ELi-Ukraina põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Ukraina on ajutiselt kohaldanud assotsieerimislepingut alates 2014. aasta novembrist. Kõnealuse assotsieerimislepingu osana on alates 2016. aasta jaanuarist ajutiselt kohaldatud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut. Sellega vähendatakse tariife, millega Euroopa ettevõtjad Ukrainasse eksportimisel kokku puutuvad. Leping hõlbustab kaubandust, muutes tolliprotseduurid tõhusamaks ning lähendades Ukraina õigusakte, eeskirju ja protseduure, sealhulgas standardeid järk-järgult ELi omadele.

Lühiülevaade kokkuleppest

EL ja Ukraina on alates 1. jaanuarist 2016 ajutiselt kohaldanud oma põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut osana laiemast assotsieerimislepingust, mille poliitilisi ja koostöösätteid on ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta novembrist.Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avab kaupade ja teenuste turud mõlemal poolel, tuginedes prognoositavatele ja jõustatavatele kaubanduseeskirjadele.

Lepingu terviktekst ja lisad

Millist kasu saab teie ettevõte?

Assotsiatsioonileping

 • muudab Ukrainast importimise ja Ukrainasse eksportimise ELi ettevõtjatele lihtsamaks ja taskukohasemaks
 • toob teie ettevõttele mitmesugust kasu, näiteks tariifide kaotamine ning tõhus ja kiire liikluse hõlbustamine tolli kaudu rahvusvahelistel piiridel.

 

ELon Ukraina üks suurimaid kaubanduspartnereid, mis tähendab, et EList Ukrainasse importimiseks ja eksportimiseks on mitmeid võimalusi ja vastupidi. Peamised eksporditavad kaubad on toorained, nagu raud, teras, kaevandustooted, põllumajandustooted, masinad ja keemiatooted. Ukraina töötab praegu selle nimel, et ühtlustada poliitikat, millest väikeettevõtjad ELiga kauplemisel kasu saaksid. Väikeettevõtjad võivad saada toetust ka ELi VKEde juhtalgatusest.

Tariifid

ELi-Ukraina leping parandab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet Ukraina turul ja vastupidi. Kaubavahetuse puhul kaotati lepinguga enamik tariife – EL: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Tööstuskaubad

Kuigi suur osa tööstuskaupade tollitariifidest kaotati lepingu jõustumisel, lepiti mitme tootesarja puhul kokku üleminekuperioodid.

EL

Lepinguga kõrvaldati 94,7 % tariifiridadest.

Mõne kaubaliigi puhul on EL veel järk-järgult kaotamas tariife järgmiste üleminekuperioodidega:

 • mineraalid – 2019
 • kemikaalid – 2021
 • väetised – 2023
 • puittooted – 2021
 • jalatsid – 2021
 • vasest tooted – 2021
 • alumiiniumtooted – 2023
 • sõiduautod ja enamik mootorsõidukeid – 2023
Ukraina

Lepingu jõustumisel võis 49,2 % tööstustoodetest siseneda Ukrainasse tollimaksuvabalt.

Ukrainas liberaliseeritud ELi ekspordi osakaal peaks 2023. aastaks suurenema 96 %-ni. See tariifide järkjärguline kaotamine puudutab järgmisi tootesarju:

 • mineraalid – 2023
 • orgaanilised kemikaalid – 2019
 • väetised – 2019
 • kummist rehvid – 2021
 • nahktooted – 2021
 • tekstiiltooted, näiteks peakatted – 2019

Ukraina mootorsõidukisektor saab samuti üleminekuperioodi, mis kestab kuni 2026. aastani, mis on WTOs 2008. aastal kokku lepitud läbirääkimiste tulemus.

Põllumajandustooted

EL

Enamiku ELi imporditavate põllumajandustoodete imporditollimakse vähendati 2016. aastal nullini. Ülejäänud liberaliseerimata põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse tariifikvoote. Neid kvoote hallatakse põhimõttel „kes ees, see mees“ või impordilitsentside kaudu. I-A lisa 1. ja 2. liites on esitatud nii ELi kui ka Ukraina tariifikvootide loetelu.

Ukraina

Peaaegu pool Ukraina põllumajandustoodetest liberaliseeriti lepingu jõustumisel, kuid väikese arvu kaupade suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi, mis kestab 2023. aastani.

Mitte kõiki Ukraina imporditollimakse ei vähendata nullini

 • aastaks 2026 vähendatakse 8,7 % põllumajandusliku toidutööstuse tariifidest, nagu piimatooted, munad, suhkur, loomsed õlid ja rasvad, lineaarselt 20-60 % võrra – seejärel kohaldatakse jääktariifi.
 • suhkru, kodulinnuliha ja sealiha suhtes kohaldatakse tariifikvoote – märgitud koguste piires imporditud kaubad on tollimaksuvabad

ELi ja Ukraina lepinguga keelatakse mõlemal poolel kasutada eksporditollimakse. Ukraina valitsus nõustus siiski kaotama 2026. aastaks järk-järgult kehtivad eksporditollimaksud teatavatele kaupadele, sealhulgas kariloomadele ja nahatoormele, teatavat liiki õlikultuuride seemnetele ja metalliliikidele. Lisateavet selle kohta leiab ELi-Ukraina lepingu I-C lisast.

Ukraina ekspordi jaoks, mis kestab kuni 2031. aastani, on ette nähtud spetsiaalne kaitsemeetmete mehhanism. See tähendab, et Ukrainal on lubatud kehtestada ekspordimaksu mitme kauba suhtes, nagu toornahk, päevalilleseemned ning metalli-, terase- ja vaseliigid, kui Ukrainast ELi suunduva ekspordi kumulatiivne maht ületab aasta jooksul käivitusläve. Lisateave selle kohta on ELi-Ukraina lepingu I-D lisas.

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär minu kaubandusassistendilt.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära kohaldamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Ukraina assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on need, mis on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis (EÜT L54, 26.02.2013, lk 4). PEM-konventsiooni kohased päritolureeglite nõuded on määratletud PEM-konventsiooni I liite 2. lisas. Kõnealused eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli (vt allpool) kohta, mida leevendatakse.

PEM-konventsiooni päritolureeglite eesmärk on kehtestada ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruses) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa – Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on pärit EList või Ukrainast vastavalt PEM-konventsioonile?

Selleks et teie toode vastaks PEM-konventsiooni alusel madalama soodustariifi või nulltariifi tingimustele, peab see pärinema EList või Ukrainast.

Toode „on pärit“, kui see on:

 • täielikult ELis või Ukrainas saadud või toodetud või
 • Valmistatud ELis või Ukrainas, kasutades päritolustaatuseta materjale, tingimusel et need on läbinud piisava töö või töötluse kooskõlas PEM-konventsiooni I liite II lisas sätestatud tootepõhiste eeskirjadega. Vt ka tootepõhiste päritolureeglite I
  lisa „Sissejuhatavad märkused“. Teatavate toodete jaoks on olemas alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt II liide.

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks ebapiisavale tööle või töötlemisele või otseveo reeglile. Samuti on olemas mõningane täiendav paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks sallivust või kumulatsiooni.

 

Näited peamistest tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – toote kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivasektoris ning keemiasektoris

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Leping võimaldab lisapaindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerants või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimumväärtuse ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa "Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta" märkustes 5 ja 6.
Kumuleerumine

PEM-konventsioon näeb ette kaks päritolu kumuleerimise viisi.

 • kahepoolne kumulatsioon – Ukrainast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • Diagonaalne kumulatsioon – ühest Euroopa – Vahemere piirkonna konventsiooni osalisriigist pärit materjale võib pidada pärinevaks teisest konventsiooniosalisest riigist, kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit sooduspääsust, kui seda eksporditakse Euroopa – Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisse riiki – diagonaalne kumulatsioon kehtib ainult juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid. Palun kontrollige, kas kumulatsioon on
  „põhiaine“ (tabel, mis sisaldab kõiki Euroopa - Vahemere piirkonna ja Euroopa – Vahemere piirkonna – Vahemere piirkonna – Vahemere piirkonna – Norra – Norra – Norra – Norra – Norra – Norra – Norra – kolmanda osalisriigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi) kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – lepinguosalise) kolmanda riigi – kolmanda riigi – lepinguosalise – kolmanda riigi – kõlblikuriigi – kõlblikuriigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – kolmanda riigi – päritolureegliteriigi – päritolureegliteriigi – sellise riigi – päritolureegliteriigi -riigi – päritolureegliteriigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi – päritolureegliteriigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi -riigi – kolmanda riigi -riigi -riigi – kolmanda riigi

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon toimub mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud vabakaubanduslepingud. See on nii juhul, kui kummagi riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu oleksid need pärit nende oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Ukraina ettevõtja, kes valmistab riideid Ukrainas Šveitsi eksportimiseks, kasutada riideesemete valmistamiseks EList pärit kangaid ja lugeda need Ukrainast pärit riideesemeteks. Kahekordse töötlemise nõue, st (päritolustaatuseta) lõngast riide valmistamine ja rõivaste tootmine, on täidetud ning rõivaid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Ukrainast pärinevana ja seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavad selgitused PEM-kumulatsiooni kohta on esitatud siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlemine või otseveo eeskiri.

Otseveo reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Ukrainasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete heas seisundis hoidmiseks

Impordiriigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades

 • üksainus veodokument (nt veokiri), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaubad transiidina läbisid
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupa veate
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni kohaselt ei ole ELi ja Ukraina vahelises kaubavahetuses võimalik saada soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt eelnevalt makstud tollimaksude tagastamist.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • III lisas on esitatud EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidised ja juhised nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused EUR.1 või EUR-MED sertifikaadi kasutamise kohta on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisriigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib esitada

 • Heakskiidetud eksportija
 • Mis tahes eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toodet tuvastavale äridokumendile (IV lisa)trükkima, tembeldamavõi välja trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IVlisa).

„Käesoleva dokumendiga (tolliloa nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

Kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimi/nimed).

Kumulatsiooni ei ole kohaldatud“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles või IV lisas nimetatud PEM-piirkonna ametlikus keeles (kumulatsiooniga seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse kõigi deklaratsioonide eest, mille alusel Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamise aluseks on:

 • importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtud kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

ELi-Ukraina lepinguga nähakse ette õigusaktide, standardite ja vastavushindamismenetluste ühtlustamine Ukraina ja ELi vahel. Seetõttu peavad Ukraina tootjad nii ELi kui ka Ukraina turgudele toomiseks täitma ainult ühte nõuete kogumit.

Ukraina ühtlustatud eeskirjad hõlmavad järgmist:

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluste moodulid;
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid, mida tuleb toote ohutuse hindamisel arvesse võtta, ning määratakse kindlaks, millal toode keelata, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Loetelu kõigist 27 määrusest, mis hõlmavad mitmesuguste toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate ohutusnõudeid, on esitatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu III lisas.

Standardite osas on Ukraina

 • on vastu võtnud rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele;
 • võttes EESMÄRGIKS tunnistada kehtetuks kõik vastuolulised riiklikud standardid. See hõlmab kõiki vastuolulisi GOST standardeid (Gosudarstvenny Standart), mida kasutatakse nõukogudejärgsetes riikides.
Kuidas ma tean, et kaubad, mida ma ELi impordin, vastavad ELi määrustele ja standarditele?

Poolte koostöö turujärelevalve ja vastavushindamismenetluste valdkonnas tähendab seda, et kui ekspordite ELi suure riskiga kaupu, nagu surveanumad, liftid ja teatavad masinad, vajate vastavushindamist, mille viib läbi ainult teavitatud asutus (Ukraina valitsuse akrediteeritud laborid või muud kontrolli- ja sertifitseerimisasutused).

Loetelu Ukraina 114 määratud asutusest, kes tegelevad toodete vastavushindamisega ja kelle kõik on akrediteerinud Ukraina riiklik akrediteerimisasutus

Kui soovite Ukrainast kaupu ELi importida, peate vastavuse tõendamiseks esitama ELi vastavusdeklaratsiooni, millele on alla kirjutanud teie tootja. Pärast seda võib tootja kinnitada CE-märgise oma toodetele, kui see on vajalik.

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu alusel sõlmitakse tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise leping. Tegemist on ELi ja Ukraina vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga. Selle lepingu kohaselt lubavad EL ja Ukraina viia ACCA lisades loetletud tööstustooteid, mis vastavad nõuetele, turule ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktandmed tehniliste nõuete täitmiseks

Tervise- ja ohutusnõuded – Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

Ukraina ja ELi vahel kehtivad teatavad taime- ja loomatervist ning -ohutust käsitlevad eeskirjad, mida peaksite teadma, et eksportida Ukrainast ELi või importida sinna sujuvalt Ukrainast või vastupidi. ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga ühtlustati mitmeid sanitaar- ja fütosanitaareeskirju ning keelati osapooltel kehtestada põhjendamatuid tõkkeid.

Seoses looma- või taimehaigustega, sealhulgas kahjuritega, on kehtestatud menetlused, et tunnustada konkreetsete piirkondade kahjurivaba staatust. See on ette nähtud kauplemiseks ja inimeste, loomade või taimede tervist ohustavatest riskidest teatamiseks. Juhul kui importiv riik peab võtma meetmeid tõsise terviseohu kontrollimiseks, lubatakse ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga võtta impordi suhtes ajutisi piiravaid meetmeid. Neid rakendatakse siiski viisil, mis minimeerib häireid kahe riigi vahelises kaubanduses. Lisateave ELi-Ukraina lepingu VI lisas sätestatud menetluste kohta.

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kontroll Ukrainas

Valitsus teostab kolme liiki piirikontrolli:

Sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll

Selle eesmärk on kaitsta riiki haiguste leviku eest ning rakendada teste, millega tagatakse, et kaubad vastavad sanitaarstandarditele. Selline kontroll on kohustuslik ja hõlmab peamiselt imporditud toiduaineid, mõningaid tarbekaupu ja ka päevalilleõli eksporti. Põllumajandustoodete kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes ei kohaldata sanitaar- ja epidemioloogilist kontrolli.

Veterinaar- ja sanitaarkontroll

Selle kontrolli eesmärk on ennetada loomahaiguste levikut. Veterinaar- ja sanitaarkontrolli kohaldatakse tavaliselt loomade, paljundusmaterjali, bioloogiliste toodete, patoloogilise materjali, veterinaarvalmististe, loomahooldustoodete, söödalisandite, eelsegude ja loomsete toodete (sealhulgas lihatooted, munad, piim, kala ja mesi) ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Fütosanitaarkontroll

Seda liiki tõrje ei takista mitte ainult taimekahjustajate levikut, vaid on ette nähtud ka karantiinirežiimide järelevalveks. Fütosanitaarkontrolli kohaldatakse taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas toiduainete), pakendite, transpordivahendite, pinnase ja muude reguleeritud taimekahjustajaid levivate toodete ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete puhul

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja võivad seega olla märkimisväärseks koormaks teie kui eksportija jaoks.

 • kui arvate, et teie ees seisab kaubandustõke, mis aeglustab teie äritegevust või takistab teil eksportimast, võite sellest meile teada anda.
 • teatage, mis peatab Teie ekspordi Ukrainasse, kasutades selleks veebivormi – EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Astmelistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki allpool esitatud elemente või osa neist.

 • Faktuurarve (määrake konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule minu kaubandusassistendil).
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervise- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine.
 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Täpsemat teavet selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, leiate minu kaubandusassistendilt.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldusi selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirju, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, leiate eespool esitatud jaotisest päritolureeglite kohta.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta saab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised näitajad

Leping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Ukrainasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi-Ukraina leping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist ning millega nähakse ette õiglane ja läbipaistev kaubamärkide registreerimise süsteem. Kui kaubamärgiamet lükkab taotluse tagasi, tuleb otsusest taotlejale kirjalikult teatada ning keeldumise põhjused esitada. Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole viie aasta jooksul tegelikult kasutatud territooriumil, kus see registreeriti.

Disainilahendused ja patendid

ELi-Ukraina lepingu kohaselt on teie sõltumatult loodud eristatavad disainilahendused kaitstud nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse disainilahendust kasutada ja takistab kolmandaid isikuid seda ilma teie nõusolekuta kasutamast, taasloomast, müümast või importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised tähised

ELi-Ukraina lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist intellektuaalomandi valdkonnas ning annab aru kaubanduskomiteele.

Kaubamärgid

Kaubamärgitaotlused tuleks esitada Ukraina intellektuaalomandi instituudile (Ukraina PTO), mis on riigiettevõte.

Ukrainas kaubamärgi taotlemiseks vajate järgmisi dokumente ja teavet:

 • teie täielik nimi
 • asutamisjärgne riik
 • aadress ja WIPO riigikood
 • taotletava märgi kujutis ja kirjeldus
 • kirjeldus, kui märk sisaldab sõnalist osa
 • märge kaubamärgi värvi kohta;
 • loetelu kaupadest ja/või teenustest, mida taotletakse asjakohase Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel
 • prioriteeditaotluse kuupäev, riik ja number või näituse kuupäev (kui nõutakse prioriteeti Pariisi konventsiooni alusel)
 • prioriteeditaotluse tõestatud koopia või dokument, mis kinnitab taotletavat kaubamärki sisaldavate eksponaatide väljapanekut ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel
 • volikiri, millele on taotleja nimel alla kirjutanud volitatud isik

Registreerimisprotsess on järgmine:

 • kui teie taotlusdokumendid vastavad nõuetele, teatatakse Teile taotluse esitamise kuupäev.
 • teie esitatud dokumente kontrollitakse, et veenduda nende vastavuses Ukraina kaubamärgiseaduse vorminõuetele – kui Teie taotlus on nõuetekohane, vaadatakse läbi selle sisu.
 • sisuline läbivaatamine – teie kaubamärgitaotluse kaitsekõlblikkust kontrollitakse vastavalt Ukraina õigusaktidele ning tehakse identiteedi ja sarnasuse otsinguid

Geograafiline tähis

Esiteks, Ukrainas geograafilise tähise registreerimiseks peate esitama taotluse ukraina keeles. Võite esitada dokumendid võõrkeeles ja tõlke ukraina keelde hiljemalt 3 kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva. Kui Teie taotlus ja tõendavad dokumendid on kätte saadud, hindab neid Ukraina intellektuaalomandi instituut.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • taotlus registreerida kaupade päritolunimetus, kaupade geograafiline päritolutähis või õigus kasutada kaupade registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist koos teabega taotleja ja tema aadressi kohta
 • nende kaupade päritolunimetus, mida te taotlete, või nende kaupade geograafiline päritolutähis, mida te taotlete
 • nende kaupade nimetus, mille kohta Te esitate taotluse kindlaksmääratud päritolutähise registreerimiseks, või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist
 • kaupade tootmiskoha nimi ja piirid, millega on seotud konkreetsed omadused, omadused või maine;
 • kauba konkreetsete omaduste, omaduste, maine või muude omaduste kirjeldus;
 • andmed väidetava kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise kohta märgistusel ja kaupade märgistamisel
 • andmed selle kohta, kuidas kaupade konkreetsed omadused ja maine on seotud määratletud geograafilise piirkonna looduslike tingimuste või inimteguriga

Pange tähele, et välismaalasest taotlejalt Ukrainas oodatakse koos taotlusega ka täiendavaid tõendavaid dokumente. Need dokumendid peaksid kinnitama järgmist:

 • teie taotletava kauba kvalifitseeritud päritolutähise õiguskaitse asjaomases ELi liikmesriigis
 • teie õigus kasutada kaupade kvalifitseeritud päritolutähist

Teenuskaubandus

Nii Ukraina valitsus kui ka EL on esitanud kõik oma piirangud või reservatsioonid teenuste osutamisele kõrge läbipaistvuse tasemega. Ukraina poolt vastu võetud reservatsioonid on esitatud XVI-D-F lisas.

Kuidas liigute läbi lisade?

ELi-Ukraina leping sisaldab 3 lisa, millest peaksite eksportimisel teadlik olema. Need sisaldavad reservatsioone, mille Ukraina esitas ELi eksportijatele.

 • XVI-D lisas on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, mille suhtes kohaldatakse Ukrainas ettevõtte asutamisel eripiiranguid. See tähendab, et võite kasutada võimalusi kõigis sektorites, mida ei ole loetletud. Piirangud on jagatud kõigi sektorite või allsektorite suhtes kohaldatavateks piiranguteks ning sektorite või allsektorite kaupa esitatud erireservatsioonide loeteluks.
 • XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate tegeleda piiriülese teenustekaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • XVI-F lisas on loetletud lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistidega seotud reservatsioonid

Kes võib Ukrainas ettevõtet asutada?

Juhul kui Te

 • ettevõte, ELi-Ukraina leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi ükskõik kummas riigis
 • üksikisik – ELi-Ukraina leping annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu

Teid koheldakse samamoodi kui Ukraina kodanikke ja vastupidi. XVI-D lisas on esitatud loetelu sektoritest, kus ettevõtete asutamine on piiratud.

Piiriülene teenuste osutamine

Kui olete huvitatud piiriülesest teenuste osutamisest, on teil lubatud Ukrainasse teenuseid osutada (ja vastupidi) samadel tingimustel kui Ukraina kodanikele. Kohaldatakse järgmisi erandeid:

 • sektorid, nagu notariteenused, metsaomand või haridusasutuste juhtimine, kui Ukraina valitsus nõuab teenuseosutajalt Ukraina kodakondsust, või postiteenused, mille puhul teenuseosutaja peab saama tegevusloa
 • Sektorid, mis on lepingust täielikult välja jäetud, nt audiovisuaalteenused, riigisisene merekabotaaž ning riigisisesed ja rahvusvahelised lennutransporditeenused – ELi-Ukraina lepingu artiklis 92 on esitatud nende konkreetsete teenuste loetelu.

Sektorites, kus teil on lubatud Ukraina turule siseneda (ja vastupidi), kõrvaldatakse ELi-Ukraina lepinguga järgmised piirangud:

 • teenuseosutajate arvu piiramine
  • seda saab teha kas majandusvajaduste testi nõude, kvoodisüsteemi kohaldamise või monopolide või ainuõiguslike teenuseosutajate edendamist käsitlevate õigusaktide kaudu, millega piiratakse teiste teenuseosutajate turuletulekut.
 • teenusetehingute või varade koguväärtus
 • teenuste osutamisega seotud toimingute koguarv või teenuste väljundite koguarv;

XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate tegeleda piiriülese teenustekaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.Seetõttu on mis tahes teenustesektoril, mida loetelus ei ole, piirangud. Lisateave ELi-Ukraina lepingu XIV-E lisas loetletud teenindussektorite kohta, kus teil on turulepääs.

Ajutine riigis viibimine

ELi-Ukraina lepingu kohaselt on teil lubatud ajutiselt Ukrainasse kolida, et töötada sealse ettevõtte kõrgharidusega praktikandi, müüja või võtmeisikuna. Näiteks kui olete ettevõtte asutamise või juhtimise eest vastutav vanemametnik.

Ajutise viibimise ajavahemikud on järgmised:

 • Ettevõtjasiseselt üleviidav töötaja (Ukraina (või ELi) äriühingu võtmeisikud või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • Ärivisiit (nt reisimine äritegevuse alustamiseks Ukrainas (või ELis) või ärimüüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • Kõrgharidusega praktikant, kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja - kuni 1 aasta

Kui olete lepinguline teenuseosutaja, loob ELi-Ukraina leping teile võimalusi ka kummagi riigi konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate aga

 • osutama kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud teenuslepingu, mille kestus ei ületa ühte aastat;
 • omama vähemalt 3-aastast töökogemust sektoris, kus te osutate lepingulisi teenuseid
 • omama kõrgharidust või kvalifikatsiooni, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

 

Lisateave järgmise kohta:

 • Postikulleriteenused, vt ELi-Ukraina lepingu artiklid 109-114.
 • Elektrooniline side, vt ELi-Ukraina lepingu artiklid 115-124.
 • Finantsteenused, vt ELi-Ukraina lepingu artiklid 125-133.
 • E-kaubandus, vt ELi-Ukraina lepingu artiklid 139-143; ja rahvusvaheline meretransport, vt ELi-Ukraina lepingu artiklid 135-138.

Riigihanked

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kohustuvad EL ja Ukraina tagama teile juurdepääsu iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See puudutab kaupade, teenuste või ehituse riigihankelepinguid ja kontsessioone traditsioonilistes sektorites, samuti kommunaalteenuste sektoris. Turg avatakse järk-järgult ELi-Ukraina lepingu alusel.

Lepinguga tagatakse ka Ukraina ja ELi pakkujate võrdne kohtlemine, kui nad esitavad pakkumisi üksteise pakkumustele.

ELi-Ukraina leping kohustab nii ELi kui ka Ukrainat tagama, et pakkumismenetluste puhul on täidetud järgmised tingimused:

 • pakkumiskutsed on nõuetekohaselt avaldatud ja internetis avalikustatud. See võimaldab kõigile huvitatud äriühingutele juurdepääsu tulevasi pakkumisi käsitlevale teabele.
 • avaldatud teave sisaldab pakkumuse kõige olulisemaid elemente, nagu tulevase lepingu ese, kohaldatavad tähtajad või pakkumise tingimused.
 • Ukrainast või EList pärit ettevõtjaid ei diskrimineerita otseselt ega kaudselt, mis takistaks neil hankes osaleda.
 • läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on tagatud kogu hankemenetluse jooksul.
 • otsus lepingu sõlmimise kohta edastatakse kõigile taotlejatele ning taotluse korral esitatakse põhjused, miks edukas pakkuja ei ole
 • vaidluse korral on äriühingutel seaduslik õigus esitada küsimusi pädevatele riiklikele läbivaatamisasutustele.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Kontaktandmed tehniliste nõuete täitmiseks

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete puhul

Kontaktandmed tehniliste nõuete täitmiseks

Ukraina teadus-, uurimis- ja koolituskeskus sertifitseerimise, standardite ja kvaliteedi alal

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44452

Telefon ja faks: + 380 44452

E-post:Secretar.ukrndnc@gmail.com

Veebisait: http://uas.org.ua

Riiklik kontroll toiduohutuse ja tarbijakaitse valdkonnas

174 Antonovycha tänav, 03680 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528

Veebisait:Http://www.consumer.gov.ua/

Ukraina riiklik
reguleeriv teenistus

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44254

Faks: + 380 44254

E-post:Inform@dkrp.gov.ua

Veebisait: http://www.drs.gov.ua

Ukraina majandusarengu- ja kaubandusministeeriumi tehniliste eeskirjade osakond

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528

Faks: + 380 44528

E-post:Dtr@me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua

Veebisait:Http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete puhul

Ukraina põllumajandus- ja toiduministeerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiiev, Ukraina

Kontaktandmed kodanike kaebuste jaoks:

Tel: + 380 44279

E-post: zvg@minagro.gov.ua


Kirjavahetuse töötlemise osakond:

Tel: + 380 44278

Telefon ja faks: + 380 44278

E-post: info@minagro.gov.ua

Majandusarengu- ja Kaubandusministeerium

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44253

Faks: + 380 44253

E-post:Meconomy@me.gov.ua

Ukraina tervishoiuministeerium

Riiklik vastuvõtubüroo

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44425

Ökoloogia- ja loodusvarade ministeerium

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiiev 03035, Ukraina

 

Avalik vastuvõtt

Tel: + 380 44206

E-post:Gr_priem@menr.gov.ua

 

Avaliku sektori viiteüksus

Tel: + 380 44206

 

Pressikeskus

Tel: + 380 44206

E-post:Press@menr.gov.ua

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid