Partnerskabsaftalen mellem EU og Mexico

Bilaterale handelsforbindelser mellem EU og Mexico reguleres af partnerskabsaftalen, som har fundet midlertidig anvendelse siden 2000.

Den Europæiske Union og Mexico forhandler i øjeblikket om en ny associeringsaftale mellem EU og Mexico, der har til formål at erstatte den nuværende partnerskabsaftale.

Læs mere

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser dets oprindelse for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne fremgår af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde (EFT L 245 af 29.09.2000, s. 953).

Produktspecifikke regler er blevet tilpasset de ændringer i varenomenklaturen, der blev indført med det harmoniserede system i 2002. Rådets fælles afgørelse nr. 5/2002 (EFT L 44 af 18.2.2003, s. 1) indeholder det "nye" tillæg II (sammen med nogle andre bestemmelser), som er blevet offentliggjort på ny i sin helhed.

Bilag III er blevet ændret for at tage hensyn til EU's udvidelse i 2004 ved Rådets fælles afgørelse nr. 3/2004 (EFT L 293 af 16.9.2004, s. 15). Ændringer i forbindelse med EU's udvidelse i 2007 blev indført ved det fælles råds afgørelse nr. 2/2008 (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 55).

Ved afgørelse nr. 1/2007 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 15) blev der indført visse ændringer af oprindelsesreglerne i bilag III, der vedrører følgende:

 • forlængelse af den midlertidige anvendelse af to produktspecifikke regler i tillæg II (a) og vedrørende visse kemiske produkter indtil den 30. juni 2009
 • udvidelse af den midlertidige anvendelse af produktspecifikke regler, der er fastsat i tillæg II (a), og som vedrører lædervarer, indtil afslutningen af de igangværende WTO-forhandlinger
 • ændring af den forvaltningsmetode, der anvendes til tildeling af årlige kontingenter fastsat i tillæg II for tekstilvarer, der eksporteres fra EU til Mexico, fra en auktionsordning til anvendelse efter "først til mølle" -princippet
 • ændring af den forvaltningsmetode, der anvendes til tildeling af årlige kontingenter, jf. tillæg II, litra a), for fodtøj, der eksporteres fra EU til Mexico, fra en auktionsordning til "først-til-mølle" -princippet
 • ændring af oprindelsesreglerne i tillæg II for produkter, der er klassificeret i position 1904 i det harmoniserede system
 • ændring af oprindelsesreglerne i tillæg II for produkter, der er klassificeret i position 7601 i det harmoniserede system

Har mit produkt oprindelse i EU eller Mexico i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico?

Hvis dit produkt er berettiget til en lavere toldtakst eller en toldpræference i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico, skal den have oprindelse i EU eller Mexico.

Et produkt har oprindelse i EU eller i Mexico, hvis det er

 • fuldt ud fremstillet i EU eller Mexico, eller
 • Fremstillet i EU eller Mexico ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning ved at opfylde de produktspecifikke regler, der er fastsat i tillæg II, se
  også tillæg I "Indledende noter" til produktspecifikke oprindelsesregler.
  For visse produkter er der visse alternative produktspecifikke regler — se tillæg IIa

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes primært i tekstil- og beklædningssektoren og i den kemiske sektor

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance

 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • tolerancen kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, som er anført i de produktspecifikke regler
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er omfattet af bestemmelse 5-7 i tillæg I "Indledende noter" i produktspecifikke oprindelsesregler

Kumulering

 • Bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Mexico kan medregnes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglerne om direkte transport. 

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Mexico (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland tillades, hvis varerne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre operationer end dem,

 • losning
 • omladning
 • enhver foranstaltning, der har til formål at bevare dem i god stand

Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for den direkte transport til importlandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

I henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico er det ikke muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere var betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der blev anvendt til fremstilling af et produkt, som eksporteres i henhold til en præferencetarif.

Oprindelsesprocedurer

Hvis du vil ansøge om en præferencetarif, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din ansøgning verificeret af toldmyndighederne i det land, du importerer varerne til. Procedurerne er fastsat i afsnit V om oprindelsesbevis og afsnit IV om regler for administrativt samarbejde.

Påstand om, at der skal betales en særpris

For at være omfattet af en toldpræferenceordning skal importørerne fremlægge bevis for oprindelse.

Oprindelsesbeviset kan være enten

 • et varecertifikat EUR.1 eller
 • en oprindelseserklæring

Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen.

Der kræves intet oprindelsesbevis, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger

 • 500 EUR for små pakker eller
 • 1,200 EUR til personlig bagage

Se de forklarende bemærkninger til bilag III (herunder den reviderede forklarende bemærkning til artikel 17) for nærmere oplysninger om udfyldelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser. 

Varecertifikat EUR.1

Varecertifikat EUR.1 udstedes i Mexico af "Secretaría de Economía" (Økonomiministeriet). Økonomiministeriet er også ansvarligt for

 • meddelelse, overvågning og tilbagekaldelse af tilladelser til godkendte eksportører
 • efterprøvninger efter anmodning fra en toldmyndighed i en EU-medlemsstat

Toldmyndighederne i Mexico kan anmode toldmyndighederne i EU om at kontrollere varernes oprindelsesstatus eller ægtheden af oprindelsesbeviset. Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Specifikt for Mexico skal den 4-cifrede tarifering af de eksporterede varer anføres i rubrik 8 i varecertifikat EUR.1.

Tillæg III indeholder en model af et EUR.1-certifikat og angiver, at det er udfyldt.

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Mexico ved at afgive en oprindelseserklæring. Det kan ske ved

 • en godkendt eksportør eller
 • af enhver eksportør, forudsat at produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

For at blive godkendt eksportør skal De være i stand til at tilfredsstille de kompetente toldmyndigheder (Secretaria Economia "fra Økonomiministeriet på mexicansk side af deres produkters oprindelsesstatus samt eventuelle andre krav, som de måtte stille. De kompetente myndigheder kan trække din godkendte status tilbage, hvis du misbruger den på nogen måde. Kontakt de kompetente toldmyndigheder (Secretaria Economia "under Økonomiministeriet på mexicansk side for at få mere at vide om procedurerne.

Indgivelse af en oprindelseserklæring

 • eksportøren skal indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring (på det relevante sprog) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i....

Teksten til fakturaerklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i tillæg IV. Spørg de danske toldmyndigheder om eventuelle ekstra krav, de måtte have.

Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, hvis du giver toldmyndighederne et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver erklæring, der identificerer dig. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus

Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges toldmyndighederne i indførselslandet højst den periode, der er fastsat i parternes nationale ret: to år i EU og et år i Mexico

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder. Den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.

Den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige afgørelse af oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Del denne side:

Genveje