ØPA — Det Østafrikanske Fællesskab

ØPA mellem EU og ØAF vil gøre det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Østafrika. Lær, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) med 6 afrikanske lande snart kommer din handel til gode.

Et overblik

ØAF er en af de mest integrerede regionale økonomiske fællesskaber i Den Afrikanske Union. Det er en toldunion, hvor de fleste varer og tjenesteydelser handles toldfrit mellem medlemsstaterne og har en fælles toldtarif over for tredjelande. Som et fælles marked kan personer, varer, tjenesteydelser og kapital cirkulere frit. Desuden planlægger ØAF at etablere en monetær union i 2023 og presse på for en tættere politisk integration.

Forhandlingerne om ØPA mellem EU og ØAF blev afsluttet med succes i oktober 2014. Kenya, Rwanda og alle EU's medlemsstater har allerede undertegnet aftalen. Ikrafttrædelsen afventer stadig undertegnelse af de øvrige ØAF-medlemsstater (Tanzania, Uganda, Burundi og Sydsudan), inden alle parter har ratificeret den.

Når ØPA'en er trådt i kraft, vil den give øjeblikkelig told- og kontingentfri adgang til EU's marked for al eksport fra Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF), kombineret med en delvis og gradvis åbning af et ØAF-marked for import fra EU.

Aftalen indeholder også detaljerede bestemmelser om oprindelsesregler og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Den forbyder uberettigede eller diskriminerende restriktioner på import og eksport og hjælper således EAC's indsats for at fjerne ikke-toldmæssige hindringer i forbindelse med intern handel inden for rammerne af Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF).

Desuden har kapitlerne om landbrug og fiskeri til formål at styrke samarbejdet om bæredygtig ressourceudnyttelse. Parterne forpligter sig også til yderligere forhandlinger om handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede bestemmelser vedrørende bæredygtig udvikling, konkurrencepolitik, investeringer og udvikling af den private sektor, intellektuelle ejendomsrettigheder og gennemsigtighed i offentlige indkøb.

Begunstigede lande

 • Burundi — Underhåndsing underskrift. Er omfattet af "alt undtagen våben" -ordningen.
 • Kenya — underskrevet og ratificeret den økonomiske partnerskabsaftale. Ikke dækket af EBA. Har told- og kvotefri adgang til EU's marked.
 • Rwanda — Underskrift af ØPA'en. Omfattet af EBA.
 • Tanzania — undertegnelse afventes. Omfattet af EBA.
 • Uganda — undertegnelse afventes. Omfattet af EBA.
 • Sydsudan — har ikke deltaget i forhandlingerne som medlem af Det Østafrikanske Fællesskab i 2016. Kan tilslutte sig aftalen, når den træder i kraft. Er ikke medlem af WTO. Omfattet af EBA.

Asymmetriske hensættelser til fordel for ØAF-landene

Ifølge den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ØAF er der bestemmelser om asymmetri til fordel for ØAF-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsfrister, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger inden for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af spædbørn.

 • Mens EU-markedet åbnes øjeblikkeligt og helt, åbnes markedet for import delvis og gradvis for import fra EU under fuld hensyntagen til udviklingsniveauerne.

Tariffer

 • EU vil give kontingent- og kontingentfri adgang til al import fra ØAF-partnerlandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuld og fri for alle
 • ØAF-landene afvikler 82,6 % af tolden gradvist over 15-25 år. Følsomme produkter er fuldstændig udelukket fra liberalisering, herunder forskellige landbrugsprodukter, vin og spiritus, kemikalier, plastik, træbaseret papir, tekstiler og beklædningsgenstande, fodtøj, keramiske produkter, varer af uædle metaller og køretøjer
 • Hvis importen af nogle af EU's varer til lande i Østpartnerskabet pludselig stiger, kan AVS-landene anvende beskyttelsesforanstaltninger, såsom importkontingenter og genindførelse af told.
 • Der indføres grænser for eventuelle yderligere eksportafgifter på råvarer og ikke-forarbejdede fødevarer. Derfor vil EAC's medlemmer først kunne indføre nye eksportafgifter efter at have underrettet EU og i en begrænset periode.
 • Brug søgefunktionen i min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

Fleksible oprindelsesregler giver ØAF-landene mulighed for at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer — landbrug, fiskeri, tekstilvarer og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis der er sket mindst én fase i fremstillingen — f.eks. vævning eller strikning — i et ØPA-land.

Før du eksporterer/importerer, skal du sikre dig, at du:

Tolerance

De tolerancer, der er anført i EPA, er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % af den færdige vares pris ab fabrik i stedet for 10 % i de fleste af EU's aftaler. For tekstil og beklædning gælder de specifikke tolerancer.

Kumulering

ØPA'en omfatter følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal og fuldstændig kumulation med OLT'er og AVS-lande på visse betingelser.
 • Kumulation med udviklingslande i nabolande på visse betingelser.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal føres til importlandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Der kan ansøges om tilbagebetaling af told betalt på materialer, som tidligere blev importeret til videre forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en ØPA med EU.

Fartøjers tilstand

Fisk, der fanges i åbent hav og i ØAF-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØAF-land, hvis det fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier vedrører det sted, hvor et fartøj er registreret, og det flag, de sejler under.

Der er ikke noget specifikt krav om besætningens nationalitet, skibsførere eller officerer. Disse krav, der indgik i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give oprindelsesstatus til fisk fanget af ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer [link], som varer skal opfylde for at blive importeret i EU.
 • Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i "My Trade Assistent database".

Sundheds- og sikkerhedskrav

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise dine produkters oprindelsesstatus og andre krav, som de måtte stille til rådighed for toldmyndighederne.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at være omfattet af præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i et ØAF-land ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder. Dette kan ske enten:
  • Et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige krav i oprindelsesprotokollen.
  • En fakturaerklæring — udstedt af en eksportør, for forsendelser værdiansat til højst 6,000 EUR eller af godkendte eksportører — af sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus.

Andre dokumenter

 • Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU sat en stopper for eksportsubsidier for alle produkter, der eksporteres til alle ØPA-lande.
 • EU har begrænsede produktions- og handelsfordrejende foranstaltninger
 • Kapitlet om landbrug garanterer, at EU ikke anvender eksportsubsidier, selv i tilfælde af en krise på markedet.
 • Hvis den lokale industri er truet på grund af en høj grad af import fra Europa, gør EPA det muligt at iværksætte foranstaltninger for at beskytte industrielle sektorer og ØAF's nye industrier.

Bæredygtig udvikling

 • Kapitlet om landbrug tager sigte på en bæredygtig udvikling af landbruget, herunder fødevaresikkerhed, udvikling af landdistrikterne og fattigdomsbekæmpelse i ØAF. Det forpligter parterne til at uddybe den politiske dialog om landbrug og fødevaresikkerhed, herunder gennemsigtighed, for så vidt angår deres respektive nationale politikker.
 • Kapitlet om fiskeri styrker samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, f.eks. ressourcevurdering og -forvaltning. overvågning af miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger overensstemmelse med eksisterende nationale love og relevante internationale instrumenter effektiv bekæmpelse og overvågning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
 • Kapitlet om økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde har til formål at forbedre ØAF-landenes konkurrenceevne, opbygge forsyningskapaciteten og bistå ØAF's medlemmer med at gennemføre den økonomiske partnerskabsaftale uden problemer.
 • ØPA'en er tæt knyttet til Cotonouaftalen og dens væsentlige elementer såsom menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

Regional integration

ØPA'en er lige så meget om handel mellem ØAF-landene, som det handler om handel med EU.

 • ØPA forbyder uberettigede eller diskriminerende restriktioner på import og eksport, hvilket bidrager til ØAF's indsats for at udrydde ikke-toldmæssige hindringer i den interne handel inden for rammerne af Det Østafrikanske Fællesskab (NTB'er).

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder støtte, som vil blive finansieret gennem eksisterende instrumenter, hovedsagelig EU's udviklingsbudget og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), gennem "Aid for Trade".

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje