Associeringsaftale mellem EU og Mellemamerika

Handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. august 2013 med Honduras, Nicaragua og Panama, siden den 1. oktober 2013 med Costa Rica og El Salvador og siden den 1. december 2013 med Guatemala. Den sænker toldsatserne og øger toldprocedurernes effektivitet.

Aftalen kort fortalt

De seks mellemamerikanske lande, der er parter i denne aftale, er:

Aftalens fulde ordlyd og bilag.

Læs den specifikke del af aftalen, der vedrører handel.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika

 • gør det lettere og billigere for EU-erhvervsdrivende at importere fra og eksportere til Mellemamerika
 • afskaffer de fleste importtoldsatser og forbedrer adgangen til offentlige indkøb og investeringsmarkeder.
 • skaber et mere forudsigeligt miljø for handelen i Mellemamerika med en mæglingsmekanisme for ikke-toldmæssige hindringer og en bilateral tvistbilæggelsesordning

 

Handelsforbindelserne mellem EU og Mellemamerika

EU og Mellemamerika har opretholdt tætte og omfattende forbindelser i lang tid. Som EU-eksportør eller -importør kan du udnytte forholdet mellem de to regioner til gavn for din virksomhed.

Den vigtigste import fra Mellemamerika er fødevarer såsom frugt (f.eks. bananer, ananas), sukker, animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier (hovedsagelig palmeolie), kaffedrikkevarer og medicinske instrumenter.

Med hensyn til EU's eksport til Mellemamerika omfatter vigtige produktgrupper lægemidler, maskiner og apparater samt transportudstyr.

Tariffer

Industrivarer og fiskeri

Vidste du, at associeringsaftalen i vid udstrækning afskaffer næsten alle toldsatser på forarbejdede produkter og fiskeri?

 • ved aftalens ikrafttræden fjernede EU 99 % af sine toldpositioner vedrørende industrivarer og fiskeri
 • Mellemamerika indvilligede i at give toldfri adgang til alle industrivarer og fiskeri senest i 2025

Landbrugsvarer

Frihandelsaftalen mellem EU og Mellemamerika fjernede størstedelen af tolden på landbrugsprodukter og efterlod kun tolden på "følsomme områder". Derfor

 • EU indvilligede i at fjerne tolden for 73 % af sine toldpositioner for landbrugsprodukter, hvilket svarer til ca. 64 % af landbrugsimporten fra Mellemamerika. Blandt de varer, der kan indføres toldfrit i EU, er kaffe, rejer, ananas og meloner. Vigtige produkter såsom sukker og rom kan også indføres i EU inden for toldfrie kontingenter.
 • Mellemamerika fjernede tolden på 67 % af sine toldpositioner for landbrugsprodukter og dækkede ca. 62 % af landbrugsimporten fra EU. F.eks. blev importen af europæiske whiskey til mellemamerikanske lande, der er parter i aftalen, fuldstændig liberaliseret.

 

Inden du eksporterer

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i bilag II vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika.

Har mit produkt "oprindelsesstatus" i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika, skal det have oprindelse i EU eller Mellemamerika.

Et produkt har oprindelse i EU eller Mellemamerika, hvis det er

 • fuldt ud fremstillet i EU eller Mellemamerika
 • fremstillet i EU eller Mellemamerika af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at sådanne materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i overensstemmelse med de produktspecifikke regler i tillæg 2. Se også tillæg 1 "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler.
  For visse produkter findes der alternative produktspecifikke regler — se tillæg 2A.

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre i garn — sådanne regler anvendes for det meste inden for tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

Tips og tricks til overholdelse af de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er indeholdt i note 5-6 til tillæg 1 "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler.

Kumulation

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika giver også mulighed for

 • bilateral kumulation, materialer med oprindelse i et undertegnende mellemamerikansk land kan betragtes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • diagonal kumulation kan materialer med oprindelse i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela anses for at have oprindelse i Mellemamerika, når de anvendes til fremstilling af et produkt, forudsat at visse betingelser er opfyldt
 • efter anmodning fra et mellemamerikansk land eller EU kan der desuden indrømmes diagonal kumulation for materialer med oprindelse i Mexico, sydamerikanske eller caribiske lande, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport.

Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et undertegnende mellemamerikansk land (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn og ikke har undergået andre behandlinger end:

 • losning
 • genlæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Du skal fremlægge dokumentation for den direkte transport til toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

I henhold til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika er det muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til fremstilling af en vare, og som eksporteres til en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Hvis du ønsker at ansøge om en præferencetold, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din anmodning kontrolleret af toldmyndighederne i det land, hvor du importerer dine varer. Procedurerne er fastsat i afsnit IV om bevis for oprindelse og afsnit V om ordninger for administrativt samarbejde.

Hvordan ansøger man om en præferencetakst?

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

Oprindelsesbeviset kan enten være:

 • et varecertifikat EUR.1
 • en oprindelseserklæring

Der kræves ikke oprindelsesbevis, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger
 • 1,200 EUR for personlig bagage

Oprindelsesbeviset er gyldigt i en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen.

Varecertifikat EUR.1

 • varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus
 • Tillæg 3 indeholder et certifikat EUR.1 og en vejledning i, hvordan det udfyldes

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller et af de mellemamerikanske lande, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af:

 • en godkendt eksportør
 • enhver eksportør, forudsat at produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR
Godkendte eksportører
 • eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi
 • toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug
Hvordan udfærdiges en oprindelseserklæring?
 • eksportøren skal skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller en anden handelsmæssig identifikation af produktet (tillæg 4)
  • "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes [eller kompetente statslige] tilladelse nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse."
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog.
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.
 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i importlandet senest to år efter importen af de produkter, den vedrører.
 • når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at indsende dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem de importerende og de eksporterende parters toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Når kontrollen er afsluttet, bestemmer den eksporterende parts myndigheder oprindelsen og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Tekniske regler definerer specifikke karakteristika, som et produkt bør have, f.eks. design, etikettering, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er udformet med henblik på f.eks. at beskytte menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at overholde forskellige krav på forskellige markeder.

I henhold til associeringsaftalen samarbejder EU og de mellemamerikanske lande om markedsovervågning, udarbejdelse af tekniske forskrifter, fastsættelse af standarder og udarbejdelse af overensstemmelsesvurderinger. Alle parter går ind for gennemsigtighed og gør alle tekniske forskrifter offentligt tilgængelige. Vigtigst af alt stræber parterne mod at udvikle harmoniserede regler og standarder i hver region med henblik på at lette den frie bevægelighed for varer.

Honduras — Kontakter vedrørende tekniske krav

Nicaragua — Kontakter vedrørende tekniske krav

Panama — Kontakter vedrørende tekniske krav

Costa Rica — Kontakter vedrørende tekniske krav

El Salvador — Kontaktkontakter vedrørende tekniske forskrifter

Guatemala — kontakter vedrørende tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav (SPS)

Ikapitel 5 om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) bekræftes parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO's SPS-aftale, samtidig med at WTO — plus proceduremæssige foranstaltninger til fremme af effektiv gennemførelse — fastsættes. Detaljerede proceduremæssige og fortolkende foranstaltninger findes i bilag VII Krav og bestemmelser om godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med animalske produkter, og i bilag VIII Retningslinjer for kontrol.

Aftalen indeholder også bestemmelser om, at der skal nedsættes et underudvalg vedrørende sundhed og plantesundhed, som skal løse eventuelle problemer på dette område og følge og overvåge SPS-foranstaltninger, der gennemføres af alle parter i denne aftale.

Der er opnået enighed om yderligere forbedringer, f.eks. på dyrevelfærdsområdet. Disse vil bidrage til at opbygge kapacitet i mellemamerikanske lande og dermed lette deres markedsadgang.

Honduras — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Nicaragua — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Panama — Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Costa Rica — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

El Salvador — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Guatemala — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som hindringer for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os.
 • indberet, hvad der standser din eksport til Mellemamerika ved hjælp af onlineformularen, så vil EU analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandling af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (se de specifikke krav til dens form og indhold i My Trade Assistant)
 • pakkeliste
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • bevis for oprindelse — oprindelseserklæring

Det præciseres, at du kan ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Hvis du vil vide mere om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for toldklarering af dit produkt, kan du kontakte My Trade Assistant.

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

Der henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Aftalen mellem EU og Mellemamerika giver dig stærkere intellektuelle ejendomsrettigheder til at importere og/eller eksportere dine produkter til Mellemamerika.

Bilag XVII og bilag XVIII til frihandelsaftalen mellem EU og Mellemamerika bekræfter parternes forpligtelser i TRIPS-aftalen og konventionen om biodiversitet (CBD) og indrømmer dem både national behandling og mestbegunstigelsesbehandling. Med andre ord vil indehavere af intellektuel ejendomsret ikke blive behandlet mindre gunstigt end et lands egne statsborgere eller statsborgere i et andet land.

Geografiske betegnelser

De mellemamerikanske lande har ændret og vedtaget ny lovgivning for at indarbejde regionale specialiteter og geografiske betegnelser på samme måde som EU. Hvis du er producent af produkter med geografiske betegnelser i EU, kan det være interessant for dig, at over 200 geografiske betegnelser såsom champagne, parmaskinke og skotsk whisky også er specifikt beskyttet på de mellemamerikanske markeder.

Handel med tjenesteydelser

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika sikrer, at du kan drage fordel af mulighederne på det mellemamerikanske marked. Denne aftale åbner det mellemamerikanske marked for tjenesteydelser og skaber den retssikkerhed og forudsigelighed, som du har brug for som leverandør af tjenesteydelser til at handle i disse lande. Desuden behandles du på samme måde som lokale leverandører.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Hvis du er en SMV, der ikke har til hensigt at etablere dig fysisk i Mellemamerika, indeholder aftalen en liste over alle de sektorer, som EU og Mellemamerika har indvilliget i at liberalisere, og som findes i bilag XI Lister over forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

Læs mere om grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i kapitel 3 Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i afsnit III Etablering, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel.

Yderligere oplysninger om de servicesektorer, der er omfattet, findes på GD TRADE's websted (se aftalens artikel 170 og bilag XI).

Etablering af en virksomhed i Mellemamerika

I sektorer, hvor EU og de mellemamerikanske lande har indgået markedsadgangsforpligtelser, er parterne blevet enige om ikke at begrænse etableringen af virksomheder på en af følgende måder (medmindre andet er angivet i bilag X)

 • begrænsninger i antallet af virksomheder (enten i form af numeriske kvoter, gennem monopoler eller eksklusive rettigheder eller ved at kræve en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger af den samlede værdi af transaktioner eller aktiver, som du er tilladt for (enten i form af numeriske kvoter eller ved at kræve en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger i det samlede antal operationer, der er tilladt i landet, eller begrænsninger af den samlede produktionsmængde udtrykt i angivne numeriske enheder (i form af kvoter eller ved at kræve en økonomisk behovsprøve)
 • begrænsninger af udenlandsk kapitals deltagelse i form af en maksimal procentvis grænse for udenlandsk aktiepost eller den samlede værdi af individuelle eller samlede udenlandske investeringer
 • foranstaltninger, der begrænser eller kræver særlige former for etablering (datterselskab, filial, repræsentationskontor) eller joint ventures, hvorigennem en investor fra den anden part kan udøve en økonomisk aktivitet

Midlertidigt ophold

Aftalen giver mulighed for indrejse og midlertidigt ophold på EU's og Mellemamerikansk område

 • nøglepersonale
 • praktikanter
 • sælgere af erhvervstjenester

Dette sker i overensstemmelse med formålet med, anvendelsesområdet for og dækningen af kapitlet om tjenesteydelser inden for de sektorer, der er anført i bilag X og XI. Derfor

Hvis du er investor

 • dine ledende forretningspersonale, som er ansvarlige for at etablere din virksomhed, har lov til at opholde sig i et af de mellemamerikanske lande, der er part i denne aftale, i halvfems dage inden for en periode på 12 måneder.
 • dine ledere og specialister, der overføres fra dine EU-baserede aktiviteter til dem i Mellemamerika, kan blive der i op til tre år, når din virksomhed er etableret der
 • praktikanter, der overføres fra EU til etablering i Mellemamerika, bør have ret til ophold i op til et år.

Hvis du er en grænseoverskridende tjenesteyder, vil EU og de mellemamerikanske lande tillade dig at rejse ind i og opholde dig i op til 90 dage om året for at forhandle om salg af tjenesteydelser.

Hvilke sektorer er udelukket fra liberalisering?

Visse følsomme sektorer er udelukket fra liberalisering i henhold til denne aftale. De vigtigste undtagelser er følgende:

 • alle parter har en "tilsynsmæssig undtagelse" for finansielle tjenesteydelser, som
  • beskytter investorer, indskydere, brugere af de finansielle markeder, forsikringstagere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en tillidsforpligtelse
  • opretholder finansielle tjenesteyderes sikkerhed, soliditet, integritet eller finansielle ansvar
  • sikrer integriteten og stabiliteten af en parts finansielle system
 • Costa Rica udelukker private detailbanker, som skal opretholde en permanent minimumslånebalance med statsbanken eller alternativt oprette mindst fire agenturer eller filialer til at levere basale bankydelser i udvalgte regioner
 • El Salvador udelukker landbrugsjord, som ikke må ejes af udenlandske [juridiske] personer, herunder en filial af en udenlandsk juridisk person, og som har et krav om 75 % (mellemamerikansk) statsborgerskab for forsikringsselskaber og et krav om 50 % (mellemamerikansk) ejerskab for banker, medmindre disse finansielle institutioner er godkendt af en internationalt anerkendt risikoklassificeringsenhed
 • Guatemala har ikke taget forbehold.
 • Honduras kræver, at udenlandske forsikringsselskaber, der etablerer sig i Honduras, deponerer mindst 10 % af det foreslåede selskabs minimumskapital i enten Banco Central de Honduras eller investerer ovennævnte beløb i statsværdipapirer. Udenlandske leverandører af finansielle tjenesteydelser skal etablere sig som selskaber (sociedades ano pos. nimas), som filialer eller som repræsentationskontorer.
 • Nicaragua forbeholder sig retten til at indrømme ydelser til leverandører af finansielle tjenesteydelser eller offentlige enheder (som staten ejer helt eller i majoriteten), som forfølger offentlige politiske mål ved at levere finansielle tjenesteydelser (herunder, men ikke begrænset til) til landbrug, boliger til lavindkomstfamilier eller små og mellemstore virksomheder. Den forbeholder sig også retten til at vedtage eller opretholde foranstaltninger, der kræver, at udenlandske leverandører af finansielle tjenesteydelser skal indgå i Nicaragua. Forsikring og genforsikring kræver status som juridisk person, der er oprettet og har hjemsted i Nicaragua i form af offentlige selskaber.
 • Panama kræver mindst 49 % nationalt ejerskab for forsikringsmæglere

Sektorspecifikke rapporter, der skal vejlede EU-investorer i Mellemamerika

På baggrund af 10-året for associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika har EU med støtte fra #EUCA_Trade-projektet udarbejdet en række sektorspecifikke rapporter, der har til formål at identificere økonomiske sektorer, der har det største konkurrencepotentiale for EU's eksport og investeringer i Mellemamerika.

Der er muligheder for EU's eksport og investeringer i mange sektorer i hele Mellemamerika. EU-investorer kan imidlertid stå over for store udfordringer, når de driver forretning i regionen. Disse dokumenter bidrager derfor til at identificere forretningsmuligheder, der giver de bedste udsigter, og hvor EU-eksportører kan opnå en konkurrencemæssig position.

Download de seks sektorrapporter i PDF-format i nedenstående link:

Yderligere oplysninger om prioriterede investeringer i mellemamerikanske lande findes på webstedet for de 6 mellemamerikanske landes myndigheder for fremme af investeringer og eksport:

Offentlige kontrakter

Associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika åbner op for en række muligheder for offentlige indkøb for dig på nationalt, regionalt og lokalt plan i alle de lande, der er parter i aftalen.

Der vil ikke være nogen forskelsbehandling mellem udenlandske og lokale virksomheder.

Aftalensafsnit V og bilag XVI fastsætter de generelle principper og procedurer, som er forenelige med WTO's aftale om offentlige indkøb (GPA).

Ibilag XVI fastsættes følgende:

 • de omfattede ordregivere og tærsklerne for værdien af de kontrakter, over hvilke bestemmelserne finder anvendelse
 • hovedelementer i proceduren for tildeling af indkøbskontrakter

Dette gælder især for offentliggørelse af tilbud, dokumentationskrav, kontrakttildeling og tidsfrister.

Desuden gælder følgende i artikel 212 i afsnit V: "Offentliggørelse af oplysninger om offentlige indkøb" fastsætter, at Mellemamerika skal udvikle et enkelt adgangspunkt på regionalt plan for mellemamerikanske offentlige udbud. Dette fælles adgangspunkt blev lanceret i september 2012 og er tilgængeligt på følgende websted:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

For specifikke kontakter på landeniveau henvises til:

Links, kontakter og dokumenter

Honduras

Nationale institutioner — Honduras

Den Centralamerikanske Bank for Økonomisk Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Vicedirektoratet for toldindtægter under finansministeriet

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 32795394, + 504 32799830

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Honduras

Den Europæiske Unions delegation i Honduras

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras "ambassade i Kongeriget Belgien og Honduras' mission ved Den Europæiske Union

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Sammenslutningen af Frihandelszoner i Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tlf.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Honduras

Finansministeriet (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3. etage, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Det honduranske institut for forebyggelse af alkoholisme, narkotikamisbrug og lægemiddelmisbrug (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22394488

Statsligt fællesskabscenter under generaldirektoratet for udenrigspolitik under Udenrigsministeriet

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Det honduranske civile luftfartsagentur (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22340263

Center for Undersøgelser og Kontrol med Forurenende Stoffer (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Honduras

Den nationale tjeneste for landbrugssundhed (SENASA) under ministeriet for landbrug og husdyravl

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministeriet for energi, naturressourcer, miljø og miner

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tlf.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tlf.: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Webside: http://www.honducompras.gob.hn/

Det statslige indkøbsagentur (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación og ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tlf.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Webside: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationale institutioner — Nicaragua

Nicaraguas centralbank

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Hjemmeside: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguansk toldmyndighed (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10ma Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Repræsentationer, handelskamre, erhvervssammenslutninger — Nicaragua

Den Europæiske Unions delegation i Nicaragua og det mellemamerikanske integrationssystem (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguansk ambassade i Belgien

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Den Nationale Frihandelszonekommission (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Generaldirektoratet for toldtjenester (DGA) under finansministeriet og ministeriet for offentlig kredit (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Den Centralamerikanske Bank for Økonomisk Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tlf.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Nicaragua

Direktoratet for Normalisering og Metrologi (DNM) under Ministeriet for Fremme, Industri og Handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22489300, ekstrakt 2276

Fax: + 505 22489300, ekstrakt 2228

Den Interinstitutionelle Kommission for Anvendelse af Konventionen om Forbud mod Udvikling, Produktion, Opbevaring og Anvendelse af Kemiske Våben under Forsvarsministeriet

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguansk institut for civil luftfart (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Transport- og infrastrukturministeriet (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generaldirektoratet for Miljøkvalitet under Ministeriet for Miljø og Naturressourcer (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Nicaragua

Institut for Landbrugsbeskyttelse og Sundhed (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Areal til certificering af frø, frøafdelingen, direktoratet for plantesundhed og frøsundhed, Institut for Landbrugsbeskyttelse og Sundhed

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Direktoratet for Revision, Vurdering og Registrering under den nationale kommission for registrering og kontrol af giftige stoffer

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 22282002, ekstrakt 11 eller 12

Kontakter i forbindelse med offentlige udbud — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tlf.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Webside: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Finansministeriets kontor for indkøb

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tlf.: + 505 2222-7231

Webside: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nationale institutioner — Panama

Panamas nationalbank

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5052612

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Panama

Den Europæiske Unions delegation i Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, etage 14, Panama City, PANAMA

Tlf.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panamas ambassade i Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og missionen ved Den Europæiske Union

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Hjemmeside: http://www.embpanamabxl.be/

Generaldirektoratet for frizoner under det nationale direktorat for investeringsfremme, viceministeriet for udenrigshandel, handels- og industriministeriet (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Panama

Sundhedsministeriet (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Den Faglige Sektion for Farligt Affald og Kemiske Stoffer, Underafdelingen for Miljøsundhed under Sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Den Faglige Sektion for Miljøsundhed og Ikkefarligt Affald, Underafdelingen for Miljøsundhed under Sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Panama

Det nationale direktorat for dyresundhed, ministeriet for landbrugsudvikling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 2662303, + 507 2660323

Sektionen for Pest Risikoanalyse og Plantesundhedskrav, det nationale direktorat for plantesundhed (DNSV), ministeriet for landbrugsudvikling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Det nationale direktorat for plantesundhed (DNSV), ministeriet for landbrugsudvikling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Ministeriet for biodiversitet og vilde dyr og planter under miljøministeriet

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5000822, + 507 5000855, ekstrakt 6877

Fax: + 507 5000839

Den Faglige Sektion for Farligt Affald og Kemiske Stoffer, Underafdelingen for Miljøsundhed under Sundhedsministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakter i forbindelse med offentlige udbud — Panama

Panama-Compra

Tlf.: + 507 5151555

Webside: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Det nationale kontor for offentlige indkøb (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tlf.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Webside: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationale institutioner — Costa Rica

Costa Ricas centralbank

Banco Central de Costa Rica

Av. Central y 1, kalle 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22433333

Webside: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Ricas toldsted

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Generaldirektoratet for beskatning, Finansministeriet

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25470000, + 506 25470001

Det nationale register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22020800, + 506 22020777

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Costa Rica

Den Europæiske Unions delegation i Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Ricas ambassade i Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og missionen ved Den Europæiske Union

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE), generaldirektoratet for told (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tlf.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Costa Rica

Costa Ricas Institut for Tekniske Standarder (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Sundhedsministeriet

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22230333, ekstrakt 327 eller 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Afdelingen for kontrol med våben og sprængstoffer under generaldirektoratet for forsvarsmateriel under ministeriet for offentlig sikkerhed

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazť, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25864500

Direktoratet for forvaltning af miljøkvalitet (DIGECA) under miljø- og energiministeriet (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Costa Rica

Den nationale dyresundhedstjeneste (SENASA), ministeriet for landbrug og dyrehold (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Den nationale plantesundhedstjeneste (SFE), ministeriet for landbrug og dyrehold (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Kontoret for levende modificerede organismer under afdelingen for bioteknologi under den nationale plantesundhedstjeneste (SFE), ministeriet for landbrug og dyrehold (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Webside: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tlf.: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nationale institutioner — El Salvador

Den Centralamerikanske Bank for Økonomisk Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Generaldirektoratet for told (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, panamerikansk motorvej Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — El Salvador

Den Europæiske Unions delegation i El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadoran ambassade i Belgien

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22443000, + 503 22373000

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE), Central Reserve Banks import- og eksportforarbejdningscenter

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — El Salvador

Det nationale kvalitetsråd (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 25905300

Webside: http://www.cnc.gob.sv/

Forsvarsministeriet (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22500100, + 503 22500134

Direktoratet for kulbrinter og miner (DHM), Økonomiministeriet (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Den civile luftfartsmyndighed (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — El Salvador

Afdelingen for veterinærtjenester, generaldirektoratet for husdyrbrug (DGG), Ministeriet for Landbrug og Dyr (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22020879, + 503 22101763

Generaldirektoratet for plantesundhed (DGSV), ministeriet for landbrug og husdyr (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — El Salvador

Comprasal (Comprasal)

Tlf.: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Webside: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tlf.: + 503 2244-3171

Guatemala

Nationale institutioner — Guatemala

Guatemalas centralbank

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Webside: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Guatemala

Den Europæiske Unions delegation i Guatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tlf.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalan ambassade i Belgien

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Guatemala

Guatemalan Standards Commission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Guatemalas nationale myndighed for forbud mod kemiske våben (ANGPAQ), Udenrigsministeriet

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministeriet for miljø og naturressourcer (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24230500, + 502 24232408

Økonomiministeriet

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24120200

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Guatemala

Ministeriet for landbrug, husdyravl og fødevarer (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000

Afdelingen for epidemiologisk overvågning og risikoanalyse under direktoratet for plantesundhed under Ministeriet for Landbrug, Dyr og Fødevarer (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontoret for normer og forskrifter, Ministeriet for Landbrug, Dyr og Fødevarer (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000

Det nationale råd for beskyttede områder (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, zona 1, IPM Edificio, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Afdelingen for registrering af landbrugsmaterialer under direktoratet for plantesundhed under Ministeriet for Landbrugs Sundhed og Regler under Ministeriet for Landbrug, Dyr og Fødevarer (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Guatemala

GUATECOMPRAS

Tlf.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Webside: http://www.guatecompras.gt/

Generaldirektoratet for Offentlige Udbud (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tlf.: + 502 23742872

Yderligere links

Del denne side:

Genveje