Majanduspartnerlusleping – Ida-Aafrika Ühendus

ELi-EAC majanduspartnerluslepinguga lihtsustatakse kahe piirkonna inimeste ja ettevõtete vahelist investeerimist ja kaubavahetust ning soodustatakse arengut kogu Ida-Aafrikas. Uurige, kuidas ELi ja kuue Aafrika riigi vahelised majanduspartnerluslepingud võiksid peagi teie kaubavahetusele kasu tuua.

Lühitutvustus

Ida-Aafrika Ühendus on üks Aafrika Liidu kõige integreeritumaid piirkondlikke majandusühendusi. See on tolliliit, kus enamiku kaupade ja teenustega kaubeldakse tollimaksuvabalt liikmesriikide vahel ning millel on kolmandate riikidega ühine välistariif. Ühisturuna saavad inimesed, kaubad, teenused ja kapital vabalt liikuda. Lisaks kavatseb Ida-Aafrika Ühendus luua 2023. aastal rahaliidu ja nõuda tihedamat poliitilist integratsiooni.

Läbirääkimised ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepingu üle viidi edukalt lõpule 2014. aasta oktoobris. Lepingule on juba alla kirjutanud Kenya, Rwanda ja kõik ELi liikmesriigid. Jõustumine ootab veel teiste Ida-Aafrika Ühenduse liikmesriikide (Tansaania, Uganda, Burundi, lisaks Lõuna-Sudaanile) allakirjutamist enne ratifitseerimist kõigi osapoolte poolt.

Pärast lepingu jõustumist võimaldab ELi-EAC majanduspartnerluslepingu kohene tollimaksu- ja kvoodivaba pääsu ELi turule kogu Ida-Aafrika Ühenduse ekspordile koos Ida-Aafrika Ühenduse turu osalise ja järkjärgulise avamisega EList pärit impordile.

Leping sisaldab ka üksikasjalikke sätteid päritolureeglite ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta. Sellega keelustatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, aidates seega kaasa Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutustele kaotada mittetariifsed tõkked EAC-siseses kaubanduses.

Lisaks on põllumajandust ja kalandust käsitlevate peatükkide eesmärk tugevdada koostööd ressursside säästva kasutamise valdkonnas. Pooled kohustuvad jätkama läbirääkimisi ka teenuskaubanduse ja kaubandusega seotud eeskirjade üle, mis käsitlevad säästvat arengut, konkurentsipoliitikat, investeeringuid ja erasektori arengut, intellektuaalomandi õigusi ja riigihangete läbipaistvust.

Abisaavad riigid

 • Burundi – allkirjastamise ootel. On hõlmatud EBA süsteemiga „Kõik peale relvade“.
 • Keenia – allkirjastas ja ratifitseeris majanduspartnerluslepingu. EBA ei hõlma. Tal on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule.
 • Rwanda – allkirjastas majanduspartnerluslepingu. Hõlmatud EBAga.
 • Tansaania – allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBAga.
 • Uganda – allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBAga.
 • Lõuna-Sudaan – Did ei osale läbirääkimistel, kuna ta ühines Ida-Aafrika Ühendusega 2016. aastal. Võib lepinguga ühineda siis, kui see jõustub. Ei ole WTO liige. Hõlmatud EBAga.

Asümmeetrilised sätted Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks

ELi-EAC majanduspartnerluslepinguga nähakse Ida-Aafrika Ühenduse riikidele ette asümmeetriasätted, näiteks tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning konkreetsed kaitsemeetmed ja meetmed põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitseks.

 • Kuigi ELi turud avatakse kohe ja täielikult, avaneb Ida-Aafrika Ühenduse turg osaliselt ja järk-järgult EList pärit impordile, võttes täielikult arvesse arengutasemete erinevusi.

Tariifid

 • EL tagab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja kõigile tasuta
 • Ida-Aafrika Ühenduse riigid kaotavad 15–25 aasta jooksul järk-järgult 82,6 % tollimaksudest. Liberaliseerimisest on täielikult välja jäetud tundlikud tooted, sealhulgas mitmesugused põllumajandustooted, veinid ja kanged alkohoolsed joogid, kemikaalid, plastid, puidupõhine paber, tekstiilid ja rõivad, jalatsid, keraamikatooted, klaasesemed, mitteväärismetallist tooted ja sõidukid
 • Kui mõne ELi kauba import idapartnerluse riikidesse järsult suureneb, võivad Ida-Aafrika Ühenduse riigid kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksude taaskehtestamine.
 • Toorainele ja töötlemata toidule kehtestatakse piirangud võimalikele täiendavatele ekspordimaksudele. Seega saavad Ida-Aafrika Ühenduse liikmed kehtestada uusi ekspordimakse alles pärast ELi teavitamist ja piiratud aja jooksul.
 • Täpse teabe leidmiseks teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki, kasutage Minu kaubandusassistenti otsinguvõimalust. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolueeskirjad;

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad Ida-Aafrika Ühenduse riikidel eksportida teistest riikidest pärit sisendiga tooteid, eelkõige sellistes olulistes sektorites nagu põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode siseneda ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks selle tootmise etapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Lubatud hälve

Majanduspartnerluslepingus sisalduvad lubatud hälbed on tavalistest leebemad. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, mis on enamikus ELi lepingutes ette nähtud. Tekstiili- ja rõivatoodete suhtes kohaldatakse eritolerantse.

Kumulatsioon

Majanduspartnerlusleping hõlmab järgmisi kumulatsiooni liike:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsevedu

Impordiriigi tollile tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksude tagastamine

Maksutagastust võib taotleda materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud ELiga majanduspartnerluslepingu sõlminud riiki.

Laevade tingimused

Ida-Aafrika Ühenduse riikide avamerel ja majandusvööndites püütud kala võib pidada Ida-Aafrika Ühenduse riigist pärinevaks üksnes juhul, kui see on püütud laevadega, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid on seotud laeva registreerimise kohaga, lipuga, mille all laev sõidab, ja nende omandiõigusega.

Meeskonna, kapteni või ohvitseride kodakondsuse kohta eraldi nõuet ei ole. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks välja jäetud, et hõlbustada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale päritolu andmist.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega[link], millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist „Minu kaubandusassistent“.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma oma tollile tõendada oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Tolliasutus võib teie heakskiidetud eksportija staatuse väärkasutuse korral tühistada. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Päritolutõend kehtib kümme kuud. See võib olla kas:
  • liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja vastama muudele päritolureegleid käsitleva protokolli nõuetele.
  • arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija, saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenuskaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

Investeerimiseks

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Võistlus

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõigi majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.
 • EL on vähendanud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Põllumajandust käsitleva peatükiga tagatakse, et EL ei kohalda ekspordisubsiidiume isegi turukriisi ajal.
 • Kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi hüppelise kasvu tõttu ohustatud, võimaldab majanduspartnerlusleping võtta meetmeid tööstussektorite ja Ida-Aafrika Ühenduse tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Kestlik areng

 • Põllumajanduse peatükk on suunatud põllumajanduse säästvale arengule, sealhulgas toiduga kindlustatusele, maaelu arengule ja vaesuse vähendamisele Ida-Aafrika Ühenduses. Sellega kohustatakse lepinguosalisi pidama süvendatud poliitilist dialoogi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse teemal, sealhulgas oma vastavate siseriiklike poliitikate läbipaistvust.
 • Kalandust käsitlev peatükk tugevdab koostööd kalavarude säästval kasutamisel kalanduse valdkonnas, näiteks ressursside hindamisel ja majandamisel; keskkonna-, majandus- ja sotsiaalmõjude seire; vastavus kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele ja asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele; tõhus kontroll ja järelevalve ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks;
 • Majandus- ja arengukoostööd käsitleva peatüki eesmärk on suurendada Ida-Aafrika Ühenduse majanduste konkurentsivõimet, suurendada tarnesuutlikkust ja abistada Ida-Aafrika Ühenduse liikmeid majanduspartnerluslepingu sujuval rakendamisel;
 • Majanduspartnerlusleping on tihedalt seotud Cotonou lepinguga ja selle oluliste osadega, nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriik;

Piirkondlik integratsioon

Majanduspartnerlusleping käsitleb nii Ida-Aafrika Ühenduse riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga.

 • Majanduspartnerluslepinguga keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, mis aitavad kaasa Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutustele kaotada mittetariifsed tõkked EAC-siseses kaubanduses.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi kaudu toetust, mida rahastatakse olemasolevatest vahenditest, peamiselt ELi arengueelarvest ja Euroopa Arengufondist (EAF).

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: