ØPA — Det Østafrikanske Fællesskab

ØPA'en mellem EU og ØAF vil gøre det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og at fremme udviklingen i Østafrika. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med 6 afrikanske stater snart kan gavne din handel.

Kort fortalt

ØAF er et af de mest integrerede regionale økonomiske fællesskaber i Den Afrikanske Union. Det er en toldunion, hvor de fleste varer og tjenesteydelser handles toldfrit mellem medlemsstaterne og har en fælles ekstern toldtarif med tredjelande. Som et fælles marked kan personer, varer, tjenesteydelser og kapital bevæge sig frit. Desuden planlægger ØAF at etablere en monetær union i 2023 og presse på for en tættere politisk integration.

Forhandlingerne om ØPA'en mellem EU og ØAF blev afsluttet med succes i oktober 2014. Aftalen er allerede blevet undertegnet af Kenya, Rwanda og alle EU's medlemsstater. Ikrafttrædelsen afventer stadig undertegnelsen af de øvrige ØAF-medlemsstater (Tanzania, Uganda, Burundi samt Sydsudan), inden alle parter ratificerer aftalen.

Når ØPA'en mellem EU og ØAF er trådt i kraft, vil den give øjeblikkelig told- og kvotefri adgang til EU-markedet for al ØAF-eksport kombineret med en delvis og gradvis åbning af ØAF-markedet for import fra EU.

Aftalen indeholder også detaljerede bestemmelser om oprindelsesregler og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Den forbyder uberettigede eller diskriminerende import- og eksportrestriktioner og bidrager dermed til ØAF's bestræbelser på at fjerne ikke-toldmæssige hindringer i samhandelen inden for ØAF.

Desuden har kapitlerne om landbrug og fiskeri til formål at styrke samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Parterne forpligter sig også til yderligere forhandlinger om handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede regler vedrørende bæredygtig udvikling, konkurrencepolitik, investeringer og udvikling af den private sektor, intellektuelle ejendomsrettigheder og gennemsigtighed i offentlige indkøb.

Begunstigede lande

 • Burundi — afventer undertegnelse. Er omfattet af "alt undtagen våben" -ordningen (EBA).
 • Kenya — Undertegnet og ratificeret ØPA'en. Ikke omfattet af EBA. Har told- og kvotefri adgang til EU-markedet.
 • Rwanda — Undertegnede ØPA'en. Omfattet af EBA.
 • Tanzania — afventer underskrift. Omfattet af EBA.
 • Uganda — afventer undertegnelse. Omfattet af EBA.
 • South Soudan — Did deltager ikke i forhandlinger, da det blev medlem af EAC i 2016. Kan tilslutte sig aftalen, når den træder i kraft. Er ikke medlem af WTO. Omfattet af EBA.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for ØAF-landene

ØPA'en mellem EU og ØAF indeholder asymmetribestemmelser til fordel for ØAF-landene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • EU's markeder åbnes straks og fuldt ud, men ØAF-markedet åbner delvist og gradvist for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer.

Tariffer

 • EU vil give 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra ØAF-lande. Adgangen til EU's marked er permanent, fuld og fri for alle
 • ØAF-landene udfaser gradvist 82,6 % af tolden over 15-25 år. Følsomme produkter er fuldstændig udelukket fra liberaliseringen, herunder forskellige landbrugsprodukter, vin og spiritus, kemikalier, plast, træbaseret papir, tekstiler og beklædning, fodtøj, keramiske produkter, glasvarer, varer af uædle metaller og køretøjer
 • Hvis importen af visse EU-varer til østpartnerskabslandene pludselig stiger, kan ØAF-landene anvende beskyttelsesforanstaltninger såsom importkvoter og genindførelse af told.
 • Der indføres begrænsninger for eventuelle yderligere eksportafgifter på råvarer og ikke-forarbejdede fødevarer. ØAF-medlemmerne vil derfor først kunne pålægge nye eksportafgifter efter at have underrettet EU og i en begrænset periode.
 • Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for ØAF-landene at eksportere varer med råmaterialer fra andre lande, navnlig inden for nøglesektorer — landbrug, fiskeri samt tekstiler og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

Tolerancerne i ØPA'en er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % i prisen ab fabrik for det endelige produkt i stedet for 10 % i henhold til de fleste af EU's aftaler. For tekstiler og beklædning gælder der specifikke tolerancer.

Kumulation

ØPA'en omfatter følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal og fuldstændig kumulation med OLT og AVS-lande på visse betingelser.
 • Kumulation med udviklingslande, der grænser op til EU, på visse betingelser.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Der kan anmodes om tilbagebetaling af told på materialer, der tidligere er blevet importeret med henblik på yderligere forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en ØPA med EU.

Betingelser for fartøjer

Fisk fanget på åbent hav og i ØAF-landenes eksklusive økonomiske zoner kan kun anses for at have oprindelse i et ØAF-land, hvis de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, det flag, under hvilket det "sejler", og til deres ejerskab.

Der er ikke noget specifikt krav til besætningens, skibsførerens eller officerernes nationalitet. Disse krav, som var indeholdt i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk fanget i ØPA-lande oprindelsesstatus.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer [link], som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen My Trade Assistant.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt alle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at være berettiget til præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i ØAF-lande være ledsaget af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan enten være:
  • et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6,000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

Andre dokumenter

 • Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU standset eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til alle ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridende foranstaltninger
 • Kapitlet om landbrug garanterer, at EU ikke vil anvende eksportsubsidier, selv i tider med markedskrise.
 • Hvis den lokale industri trues af den kraftige stigning i importen fra Europa, gør ØPA'en det muligt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og ØAF-industrier.

Bæredygtig udvikling

 • Kapitlet om landbrug er rettet mod bæredygtig landbrugsudvikling, herunder fødevaresikkerhed, udvikling af landdistrikter og fattigdomsbekæmpelse i ØAF. Den forpligter parterne til at uddybe den politiske dialog om landbrug og fødevaresikkerhed, herunder gennemsigtighed med hensyn til deres respektive interne politikker.
 • Kapitlet om fiskeri styrker samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af ressourcerne på fiskeriområdet, f.eks. ressourcevurdering og -forvaltning; overvågning af miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger overensstemmelse med gældende national lovgivning og relevante internationale instrumenter effektiv kontrol og overvågning med henblik på bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
 • Kapitlet om økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde har til formål at styrke ØAF-økonomiernes konkurrenceevne, opbygge forsyningskapacitet og bistå ØAF-medlemmerne med at gennemføre ØPA'en gnidningsløst.
 • ØPA'en er tæt knyttet til Cotonouaftalen og dens væsentlige elementer såsom menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

Regional integration

ØPA'en handler lige så meget om handel mellem ØAF-landene som om handel med EU.

 • ØPA'en forbyder uberettigede eller diskriminerende restriktioner på import og eksport, hvilket bidrager til ØAF's bestræbelser på at udrydde ikke-toldmæssige hindringer i samhandelen inden for ØAF.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder støtte, som vil blive finansieret gennem eksisterende instrumenter, hovedsagelig EU's udviklingsbudget og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), gennem Aid for Trade.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje