Δασμοί

Προτίθεται η εταιρεία σας να εισαγάγει εμπορεύματα στην ΕΕ; Το τμήμα αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένα από τα τιμολόγια, τις ποσοστώσεις και τα λοιπά ισχύοντα καθήκοντα.

Ταξινόμηση προϊόντων και ΔΔΠ

Πώς θα βρείτε το τιμολόγιο για ένα συγκεκριμένο εισαγόμενο προϊόν;

 • κάθε προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ ταξινομείται βάσει τιμολογίου. Ο κωδικός δασμολογίου, που καλείται επίσης κωδικός προϊόντος, σας βοηθά να κατανοήσετε ποια τιμολόγια ισχύουν για το προϊόν σας. Κατά συνέπεια, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον κωδικό δασμολογίου του προϊόντος σας. Περισσότερες πληροφορίες για την ταξινόμηση προϊόντων μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Μόλις προσδιορίσετε τον σχετικό κωδικό του προϊόντος για το συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να ελέγξετε τον δασμολογικό συντελεστή στο πλαίσιο του βοηθού μου για το εμπόριο

Δεσμευτική δασμολογική πληροφορία για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

 • το σύστημα δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (ΔΔΠ) της ΕΕ μπορεί να προσδιορίσει τη σωστή δασμολογική κατάταξη για τα εμπορεύματα που σκοπεύετε να εισάγετε. Επομένως, θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε τον τελωνειακό δασμό που ισχύει για το αγαθό σας και αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής. Εάν η απόφαση ΔΔΠ σας παρέχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με την εν λόγω δασμολογική κατάταξη.
 • από την 1 Οκτωβρίου 2019, όλες οι διαδικασίες σχετικά με την απασχόληση είναι ηλεκτρονικές και οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εισάγουν όλες τις νέες εφαρμογές με ηλεκτρονικά μέσα. Βλ. «για περισσότερες πληροφορίες».
 • όλες οι αποφάσεις ΔΔΠ που έχουν ήδη ληφθεί μπορούν να εξετάζονται εδώ.

Δασμολογητέα αξία

 • δασμολογητέα αξία είναι ο υπολογισμός της οικονομικής αξίας των εμπορευμάτων που διασαφίζονται για εισαγωγή
 • οι δασμοί (και ο ΦΠΑ) υπολογίζονται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων — από τη στιγμή που προσδιορίζεται η αξία των εμπορευμάτων, το δασμολόγιο και η καταγωγή του εμπορεύματος μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού δασμού που οφείλεται για το προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας στην ΕΕ διατίθενται εδώ.

Φορολογική ελάφρυνση και αναστολή δασμών

 

Γενικά, τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί εξαίρεση και δεν χρειάζεται να καταβληθούν δασμοί.

Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, αυτοί οι εισαγωγικοί δασμοί είναι δυνατόν να απαλλάσσονται.

Βλ. όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί τελωνειακή ατέλεια (κανονισμός 1186/2009 του Συμβουλίου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγικοί δασμοί μπορούν επίσης να ανασταλούν (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) για ορισμένα εμπορεύματα. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν δασμούς αντιντάμπινγκ που μπορούν επίσης να επιβληθούν.

 • τα εμπορεύματα που εισάγονται υπό καθεστώς αναστολής επιτρέπεται να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ, όπως και όλα τα άλλα αγαθά που εισάγονται νόμιμα.
 • οι αναστολές χορηγούνται συνήθως για πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα ή συστατικά που δεν είναι διαθέσιμα στην ΕΕ — δεν χορηγούνται ποτέ για τελικά προϊόντα

Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, οι συγκεκριμένες ποσότητες εμπορευμάτων μπορούν να εισαχθούν με μειωμένο ή μηδενικό δασμό. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τους δασμούς αντιντάμπινγκ.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) επιτρέπουν την είσοδο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων που εισάγονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης ποσόστωσης με χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή από ό, τι για τις ποσότητες που βρίσκονται εκτός των ποσοστώσεων. Επιτρέπουν μεγαλύτερη ποικιλία στους καταναλωτές, ενώ ενθαρρύνουν επίσης τις τρίτες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους στα ευρωπαϊκά αγαθά.

Προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις

 • αυτά τα είδη ποσοστώσεων απαντώνται συνήθως στις εμπορικές συμφωνίες και στις προτιμησιακές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων άλλων χωρών.
 • αυτό το είδος ποσόστωσης σημαίνει ότι μια προκαθορισμένη ποσότητα εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένη χώρα μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ με ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή

Αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις

 • οι ποσοστώσεις αυτές μπορούν να ανοιχθούν σε ορισμένους οικονομικούς τομείς για την τόνωση του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ — συνήθως εφαρμόζουν την Erga Omnes (σε όλους τους ανταγωνιστές) και συνήθως χορηγούνται σε πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα ή συστατικά που δεν είναι διαθέσιμα στην ΕΕ σε επαρκείς ποσότητες.
 • δεν χορηγούνται δασμολογικές ποσοστώσεις για τελικά προϊόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις.

Διαχείριση των ποσοστώσεων

 • Η διαχείριση των περισσότερων δασμολογικών ποσοστώσεων πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει χρονικής προτεραιότητας. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εισάγεται ένα αγαθό. Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα υπόλοιπα διατίθενται στο διαδίκτυο.
 • Η διαχείριση ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάφοροι κανονισμοί του Συμβουλίου και της Επιτροπής περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων. Ελέγξτε αν μπορεί να εφαρμοστεί ποσόστωση στο προϊόν μου στην ενότητα «Ο βοηθός μου».

Περαιτέρω πληροφορίες ανά τομέα

Πώς θα βρείτε πληροφορίες για τις δασμολογικές ποσοστώσεις;

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για το προϊόν σας στο «Ο βοηθός μου» παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις και τις κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή. Θα βρείτε επίσης παραπομπή στη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εν λόγω πληροφορίες.

Αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ

Εκτός από τους τακτικούς εισαγωγικούς δασμούς, ένα προϊόν μπορεί επίσης να υπόκειται σε μέτρα αντιντάμπινγκ ή άλλα μέσα εμπορικής άμυνας κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ

 • Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θεωρούν ότι ένα προϊόν αποτελεί αθέμιτη πρακτική ντάμπινγκ στην αγορά της ΕΕ από παραγωγούς σε χώρες εκτός ΕΕ — οι κοινοτικοί παραγωγοί που προτίθενται να υποβάλουν καταγγελία αντιντάμπινγκ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της ΕΕ.

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ

Αφού λάβει καταγγελία από τους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΕ, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ. Η μέγιστη προθεσμία για τη διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας είναι 15 μήνες. Τα λεπτομερή πορίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Για παράδειγμα, τα εν λόγω πορίσματα μπορούν να περιλαμβάνουν κανονισμό για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ ή για την περάτωση της διαδικασίας χωρίς επιβολή δασμών.

Ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ της ΕΕ συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, ιδίως τη συμφωνία αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ.

Βλέπε επίσης το διάγραμμα ροής της διαδικασίας έρευνας αντιντάμπινγκ.

Όροι για τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Η έρευνα πρέπει να αποδεικνύει ότι:

 • υπάρχει πρακτική ντάμπινγκ από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην οικεία χώρα/χώρες
 • υπέστη σημαντική ζημία από τον πληττόμενο κλάδο παραγωγής της ΕΕ
 • υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ντάμπινγκ και της ζημίας που διαπιστώθηκε
 • η επιβολή μέτρων δεν αντίκειται στο συμφέρον της ΕΕ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους επιβολής ενός μέτρου αντιντάμπινγκ, βλ. όρους.

Εάν η έρευνα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω τέσσερις προϋποθέσεις, τότε είναι δυνατόν να επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν συνήθως τη μορφή ενός από τα ακόλουθα:

 • δασμός κατ’ αξίαν (φόρος ανάλογα με την αξία της συναλλαγής)
 • ειδικοί δασμοί (φόρος ανά συγκεκριμένη ποσότητα του προϊόντος)
 • ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τις τιμές (ο εκτός ΕΕ εξαγωγέας συμφωνεί να πωλεί τα προϊόντα του σε ελάχιστη τιμή στην ΕΕ)

Οι δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα στην ΕΕ και εισπράττονται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν η ΕΕ δεχθεί την ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές του παραγωγού, δεν θα επιβληθούν δασμοί αντιντάμπινγκ σε περίπτωση εκούσιας αύξησης των δασμών αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να δεχθεί προσφορά ανάληψης υποχρέωσης.

Ο κανόνας του «χαμηλότερου δασμού»

Μπορεί να επιβληθεί δασμός για να αρθούν οι επιπτώσεις του ντάμπινγκ στις εισαγωγές ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Γίνεται εκτίμηση του επιπέδου του δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ. Τα μέτρα θα επιβληθούν στο επίπεδο του ντάμπινγκ ή της ζημίας, όποιο είναι χαμηλότερο.

Αντιντάμπινγκ και πλοία

Οι κανόνες της ΕΕ περιλαμβάνουν κανονισμό για την πώληση νέων ναυπηγούμενων πλοίων σε υπερβολικά χαμηλές τιμές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τη ναυπηγική βιομηχανία .

Διάρκεια των μέτρων και επανεξέταση

Γενικά, τα μέτρα επιβάλλονται για 5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης εάν

Τα μέτρα παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση 5 ετών, εκτός εάν κινηθεί διαδικασία επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί μέτρα για να εξασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικά και ότι τηρούνται από τους εξαγωγείς και εισαγωγείς.

Ισχύοντες δασμοί αντιντάμπινγκ

Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες για όλες τις περατωθείσες και τις εν εξελίξει έρευνες αντιντάμπινγκ.

Μέτρα κατά των επιδοτήσεων ή αντισταθμιστικά μέτρα

 • εκτός από τους δασμούς αντιντάμπινγκ, τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν εισαγωγής — αυτά ονομάζονται επίσης αντισταθμιστικά μέτρα και προορίζονται να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις μιας αθέμιτης επιδότησης από εμπορικό εταίρο.
 • Υπάρχουν κανόνες όταν οι επιδοτήσεις αυτές επιτρέπονται και όταν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την ΕΕ — μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες αυτούς για τους κανόνες της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων 
 • τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν να αποτελούνται από διάφορα είδη εργαλείων, αλλά συνήθως εφαρμόζονται υπό μορφή αυξημένων δασμών — ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να συνίσταται σε πρόσθετο κατ’ αξίαν ή ειδικό δασμό και μπορεί να εφαρμόζεται με τη μορφή ελάχιστης τιμής εισαγωγής, ή μπορεί να συνίσταται σε «ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές», όταν ο εξαγωγέας δεσμεύεται να πωλήσει το προϊόν πάνω από μια ελάχιστη τιμή.
 • παρόμοιες με τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ, ένας κλάδος της ΕΕ μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή εάν πιστεύει ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος από τρίτη χώρα επιδοτούνται και προκαλούν ζημία στον κλάδο παραγωγής της ΕΕ που παράγει το ίδιο προϊόν.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων.

Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες για όλες τις περατωθείσες και τις εν εξελίξει έρευνες κατά των επιδοτήσεων.

Μέτρα διασφάλισης

 • μέτρα διασφάλισης μπορούν να εφαρμοστούν όταν μια βιομηχανία της ΕΕ επηρεάζεται από απρόβλεπτη, απότομη και αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών
 • τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια και μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις
 • τα μέτρα διασφάλισης μπορούν να συνίστανται σε ποσοτικούς περιορισμούς εισαγωγής (εμπορικές ποσοστώσεις) ή αυξήσεις δασμών — μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος από όλους τους εμπορικούς εταίρους ή από προϊόντα συγκεκριμένης καταγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις στην ΕΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις