Aktsiisimaksud

Kas teie ettevõte müüb kaupu või teenuseid? See jaotis aitab teil mõista mõningaid makse, mida võidakse ELis kohaldada.

Maksustatav sündmus

Maksustatavad tooted maksustatakse aktsiisiga nende tootmisel (kui üldse ELis) või importimisel (kolmandatest riikidest).

Siiski tuleb aktsiis tasuda üksnes tarbimisse lubamisel. Kui toode imporditakse ELi riiki, kuid transporditakse teise ELi riiki ja tarnitakse teise ELi riiki, tuleb aktsiis tasuda selles ELi riigis, kus toodet lõpuks tarbitakse või kasutatakse.

Alkohoolsete jookide eest tasutud aktsiisi võib teatavatel tingimustel ja erijuhtudel tagasi nõuda, näiteks kui kaup eksporditakse lõpuks kolmandatesse riikidesse.

Maksustatavad tooted ja maksumäärad

Alkohol ja alkohoolsed joogid

Õlu

Standardmäär

Vähendatud määrad

Aktsiis võib põhineda õlle kogusel ja alkoholisisaldusel, mõõdetuna kas hektoliitril Plato kraadi kohta või hektoliitril alkoholi mahu kohta:

 • 0,748 Eurot lõpptoote hektoliitri ja Plato kraadi kohta või
 • 1,87 Eurot lõpptoote hektoliitri ja alkoholisisalduse kohta.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud maksumäärasid õlle suhtes, mida on pruulinud sõltumatud väikesed õlletehased, mille aastatoodang ei ületa 200 000 hl. Vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksemad. ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud maksumäära ka õlle suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 2,8 mahuprotsenti. Plato kraadide arv mõõdab algekstrakti massiprotsenti 100 grammi õlle kohta, arvutatakse tegeliku ekstrakti ja valmistootes sisalduva alkoholi põhjal (maksustamise seisukohast on Plato kraad õiguslikult 0,4 % alkoholiga võrdne).

Vein
Standardmäär Vähendatud määrad

0,00 Eurot/hl toote kohta, mis tähendab, et ELi liikmesriigid võivad veini suhtes kohaldada nullmäära või kõrgemat määra.

Kui ELi riigid ei ole kehtestanud nullmääraga harilikku maksumäära, võivad nad kohaldada vähendatud aktsiisimäära mis tahes liiki vaikse ja vahuveini suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

Muud kääritatud joogid peale veini ja õlle
Standardmäär Vähendatud määrad

0,00 Eurot/hl toote kohta, mis tähendab, et ELi liikmesriigid võivad kohaldada nullmäära või kõrgemat määra.

Kui ELi riigid ei ole kehtestanud nullmääraga harilikku maksumäära, võivad nad kohaldada vähendatud aktsiisimäära mis tahes muud liiki kääritatud gaseerimata ja vahujookide suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

Vahesaadused
Standardmäär Vähendatud määrad

45 Eurot/hl toote kohta.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada ühtset vähendatud aktsiisimäära vahesaaduste suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 15 mahuprotsenti. Vähendatud aktsiisimäär ei tohi olla ühtsest riiklikust aktsiisimäärast üle 40 % madalam ega väiksem kui veini ja muude kääritatud jookide suhtes kohaldatav ühtne siseriiklik määr.

Etüülalkohol
Standardmäär Vähendatud määrad

550 Eurot/hl puhta alkoholi puhul.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimäärasid etanooli suhtes, mis on toodetud väikestes piiritusetehastes, mille puhta alkoholi aastatoodang ei ületa 10 hl. Vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksemad.

Tubakatooted

Sigaretid

Sigarettide suhtes kohaldatakse väärtuselist aktsiisi (mis on proportsionaalne selle väärtusega), mis arvutatakse jaemüügi maksimumhinna alusel (koos tollimaksuga). Nende suhtes kohaldatakse ka eriaktsiisi, mis arvutatakse tooteühiku kohta.

Iga ELi liikmesriik kohaldab üldist minimaalset aktsiisi (koguseline aktsiis pluss väärtuseline aktsiis ilma käibemaksuta), mille määraks on määratud 60 % tarbimisse lubatud sigarettide kaalutud keskmisest jaemüügihinnast. Olenemata kaalutud keskmisest jaemüügihinnast ei tohi see olla väiksem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta.

ELi riigid, kes kohaldavad üldist minimaalset aktsiisi vähemalt 115 eurot 1000 sigareti kohta (kaalutud keskmisest jaemüügihinnast), ei pea järgima 60 % minimaalse aktsiisi nõuet.

Sigarid ja sigarillod

Sigarite ja sigarillode suhtes kohaldatakse aktsiisi 5 % jaemüügihinnast koos kõigi maksudega või 12 eurot 1000 ühiku või kilogrammi kohta.

Peeneks lõigatud tubakas (mõeldud sigarettide keeramiseks)

Üldine aktsiis on vähemalt 48 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või 60 eurot kilogrammi kohta.

Muu suitsetamistubakas

Üldine aktsiis on vähemalt 20 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast või22 eurot kilogrammi kohta.

Mineraalõlid

Bensiini

Pliibensiin: 421 Eurot 1000 liitri kohta.

Pliivaba bensiin: 359 Eurot 1000 liitri kohta.

Gaasiõli

Kasutatakse mootorikütusena: 330 Eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse mõnel tööstuslikul ja kaubanduslikul eesmärgil: 21 Eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ärilistel kui ka muudel eesmärkidel): 21 Eurot 1000 liitri kohta.

Veeldatud naftagaas (LPG) ja metaan

Kasutatakse mootorikütusena: 125 Eurot 1000 kg kohta.

Kasutatakse mõnel tööstuslikul ja kaubanduslikul eesmärgil: 41 Eurot 1000 kg kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ärilistel kui ka muudel eesmärkidel): 0 Eurot 1000 liitri kohta.

Raske kütteõli

Kasutatakse kütmiseks ning nii ärilistel kui ka muudel eesmärkidel: 15 Eurot 1000 kg kohta.

Petrool

Kasutatakse mootorikütusena: 330 Eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse mõnel tööstuslikul ja kaubanduslikul eesmärgil: 21 Eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ärilistel kui ka muudel eesmärkidel): 0 Eurot 1000 liitri kohta.

Energiatooted ja elektrienergia
Maagaas

Kasutatakse mootorikütusena: 2,60 Eurot GJ brutokütteväärtuse kohta.

Kasutatakse mõnel tööstuslikul ja kaubanduslikul eesmärgil: 0,30 Eurot GJ kohta

Kasutatakse kütmiseks

 • Äriotstarbeline kasutamine: 0,15 Eurot GJ kohta
 • Kasutamine muul kui ettevõtluse eesmärgil: 0,30 Eurot GJ kohta
Kivisüsi ja koks

Äriotstarbeline kasutamine: 0,15 Eurot GJ brutokütteväärtuse kohta.

Kasutamine muul kui ettevõtluse eesmärgil: 0,30 Eurot GJ kohta

Elekter

Äriotstarbeline kasutamine: 0,50 Eurot MWh kohta.

Kasutamine muul kui ettevõtluse eesmärgil: 1 EUR MWh kohta.

ELi liikmesriigid võivad kehtestada üksnes sellised maksumäärad, mis ei ole madalamad ELi direktiivides sätestatud madalaimatest maksustamistasemetest.

Energiatoodete ja elektrienergia madalaimad maksustamistasemed on kehtestatud nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ. Mõnes ELi riigis võimaldab see siiski üleminekuperioode, mille jooksul nad peavad oma lõhet järk-järgult vähendama. Madalaimaid maksustamistasemeid on kirjeldatud eespool esitatud tabelis.

Peatamiskord

Kaupade vaba liikumise tõttu Euroopa ühtsel turul on ELi riikidel vaja kontrollimehhanismi, et tagada vallasvara maksustamine maksude ja tollimaksudega lõppsihtkohas.

Sellise kauba suhtes kohaldatakse tavaliselt peatamismenetlust, mis näitab, et kaupa võib lähetada ühest ELi riigist teise enne, kui sellelt on maksud sisse nõutud, tingimusel et tollimaks on lõpuks tasutud sihtkohas.

Ettevõtjad, kes transpordivad tooteid peatamiskorra alusel, peavad teavitama ELi riikide maksuhaldureid oma tarnete lõppsihtkohast, kasutades selleks haldus- või ärisaatedokumenti:

 • saatedokumendi eksemplarides esitatud teavet võib edastada ka elektrooniliselt.
 • sisetransiidi dokumente ja TIR- või ATA-konventsiooni dokumente võib kasutada ka aktsiisiga seotud saatedokumendina.
 • kaupade liikumisega seotud riskide katmiseks tuleb esitada tagatis.
 • aktsiisiga maksustatava kauba sagedase ja korrapärase liikumise korral peatamiskorra alusel võivad ELi liikmesriigid lubada tolliprotseduuride lõpetamist vähendada.

Aktsiis ELi liikmesriikides

Aktsiisimaksud on ELi tasandil ühtlustatud nõukogu direktiiviga 2008/118/EÜ (ELT L 9, 14.1.2009) ja mitmete direktiividega, mis käsitlevad konkreetsete toodete aktsiisi. Siiski võivad siiski kehtida mõned riigipõhised eeskirjad.

Konkreetse riigi kohta saab teavet maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi andmebaasist.

ELi aktsiisidirektiive ei kohaldata järgmistel territooriumidel:

 • Saksamaa: Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
 • Itaalia: Livigno, Campione d’Italia ja Lugano järve Itaalia veed
 • Hispaania: Ceuta ja Melilla
 • Kreeka: Athose mägi
 • Austria: Jungholz ja Mittelberg
 • Taani: Gröönimaa ja Fääri saared
 • Soome: Ahvenamaa

Aktsiisi erikorda kohaldatakse järgmistel territooriumidel:

 • Hispaania: Kanaari saared
 • Prantsusmaa: Korsika ja ülemeredepartemangud
 • Portugal: Assoorid ja Madeira

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Maltal

 

Madalmaad

 

Poola

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid