Όρος στο γλωσσάριο:

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων

Ειδικό καθεστώς της ΕΕ για την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διακυβέρνησης. Χορηγεί πρόσθετες προτιμήσεις για να βοηθήσει τις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διακυβέρνηση.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις