ELi ja Singapuri vabakaubandusleping

Lepinguga kaotatakse tollimaksud ja bürokraatia, millega Euroopa ettevõtted puutuvad kokku Singapuri eksportimisel. Sellega kõrvaldatakse ka muud kaubandustõkked ja parandatakse kauplemist selliste oluliste kaupadega nagu elektroonika, toiduained ja ravimid. Lepinguga avatakse ka Singapuri turg ELi teenuste ekspordile, näiteks transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris.

Lühiülevaade kokkuleppest

ELi ja Singapuri vabakaubandusleping jõustus 21. novembril 2019. Vt lepingu terviktekst ja lisad.

EL ja Singapur on allkirjastanud ka investeeringute kaitse lepingu (EUSIPA). See jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle vastavalt oma riiklikele menetlustele ratifitseerinud.

Milline on teie ettevõtte kasu?

ELSVKList saavad ettevõtjad märkimisväärset kasu, sealhulgas

 • ELi ettevõtjate parem turulepääs Singapuris ja vastupidi
 • vähem koormavad tehnilised eeskirjad
 • teatavate toodete dubleerivate katsete kõrvaldamine
 • kaubavahetust hõlbustavad tolliprotseduurid ja päritolureeglid
 • intellektuaalomandi õiguste kaitse, sealhulgas geograafilised tähised – spetsiaalsed piirkondlikud toiduained ja joogid, nagu Parma sink ja iiri viski
 • uued võimalused keskkonnateenuste ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas
 • kaubandustõkete ja keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse investeerimise takistuste kõrvaldamine

Kuidas toob kaubandusleping kasu ELi põllumajanduskogukondadele?

Enne kaubanduslepingut oli Singapuris kõigi põllumajanduslike toiduainete (v.a õlu) impordi suhtes tollimaksu null. Lepingu jõustumisel kaotas Singapur ka kõik ülejäänud õlle-, statu- ja samsutariifid.

Lepinguga tunnustatakse ja kaitstakse ELi või Singapuri territooriumilt pärit veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafilisi tähiseid.

Samuti on lepingu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete eesmärk kaitsta inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist. Sellised meetmed on seotud madalate/vabade kahjuri- või haiguspiirkondade tunnustamisega ning läbipaistvuse ja teabevahetuse tagamisega ning kaubandustõkete vältimisega.

 

Singapuril on väga vähe põllumajandusmaad, mistõttu ta rahuldab oma toiduvajadused impordiga.

Tema põllumajanduslik tootmine on väike ja piirdub järgmisega:

 • lilled
 • teatavad puuviljad (peamiselt durid ja rambutanid)
 • munad
 • köögivili
 • kodulinnud
 • sealiha

2019. aastal eksportis EL 27 Singapuri 1,9 miljardit eurot põllumajanduslikke toiduaineid, mis on rohkem kui kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi. Singapur on praegu ELi suuruselt viies põllumajanduslike toiduainete eksporditurg Aasias ja selle 18. eksporditurg kogu maailmas.

Kui suur on Singapuri turg? Kui palju teeb EL Singapuriga kaubavahetust?

Singapur, kus elab 5,6 miljonit inimest, on Aasia peamine kaubandus-, transpordi- ja finantskeskus. Omades ulatuslikku kaubanduslepingute võrgustikku rohkem kui 30 partneriga, kaupleb riik igal aastal ülejäänud maailmaga üle 550 miljardi euro.

ELi jaoks on Singapur maailma suuruselt 14. kaubavahetuse partner ja esimene Kagu-Aasia kaubanduspartner. Kuna Singapur on sügavalt teenustele orienteeritud majandus, on ta ka ELi suuruselt viies teenustekaubanduse partner kogu maailmas.

Enam kui 10 000 Euroopa äriühinguga, kes asutasid Singapuris oma bürood/piirkondlikud keskused, sai riigist väljaminevate otseinvesteeringute kuuesülemaailmne sihtkoht ning riik moodustab kaks kolmandikku ELi otseinvesteeringute mahust SEAs.

Tariifid

Singapuri eksportimiseks

Peaaegu kõik EList pärit kaubad võisid juba enne lepingu sõlmimist Singapuri tollimaksuvabalt siseneda. Alates lepingu jõustumisest on Singapur kohustatud kohaldama tollimaksuvaba juurdepääsu kõigile EList pärit kaupadele, sealhulgas kaupadele, mille suhtes kohaldati varem tariife (nt õlu ja statuut).

ELi importimiseks

21. novembri 2019. aasta seisuga siseneb ligikaudu 84 % Singapurist ELi suunduvast impordist tollimaksuvabalt.

Tollimaksude kohesest kaotamisest kasu saavad sektorid on näiteks:

 • elektroonikaseadmed
 • ravimid
 • enamik naftakeemiatooteid (teatavad naftakemikaalide tariifid kaotatakse järk-järgult alles kolme aasta pärast)
 • töödeldud põllumajandustooted (välja arvatud keemiliselt puhas fruktoos ja suhkrumais)

Peaaegu kõik ülejäänud tollimaksud, mida kohaldatakse ELi sisenevate Singapuri kaupade suhtes, kaotatakse järk-järgult enne 2024. aasta novembrit.

EL jätkab tollimaksude kohaldamist mõne toote suhtes isegi pärast järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise perioodi lõppu, sealhulgas mõnedele kalatoodetele (Tilapia, Skipjack) ja töödeldud põllumajandusele, samuti keemiliselt puhtale fruktoosile ja suhkrumaisile.

Tollimaksude kaotamine

Kaubanduslepingus kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekukategooriaid tariifide kaotamiseks viie aasta jooksul lepingu 2-A lisas.

 

Konkreetse toote tariifide kaotamise ajakava leiate Minu kaubandusassistentist.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida päritolureegleid?

Päritolureeglid on sätestatud ELSVKLi protokollis nr 1.

Kas minu toode on pärit EList või Singapurist?

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu alusel madalama või nullmääraga soodustariifi saamiseks peab teie toode pärinema EList või Singapurist. Toodet käsitatakse EList või Singapurist pärinevana, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis sätestatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt tolerants ja kumuleerimine).

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude lõngaks ketramist – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

On ette nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälbed või kumuleerimine.

Lubatud hälve

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingus lubab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kui nende netokaal või väärtus ei ületa

 • 10 % toote massist harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4–24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 10 % toote tehasehinnast muude tööstustoodete kui tekstiili ja rõivaste puhul

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud A lisa sissejuhatavate märkuste märkuses 6 ja B lisa sissejuhatavates märkustes.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.

Kumulatsioon

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingus on ette nähtud kolm päritolu kumuleerimise viisi. Pange tähele, et praegu kohaldatakse ainult esimest (kahepoolne kumuleerumine)

 • kahepoolne kumulatsioon – Singapurist pärit materjale võib käsitada EList pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis (ja vastupidi)
 • kumulatsioon ASEANi riigiga, kellel on ELiga soodusleping, mis võimaldab sellistest riikidest pärit materjale käsitada Singapurist või EList pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks.
  Palun pange tähele, et päritolureegleid käsitleva protokolli C lisas loetletud materjalid ei kuulu kumulatsiooni alla. Praegu sellist kumulatsiooni ei kohaldata.
 • kumulatsioon ASEANi riigiga, kellel ei ole ELiga sooduslepingut, mis võimaldab sellistest riikidest pärit materjale käsitada EList või Singapurist pärinevatena, kui neid kasutatakse päritolureeglite protokolli D lisas loetletud toodete valmistamiseks, praegu sellist
  kumulatsiooni ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele päritolureeglite protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks mittemuutmise reeglile.

Vedu läbi kolmanda riigi: mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Singapuri (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, pitserite või mis tahes dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Kahtluse korral võib toll nõuda, et deklarant esitaks tõendid nõuetele vastavuse kohta. Nõuetele vastavust võib tõendada mis tahes viisil, sealhulgas

 • lepingulised veodokumendid, näiteks veokirjad
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • mis tahes tõendid, mis on seotud kauba endaga

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem tasutud tollimaksude tagasimaksmine ei ole käesoleva kaubanduslepinguga lubatud.

Päritolu määramise kord

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureeglite protokolli B jaos. Neis selgitatakse näiteks, kuidas:

 • deklareerida toote päritolu
 • taotleda eelistusi
 • tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu

Kuidas taotleda soodustariifi?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Selle lepingu kohaselt võivad importijad taotleda soodustariifi eksportija esitatud päritoludeklaratsiooni alusel.

Päritoludeklaratsioon

Eksportija kinnitus ettevõtja kohta

Eksportijad saavad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Singapurist, esitades päritoludeklaratsiooni

 • ELis saab seda teha
  • heakskiidetud eksportija
  • mis tahes eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot
 • Singapuris võib selle teha eksportija, kes
  • on registreeritud Singapuri ametiasutustes
  • on saanud kordumatu üksuse numbri

 

Heakskiidetud eksportijad

Eksportiva riigitoll võib anda igale eksportijale, kes ekspordib kaubanduslepingu alusel tooteid, loa koostada toodete kohta päritoludeklaratsioone, olenemata nende väärtusest. Eksportija peab tollile esitama piisavad tagatised, et toodete päritolustaatust ja kõigi muude lepingu (edaspidi „protokoll“) nõuete täitmist on võimalik kontrollida. Kuritarvituste korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

Päritoludeklaratsiooni koostamiseks peate deklaratsiooni kirjutama, tembeldama või välja trükkima arvele, saatelehele või muule äridokumendile järgmise teksti:

„Käesoleva dokumendiga (tolli või pädeva valitsuse luba nr...) hõlmatud toodete eksportija kinnitab, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud päritolureegleid käsitleva protokolli E lisas.

Peate oma arvedeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Esitamine ja kehtivus

Päritoludeklaratsiooni võib erandkorras esitada pärast eksportimist (tagasiulatuv kinnitus), tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kaks aastat (ELi puhul) ja Singapuri puhul üks aasta pärast kauba sisenemist territooriumile.

Peate säilitama ja olema valmis esitama tõendavad dokumendid, mis tõendavad, et teie toode on päritolustaatusega (näiteks tarnija deklaratsioonid) ja vastab tolli nõudmisel muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.

Päritoludeklaratsioon kehtib 12 kuud alates eksportija poolt väljaandmise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. ELi ja Singapuri vabakaubandusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrolli taotlevad importiva riigi ametiasutused ja seda viivad läbi eksportiva riigi ametiasutused.
 • kontrollimine põhineb importivate ja eksportivate riikide tolliasutuste halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad kohalikud tolliasutused. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud
 • eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootele esitatavad nõuded 

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Kaubanduslepinguga kehtestatakse toodetele paremini ühilduvad tehnilised nõuded ja katsetamine ning vähendatakse tehnilisi tõkkeid, mis võivad muidu raskendada teie toodete müümist Singapuris. Näiteks

 • Volitatud ettevõtja
 • märgistamist ja märgistamist käsitlevaid eeskirju lihtsustatakse
 • vähendatakse toodete katsetamise kulukate ja aeganõudvate menetluste dubleerimist – näiteks tunnustab Singapur kehtivaid ELi standardeid ning autode ja autoosade katsetamist.
 • Singapuri eksportida soovivate ELi lihatootmisettevõtete sertifitseerimise süsteem on kehtestatud
Kuidas kaitseb kaubandusleping Euroopa standardeid, sealhulgas toiduohutusstandardeid?

Kaubandusleping ei mõjuta, muuda, alanda ega kõrvalda ELi standardeid üheski valdkonnas.

See tähendab, et Singapuri tooteid ja teenuseid saab ELis müüa ainult samadel tingimustel kui ELi tooteid ja teenuseid. Need peavad vastama kõigile ELi eeskirjadele ja määrustele, näiteks

 • tehnilised eeskirjad ja standardid
 • tarbijaohutuse nõuded
 • keskkonnanõuded
 • Looma- ja taimetervist ning hügieeni käsitlevad eeskirjad
 • toiduohutust käsitlevad eeskirjad
Elektroonikaseadmed

Standardid, tehnilised normid ja vastavushindamismenetlused põhinevad asjaomastel rahvusvahelistel standarditel.

Lepingu eesmärk on vältida dubleerivaid ja koormavaid vastavushindamismenetlusi tooteohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks

 • Elektri- ja elektroonikaseadmed
 • elektrilised kodumasinad
 • tarbeelektroonika

Singapur aktsepteerib tarnija vastavusdeklaratsiooni toodete puhul, mida peetakse väikeseks ohuks tarbijaohutusele, tervisele või keskkonnale.

Mootorsõidukid ja sõidukiosad

Lepingu kohaselt on Singapuris võimalik müüa EList uusi mootorsõidukeid ja autoosi ilma täiendava katsetamise või sertifitseerimiseta, tingimusel et need on sertifitseeritud vastavalt ELis tunnustatud rahvusvahelistele standarditele, eelkõige ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tüübikinnituseeskirjadele.

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud järgmises:

 • hoiduda uute reguleerivate meetmete kehtestamisest, mis erinevad rahvusvahelistest standarditest
 • lubada müüa uusi tehnoloogiaid sisaldavaid tooteid, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et sellised tehnoloogiad kujutavad endast märkimisväärset ohtu inimeste tervisele, ohutusele või keskkonnale;
Ravimid ja meditsiiniseadmed

EL ja Singapur on kokku leppinud järgmises:

 • kasutada farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete rahvusvahelisi standardeid, tavasid ja suuniseid
 • tagada, et ravimite nimekirja kandmine, hinnakujundus ja hüvitamine on õiglane, mõistlik ja mittediskrimineeriv

EL tunnistab Singapuri hea tootmistava standardeid ravimite toimeainete tootmisel samaväärseteks tema omadega, mis hõlbustab Singapuri ravimi toimeaine eksporti ELi.

Tervise- ja ohutusnõuded – SPSi

Toiduohutuse ning looma- ja taimetervise valdkonnas on nii ELil kui ka Singapuril ranged õigusaktid ja menetlused. Lepingu eesmärk on hõlbustada loomsete saaduste eksporti. Näiteks on EL ja Singapur nõustunud hindama üksteise lihatootmisettevõtete kontrolli- ja sertifitseerimissüsteeme, selle asemel et nõuda, et teine pool kontrolliks enne eksportimist igat tapamaja või toidutöötlemisettevõtet.

 

Erinormid ja -nõuded oma toote kohta leiate veebisaidilt Minu Kaubandusassistent.

Tehnilised kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord takistada rahvusvahelist kaubandust ja võivad seega olla teile kui eksportijale suureks koormaks.

 • kui arvate, et olete silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab teid eksportimast, võite meile öelda
 • teatage veebivormi abil, mis peatab teie ekspordi Singapuri, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Lepinguga tagatakse tõhusamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Tarneahela turvalisuse tugevdamiseks nähakse ette, et EL ja Singapur tunnustavad vastastikku selliseid kaubanduspartnerluse programme nagu ELi volitatud ettevõtjate programm.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Olenevalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki või mõningaid allpool loetletud elemente.

 • faktuurarve (määratlege selle vormi ja sisuga seotud erinõuded rubriigis Minu kaubandusassistent)
 • pakkimine list
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervishoiu- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjaliku teabe saamiseks dokumentide kohta, mida peate esitama oma toote tollivormistuseks, külastage veebilehte Minu Kaubandusassistent.

Menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifi taotlemiseks, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureeglid “.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Kaubandusleping sisaldab ka tänapäevaseid eeskirju intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks ja jõustamiseks.

Geograafilised tähised

Singapur on tugevdanud oma olemasolevat geograafiliste tähiste süsteemi, luues süsteemi geograafiliste tähiste registreerimiseks Singapuris, et kaitsta tooteid, millel on erilised omadused või millel on geograafilise päritolu tõttu teatav maine või muud omadused. ELi tootjad saavad taotleda oma geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris. ELi-välistel tootjatel on samuti võimalus taotleda geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris, kus tooted kuuluvad ettenähtud kategooriatesse. 139 ELi geograafilise tähisega veinide, kangete alkohoolsete jookide ja teatavate põllumajandustoodete puhul on kaitsetase võrdne ELis kehtivate geograafiliste tähistega. See tugevdatud kaitse tugevdab tarbijate tunnustust ELi autentsetele kvaliteetsetele toiduainetele, veinidele ja kangetele alkohoolsetele jookidele Singapuris, näiteks

 • Bordeaux’ veinid
 • Parma sink
 • Champagne
 • Baieri õlu

Patendid

Lepingu kohaselt kohustus Singapur pikendama patendikaitse kestust, et kompenseerida halduslikust turustamisprotsessist tingitud patendi kehtivusaja lühenemist.

Autoriõigus ja seotud õigused

Kaubanduslepinguga on ette nähtud 70-aastane autoriõiguse kaitse. Sellega nähakse ette ühekordne õiglane tasu üldsusele edastatavate või üldsusele edastatavate helisalvestiste tootjatele. See rakendatakse hiljemalt 2021. aasta novembris. Lepinguga viiakse Singapuri autoriõiguse seadused vastavusse riikidega, mis võimaldavad helisalvestiste tootjatel koguda ringhäälingutasusid ja avaliku esituse litsentsitasusid.

Kaubamärgid

EL ja Singapur kaitsevad tuntud kaubamärke Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni ühise soovituse alusel.

Katseandmete kaitsmine

Samuti nähakse lepinguga ette, et ravimi- ja agrokeemiatoodete turuleviimiseks haldusliku müügiloa saamiseks esitatud katseandmeid kaitstakse viie aasta jooksul, mida võib pikendada veel viie aasta võrra.

Tööstusdisainilahendused

Kaubanduslepinguga nähakse ette, et Singapur pikendab registreeritud disainilahenduste kaitse tingimusi kümne aastani.

Täitmise tagamine

Leping sisaldab üksikasjalikke sätteid tsiviilõiguslike täitemeetmete kohta. Seoses jõustamisega piiril saavad õiguste omajad taotleda, et Singapuri tolliasutused konfiskeeriksid võltsitud kaubamärgiga kaubad ja autoriõigusega kaitstud piraatkaubad.

2022. aasta novembriks saavad õiguste omajad taotleda, et Singapuri tolliasutused konfiskeeriksid ka võltsitud geograafilise tähisega kaubad ja piraatdisainitooted, kui neid imporditakse või eksporditakse.

Singapur ja EL on samuti kohustunud järgima menetlusi, mis võimaldavad ametiasutustel omal algatusel peatada võltsitud kaubamärgiga kaupade, autoriõigust rikkuvate kaupade ja võltsitud geograafilise tähisega kaupade vabastamine. Võltsitud geograafilise tähisega kaupade puhul täidab Singapur selle kohustuse 2022. aasta novembriks.

Kagu-Aasia intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi pakub VKEdele abiliini intellektuaalomandi otseseks toetamiseks.

Teenused

Kaubandusleping hõlmab suurt hulka teenuseid ja pakub teenuseosutajatele täiendavat turulepääsu.

Konkreetselt on EL ja Singapur kokku leppinud teatavate piirangute vähendamises või kaotamises

 • teenuseosutajate arv
 • teenustega seotud tehingute või varade väärtus
 • teenusetoimingute arv või teenuste väljundite arv
 • nende isikute arv, keda võib tööle võtta
 • lubatud konkreetne juriidilise isiku liik
 • välismaise osaluse/omakapitali piirmäärad

See kehtib paljude sektorite kohta, sealhulgas

 • telekommunikatsiooniteenused
 • finantsteenused
 • arvutiteenused ja nendega seotud teenused
 • transporditeenused
 • keskkonnateenused
 • teatavad äriteenused (nt arhitektuuri- ja inseneriteenused)
 • postiteenused

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud, et teatavate sektorite riigisiseste ja välismaiste teenuseosutajate suhtes kohaldatakse samu eeskirju ja eeskirju, et luua prognoositavus ja võrdsed tingimused. See kehtib näiteks

 • postiteenused – tagada, et turgu valitsevad turuosalised ei tegutseks konkurentsivastases tegevuses
 • telekommunikatsiooniteenused – peamised teenuseosutajad, näiteks võrguomanikud, peavad võimaldama teistele operaatoritele eraldatud juurdepääsu konkreetsetele võrguelementidele tingimustel, mis on mõistlikud ja läbipaistvad
 • rahvusvaheline meretransport – määratleda asjakohased kohustused ja tagada selgus selles, mida täpselt tehakse
 • arvutiteenused – kõik tulevased arvutiteenused, mis põhinevad nende funktsioonidel
 • siseriiklik reguleerimine – põhjalikud sätted litsentsimismenetluste ja kutsekvalifikatsioonide kohta, millega tagatakse, et kui investor taotleb litsentsi teenuse osutamiseks või teenuseväliseks osutamiseks, koheldakse neid õiglaselt ja kaitstakse meelevaldsete piirangute eest, tagades samas nende edasikaebamise õiguse

 

Teenused on ELi ja Singapuri majanduse selgroog. Singapur on Kagu-Aasias ELi teenuseosutajate jaoks oluline keskus ning tema arvele langeb üle poole kogu ELi ja ASEANi vahelisest kaubandusteenuste kaubandusest.

  EL Singapur
Kutseteenused
 • arhitektuuriteenused 
 • raamatupidamine
 • inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused
 • linnaplaneerimise ja maastikuarhitektuuri teenused
 • juhtimisalase nõustamise teenused
 • rahvusvahelised kaubandusarbitraaži teenused
 • õigusteenused
 • raamatupidamine
 • maksustamine
 • arhitektuuriteenused
 • integreeritud inseneriteadus
 • eraõiguslikud meditsiini- ja hambaraviteenused
 • veterinaarteenused
Arvutiteenused ja nendega seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused
Teadus- ja arendustegevus
 • loodusteadused ja interdistsiplinaarsed teadusteadused, v.a riiklikult rahastatavad teadus- ja arendusteenused
 • Sotsiaal- ja humanitaarteadused
 • loodusteadused
 • sotsiaalteadused, v.a õigusuuringud
Äriteenused
 • reklaam
 • turu-uuringud
 • juhtimisalase nõustamise teenused
 • tootmise alane nõustamine ja nõustamine
 • trükkimine ja kirjastamine
 • konventsiooni alusel osutatavad teenused
 • tõlkimine
 • projekteerimisteenused
 • reklaam 
 • turu-uuringud
 • juhtimisalase nõustamise teenused
 • autode tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused
 • tootmisega seotud teenused
 • turbealane konsultatsioon
 • häiresignaalide jälgimine
 • fotograafiateenused
 • Konventsiooni- ja näitusekorraldusteenused
 • tõlketeenused
Postiteenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Liht- ja kiirpostiteenused
Telekommunikatsiooniteenused Elektromagnetiliste signaalide edastamise ja vastuvõtmise teenused, v.a ringhääling

Teenused (v.a ringhääling), näiteks

 • vahenditel ja teenustel põhinevad teenused
 • mobiilsideteenused ja lisandväärtusega võrguteenused
Keskkonnateenused
 • reoveeteenused
 • tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriülene transport
 • välisõhu ja kliima kaitse ning pinnase ja vee puhastamine
 • müra ja vibratsiooni vähendamine
 • bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
 • jäätmete kogumise ja kõrvaldamise teenused, v.a prügilateenused
 • ohtlike jäätmete käitlemine
 • puhastamine ja sarnased teenused
 • heitgaaside puhastamise teenused
 • müra vähendamise teenused
 • Loodus- ja maastikukaitseteenused
Turismi ja reisimisega seotud teenused Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused 
 • hotelli- ja muud majutusteenused
 • toidu ja jookide serveerimise teenused, v.a toitlustusteenused valitsuse hallatavates söömiskohtades
 • reisibüroode ja giiditeenused
Transport

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • ladustamine ja ladustamine
 • konteinerijaam ja depoo
 • ekspedeerimis- ja tugiteenused meretranspordis


Maantee- ja raudteetransport – sellised tugiteenused nagu

 • kaubaveoagentuur
 • lasti käitlemine
 • säilitamine 

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • mereagentuuri teenused
 • rahvusvaheline pukseerimine
 • laevanduse maaklerlus
 • ekspedeerimine
 • laevade rentimine (koos meeskonnaga)

Maanteetransport – sellised tugiteenused nagu

 • üüriteenused
 • teatavad tugiteenused, nagu mootorsõidukite osade hooldus ja remont
Tootmine
 • toiduained ja joogid
 • rõivad
 • jalatsid
 • masinad
 • paberist tooted
 • Arvuti- ja elektrimasinad
 • toiduained ja joogid
 • rõivad
 • paberist tooted
 • kemikaalid
 • teatavad masinaseadmed
 • Arvuti- ja telekommunikatsiooniseadmed

E-kaubandus

Singapur ja EL tunnistavad teabe vaba liikumise tähtsust ning on kokku leppinud, et elektroonilise edastamise suhtes tollimakse ei kehtestata.

Mõlemad pooled on samuti ühel meelel selles, et

 • e-kaubandus ei tohiks kahjustada intellektuaalomandi õigusi
 • e-kaubanduse areng peab olema kooskõlas rahvusvaheliste andmekaitsestandarditega.

Riigihanked

Singapur ja EL on WTO riigihankelepingu liikmed.

Juba enne kaubanduslepingut olid neil juba avatud ja kaasaegsed riigihankesüsteemid ning nad kohaldasid oma riigihangete suhtes kõrgeid läbipaistvuse ja õiglase menetluse standardeid ning paljudel juhtudel suutsid ELi ettevõtjad juba konkureerida Singapuris teatud piirmäära ületavate riigihankelepingute pärast.

Kaubandusleping pakub ELi ettevõtjatele siiski veelgi rohkem võimalusi konkureerida Singapuris riigihankelepingute sõlmimisel.

Singapur on

 • leppis kokku pakkumismenetlust käsitlevates täiendavates eeskirjades
 • leppis kokku, et avalike hangete puhul alandatakse selliste asutuste nagu kommunaalteenuste nõukogu ja energiaturu ameti avatud hankemenetluste piirmäärad.
 • läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise kohustustega hõlmatud avaliku teenindamise lepingute liikide laiendamine – see on oluline, sest juurdepääs teabele on üks suuremaid takistusi, millega ELi väiksemad ettevõtjad välisturgudele juurdepääsul kokku puutuvad.

Euroopa Liit on

 • riigihankelepingute sõlmimiseks avatud üksuste loetellu on lisatud täiendavad keskvalitsuse ministeeriumid, ametid ja muud organid võrreldes WTO riigihankelepingu loetelus sisalduvate asutustega ning teatavates kommunaalteenuste sektorites tegutsevad üksused
 • sisaldas rohkem avatud hankemenetlusega hõlmatud avalike teenuste hankelepingute liike võrreldes WTOs kokkulepituga, näiteks
  • raudteeteenused
  • arvutiteenused
  • telekommunikatsiooniteenused
  • maastikuarhitektuuriteenused

Kaubandus ja kestlik areng

Kaubanduslepingus on sätestatud siduvad kohustused, et tagada keskkonna- ja töökaitse riigisisese taseme vastavus peamistele rahvusvahelistele normidele ja kokkulepetele.

Sellega keelatakse tavad, mille puhul töö- ja keskkonnaõigust alandatakse, et meelitada ligi kaubandust või investeeringuid, tunnustades samas ELi ja Singapuri õigust kehtestada oma keskkonna- ja töökaitse tase.

Kaubanduslepingu eesmärk on suurendada kaubanduse ja investeeringute panust säästvasse arengusse, sealhulgas

 • ettevõtja sotsiaalne vastutus
 • ökomärgise algatused
 • õiglane ja eetiline kaubandus
 • loodusvarade kaitse ja säästev majandamine, sealhulgas metsade säästva majandamise ning kalavarude kaitse ja majandamise kaudu

Tööstandardid

Vabakaubandusleping sisaldab kohustusi rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, mille lepinguosalised on ratifitseerinud, aga ka kohustust võtta vajalikke meetmeid, et ratifitseerida ILO põhiõiguste konventsioonid, millele nad ei ole veel alla kirjutanud, näiteks

 • ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ministrite 2006. aasta deklaratsioon täieliku ja tootliku tööhõive ja inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks
 • ILO deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl;
 • ILO põhikonventsioonid

Keskkond ja kliimamuutused

Leping sisaldab ELi ja Singapuri kohustusi rakendada tõhusalt mitmepoolseid keskkonnalepinguid, mille osalised EL ja/või Singapur on vastavalt

Kliimamuutusi käsitlevad erisätted rõhutavad veelgi ELi ja Singapuri jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel.

Vabakaubanduslepinguga nähakse ette ka pooltevaheline koostöö, sealhulgas ökomärgise ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas, kliimasõbralike kaupade ja teenuste, näiteks säästva taastuvenergia kaupadega kauplemise takistuste kõrvaldamine; fossiilkütuste toetuste järkjärguline vähendamine ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse tavade edendamine.

Investeeringud

ELi-Singapuri investeeringute kaitse leping (EUSIPA) jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle oma siseriiklike menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Kui see jõustub, parandab see veelgi investeerimiskliimat ja pakub investoritele suuremat kindlustunnet.

Lepinguga tagatakse, et Euroopa ja Singapuri investoreid koheldakse võrdselt ja õiglaselt ning neid ei kohelda diskrimineerivalt, näiteks

 • sundvõõrandamine või sundvõõrandamine ilma nõuetekohase hüvitiseta
 • diskrimineerimine
 • tegevusloa kehtetuks tunnistamine
 • vastuvõtva riigi kuritarvitused, näiteks nõuetekohase menetluse puudumine või suutmatus teha rahvusvahelisi kapitaliülekandeid

Investeeringute kaitse leping annab investoritele võimaluse kasutada kaasaegset ja reformitud investeerimisvaidluste lahendamise mehhanismi – investeerimiskohtu süsteemi.

Uue investeerimiskohtu süsteemi nurgakivid on

 • alaline esimese astme investeerimiskohus
 • apellatsioonikohus apellatsioonimenetluses

Süsteem põhineb menetluste läbipaistvuse põhimõtetel ja süsteemi kuritarvitamise vastastel sätetel. Näiteks investeeringute kaitse leping sisaldab eeskirju, et vältida petturlikke või manipuleerivaid nõudeid, näiteks ettevõtte ümberkorraldamist nõude esitamise eesmärgil.

Investeerimiskohtu süsteem tagab, et investeeringute kaitse lepingut tõlgendatakse õiguslikult korrektsel ja prognoositaval viisil.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Norra Kaubandus- ja Tööstusministeerium

100 High Street, #09–01, The Treasury, Singapur 179434

Tel: + 65 6225 9911

Veebisait: www.mti.gov.sg

Ettevõte Singapur (ESG)

230 Victoria tänav, 10. tase Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel: + 65 6898 1800

Veebisait: www.enterprisesg.gov.sg

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisrühma Frankfurdi büroo

Singapuri keskus, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt Maini ääres, Saksamaa

Tel: + 49 699207350

ESG Londoni büroo

Singapuri keskus, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Ühendkuningriik

Tel: + 44 2074842730

Euroopa Liidu delegatsioon Singapuris

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel: + 65 6336 7919

Veebisait: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Täiendavad lingid:

Lisateavet ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Ülevaate saamiseks võite tutvuda ka teabelehega siin.

Selle lingi kaudu saate otsida ka muud teavet ELi-Singapuri kaubandussuhete kohta.

Euroopa välisteenistus annab üksikasjalikku teavet ka ELi ja Singapuri suhete kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid