Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Associeringsaftale mellem EU og Mellemamerika

Handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. august 2013 med Honduras, Nicaragua og Panama, siden den 1. oktober 2013 med Costa Rica og El Salvador og siden den 1. december 2013 med Guatemala. Det reducerer toldsatserne og gør toldprocedurerne mere effektive.

Aftalen kort

De seks mellemamerikanske lande, der er parter i denne aftale, er

 • Costa Rica
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama

Fuld tekst og bilag til aftalen.

Læs den specifikke del af aftalen om handel.

Hvilke fordele er der for din virksomhed?

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika

 • gør det lettere og billigere for EU's erhvervsdrivende at importere og eksportere til Mellemamerika
 • afskaffer de fleste importafgifter og forbedrer adgangen til offentlige indkøb og investeringsmarkederne.
 • skaber et mere forudsigeligt miljø for handel i Mellemamerika med en mæglingsordning for ikke-toldmæssige hindringer og en bilateral tvistbilæggelsesordning

 

Handelsforbindelser mellem EU og Mellemamerika

EU og Mellemamerika har længe haft tætte og omfattende forbindelser. Som EU-eksportør eller -importør kan du udnytte forholdet mellem de to regioner til at gavne din virksomhed.

Den største import fra Mellemamerika er fødevarer såsom frugt (f.eks. bananer, ananas), sukker, animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier (hovedsagelig palmeolie), kaffedrikke og medicinske instrumenter.

Hvad angår EU's eksport til Mellemamerika omfatter vigtige produktgrupper lægemidler, maskiner og apparater samt transportmidler.

Tariffer

Industrivarer og fiskerivarer

Vidste du, at associeringsaftalen stort set fjerner næsten al told på forarbejdede produkter og fiskevarer?

 • ved aftalens ikrafttræden fjernede EU 99 % af sine toldpositioner vedrørende industrivarer og fiskevarer.
 • Mellemamerika blev enige om at give toldfri adgang til alle industriprodukter og alle former for fiskeri inden 2025

Landbrugsvarer

Frihandelsaftalen mellem EU og Mellemamerika fjernede de fleste af tolden på landbrugsprodukter, hvilket kun efterlader "følsomme områder". Derfor

 • EU besluttede at fjerne tolden på 73 % af sine toldpositioner for landbrugsprodukter svarende til ca. 64 % af importen af landbrugsprodukter fra Mellemamerika.Blandt de varer, der kan indføres toldfrit i EU, er kaffe, rejer, ananas og meloner. Vigtige produkter som sukker og rom kan også komme ind i EU inden for toldfrie kontingenter.
 • Mellemamerika har afskaffet tolden på 67 % af sine toldpositioner for landbrugsprodukter, der dækker ca. 62 % af EU's import af landbrugsprodukter.F.eks. blev importen af europæiske whisky til mellemamerikanske lande, som er part i aftalen, fuldstændig liberaliseret.

 

Før eksport

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, finder du en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne fremgår af bilag II vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika.

Er mit produkt "med oprindelse" i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika "med oprindelse i EU"?

For at produktet kan komme i betragtning til en lavere takst eller en toldpræference i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika, skal den have oprindelse i EU eller Mellemamerika.

Et produkt har oprindelse i EU eller Mellemamerika, hvis det er

 • fuldt ud fremstillet i EU eller Mellemamerika
 • Fremstillet i EU eller i Mellemamerika ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i overensstemmelse med de produktspecifikke regler i tillæg 2. Se også tillæg 1 "Indledende noter" til produktspecifikke oprindelsesregler.For
  visse produkter findes der visse alternative produktspecifikke regler — se tillæg 2A.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes for det meste i tekstilbeklædnings- og kemikaliesektoren.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips og tricks til at overholde produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler som f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance

 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge den produktspecifikke regel op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, som tariferes i HS-kapitel 50 til 63, som er nævnt i note 5 til 6 i tillæg 1, "Indledende noter" i produktspecifikke oprindelsesregler

Kumulering

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika giver også mulighed for

 • bilateral kumulation, materialer med oprindelse i et undertegnende centralamerikansk land kan medregnes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • diagonal kumulation, materialer med oprindelse i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela kan medregnes som havende oprindelse i Mellemamerika, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser opfyldes.
 • desuden kan der på anmodning af et mellemamerikansk land eller EU indrømmes diagonal kumulation for materialer med oprindelse i Mexico, sydamerikanske eller caribiske lande, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport.

Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et undertegnende centralamerikansk land (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland tillades, hvis varerne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre operationer end dem,

 • losning
 • omladning
 • enhver foranstaltning, der har til formål at bevare dem i god stand

Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for den direkte transport til importlandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

I henhold til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika er det muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere er betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af en vare, der eksporteres under en præferencetarif.

Oprindelsesprocedurer

hvis du vil ansøge om en præferencetarif, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din ansøgning verificeret af toldmyndighederne i det land, du importerer varerne til. Procedurerne er fastlagt i afsnit IV om oprindelsesbevis og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde.

Hvordan ansøger man om en præferencetarif?

For at være omfattet af en toldpræferenceordning skal importørerne fremlægge bevis for oprindelse.

Oprindelsesbeviset kan være enten

 • varecertifikat EUR.1
 • en oprindelseserklæring

Der kræves intet oprindelsesbevis, når produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for små pakker
 • 1,200 EUR til personlig bagage

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på tolv måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1

 • varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder.
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus
 • Tillæg 3 indeholder et varecertifikat EUR.1 og anvisninger for, hvordan det skal udfyldes

Oprindelseserklæring

Eksportørerne kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller et af de mellemamerikanske lande ved at afgive en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges ved:

 • en godkendt eksportør
 • en eksportør, forudsat at produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR
Godkendte eksportører
 • eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi
 • toldmyndighederne kan inddrage den status som eksportør, der er godkendt i tilfælde af misbrug
Hvordan udfærdiges en oprindelseserklæring?
 • Eksportøren skal indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller anden kommerciel identifikation af produktet (tillæg 4).
  • "eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighed [eller kompetent myndighed] nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse."
 • teksten til oprindelseserklæringen udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du undtaget fra dette krav, forudsat at du giver dine toldmyndigheder et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver erklæring, der identificerer dig
 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.
 • når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (importpartiets besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Når kontrollen er afsluttet, afgør myndighederne i den eksporterende part oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

De tekniske regler definerer specifikke karakteristika, som et produkt bør have, f.eks. design, mærkning, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og de er f.eks. udformet til at beskytte menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at overholde forskellige krav på forskellige markeder.

I henhold til associeringsaftalen samarbejder EU og de mellemamerikanske lande om markedsovervågning, udarbejdelse af tekniske forskrifter, fastsættelse af standarder og udarbejdelse af overensstemmelsesvurderinger. Alle parter er forpligtet til gennemsigtighed, idet alle tekniske forskrifter gøres offentligt tilgængelige. Det er især vigtigt, at parterne bestræber sig på at udvikle harmoniserede regler og standarder inden for hver region med henblik på at lette de frie varebevægelser.

Honduras — kontakter til tekniske krav

Nicaragua — kontakter til tekniske krav

Panama — kontakter til tekniske krav

Costa Rica — tekniske kontakter

El Salvador — kontakter til tekniske krav

Guatemala — kontakter til tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav

Kapitel 5 om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) bekræfter parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO's SPS-aftale, samtidig med at de giver WTO — samt proceduremæssige foranstaltninger til fremme af en effektiv gennemførelse. Der findes detaljerede proceduremæssige og fortolkende foranstaltninger i bilag VII Krav og bestemmelser om godkendelse af virksomheder, der fremstiller animalske produkter, og i bilag VIII til retningslinjer for kontrol.

Aftalen indeholder også bestemmelser om et underudvalg om sundhed og plantesundhed for at løse eventuelle problemer, der måtte opstå på dette område, samt til at følge og overvåge SPS-foranstaltninger, der gennemføres af alle parter i denne aftale.

Der er opnået enighed om yderligere forbedringer, f.eks. vedrørende dyrevelfærd. Disse vil bidrage til at opbygge kapacitet i de mellemamerikanske lande og dermed lette deres markedsadgang.

Honduras — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Nicaragua — kontakter til sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Panama — kontakter i forbindelse med sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Costa Rica — kontakter i forbindelse med sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

El Salvador — kontakter til sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Guatemala — kontakter til sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Tekniske handelshindringer

Selv om de tekniske regler er vigtige, kan de til tider udgøre hindringer for den internationale handel og kan derfor være en stor byrde for dig som eksportør.

 

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der sinker din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os det.
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Mellemamerika ved brug af onlineformularen, så vil EU analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige dokumenttyper, du skal forberede for toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve, at alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i min handelsassistent)
 • pakkeliste
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater , der viser, at produktet er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Af større sikkerhed kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Du kan få detaljerede oplysninger om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for at få toldklareret for dit produkt, til min handelsassistent.

Procedurer for dokumentation og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan man beviser oprindelsen af dine produkter for at gøre krav på præferencetakster og reglerne for toldmyndighedernes verifikation af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor .

Se oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Aftalen mellem EU og Mellemamerika giver dig større intellektuelle ejendomsrettigheder til import og/eller eksport af dine produkter til Mellemamerika.

Bilag XVII og bilag XVIII til frihandelsaftalen mellem EU og Mellemamerika bekræfter parternes tilsagn til TRIPS-aftalen og konventionen om biodiversitet (CBD) og indrømmer dem både national behandling og mestbegunstigelsesbehandling. Med andre ord vil ejere af intellektuelle ejendomsrettigheder blive behandlet mindre gunstigt end landets egne statsborgere eller noget andet lands egne statsborgere.

Geografiske betegnelser

De mellemamerikanske lande har ændret og vedtaget ny lovgivning med henblik på at indarbejde regionale særpræg og geografiske betegnelser på en måde, der svarer til EU's. Hvis du er producent af produkter med grøn infrastruktur i EU, kan det interessere dig, at mere end 200 geografiske betegnelser, f.eks. champagne, parmaskinke og skotsk whisky, også er særligt beskyttede på de mellemamerikanske markeder.

Handel med tjenesteydelser

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika sikrer, at du kan udnytte mulighederne på det mellemamerikanske marked. Denne aftale åbner det centraleuropæiske marked for tjenesteydelser og giver den retssikkerhed og forudsigelighed, som De har brug for som leverandør af tjenesteydelser til handel i disse lande. De behandles desuden på samme måde som lokale leverandører.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Hvis du er en SMV uden at have til hensigt fysisk at etablere dig i Mellemamerika, indeholder aftalen en liste over alle de sektorer, som EU og Mellemamerika indvilligede i at liberalisere, og som du finder i bilag XI lister over forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

Læs mere om grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i kapitel 3 Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser inden for afsnit III Etablering, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel.

Yderligere oplysninger om de servicesektorer, der er omfattet, findes på Generaldirektoratet for Handels websted (se aftalens artikel 170 og bilag XI).

Etablering af en virksomhed i Mellemamerika

I sektorer, hvor EU og Mellemamerika har givet tilsagn om markedsadgang, har parterne aftalt ikke at begrænse etablering af virksomhed på en af følgende måder (medmindre andet fremgår af bilag X)

 • begrænsninger i antallet af virksomheder (enten i form af numeriske kvoter, monopoler eller eksklusive rettigheder eller ved krav om en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger på den samlede værdi af de transaktioner eller aktiver, du har ret til (enten i form af numeriske kvoter eller ved at kræve en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger i det samlede antal transaktioner, der er tilladt i landet, eller begrænsninger af den samlede produktion udtrykt i angivne numeriske enheder (i form af kvoter eller ved krav om en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger for udenlandsk kapitals deltagelse udtrykt i maksimal procentdel af udenlandsk ejede aktier eller den samlede værdi af individuelle eller samlede udenlandske investeringer
 • foranstaltninger, der begrænser eller kræver specifikke former for virksomhed (datterselskab, filial, repræsentationskontor) eller joint ventures, gennem hvilke en investor fra den anden part kan udøve en økonomisk aktivitet

Midlertidigt ophold

Aftalen giver mulighed for indrejse og midlertidigt ophold i EU og de mellemamerikanske territorier

 • nøglepersonale
 • praktikanter
 • sælgere af tjenesteydelser til virksomhederne

Dette gøres i overensstemmelse med formålet med, anvendelsesområdet for og dækningen af kapitlet om tjenesteydelser inden for de sektorer, der er anført i bilag X og XI. Derfor

Investor

 • din ledende medarbejder, som er ansvarlig for at oprette din virksomhed, har tilladelse til at opholde sig i en af de mellemamerikanske lande, der er part i denne aftale, i 90 dage over en periode på 12 måneder.
 • dine ledere og specialister, som overføres fra dine aktiviteter i EU til dem i Mellemamerika, kan bo der i op til tre år, når du har etableret din virksomhed der
 • praktikanter, der overføres fra EU til etablering i Mellemamerika, bør have ophold på op til et år

Hvis du er en grænseoverskridende tjenesteyder, vil EU og de mellemamerikanske lande gøre det muligt for dig at indrejse og opholde sig i op til 90 dage om året for at forhandle om salg af tjenesteydelser.

Hvilke sektorer er udelukket fra liberalisering?

Visse følsomme sektorer er udelukket fra liberalisering i henhold til denne aftale. De vigtigste undtagelser er følgende:

 • alle parter har en "tilsynsprincipper" for finansielle tjenesteydelser, der
  • beskytter investorer, indskydere, brugere af det finansielle marked, forsikringstagere eller personer, over for hvem en leverandør af finansielle tjenesteydelser har en tillidsforpligtelse
  • bevarer sikkerheden, soliditeten, integriteten og det økonomiske ansvar for leverandører af finansielle tjenesteydelser
  • sikrer integriteten og stabiliteten af en parts finansielle system
 • Costa Rica udelukker private detailbanker, som skal opretholde en permanent minimumslånbalance hos den statslige bank, eller alternativt etablere mindst fire agenturer eller filialer for at levere basale bankydelser i udvalgte regioner.
 • El Salvador udelukker landbrugsjord, som ikke ejes af udenlandske [juridiske] personer, herunder en filial af en udenlandsk juridisk person, og har et krav om et 75 % (centralamerikansk) statsborgerskab for forsikringsselskaber og et 50 % (centralamerikansk) ejerskabsforhold for banker, medmindre disse finansieringsinstitutter er godkendt af en internationalt anerkendt risikoklassifikationsenhed
 • Guatemala indeholder ingen forbehold.
 • Honduras kræver, at udenlandske forsikringsinstitutioner i Honduras tegner sig for mindst 10 % af den foreslåede virksomheds minimumskapital enten i Banco Central de Honduras eller for at investere ovennævnte beløb i statens værdipapirer. Leverandører af udenlandske finansielle tjenesteydelser skal etablere sig som selskaber (sociedades ano ́ nimas) som filialer eller som repræsentationskontorer.
 • Nicaragua forbeholder sig retten til at indrømme fordele for leverandører af finansielle tjenesteydelser eller offentlige enheder (helt eller delvist ejet af staten), som forfølger offentlige politiske mål ved at levere finansielle tjenesteydelser (herunder, men ikke begrænset til) landbrug, boliger til lavindkomstfamilier eller små og mellemstore virksomheder. Det forbeholder sig også retten til at indføre eller opretholde foranstaltninger, der kræver, at udenlandske leverandører af finansielle tjenesteydelser skal indgå i Nicaragua. Forsikring og genforsikring kræver status som juridisk person, der er stiftet og har bopæl i Nicaragua i form af offentlige selskaber.
 • Panama kræver mindst 49 % nationalt ejerskab af forsikringsmæglere

Offentlige indkøb

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika åbner op for en række muligheder for offentlige udbud for dig på nationalt, regionalt og lokalt plan i alle de lande, der er parter i aftalen.

Der vil ikke blive tale om forskelsbehandling mellem udenlandske og lokale virksomheder.

Aftalens afsnit V og bilag XVI fastsætter de generelle principper og procedurer, der er forenelige med WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA).

Bilag XVI fastsætter

 • de ordregivere, der er omfattet, og tærsklerne for værdien af kontrakter, over hvilken bestemmelserne finder anvendelse
 • hovedelementerne i proceduren for tildeling af indkøbskontrakter

Dette gælder især, når tilbud skal offentliggøres, dokumentationskrav, kontrakttildelinger og tidsfrister.

Honduras — kontakter til offentlige indkøb

Nicaragua — kontakter til offentlige udbud

Panama — kontakter til offentlige indkøb

Costa Rica — kontakter til offentlige indkøb

El Salvador — kontakter til offentlige indkøb

Guatemala — kontakter til offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Honduras

Nationale institutioner — Honduras

Den mellemamerikanske bank for økonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevr Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Vicedirektoratet for toldindtægter tildelt finansministeriet

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, Frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 32795394, + 504 32799830

Repræsentationer, handelskamre og erhvervsorganisationer — Honduras

Delegation fra Den Europæiske Union til Honduras

Oberstløjtnant Altos de Las Lomas del Guijerro Sur, 4TA Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail:Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras "ambassade i Kongeriget Belgien og Den Europæiske Unions repræsentation i Honduras

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 27340000

E-mail:Info@hondurasembassy.be

Sammenslutningen af frihandelszoner i Honduras

Asociación de Zas cas Francas de Honduras (AZAFRARANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tlf.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Honduras

Finansministeriet (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3. sal , Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduransk institut for forebyggelse af alkoholisme, narkotikamisbrug og narkotikamisbrug (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholsmos, Drodicción y Farmacopendencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22394488

Statsligt EF-center under Generaldirektoratet for Udenrigspolitik, der er tilknyttet udenrigsministeriet

Centro Cíco Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la proxilidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Det honduranske agentur for civil luftfart (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, tilknytning til al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22340263

Center for Undersøgelser og Kontrol med Forurenende Stoffer (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Honduras

National Service for Agricultural Health (SENASA) tildelt Ministry of Agriculture and Livestock

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflot, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministeriet for energi, naturressourcer, miljø og miner

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakter til offentlige indkøb — Honduras

Centro Cíco Guberinamental Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cíco Guberinamental

Bulear Fuerzas Armadas, Connect a Chimike, Tegucigalpa MDC, HONURAS

Tlf.: + 504 2230 7000

E-mail:Info.oncae@scgg.gob.hn

Websted: http://www.honducompras.gob.hn/

Det statslige agentur for offentlige indkøb (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación og ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Guberinamental

Bulear Fuerzas Armadas, Connect a Chimike, Tegucigalpa MDC, HONURAS

Tlf.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Websted: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationale institutioner — Nicaragua

Centralbank i Nicaragua

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metroer, Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Websted: https://www.bcn.gob.ni/

Den nicaraguanske toldmyndighed (DAG)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DAG)

10mA Avenida Norte Ponente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Repræsentationer, handelskamre, erhvervssammenslutninger — Nicaragua

Delegation fra Den Europæiske Union til Nicaragua og til det mellemamerikanske integrationssystem (SICA)

Del Colegio Teresio 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail:Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguas ambassade i Belgien

Wolvendaellaa 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail:Sky77706@skynet.be

Commission national Free Trade Zone Commission (CNF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Generaldirektoratet for toldvæsenet (DAG), der er tildelt finansministeriet og offentlig kredit (MH CP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DAG) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Den mellemamerikanske bank for økonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevr Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tlf.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Nicaragua

Direktoratet for Normalisation og Metrologi (DNM)  under Ministry of Promotion, Industry and Trade (MIFID)

Dirección de Normalización y Metodía (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

6 km Carretera Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22489300, ekstrakt 2276

Fax: + 505 22489300, ekstrakt 2228

Interinstitutionel kommission for gennemførelsen af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse under Forsvarsministeriet

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición sobre la prohibición de la Convención de la Convención de Armas Químicas y sobre su Depción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáreos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguas Institute of Civil Aeronautics (INAC)

Instituto Nicarde Aeronáutica Civil (INAC)

11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Transport- og Infrastrukturministeriet (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generaldirektoratet for Miljøkvalitet, der er tildelt ministeriet for miljø og naturressourcer (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francias, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Nicaragua

Institut for Landbrugsbeskyttelse og Sundhed (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

5½ Carretera Norte, connected a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Seed Certification, Seeds Department, Directorate for Plant and Seed Health, Institute for Agricultural Protection and Health

Sección de Certificación de Semlas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semlas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

5½ Carretera Norte, connected a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francias, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Direktoratet for Revision, Evaluering og Registrering i henhold til den nationale kommission for registrering og kontrol af giftige stoffer

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro y Control de Sustancias tóxicas

Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22282002, ekstrakt 11 eller 12

Kontakter til offentlige indkøb — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tlf.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Websted: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail:Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ministry of Finance Procurement Office

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2222-7231

Websted: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Panama

Panamas nationalbank

Banco Nacional de Panama

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 5052612

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Panama

Den Europæiske Unions delegation i Panama

Biella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, 14. sal, Panama City, PANAMA

Tlf.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail:Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panamas ambassade i Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Den Europæiske Unions repræsentation ved Den Europæiske Union

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail:Info@embpanamabxl.be

Websted: http://www.embpanamabxl.be/

General Directorate of Free Zones under National Directorate of Investment Promotion, Ministerium for Foreign Trade, Ministry of Trade and Industries (MICI)

Dirección General de Zas cas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakt med tekniske krav — Panama

Sundhedsministeriet (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguano Hospital Gorghum, Edificio nr. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Afdelingen for farligt affald og kemiske stoffer, sundhedsministeriet under sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Dechols Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-hospitalet, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Sektionen for Miljø- og Sundhedsanliggender og Ikke-farligt affald, Sundhedsministeriet for Sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-hospitalet, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakt med hensyn til sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Panama

Direktoratet for Dyresundhed, Ministeriet for Landbrugsudvikling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Posado 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 2662303, + 507 2660323

Sektionen for Pest Risk Analysis and Phytosanitary Requirements, National Directorate of Plant Health (DNSV), Ministeriet for Landbrugsudvikling (MIDA)

Sección de Análisis de Riego de Plagas y Requeistos, Dirección Nacional de Sanidad VEGmetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tcumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

National Directorate of Plant Health (DNSV), Ministeriet for Landbrugsudvikling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad VEGmetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tcumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Ministeriet for biodiversitet og vilde dyr og planter under miljøministeriet

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente,

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panama, PANAMA

Tlf.: + 507 5000822, + 507 5000855, ekstrakt 6877

Fax: + 507 5000839

Afdelingen for farligt affald og kemiske stoffer, sundhedsministeriet under sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Dechols Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-hospitalet, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakter med henblik på offentlige indkøb — Panama

Panamma-Compra

Tlf.: + 507 5151555

Websted: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

National Procurement Office (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail:Info@dgcp.gob.pa

Websted: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationale institutioner — Costa Rica

Costa Ricas centralbank

Banco Central de Costa Rica

Av. central y 1, indkaldelse 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22433333

Websted: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Ricas Customs Office

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Lund, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Generaldirektoratet for Beskatning, Finansministeriet

Dirección General de tributtación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CRT José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationalt register

Registro Nacional

Currider, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22020800, + 506 22020777

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Costa Rica

Delegation fra Den Europæiske Union til Costa Rica

Ofipliza del Este, Edificio D-Timber piso, 50 metros Oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail:Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Republikken Costa Ricas ambassade i Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Den Europæiske Unions mission ved Den Europæiske Union

489 Avenue Louise 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promota del Comercio Exterior de Costa Rica (Profoer)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE), Generaldirektoratet for Toldvæsenet (DAG)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tlf.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Costa Rica

Det costaricanske institut for tekniske standarder (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, nik al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Sundhedsministeriet

Ministerio de Salud

Avendas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22230333, ekstrakt 327 eller 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Departementet for kontrol med våben og eksplosivstoffer under generaldirektoratet for forsvarsmateriel tildelt ministeriet for offentlig sikkerhed

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CCR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25864500

Direktoratet for Miljøkvalitet (DIGECA) tilknyttet ministeriet for miljø og energi (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 cado norte del Liceo de Costa Rica, CCR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Costa Rica

National Service of Animal Health (SENASA), ministeriet for landbrug og husdyrhold (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardiner del Recuerdo 1 km al norte en el Campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Centada, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

National Phytosanitary Service (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandy (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABAANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CRSan José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Kontoret for Modificerede Organismer i Biotechnology under National Phytosanitary Service (SFE), ministeriet for landbrug og husdyrhold (MAG)

Unidad de Organismos Vios Modififidos, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABAANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CRSan José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Kontakter til offentlige indkøb — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) Públicas (SICOP) Públicas Públicas (SICOP)

Websted: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbosa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22561500

E-mail:Consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nationale institutioner — El Salvador

Den centrale American Bank of Economic Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma, San Benito, San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Generaldirektoratet for Told (DAG)

Dirección General de Aduanas (DAG)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopano, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — El Salvador

Delegation fra Den Europæiske Union til El Salvador

Calle Cortez Blanco Ponente y Calle Calle Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Post01 298, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail:Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadors ambassade i Belgien

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail:Embajadabruselas@rree.gob.sv

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, Kat.

Tlf.: + 503 22443000, + 503 22373000

Den centrale reservefonds single window for Foreign Trade (VEUE), centret for import og eksport

Venteniilla Única de Imporaciones (VKEX), Centro de Trámiones de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SVA-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakt med tekniske krav — El Salvador

Nationale kvalitetsråd

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 25905300

Websted: http://www.cnc.gob.sv/

Ministry of National Defence (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida, Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera, Santa Tecla, Svensk Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22500100, + 503 22500134

Direktoratet for carbonhydrider og carbonhydrider (DHM), Økonomiministeriet (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SVA-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Civil luftfartsmyndighed (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, Kat.

Tlf.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera A. Santa Tecla, Calle Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SVOS Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — El Salvador

Division for Veterinary Services, generaldirektoratet for husdyr (DGG), ministeriet for landbrug og husdyr (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SVA-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22020879, + 503 22101763

General Plant Health Directorate (DGSV), ministeriet for landbrug og husdyr (MAG)

Dirección General de Sanidad VEGmetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

1 a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida, Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera A. Santa Tecla, Calle Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SVOS Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakter til offentlige indkøb — El Salvador

Comprasal

Tlf.: + 503 22443171

E-mail:Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Websted: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Hus, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 2244-3171

Guatemala

Nationale institutioner — Guatemala

Den Guatemalas centralbank

Banco de Guatemala

7a. Av. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Websted: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Guatemala

Delegation fra Den Europæiske Union til Guatemala

Edificio Europluza, 5TA. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tlf.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail:Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Den guatemalanske ambassade i Belgien

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail:Embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Guatemala

Commission de guatemalanske normer (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Aanasio Tzul 27-32, Zona 12, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Den nationale myndighed i Guatemala for Forbud mod Kemiske Våben (ANGPAQ), Udenrigsministeriet

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24230500, + 502 24232408

Økonomiministeriet

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, Zona 1, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24120200

Kontakter til sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Guatemala

Ministeriet for landbrug, husdyr og fødevarer (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexio Monja Blanca, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000

Department of Epidemic Surveillance and Risk Analysis of the Plant Health Directorate of the Vice-Ministry of Agricultural Health and Regulations under Ministry of Agricultural Health and Regulations under Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemicológica y Análisis de ViRiego de la Dirección de Sanidad Agropecuaria y Reguciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexio Monja Blanca, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Normer og forskrifter, Landbrugs-, Husdyr- og Fødevareministeriet (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexio Monja Blanca, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000

Det nationale råd for beskyttede områder (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Department for the Registration of Agricultural Materials of the Plant Health Directorate of the Vice-Ministry of Agricultural Health and Regulations under Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de Insumpos Agrícolas de la Dirección de Sanidad VEGmetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Reguciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexio Monja Blanca, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Guatemala

GUATECOMRAS

Tlf.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Websted: http://www.guatecompras.gt/

General Directorate of Public Procurement (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cíco, UGT-Ciudad de Guatemala og GUATEMALA

Tlf.: + 502 23742872

Yderligere links

Del denne side:

Genveje