Речник на термините:

Правило за толерантност

Разпоредба, която позволява малко количество материали без произход да се използват за производството на стоките, без да се засяга статутът им на произход, при условие че това количество не надвишава определен праг (обикновено се определя на около 10 % или 15 % от цената франко завода или теглото на стоката в зависимост от споразумението за преференциална търговия). Ако обаче специфичната за даден продукт норма позволява използването на процент от материалите без произход, допустимото отклонение не може да се използва за превишаване на тази сума. Правилото за допустими отклонения е известно и като „de minimis“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки