Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

ELi-Singapuri vabakaubandusleping

Lepinguga kaotatakse tollimaksud ja bürokraatia, millega Euroopa ettevõtted Singapuri eksportimisel kokku puutuvad. Sellega kõrvaldatakse ka muud kaubandustõkked ja parandatakse peamiste kaupadega, nagu elektroonika, toiduained ja ravimid, kauplemist. Lepinguga avatakse ka Singapuri turg ELi teenuste ekspordile, näiteks transpordi ja telekommunikatsiooni valdkonnas.

Lühiülevaade kokkuleppest

ELi-Singapuri vabakaubandusleping (EUSFTA) jõustus 21. novembril 2019. Vt lepingu terviktekst ja lisad.

EL ja Singapur on samuti allkirjastanud investeeringute kaitse lepingu (EUSIPA). See jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle vastavalt oma siseriiklikele menetlustele ratifitseerinud.

Millist kasu saab teie ettevõte?

ELSFTA toob ettevõtetele märkimisväärset kasu, sealhulgas:

 • ELi ettevõtjate parem turulepääs Singapuris ja vastupidi
 • vähem koormavad tehnilised eeskirjad
 • teatavate toodete dubleerivate katsete kaotamine
 • tolliprotseduurid ja päritolureeglid, mis hõlbustavad kaubandust
 • intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste kaitse – piirkondlikud eritoidud ja -joogid, nagu Parma sink ja Iiri viski
 • uued võimalused keskkonnateenuste ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas
 • tõkete kõrvaldamine keskkonnasäästlike tehnoloogiatega kauplemiselt ja nendesse investeerimiselt

Kuidas toob kaubandusleping kasu ELi põllumajanduskogukondadele?

Enne kaubanduslepingu sõlmimist kehtis Singapuri suhtes nullmääraga tollimaks kõikide põllumajanduslike toiduainete impordi suhtes, välja arvatud õlu. Lepingu jõustumisel kaotas Singapur ka kõik allesjäänud tollimaksud õllele, stoutile ja samsule.

Lepinguga tunnustatakse ja kaitstakse ELi või Singapuri territooriumilt pärit veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafilisi tähiseid.

Samuti on lepingu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevas osas ette nähtud meetmete eesmärk kaitsta inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist. Sellised meetmed on seotud madalate/vabade kahjuri- või haiguspiirkondade tunnustamisega ning tagavad läbipaistvuse ja teabevahetuse ning kaubandustõkete vältimise.

 

Singapuril on väga vähe põllumajandusmaad, seega rahuldab ta oma toiduvajaduse impordiga.

Põllumajanduslik tootmine on väikesemahuline ja piirdub

 • õied
 • teatavad puuviljad (peamiselt durianid ja rambutaanid)
 • munad
 • köögiviljad
 • kodulinnud
 • sealiha

2019. aastal eksportis EL 27 Singapuri põllumajanduslikke toiduaineid 1,9 miljardi euro väärtuses, mis on enam kui kaks korda 10 aastat varem. Praegu on Singapur ELi suuruselt 5. põllumajanduslike toiduainete eksporditurg Aasias ja selle 18. eksporditurg kogu maailmas.

Kui suur on Singapuri turg? Kui suur on ELi kaubandus Singapuriga?

Singapur, kus elab 5,6 miljonit inimest, on Aasia peamine kaubandus-, transpordi- ja finantskeskus. Omades ulatuslikku kaubanduslepingute võrgustikku rohkem kui 30 partneriga, kaupleb riik ülejäänud maailmaga igal aastal rohkem kui 550 miljardi euroga.

ELi jaoks on Singapur maailma suuruselt 14. kaubavahetuspartner ja esimene Kagu-Aasia kaubanduspartner. Sügavalt teenustele orienteeritud majandusega Singapur on ka ELi suuruselt 5. teenuskaubanduse partner maailmas.

Rohkem kui 10 000 Euroopa äriühinguga, kes rajasid Singapuris oma bürood/piirkondlikud keskused, sai riigist ELi 6. globaalne väljaminevate otseinvesteeringutesihtkoht ning tema arvele langeb kaks kolmandikku ELi otseinvesteeringutest Kagu-Aasiasse.

Tariifid

Ekspordiks Singapuri

Enne lepingu sõlmimist võisid peaaegu kõik EList pärit kaubad Singapuri siseneda juba tollimaksuvabalt. Alates lepingu jõustumisest on Singapur kohustatud kohaldama tollimaksuvaba juurdepääsu kõikide EList pärit kaupade suhtes, sealhulgas nende kaupade suhtes, mille suhtes varem kohaldati tariife (nt õlu ja stout).

Impordiks ELi

21. novembri 2019. aasta seisuga on ligikaudu 84 % Singapurist ELi suunduvast impordist tollimaksuvaba.

Tollimaksude viivitamatust kaotamisest saavad kasu näiteks järgmised sektorid:

 • elektroonika
 • ravimid
 • enamik naftakeemiatooteid (teatavad naftakeemiatoodete tariifid kaotatakse järk-järgult alles 3 aasta pärast)
 • töödeldud põllumajandustooted (välja arvatud keemiliselt puhas fruktoos ja suhkrumais)

Peaaegu kõik ELi sisenevate Singapuri kaupade suhtes kohaldatavad allesjäänud tollimaksud kaotatakse järk-järgult enne 2024. aasta novembrit.

EL jätkab mõne toote, sealhulgas mõne kalatoote (Tilapia, Skipjack) ja töödeldud põllumajanduse, samuti keemiliselt puhta fruktoosi ja suhkrumaisi suhtes tollimaksude kohaldamist isegi pärast järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise perioodi lõppu.

Tariifide kaotamine

Kaubanduslepingu 2-A lisas kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekukategooriaid tariifide kaotamiseks 5 aasta jooksul.

 

Konkreetse toote tariifide kaotamise ajakava leiate minu kaubandusassistendilt.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELSFTA protokollis nr 1.

Kas minu toode on pärit EList või Singapurist?

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu kohase madalama soodustariifi või nulltariifi saamiseks peab teie toode pärinema EList või Singapurist. Toodet käsitatakse EList või Singapurist pärinevana, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (nt ebapiisav töö või töötlemine, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil täita tootepõhiseid eeskirju (nt tolerants ja kumulatsioon).

 

Näited peamistest tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – toote kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Täiendav paindlikkus on ette nähtud selleks, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälbed või kumulatsioon.

Sallivus

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu lubatud hälve võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt toote erieeskirjaga keelatud, kui nende netokaal või väärtus ei ületa:

 • 10 % toote massist harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4-24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 10 % toote tehasehinnast muude tööstustoodete kui tekstiil- ja rõivatoodete puhul

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud B lisa loendi sissejuhatavate märkuste A lisa märkuses 6 ja märkuses 7.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimumväärtuse ületamiseks.

Kumuleerumine

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingus on sätestatud kolm päritolu kumuleerimise viisi. Pange siiski tähele, et praegu kohaldatakse ainult esimest (kahepoolne kumulatsioon)

 • kahepoolne kumulatsioon – Singapurist pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis (ja vastupidi)
 • Kumulatsioon ASEANi riigiga, kellel on ELiga soodusleping, mis võimaldab sellistest riikidest pärit materjale käsitada Singapurist või EList pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Palun pange tähele, et
  päritolureeglite protokolli C lisas loetletud materjalid on kõnealusest kumulatsioonist välja jäetud. Praegu seda kumulatsiooni ei kohaldata.
 • Kumulatsiooni ASEANi riigiga, kellel ei ole ELiga sooduslepingut, mis võimaldab sellistest riikidest pärit materjale käsitada EList või Singapurist pärit materjalidena, kui neid kasutatakse päritolureeglite protokolli D lisas loetletud toodete valmistamiseks, praegu ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele päritolureeglite protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks mittemuutmise reeglile.

Transport läbi kolmanda riigi:Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Singapuri (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Kahtluse korral võib toll nõuda deklarandilt nõuete täitmise tõendamist. Nõuete täitmist võib tõendada mis tahes vahenditega, sealhulgas:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks konossemendid
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kauba endaga seotud tõendid

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine ei ole käesoleva kaubanduslepingu alusel lubatud.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureeglite protokolli B jaos. Nendes selgitatakse näiteks, kuidas:

 • deklareerida toote päritolu
 • soodustuste taotlemiseks
 • tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu

Kuidas taotleda soodustariifi kohaldamist?

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Selle lepingu kohaselt võivad importijad taotleda soodustariifi, mis põhineb eksportija esitatud päritoludeklaratsioonil.

Päritoludeklaratsioon

Eksportija deklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või Singapurist, esitades päritoludeklaratsiooni

 • ELis saab seda teha
  • heakskiidetud eksportija
  • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot
 • Singapuris võib seda teha eksportija,
  • on registreeritud Singapuri ametiasutustes
  • on saanud kordumatu üksuse numbri

 

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale kaubanduslepingu alusel tooteid eksportivale eksportijale loa koostada toodete päritoludeklaratsioone olenemata nende väärtusest. Eksportija peab esitama tollile piisavad tagatised selle kohta, et toodete päritolustaatust ja kõigi muude lepingu (protokolli) nõuete täitmist on võimalik kontrollida. Mis tahes kuritarvituse korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

Päritoludeklaratsiooni tegemiseks peate te trükkima, tembeldama või trükkima deklaratsiooni arvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile järgmise teksti:

„Käesoleva dokumendiga (tolli või pädeva valitsuse loa nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud päritolureeglite protokolli E lisas.

Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse kõigi deklaratsioonide eest, mille alusel Teid identifitseeritakse.

Esitamine ja kehtivus

Päritoludeklaratsiooni võib erandkorras esitada pärast eksportimist („tagasiulatuv kinnitus“), tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kahe aasta jooksul ELi puhul ja ühe aasta jooksul Singapuri puhul pärast kauba sisenemist territooriumile.

Te peaksite säilitama ja olema valmis esitama tõendavaid dokumente, mis tõendavad, et teie toode on päritolustaatusega (näiteks tarnija deklaratsioonid) ja vastab muudele päritolureeglite protokolli nõuetele, kui tolliasutused seda nõuavad.

Päritoludeklaratsioon kehtib 12 kuud alates kuupäevast, mil eksportija selle välja andis.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. ELi-Singapuri vabakaubandusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimist nõuavad importiva riigi ametiasutused ja selle viivad läbi ekspordiriigi ametiasutused.
 • kontrollimine põhineb impordi- ja ekspordiriikide tolliasutuste halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad kohalikud tolliasutused. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud
 • eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Kaubanduslepinguga kehtestatakse paremini ühilduvad tehnilised nõuded ja toodete katsetamine ning vähendatakse tehnilisi tõkkeid, mis muidu muudaksid toodete müügi Singapuris raskeks. Näiteks

 • Volitatud ettevõtja
 • Märgistamis- ja märgistamiseeskirju lihtsustatakse
 • vähendatakse toodete katsetamise kulukate ja aeganõudvate menetluste dubleerimist – näiteks Singapur tunnustab praegusi ELi standardeid ning autode ja autoosade katsetamist
 • luuakse süsteem Singapuri eksportida soovivate ELi lihatootmisettevõtete sertifitseerimiseks
Kuidas kaitseb kaubandusleping Euroopa standardeid, sealhulgas toiduohutusstandardeid?

Kaubandusleping ei mõjuta, muuda, vähenda ega kaota ELi standardeid üheski valdkonnas.

See tähendab, et Singapuri tooteid ja teenuseid võib ELis müüa ainult samadel tingimustel kui ELi tooteid ja teenuseid. Need peavad vastama kõigile ELi õigusnormidele, näiteks

 • tehnilised eeskirjad ja standardid
 • tarbijaohutuse nõuded
 • keskkonnanõuded
 • Looma- ja taimetervise ning hügieeni eeskirjad
 • toiduohutust käsitlevad eeskirjad
Elektroonika

Standardid, tehnilised normid ja vastavushindamismenetlused põhinevad asjakohastel rahvusvahelistel standarditel.

Kokkuleppe eesmärk on vältida toodete ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvusega seotud dubleerivaid ja koormavaid vastavuskatsemenetlusi

 • Elektri- ja elektroonikaseadmed
 • elektrilised kodumasinad
 • olmeelektroonika

Singapur aktsepteerib tarnija vastavusdeklaratsiooni madala ohutasemega toodete kohta tarbijaohutusele, tervisele või keskkonnale.

Mootorsõidukid ja nende osad

Kokkuleppe kohaselt on võimalik Singapuris müüa uusi mootorsõidukeid ja autoosi EList ilma täiendava katsetamise või sertifitseerimiseta, tingimusel et need on sertifitseeritud kooskõlas ELis tunnustatud rahvusvaheliste standarditega, eelkõige ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tüübikinnituseeskirjadega.

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud, et

 • rahvusvahelistest standarditest erinevate uute reguleerivate meetmete kehtestamisest hoidumine
 • lubada uusi tehnoloogiaid sisaldavate toodete müüki, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et sellised tehnoloogiad kujutavad endast märkimisväärset ohtu inimeste tervisele, ohutusele või keskkonnale;
Farmaatsiatooted ja meditsiiniseadmed

EL ja Singapur on kokku leppinud, et

 • rahvusvaheliste standardite, tavade ja suuniste kasutamine farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete puhul
 • tagada, et ravimite nimekirja kandmine, hinnakujundus ja hüvitamine on õiglane, mõistlik ja mittediskrimineeriv;

EL tunnustab Singapuri hea tootmistava standardeid ravimite toimeainete tootmisel võrdväärsena enda omadega, mis hõlbustab Singapuri ravimite toimeainete eksporti ELi.

Tervise- ja ohutusnõuded – Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Toiduohutuse ning looma- ja taimetervise valdkonnas on nii ELis kui ka Singapuris kehtestatud ranged õigusaktid ja menetlused. Lepingu eesmärk on hõlbustada loomsete saaduste eksporti. Näiteks on EL ja Singapur nõustunud hindama üksteise lihatootmisettevõtete kontrolli- ja sertifitseerimissüsteeme, selle asemel et nõuda, et teine lepinguosaline kontrolliks enne eksportimist iga üksikut tapamaja või toidutöötlemisettevõtet.

 

Omatootega seotud konkreetsed eeskirjad ja nõuded leiate minu kaubandusassistendilt.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja võivad seega olla märkimisväärseks koormaks teie kui eksportija jaoks.

 • kui arvate, et teie ees seisab kaubandustõke, mis aeglustab teie äritegevust või takistab teil eksportimast, võite sellest meile teada anda.
 • teatage veebipõhise vormi abil, mis peatab Teie ekspordi Singapuri, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid.

Võtkemeiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse tõhusamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Selleks et tugevdada tarneahela turvalisust, nähakse selles ette, et EL ja Singapur hakkavad vastastikku tunnustama kaubanduspartnerluse programme, näiteks ELi volitatud ettevõtjate programmi.

Dokumendid

Astmelistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki allpool esitatud elemente või osa neist.

 • Faktuurarve (määrake konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule minu kaubandusassistendil)
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervise- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Täpsemat teavet dokumentide kohta, mida peate oma toote tollivormistuseks esitama, leiate minu kaubandusassistendilt.

Menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariifi kohaldamist, ja eeskirjad, mis käsitlevad päritolu kontrollimist tolliasutuste poolt, on esitatud eespool jaotises „Päritolureeglid“.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta saab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Kaubandusleping sisaldab ka kaasaegseid eeskirju intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks ja jõustamiseks.

Geograafilised tähised

Singapur on tugevdanud oma olemasolevat geograafiliste tähiste korda, luues süsteemi geograafiliste tähiste registreerimiseks Singapuris, et kaitsta tooteid, millel on geograafilise päritolu tõttu erilised omadused või maine või muud omadused. ELi tootjad saavad taotleda oma geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris. Kolmandate riikide tootjatel on samuti võimalik taotleda geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris, kus tooted kuuluvad ettenähtud kategooriatesse. 139 ELi geograafilise tähisega veinidele, kangetele alkohoolsetele jookidele ja teatavatele põllumajandustoodetele on tagatud samasugune kaitse nagu ELis. Tõhustatud kaitse tugevdab tarbijate tunnustust autentsetele kvaliteetsetele ELi toiduainetele, veinidele ja kangetele alkohoolsetele jookidele Singapuris, näiteks:

 • Bordeaux’ veinid
 • Parma sink
 • Champagne
 • Baieri õlu

Patendid

Lepingu kohaselt kohustus Singapur pikendama patendikaitse kestust, et kompenseerida patendi kehtivusaja lühenemist, mis tuleneb halduslikust turustamistegevusest.

Autoriõigus ja seotud õigused

Kaubanduslepinguga on autoriõiguse kaitse ette nähtud 70 aastaks. Sellega nähakse ette ühtne õiglane tasu üldsusele edastatavate või osutatavate helisalvestiste tootjatele. See viiakse ellu hiljemalt 2021. aasta novembris. Lepinguga viiakse Singapuri autoriõigused kooskõlla riikidega, kes lubavad helisalvestiste tootjatel koguda ringhäälingu- ja esitustasusid.

Kaubamärgid

EL ja Singapur kaitsevad tuntud kaubamärke Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni ühissoovituse alusel.

Katseandmete kaitse

Kokkuleppega nähakse samuti ette, et farmaatsia- ja agrokeemiatoodete turuleviimiseks haldusliku turustamisloa saamiseks esitatud katseandmeid kaitstakse 5 aasta jooksul, mida võib pikendada veel 5 aasta võrra.

Tööstusdisainilahendused

Kaubanduslepinguga nähakse ette, et Singapur suurendab registreeritud disainilahenduste kaitse tähtaega 10 aastani.

Jõustamine

Leping sisaldab üksikasjalikke sätteid tsiviilõiguslike täitemeetmete kohta. Seoses piiril jõustamisega saavad õiguste omajad taotleda, et Singapuri tolliasutused arestiksid võltsitud kaubamärgiga kaupu ja autoriõigust rikkuvaid kaupu.

Õiguste omajad saavad 2022. aasta novembriks taotleda, et Singapuri tolliasutused arestiksid ka võltsitud geograafilise tähisega ja disainilahenduse piraatkaubad, kui neid imporditakse või eksporditakse.

Singapur ja EL on samuti võtnud kohustuse järgida menetlusi, mis võimaldavad ametiasutustel peatada omal algatusel võltsitud kaubamärgiga kaupade, autoriõigust rikkuvate kaupade ja geograafilise tähisega võltsitud kaupade vabasse ringlusse laskmise. Võltsitud geograafilise tähisega kaupade puhul täidab Singapur selle kohustuse 2022. aasta novembriks.

Kagu-Aasia intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi pakub VKEdele abiliini intellektuaalomandi otseseks toetamiseks.

Teenused

Kaubandusleping hõlmab suurt hulka teenuseid ja annab teenuseosutajatele täiendava turulepääsu.

Täpsemalt on EL ja Singapur leppinud kokku teatavate piirangute vähendamises või kaotamises seoses järgmisega:

 • teenuseosutajate arv
 • teenustehingute või varade väärtus
 • teenuste osutamisega seotud toimingute arv või teenuste väljundite hulk;
 • töötajate arv, keda võib tööle võtta
 • lubatud juriidilise isiku konkreetne liik
 • välisosaluse/omakapitali piirmäärad

See kehtib paljude sektorite kohta, sealhulgas:

 • telekommunikatsiooniteenused
 • finantsteenused
 • arvutiteenused ja nendega seotud teenused
 • transporditeenused
 • keskkonnateenused
 • teatavad äriteenused (nt arhitektuuri- ja inseneriteenused)
 • postiteenused

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud, et teatavate sektorite riigisiseste ja välismaiste teenuseosutajate suhtes kohaldatakse samu eeskirju ja eeskirju, et luua prognoositavus ja võrdsed tingimused. See kehtib näiteks

 • postiteenused – tagada, et turgu valitsevad turuosalised ei osale konkurentsivastases tegevuses
 • telekommunikatsiooniteenused – peamised teenuseosutajad, näiteks võrguomanikud, peavad tagama teistele operaatoritele eraldi juurdepääsu konkreetsetele võrguelementidele mõistlikel ja läbipaistvatel tingimustel.
 • rahvusvaheline meretransport – määratleda asjakohased kohustused ja tagada selgus selle kohta, mida täpselt tehakse
 • arvutiteenused – hõlmavad kõiki nende funktsioonidel põhinevaid tulevasi arvutiteenuseid
 • siseriiklikud õigusnormid – ulatuslikud litsentsimismenetlusi ja kutsekvalifikatsioone käsitlevad sätted, millega tagatakse, et kui investor taotleb luba teenuse osutamiseks või osutamata jätmiseks, koheldakse teda õiglaselt ja ta on kaitstud meelevaldsete piirangute eest, samas kui tema õigus otsus edasi kaevata on tagatud

 

Teenused on ELi ja Singapuri majanduse selgroog. Singapur on ELi teenuseosutajate jaoks Kagu-Aasias oluline keskus ning tema arvele langeb üle poole kogu ELi ja ASEANi vahelisest kaubandusteenuste kaubandusest.

  EL Singapuri
Kutseteenused
 • arhitektiteenused
 • raamatupidamisarvestus
 • inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused
 • linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused
 • juhtimiskonsultatsiooniteenused
 • rahvusvahelised kommertsarbitraažiteenused
 • õigusteenused
 • raamatupidamisarvestus
 • maksustamine
 • arhitektiteenused
 • integreeritud inseneriteadus
 • ravi- ja hambaraviteenused
 • veterinaariateenused
Arvutiteenused ja nendega seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused
Uurimis- ja arendustegevus
 • loodusteadused ja interdistsiplinaarsed teadusharud, v.a riiklikult rahastatavad teadus- ja arendustegevuse teenused
 • Sotsiaal- ja humanitaarteadused
 • loodusteadused
 • sotsiaalteadused, v.a õigusalased uuringud
Äriteenused
 • reklaam
 • turu-uuringud
 • juhtimiskonsultatsiooniteenused
 • tootmisega seotud nõustamine ja konsultatsioonid
 • trükkimine ja kirjastamine
 • konverentsiteenused
 • tõlge
 • projekteerimisteenused
 • reklaam
 • turu-uuringud
 • juhtimiskonsultatsiooniteenused
 • autode tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused
 • tootmisega seotud teenused
 • julgeolekualane konsultatsioon
 • häireseire
 • fototeenused
 • Konverentsi- ja näituste korraldamise teenused
 • tõlketeenused
Postiteenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Põhi- ja kiirkirjateenused
Telekommunikatsiooniteenused Elektromagnetiliste signaalide edastamist ja vastuvõtmist sisaldavad teenused, v.a ringhääling

Teenused (v.a ringhääling), näiteks

 • rajatistel ja teenustel põhinevad teenused
 • mobiilsideteenused ja lisandväärtusega võrguteenused
Keskkonnateenused
 • reoveeteenused
 • tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriülene transport
 • välisõhu ja kliimakaitse ning pinnase ja vee puhastamine
 • müra ja vibratsiooni vähendamine
 • bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
 • jäätmekäitlusteenused, v.a prügilateenused
 • ohtlike jäätmete käitlemine
 • kanalisatsiooni- jms teenused
 • heitgaaside puhastusteenused
 • müra vähendamise teenused
 • loodus- ja maastikukaitseteenused
Turismi ja reisimisega seotud teenused Reisibüroode ja reiside korraldamise teenused
 • Hotelli- ja muud majutusteenused
 • toidu ja joogi serveerimise teenused, v.a toidu serveerimise teenused valitsuse toidukäitlemisrajatistes
 • reisibürood ja giiditeenused
Transport

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • ladustamine ja ladustamine
 • konteinerijaam ja depoo
 • meretranspordi ekspedeerimis- ja tugiteenused


Maantee- ja raudteetransport – tugiteenused nagu

 • kaubaveoagentuur
 • lastikäitlus
 • säilitamine

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • mereagentuuri teenused
 • rahvusvaheline pukseerimine
 • laevanduse maaklerlus
 • ekspedeerimine
 • laevade rentimine (koos meeskonnaga)

Maanteetransport – tugiteenused:

 • rentimisteenused
 • teatavad tugiteenused, nagu mootorsõidukite osade hooldus ja remont
Tootmine
 • toit ja joogid
 • rõivad
 • jalatsid
 • masinad
 • pabertooted
 • Arvuti- ja elektrimasinad
 • toit ja joogid
 • rõivad
 • pabertooted
 • kemikaalid
 • teatavad masinad
 • Arvuti- ja telekommunikatsiooniseadmed

E-kaubandus

Singapur ja EL tunnistavad teabe vaba liikumise tähtsust ning on kokku leppinud, et elektroonilisele edastamisele ei kehtestata tollimakse.

Mõlemad pooled lepivad samuti kokku, et

 • e-kaubandus ei tohiks kahjustada intellektuaalomandi õigusi
 • e-kaubanduse areng peab olema kooskõlas rahvusvaheliste andmekaitsestandarditega.

Riigihanked

Singapur ja EL on WTO riigihankelepingu osalised.

Juba enne kaubanduslepingu sõlmimist olid neil avatud ja kaasaegsed riigihangete süsteemid ning nad kohaldasid oma riigihangete suhtes kõrgeid läbipaistvuse ja õiglase menetluse standardeid ning paljudel juhtudel olid ELi ettevõtjad juba võimelised konkureerima Singapuris riigihangete pärast, mis ületasid teatava künnise.

Siiski pakub kaubandusleping ELi ettevõtjatele veelgi rohkem võimalusi konkureerida Singapuris riigihankelepingute sõlmimisel.

Singapur on

 • leppisid kokku pakkumismenetluste täiendavates põhimõtetes;
 • nõustusid alandama avatud hankemenetluste künniseid sellistele asutustele nagu kommunaalteenuste amet ja energiaturu amet.
 • laiendada läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise kohustustega hõlmatud avaliku teenindamise lepingute liike – see on oluline, sest juurdepääs teabele on üks suuremaid takistusi, millega ELi väiksemad ettevõtjad välisturgudele pääsemisel kokku puutuvad.

ELil on

 • lisada riigihankelepingute sõlmimiseks avatud üksuste loetellu täiendavad keskvalitsuse tasandi ministeeriumid, asutused ja muud asutused – võrreldes WTO riigihankelepingu nimekirja kantud asutustega – ning teatavates kommunaalsektorites tegutsevad üksused
 • hõlmas rohkem avatud pakkumismenetlusega hõlmatud teenuste riigihankelepingute liike võrreldes WTOs kokkulepituga, näiteks:
  • raudteeteenused
  • arvutiteenused
  • telekommunikatsiooniteenused
  • maastikuarhitektiteenused

Kaubandus ja jätkusuutlik areng

Kaubanduslepingus on sätestatud siduvad kohustused tagamaks, et riigisisene keskkonna- ja töökaitse tase on kooskõlas peamiste rahvusvaheliste standardite ja lepingutega.

Sellega keelatakse võidujooks põhja suunas, kus töö- ja keskkonnaalaseid õigusakte alandatakse, et meelitada ligi kaubandust või investeeringuid, tunnustades samal ajal ELi ja Singapuri õigust kehtestada oma keskkonna- ja töökaitse tase.

Kaubanduslepingu eesmärk on suurendada kaubanduse ja investeeringute panust säästvasse arengusse, sealhulgas

 • ettevõtete sotsiaalne vastutus
 • ökomärgise algatused
 • õiglane ja eetiline kaubandus
 • loodusvarade kaitse ja säästev majandamine, sealhulgas säästva metsamajandamise ning kalavarude kaitse ja majandamise kaudu

Tööstandardid

Vabakaubandusleping sisaldab kohustust rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, mille lepinguosalised on ratifitseerinud, kuid ka kohustust võtta vajalikke meetmeid, et ratifitseerida ILO põhiõiguste konventsioonid, millele nad ei ole veel alla kirjutanud, näiteks:

 • ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu 2006. aasta ministrite deklaratsiooni „Täieliku ja tootliku tööhõive ja inimväärse töö tagamine kõigi jaoks“
 • ILO deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl
 • ILO põhikonventsioonid

Keskkond ja kliimamuutus

Leping sisaldab ELi ja Singapuri kohustusi seoses selliste mitmepoolsete keskkonnalepingute tõhusa rakendamisega, mille osalised on vastavalt EL ja/või Singapur, näiteks:

Kliimamuutusi käsitlevad erisätted rõhutavad veelgi ELi ja Singapuri jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel.

Vabakaubanduslepinguga nähakse ette ka pooltevaheline koostöö, sealhulgas ökomärgise ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas, kliimasõbralike kaupade ja teenuste, nagu säästvad taastuvenergiatooted, kaubandustõkete kõrvaldamine; fossiilkütuste toetuste järkjärguline vähendamine ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamine.

Investeerimine

ELi-Singapuri investeeringute kaitse leping (EUSIPA) jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle oma riiklike menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Kui see on jõustunud, parandab see veelgi investeerimiskliimat ja pakub investoritele suuremat kindlust.

Lepinguga tagatakse, et Euroopa ja Singapuri investoreid koheldakse võrdselt ja õiglaselt ning neid ei kohelda diskrimineerivalt, näiteks:

 • sundvõõrandamine või sundvõõrandamine ilma nõuetekohase hüvitiseta
 • diskrimineerimine
 • tegevusloa kehtetuks tunnistamine
 • kuritarvitused vastuvõtva riigi poolt, näiteks nõuetekohase menetluse puudumine või suutmatus teha rahvusvahelisi kapitaliülekandeid

Investeeringute kaitse leping pakub investoritele võimalust luua kaasaegne ja reformitud investeerimisvaidluste lahendamise mehhanism – investeerimiskohtu süsteem.

Uue investeerimiskohtu süsteemi nurgakivid on järgmised:

 • alaline esimese astme investeerimiskohus
 • apellatsioonikohus

Süsteem põhineb menetluste läbipaistvuse põhimõtetel ja süsteemi kuritarvitamise vastastel sätetel. Näiteks sisaldab investeeringute kaitse leping eeskirju, mille eesmärk on hoida ära petturlikke või manipuleerivaid nõudeid, nagu ettevõtte ümberstruktureerimine nõude esitamise eesmärgil.

Investeerimiskohtu süsteem tagab, et investeeringute kaitse lepingut tõlgendatakse õiguslikult korrektselt ja prognoositavalt.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Kaubandus- ja tööstusministeerium

100 High Street, #09-01, The Treasury, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Veebisait: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria Street, 10. tase, Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel: + 65 6898 1800

Veebisait: www.enterprisesg.gov.sg

ESG Frankfurdi büroo

Singapuri keskus, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt Maini ääres, Saksamaa

Tel: + 49 699207350

ESG Londoni büroo

Singapuri keskus, First Floor, Edela Maja, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Ühendkuningriik

Tel: + 44 2074842730

Euroopa Liidu delegatsioon Singapuris

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Tel: + 65 6336 7919

Veebisait: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Täiendavad lingid:

Lisateavet ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Ülevaate saamiseks tutvuge teabelehega siin.

Selle lingi kaudu saate otsida ka muud teavet ELi-Singapuri kaubandussuhete kohta.

Euroopa välisteenistus annab ka üksikasjalikku teavet ELi ja Singapuri suhete kohta.

Share this page:

Kiirlingid