Singapore is vandaag de 5e grootste agrovoedingsexportmarkt van de EU in Azië en de 18e wereldwijde markt.

Hoe groot is de Singaporese markt? Hoeveel handel doet de EU met Singapore?

Singapore, met 5.6 miljoen inwoners, is een belangrijk knooppunt op het gebied van handel, vervoer en financiën in Azië. Het land heeft een uitgebreid netwerk van handelsovereenkomsten met meer dan 30 partners en voert jaarlijks meer dan 550 miljard euro uit met de rest van de wereld.

Voor de EU is Singapore de op 14 na grootste handelspartner in goederen ter wereld en de eerste in Zuidoost-Azië (SEA). Singapore heeft een sterk dienstengeoriënteerde economie en is dan ook de op 5 na grootste handelspartner van de EU op het gebied van diensten ter wereld.

Met meer dan 10,000 Europese bedrijven die hun kantoren/regionale hubs in Singapore hebben opgericht, werd het land wereldwijd de 6e bestemming van deEU voor uitgaande directe investeringen en is het goed voor tweederde van de directe investeringen van de EU in SEA.

Tarieven

Voor uitvoer naar Singapore

Vóór de overeenkomst konden bijna alle goederen van oorsprong uit de EU Singapore al met vrijstelling van douanerechten binnenkomen. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst is Singapore verplicht om rechtenvrije toegang te verlenen tot alle goederen van oorsprong uit de EU, met inbegrip van goederen die voorheen onderworpen waren aan tarieven (zoals bier en stout).

Voor invoer in de EU

Vanaf 21 november 2019 wordt ongeveer 84 % van de invoer uit Singapore naar de EU rechtenvrij.

Voorbeelden van sectoren die profiteren van de onmiddellijke afschaffing van douanerechten zijn onder meer:

 • elektronica
 • geneesmiddelen
 • de meeste petrochemische stoffen (bepaalde tarieven voor petrochemische stoffen zullen pas na 3 jaar worden afgeschaft)
 • verwerkte landbouwproducten (met uitzondering van chemisch zuivere fructose en suikermaïs)

Bijna alle resterende douanerechten die van toepassing zijn op Singaporese goederen die de EU binnenkomen, zullen vóór november 2024 worden afgeschaft.

De EU zal zelfs na afloop van de uitfaseringsperiode tarieven blijven toepassen op enkele producten, waaronder op sommige visproducten (Tilapia, Skipjack) en verwerkte landbouwproducten, alsmede chemisch zuivere fructose en suikermaïs.

Tariefafbraak

Bijlage 2-A bij de handelsovereenkomst bevat een gedetailleerde beschrijving van de faseringscategorieën voor de afschaffing van de tarieven over een periode van 5 jaar.

 

Hettijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor uw specifieke product vindt u in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in Protocol 1 bij de VEUS.

Is mijn product afkomstig uit de EU of Singapore?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Singapore. Een product wordt als van oorsprong uit de EU of uit Singapore beschouwd indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen die in het hoofdstuk zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van niet-wijziging). Er zijn ook extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie en cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkledingsector en de chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore staat de tolerantieregel toe dat de producent niet van oorsprong zijnde materialen gebruikt die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, mits het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 10% van het gewicht van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, met uitzondering van verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 10 % van de prijs af fabriek van het product voor andere industriële producten dan textiel en kleding

Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in aantekening 6 en aantekening 7 van bijlage A, aantekeningen bij de lijst in bijlage B

Deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen.

Cumulatie

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren. Er zij echter op gewezen dat momenteel alleen de eerste van toepassing is (bilaterale cumulatie).

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Singapore kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product in de EU (en omgekeerd)
 • Cumulatie met een ASEAN-land dat een preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit die landen als van oorsprong uit Singapore of uit de EU kunnen worden beschouwd wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product.
  Gelieve er nota van te nemen dat de in bijlage C bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels genoemde materialen van deze cumulatie zijn uitgesloten. Deze cumulatie is momenteel niet van toepassing.
 • Cumulatie met een ASEAN-land dat geen preferentiële overeenkomst met de EU heeft, op grond waarvan materialen van oorsprong uit die landen als van oorsprong uit de EU of Singapore kunnen worden beschouwd wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van de in bijlage D bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels vermelde producten, is
  momenteel niet van toepassing.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten die zijn vastgesteld in het protocol betreffende de oorsprongsregels, zoals de regel van niet-wijziging.

Vervoer door een derde land:Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Singapore (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals

 • het toevoegen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om te waarborgen dat aan specifieke binnenlandse vereisten van het invoerende land wordt voldaan
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • splitsing van zendingen

In geval van twijfel kunnen de douaneautoriteiten de aangever verzoeken het bewijs van de naleving te leveren. Het bewijs van naleving kan op enigerlei wijze worden geleverd, met inbegrip van:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van merking of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is krachtens deze handelsovereenkomst niet toegestaan.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe:

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om preferenties aan te vragen
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Op grond van deze overeenkomst kunnen importeurs aanspraak maken op een preferentieel tarief op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Oorsprongsverklaring

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Singapore door een oorsprongsverklaring over te leggen.

 • in de EU kan dit gebeuren
  • toegelaten exporteurs
  • door een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
 • in Singapore kan het worden gedaan door een exporteur die:
  • geregistreerd is bij de autoriteiten van Singapore
  • een uniek entiteitsnummer heeft ontvangen

 

Toegelaten exporteurs

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen exporteurs die in het kader van de handelsovereenkomst producten uitvoeren, toestaan oorsprongsverklaringen voor producten op te stellen, ongeacht hun waarde. De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende garanties bieden dat de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kunnen worden gecontroleerd. De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?

Om een oorsprongsverklaring op te stellen, dient u op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument de volgende tekst op te nemen, te stempelen of af te drukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douane of bevoegde overheidsvergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij anders aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is te vinden in bijlage E bij het protocol betreffende de oorsprongsregels.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Indiening en geldigheid

Een oorsprongsverklaring kan bij wijze van uitzondering na uitvoer („verklaring achteraf”) worden opgesteld op voorwaarde dat zij in het land van invoer uiterlijk twee jaar, in het geval van de EU, en één jaar, in het geval van Singapore, na binnenkomst van de goederen op het grondgebied wordt aangeboden.

U moet op verzoek van de douaneautoriteiten bewijsstukken bewaren en bereid zijn bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt dat uw product van oorsprong is (bijvoorbeeld leveranciersverklaringen) en aan andere voorwaarden van het Protocol betreffende de oorsprongsregels voldoet.

De oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van afgifte door de exporteur.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle wordt aangevraagd door de autoriteiten van het land van invoer en wordt uitgevoerd door de autoriteiten van het land van uitvoer.
 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de landen van invoer en van uitvoer.
 • de controles op de oorsprong van de producten worden verricht door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.
 • de autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

De handelsovereenkomst voorziet in meer compatibele technische voorschriften en tests voor producten en vermindert technische belemmeringen die anders het voor u moeilijk zouden kunnen maken om uw producten in Singapore te verkopen. Voorbeeld

 • Geautoriseerde marktdeelnemer
 • de regels inzake merking en etikettering worden vereenvoudigd
 • duplicatie van dure en tijdrovende procedures voor het testen van producten wordt beperkt — zo erkent Singapore de huidige EU-normen en tests op auto’s en auto-onderdelen
 • er wordt een systeem ingevoerd voor de certificering van vleesproducerende inrichtingen in de EU die naar Singapore willen exporteren.
Hoe zal de handelsovereenkomst Europese normen beschermen, met inbegrip van voedselveiligheidsnormen?

De handelsovereenkomst zal op geen enkele manier de EU-normen op enig gebied aantasten, wijzigen, verlagen of afschaffen.

Dit betekent dat Singaporese producten en diensten in de EU alleen onder dezelfde voorwaarden als EU-producten en -diensten kunnen worden verkocht. Zij moeten voldoen aan alle EU-regels en -voorschriften, zoals

 • technische voorschriften en normen
 • veiligheidseisen voor de consument
 • milieueisen
 • voorschriften inzake de gezondheid van dieren en planten en hygiëne
 • regelgeving op het gebied van voedselveiligheid
Elektronica

Normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn gebaseerd op relevante internationale normen.

Doel van de overeenkomst is dubbele en omslachtige conformiteitsbeoordelingsprocedures voor productveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit te vermijden van

 • elektrische en elektronische apparatuur
 • elektrische huishoudapparaten
 • consumentenelektronica

Singapore aanvaardt een conformiteitsverklaring van de leverancier voor producten met een laag risico voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu van de consument.

Motorvoertuigen en voertuigdelen

Met de overeenkomst kunnen nieuwe motorvoertuigen en auto-onderdelen uit Singapore zonder aanvullende tests of certificering uit Singapore worden verkocht, op voorwaarde dat deze zijn gecertificeerd overeenkomstig de in de EU aanvaarde internationale normen, met name de typegoedkeuringsreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE).

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen om:

 • geen nieuwe regelgevende maatregelen invoeren die afwijken van internationale normen;
 • de verkoop mogelijk maken van producten waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt, tenzij is aangetoond dat deze een aanzienlijk risico voor de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu inhouden
Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

De EU en Singapore zijn overeengekomen:

 • gebruik te maken van internationale normen, praktijken en richtsnoeren voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
 • ervoor zorgen dat de lijst, de prijsstelling en de vergoeding van geneesmiddelen eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn

De EU zal de normen van Singapore inzake goede fabricagepraktijken (GMP) bij de vervaardiging van werkzame farmaceutische bestanddelen (API) erkennen als gelijkwaardig aan de eigen normen, die de uitvoer van Singapore API naar de EU zullen vergemakkelijken.

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Op het gebied van voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten beschikken zowel de EU als Singapore over strenge wetten en procedures. De overeenkomst heeft tot doel de uitvoer van producten van dierlijke oorsprong te vergemakkelijken. Zo zijn de EU en Singapore overeengekomen elkaars inspectie- en certificeringssystemen voor vleesproducerende inrichtingen te evalueren, in plaats van te eisen dat elk slachthuis of levensmiddelenverwerkingsbedrijf door de andere partij wordt geïnspecteerd voordat het kan uitvoeren.

 

De specifieke regels en vereisten voor uw product vindt u in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen
 • met behulp van het onlineformulier melden wat uw uitvoer naar Singapore stopt, en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Neem contact op

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Om de veiligheid van de toeleveringsketen te versterken, wordt erin voorzien dat de EU en Singapore overgaan tot wederzijdse erkenning van handelspartnerschapsprogramma’s zoals het EU-programma „geautoriseerde marktdeelnemers”.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)
 • verpakkingslis
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst bevat ook moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Geografische aanduidingen

Singapore heeft zijn bestaande stelsel van geografische aanduidingen (GA’s) versterkt door een systeem op te zetten voor de registratie van geografische aanduidingen in Singapore met het oog op de bescherming van producten die vanwege hun geografische oorsprong bijzondere kwaliteiten hebben of bepaalde faam of andere kenmerken hebben. EU-producenten kunnen een aanvraag indienen om hun GA’s in Singapore te registreren. Producenten van buiten de EU kunnen ook een aanvraag indienen voor de registratie van geografische aanduidingen in Singapore, waar de producten onder de voorgeschreven categorieën vallen. 139 Geografische aanduidingen van de EU voor wijnen, gedistilleerde dranken en bepaalde landbouwproducten genieten dezelfde bescherming als in de EU. Deze betere bescherming zal de erkenning van authentieke kwaliteitsproducten, wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU in Singapore versterken, zoals

 • Bordeaux-wijnen
 • Parmaham
 • Champagne
 • Beierse bier

Octrooien

In het kader van de overeenkomst heeft Singapore zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming te verlengen ter compensatie van de verkorting van de duur van het octrooi als gevolg van de administratieve operationele procedure voor het in de handel brengen.

Auteursrecht en naburige rechten

De handelsovereenkomst voorziet in 70 jaar auteursrechtelijke bescherming. Zij voorziet in één enkele billijke vergoeding voor producenten van geluidsopnamen die in het openbaar worden uitgezonden of uitgevoerd. Deze zal uiterlijk in november 2021 ten uitvoer worden gelegd. De overeenkomst zal de auteurswetgeving van Singapore afstemmen op die van de landen die de producenten van geluidsopnamen de mogelijkheid bieden om omroep- en prestatieroyalty’s te innen.

Handelsmerken

De EU en Singapore zullen bekende handelsmerken beschermen op basis van de gezamenlijke aanbeveling van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

Bescherming van testgegevens

De overeenkomst bepaalt ook dat testgegevens die worden ingediend om een administratieve vergunning voor het in de handel brengen van farmaceutische en agrochemische producten te verkrijgen, beschermd zullen worden voor een periode van 5 jaar, die met nog eens 5 jaar kan worden verlengd.

Tekeningen en modellen van nijverheid

Volgens de handelsovereenkomst zal Singapore de beschermingsvoorwaarden voor ingeschreven modellen verhogen tot 10 jaar.

Handhaving

De overeenkomst bevat gedetailleerde bepalingen over civielrechtelijke handhavingsmaatregelen. Wat de handhaving van de grenzen betreft, kunnen houders van rechten verlangen dat de douaneautoriteiten van Singapore nagemaakte merkartikelen en onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust in beslag nemen.

Uiterlijk in november 2022 kunnen houders van rechten verlangen dat de douaneautoriteiten van Singapore ook nagemaakte GA-goederen en door piraterij verkregen goederen in beslag nemen wanneer zij worden ingevoerd of uitgevoerd.

Singapore en de EU hebben zich ook verbonden tot procedures die de autoriteiten in staat stellen de vrijgave van nagemaakte merkartikelen, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en nagemaakte GA-goederen op eigen initiatief op te schorten. Met betrekking tot nagemaakte GA-goederen zal Singapore deze verbintenis uiterlijk in november 2022 nakomen.

De IPR-helpdesk Zuidoost-Azië biedt een helplijndienst aan voor directe ondersteuning van het MKB op het gebied van intellectuele eigendom.

Diensten

De handelsovereenkomst bestrijkt een breed scala aan diensten en biedt dienstverleners extra toegang tot de markt.

Concreet zijn de EU en Singapore overeengekomen bepaalde beperkingen op

 • het aantal dienstverleners
 • de waarde van dienstentransacties of activa
 • het aantal dienstentransacties of het aantal geleverde diensten
 • aantal personen dat in dienst mag zijn
 • het specifieke type rechtspersoon dat is toegestaan
 • limieten buitenlands aandeelhouderschap/eigen vermogen

Dit geldt voor een breed scala aan sectoren, waaronder

 • telecommunicatiediensten
 • financiële diensten
 • diensten in verband met computers
 • vervoersdiensten
 • milieudiensten
 • bepaalde zakelijke diensten (zoals architecten en ingenieurs)
 • postdiensten

De EU en Singapore zijn ook overeengekomen ervoor te zorgen dat dezelfde regels en voorschriften van toepassing zijn op binnenlandse en buitenlandse dienstverleners in bepaalde sectoren, teneinde voorspelbaarheid en een gelijk speelveld te creëren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • postdiensten — ervoor zorgen dat dominante marktspelers zich niet zullen bezighouden met concurrentieverstorende praktijken
 • telecommunicatiediensten — grote leveranciers, zoals netwerkeigenaren, moeten andere exploitanten op een ontbundelde basis toegang verlenen tot specifieke netwerkelementen, op redelijke en transparante voorwaarden.
 • internationaal zeevervoer — relevante verbintenissen vaststellen en duidelijkheid verschaffen over wat precies wordt vastgelegd
 • computerdiensten — alle toekomstige computerdiensten opnemen op basis van hun functies
 • binnenlandse regelgeving — uitgebreide bepalingen inzake vergunningsprocedures en beroepskwalificaties die ervoor zorgen dat wanneer een belegger een vergunning aanvraagt voor het verlenen van een dienst of niet-dienst, deze op billijke wijze worden behandeld en tegen willekeurige beperkingen worden beschermd terwijl hun recht op beroep gewaarborgd is

 

Diensten vormen de ruggengraat van de economieën van de EU en Singapore. Singapore is een belangrijk knooppunt in Zuidoost-Azië voor dienstverleners uit de EU en is goed voor meer dan de helft van alle handel in commerciële diensten tussen de EU en de ASEAN.

  EU Singapore
Professionele diensten
 • architecten
 • boekhouding
 • ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs
 • stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • internationale handelsarbitrage
 • juridische dienstverlening
 • boekhouding
 • belastingen
 • architecten
 • geïntegreerde techniek
 • artsen en tandartsen
 • veterinaire diensten
Diensten in verband met computers Alle aanverwante diensten op dit gebied Alle aanverwante diensten op dit gebied
Onderzoek en ontwikkeling
 • natuurwetenschappen en interdisciplinaire wetenschappen, met uitzondering van door de overheid gefinancierd O & D
 • sociale wetenschappen en menswetenschappen
 • natuurwetenschappen
 • sociale wetenschappen, met uitzondering van juridisch onderzoek
Zakelijke diensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • advisering en overleg in verband met de fabricage
 • drukken en uitgeven
 • fotografie
 • vertaling
 • ontwerpdiensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • technische testen en toetsen van auto’s
 • diensten in verband met de industrie
 • veiligheidsoverleg
 • alarmbewaking
 • fotografische diensten
 • beheer van congressen en tentoonstellingen
 • vertaaldiensten
Postdiensten Alle aanverwante diensten op dit gebied Basis- en expresbrieven
Telecommunicatiediensten Diensten bestaande in de transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, met uitzondering van omroep

Diensten (met uitzondering van omroepdiensten), zoals

 • diensten op basis van faciliteiten en diensten
 • mobiele diensten en netwerkdiensten met toegevoegde waarde
Milieudiensten
 • diensten in verband met afvalwater
 • beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen
 • bescherming van de omgevingslucht en klimaatbehandeling en sanering van bodem en water
 • lawaaibestrijding en reductie van trillingen
 • bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 • afvalinzameling en -verwijdering, met uitzondering van stortplaatsdiensten
 • beheer van gevaarlijk afval
 • afvalverwerking en soortgelijke diensten
 • reiniging van uitlaatgassen
 • geluidswering
 • bescherming van natuur en landschap
Toerisme en reizen Reisbureaus en reisorganisatoren
 • hotel- en andere logiesdiensten
 • eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van maaltijdserijen in door de overheid beheerde eetgelegenheden
 • reisbureaus en toeristengidsen
Vervoer

Maritieme diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • opslag
 • containerstation en opslagplaats
 • expediteursdiensten en ondersteunende diensten voor zeevervoer


Weg- en spoorvervoer — ondersteunende diensten zoals

 • bevrachtingsagenten
 • vrachtbehandeling
 • opslag

Maritieme diensten in verband met

 • internationaal passagiers- en goederenvervoer
 • scheepsagenten
 • internationale slepen
 • scheepsmakelaardij
 • expeditie en bevrachting
 • verhuur van vaartuigen met bemanning

Wegvervoer — ondersteunende diensten zoals

 • verhuurdiensten
 • bepaalde ondersteunende diensten, zoals onderhoud en reparatie van onderdelen van motorvoertuigen
Productie
 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • schoeisel
 • machines
 • papierwaren
 • computers en elektrische machines
 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • papierwaren
 • chemicaliën
 • bepaalde machines
 • computer- en telecommunicatieapparatuur

E-handel

Singapore en de EU erkennen het belang van een vrije informatiestroom en zijn overeengekomen geen douanerechten op elektronische transmissies op te leggen.

Beide partijen zijn het er ook over eens dat:

 • e-handel mag geen afbreuk doen aan intellectuele-eigendomsrechten
 • de ontwikkeling van e-handel moet verenigbaar zijn met internationale normen voor gegevensbescherming.

Overheidsopdrachten

Singapore en de EU zijn lid van de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

Zelfs vóór de handelsovereenkomst beschikten zij al over open en moderne systemen voor overheidsopdrachten en hanteerden zij hoge normen van transparantie en procedurele billijkheid op hun openbare aanbestedingen, en in veel gevallen konden EU-bedrijven al concurreren om overheidsopdrachten in Singapore boven een bepaalde waardedrempel.

De handelsovereenkomst biedt EU-bedrijven echter nog meer kansen om te concurreren op het gebied van overheidsopdrachten in Singapore.

Singapore

 • ingestemd met aanvullende regels inzake aanbesteding
 • stemt in met lagere drempelwaarden voor openbare aanbestedingsprocedures voor instanties zoals de raad voor openbare nutsbedrijven en de Energiemarktautoriteit
 • uitbreiding van de soorten openbaredienstcontracten die onder verbintenissen inzake transparantie en non-discriminatie vallen — dit is belangrijk omdat de toegang tot informatie een van de grootste obstakels is voor kleinere ondernemingen in de EU om toegang te krijgen tot overzeese markten.

De EU heeft

 • toegevoegd aan de lijst van entiteiten die openstaan voor overheidsopdrachten, extra centrale ministeries, agentschappen en andere organen — in vergelijking met die welke zijn opgenomen in de lijst van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten — en entiteiten die actief zijn in bepaalde nutssectoren
 • meer soorten overheidsopdrachten voor diensten waarvoor een openbare aanbesteding is uitgeschreven, in vergelijking met wat in de WTO is overeengekomen, zoals
  • spoorwegdiensten
  • computerdiensten
  • telecommunicatiediensten
  • Landschapsarchitectuurdiensten

Handel en duurzame ontwikkeling

De handelsovereenkomst bevat bindende toezeggingen om ervoor te zorgen dat de binnenlandse niveaus van milieu- en arbeidsbescherming in overeenstemming zijn met fundamentele internationale normen en overeenkomsten.

Het verbiedt „race -to-the-bottom” -praktijken waarbij arbeids- en milieuwetgeving worden verlaagd om handel of investeringen aan te trekken, en erkent tegelijkertijd het recht van de EU en Singapore om hun eigen niveau van milieu- en arbeidsbescherming vast te stellen.

De handelsovereenkomst heeft tot doel de bijdrage van handel en investeringen aan duurzame ontwikkeling te vergroten, onder meer door:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • milieukeurinitiatieven
 • eerlijke en ethische handel
 • instandhouding en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, onder meer door duurzaam bosbeheer en instandhouding en beheer van visbestanden

Arbeidsnormen

De vrijhandelsovereenkomst bevat toezeggingen om de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die de partijen hebben geratificeerd, uit te voeren, maar ook toezeggingen om de nodige stappen te ondernemen om de IAO-verdragen inzake grondrechten waarbij zij nog geen partij zijn, te ratificeren, zoals:

 • ministeriële verklaring van de Economische en Sociale Raad van de VN over het creëren van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen van 2006
 • de IAO-Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk;
 • de fundamentele IAO-verdragen

Milieu en klimaatverandering

De overeenkomst bevat toezeggingen van de EU en Singapore betreffende de daadwerkelijke uitvoering van multilaterale milieuovereenkomsten waarbij de EU en/of Singapore partij zijn, zoals:

 • VN-Verdrag inzake biologische diversiteit
 • de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering;

Specifieke bepalingen inzake klimaatverandering onderstrepen de inspanningen van de EU en Singapore om de klimaatverandering aan te pakken.

De vrijhandelsovereenkomst voorziet ook in samenwerking tussen de partijen, onder meer op het gebied van milieukeuren en groene overheidsopdrachten, het wegnemen van handelsbelemmeringen voor klimaatvriendelijke goederen en diensten, zoals duurzame hernieuwbare-energiegoederen; de geleidelijke vermindering van subsidies voor fossiele brandstoffen en de bevordering van praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Investeringen

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore (EUSIPA) treedt in werking na ratificatie door alle EU-lidstaten volgens hun eigen nationale procedures.

Zodra het van kracht is, zal het investeringsklimaat verder verbeteren en investeerders meer zekerheid bieden.

De overeenkomst zal ervoor zorgen dat Europese en Singaporese investeerders gelijk en billijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd, zoals:

 • gedwongen onteigening of onteigening zonder passende compensatie
 • discriminatie
 • intrekking van bedrijfsvergunningen
 • misbruik door het gastland, zoals het ontbreken van een eerlijke rechtsbedeling of het niet in staat zijn internationale kapitaaloverdrachten te verrichten

De investeringsbeschermingsovereenkomst biedt investeerders de keuze voor een modern en hervormd mechanisme voor de beslechting van investeringsgeschillen — het stelsel van investeringsgerechten.

De hoekstenen van het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zijn:

 • een permanent investeringsgerecht van eerste aanleg
 • een Beroepsinstantie voor hogere voorzieningen

Het systeem zal gebaseerd zijn op de beginselen van transparantie van procedures en bepalingen tegen misbruik van het systeem. Zo bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst regels ter voorkoming van frauduleuze of manipulatieve claims, zoals de herstructurering van een bedrijf met het oog op het indienen van een vordering.

Het stelsel van investeringsgerechten zal ervoor zorgen dat de investeringsbeschermingsovereenkomst juridisch correct en voorspelbaar wordt geïnterpreteerd.

Nuttige links en contacten

Ministerie van Handel en Industrie

100 High Street, # 09-01, The Treasury, Singapore 179434

Telefoon: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

Onderneming Singapore (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Telefoon: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

Bureau van ESG in Frankfurt

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland

Telefoon: + 49 699207350

Bureau van de ESG in Londen

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Verenigd Koninkrijk

Telefoon: + 44 2074842730

Delegatie van de Europese Unie in Singapore

250 North Bridge Road, # 38-03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Telefoon: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Links:

Meer informatie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore en de investeringsbeschermingsovereenkomst vindt u op de website van DG Handel. Voor een overzicht kunt u ook hier een factsheet raadplegen.

U kunt ook zoeken naar andere informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Singapore via deze link.

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Singapore.

Deze pagina delen:

Snelle links