Partnerskabsaftale mellem EU og Mexico

De bilaterale handelsforbindelser mellem EU og Mexico er reguleret af partnerskabsaftalen, som har fundet midlertidig anvendelse siden 2000.

Den Europæiske Union og Mexico forhandler i øjeblikket om en ny associeringsaftale mellem EU og Mexico, der har til formål at erstatte den nuværende partnerskabsaftale.

Læs mere

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde (EFT L 245 af 29.9.2000, s. 953).

De produktspecifikke regler er blevet tilpasset de ændringer i tariferingen af varer, der blev indført ved det harmoniserede system fra 2002. Rådets fælles afgørelse nr. 5/2002 (EFT L 44 af 18.2.2003, s. 1) indeholder det "nye" tillæg II (sammen med nogle få andre bestemmelser), som er blevet offentliggjort på ny i sin helhed.

Bilag III er blevet ændret for at tage hensyn til EU's udvidelse i 2004 ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 3/2004 (EUT L 293 af 16.9.2004, s. 15). Ændringer i forbindelse med EU's udvidelse i 2007 blev indført ved det fælles råds afgørelse nr. 2/2008 (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 55).

Vedafgørelse nr. 1/2007 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 15) blev der indført visse ændringer af oprindelsesreglerne i bilag III, som vedrører følgende:

 • forlængelse af den midlertidige anvendelse af to produktspecifikke regler i tillæg II (a) vedrørende visse kemiske produkter indtil den 30. juni 2009
 • forlængelse af den midlertidige anvendelse af de produktspecifikke regler, der er fastsat i tillæg II (a), og som vedrører lædervarer, indtil afslutningen af de igangværende WTO-forhandlinger
 • ændring af den forvaltningsmetode, der anvendes til at tildele de årlige kontingenter, der er fastsat i tillæg II, for tekstiler, der eksporteres fra EU til Mexico, fra et auktionssystem til "først til mølle" -princippet
 • ændring af den forvaltningsmetode, der anvendes til at tildele de årlige kontingenter, der er fastsat i tillæg II (a), for fodtøj, der eksporteres fra EU til Mexico, fra en auktionsordning til "først til mølle" -princippet
 • ændring af oprindelsesreglen i tillæg II for produkter henhørende under position 1904 i det harmoniserede system
 • ændring af oprindelsesreglen i tillæg II for produkter henhørende under position 7601 i det harmoniserede system

Har mit produkt oprindelse i EU eller Mexico i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico, skal det have oprindelse i EU eller Mexico.

Et produkt har oprindelse i EU eller Mexico, hvis det er

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en bestemt produktionsproces, f.eks. spinding af fibre i garn — sådanne regler anvendes primært inden for tekstil- og beklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • tolerancen kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er indeholdt i note 5-7 til tillæg I "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler.

Kumulation

 • Bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Mexico kan betragtes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om direkte transport.

Transport gennem et tredjeland: regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Mexico (og omvendt) uden at blive yderligere forarbejdet i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre behandlinger end:

 • losning
 • genlæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Du skal fremlægge dokumentation for den direkte transport til toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

I henhold til den globale aftale mellem EU og Mexico er det ikke muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Hvis du ønsker at ansøge om en præferencetold, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din anmodning kontrolleret af toldmyndighederne i det land, hvor du importerer dine varer. Procedurerne er fastsat i afsnit V om oprindelsesbevis og afsnit IV om ordninger for administrativt samarbejde.

Sådan ansøger du om en præferencetakst

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

Oprindelsesbeviset kan enten være:

 • et varecertifikat EUR.1 eller
 • en oprindelseserklæring

Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder fra udstedelsesdatoen.

Der kræves intet oprindelsesbevis, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger eller
 • 1,200 EUR for personlig bagage

Se de forklarende bemærkninger til bilag III (herunder den reviderede forklarende bemærkning tilartikel 17) for nærmere oplysninger om udfærdigelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser.

Varecertifikat EUR.1

Varecertifikater EUR.1 udstedes i Mexico af "Secretaría de Economía" (økonomiministeriet). Økonomiministeriet er også ansvarligt for

 • udstedelse, overvågning og tilbagekaldelse af tilladelser til godkendte eksportører
 • efterfølgende kontrol efter anmodning fra en toldmyndighed i en EU-medlemsstat

Toldmyndigheden i Mexico kan anmode toldmyndighederne i EU's medlemsstater om at kontrollere varernes oprindelsesstatus eller ægtheden af oprindelsesbeviset. Den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. For Mexico skal den 4-cifrede tarifering af de udførte varer angives i rubrik 8 i varecertifikat EUR. 1.

Tillæg III indeholder en model til et EUR.1-certifikat og angiver, hvordan det skal udfyldes.

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Mexico, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Den kan udarbejdes af

 • en godkendt eksportør, eller
 • af enhver eksportør, forudsat at produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

For at blive godkendt eksportør skal du over for de kompetente toldmyndigheder ("Secretaria Economia" under økonomiministeriet på den mexicanske side) kunne godtgøre, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt alle andre krav, som de måtte pålægge. De kompetente myndigheder kan trække din godkendte status tilbage, hvis du på nogen måde misbruger den. For at få mere at vide om procedurerne kan du kontakte de kompetente toldmyndigheder ("Secretaria Economia" under økonomiministeriet på den mexicanske side).

Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring

 • eksportøren skal på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres, indskrive, stemple eller udskrive følgende erklæring (på det relevante sprog):

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i....

Teksten til fakturaerklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i tillæg IV. Spørg dine toldmyndigheder om eventuelle yderligere krav, de måtte have.

Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at indsende dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus

Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved eksporten af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges toldmyndighederne i importlandet inden for den frist, der er fastsat i hver parts nationale lovgivning: to år i EU og et år i Mexico

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem de importerende og de eksporterende parters toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder. Den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt

Den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige oprindelsesbestemmelse og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne.

Del denne side: