Vanliga frågor:

Vilken tull ska tas ut om programvara som utvecklats i EU exporteras till ett tredjeland och är inbäddad i en annan produkt, t.ex. en bil, när produkten sedan importeras till EU?

Normalt belastas en produkt som importeras från tredjeländer, oavsett ursprunget för beståndsdelarna i sådana produkter, med en tull enligt EU:s kombinerade nomenklatur, såvida inte en sådan produkt har liberaliserats fullständigt genom ett frihandelsavtal mellan EU och exportlandet. Importören kan dock utnyttja tillgängliga tullförfaranden i EU för att undvika att betala tull på en komponent som tillverkas i EU men bearbetas i ett tredjeland.

Det tillgängliga förfarandet för den aktuella situationen är passiv förädling. Det innebär att det företag som har utvecklat eller köpt programvaran i EU (ägaren av programvaran) måste få tillstånd för passiv förädling innan programvaran installeras i en bil eller del därav. Företaget måste vända sig till den behöriga tullmyndigheten på den plats där programvaruägarens bokföring och dokumentation som gör det möjligt för tullmyndigheten att fatta ett beslut (huvudsaklig bokföring för tulländamål) förs (i en av de 27 medlemsstaterna).

De uppgifter som ska fyllas i i tillståndet inbegriper uppgift om programvarans värde (kommersiellt värde) som sedan kommer att dras av från värdet på den importerade bildelen vid importen. Programvarans värde ska vara dess produktionskostnader eller inköpspris. Avgiften kommer att tas ut på skillnaden i detta värde (mervärdet). Tullmyndigheterna ska ange den period inom vilken förfarandet för passiv förädling ska avslutas, dvs. den tidpunkt inom vilken importen av slutprodukten bör äga rum.

EU-importören måste hänvisa till det relevanta tillståndet för passiv förädling i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning.

Dela sidan:

Genvägar