Majanduspartnerlusleping – Ida-Aafrika Ühendus

ELi ja Ida-Aafrika riikide majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtetel teineteisesse investeerimist ja kaubavahetust ning soodustab Ida-Aafrika arengut. Uurige, kuidas ELi ja kuue Aafrika riigiga sõlmitud majanduspartnerluslepingud võivad varsti teie kaubandusele kasu tuua.

Lühiülevaade

Ida-Aafrika Ühendus on Aafrika Liidu üks integreeritumaid piirkondlikke majanduskogukondi. See on tolliliit, kus enamiku kaupade ja teenustega kaubeldakse liikmesriikide vahel tollimaksuvabalt ning millel on ühine välistariif kolmandate riikidega. Ühisturuna saavad inimesed, kaubad, teenused ja kapital vabalt liikuda. Lisaks on Ida-Aafrika Ühendusel kavas luua rahaliit 2023. aastal ja püüelda tihedama poliitilise integratsiooni poole.

Läbirääkimised ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepingu üle viidi edukalt lõpule 2014. aasta oktoobris. Keenia, Rwanda ja kõik ELi liikmesriigid on lepingule juba alla kirjutanud. Jõustumine ootab ikka veel teiste Ida-Aafrika Ühenduse liikmesriikide (Tansaania, Uganda, Burundi, lisaks Lõuna-Sudaanile) allkirjastamist enne ratifitseerimist kõigi osapoolte poolt.

Pärast jõustumist tagab ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerlusleping kogu Ida-Aafrika Ühenduse ekspordile kohe tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu ELi turule ning Ida-Aafrika Ühenduse turu osalise ja järkjärgulise avamise EList pärit impordile.

Leping sisaldab ka üksikasjalikke sätteid päritolureeglite ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta. Sellega keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, aidates seega Ida-Aafrika Ühendusel kõrvaldada mittetariifseid tõkkeid EAC-siseses kaubanduses.

Lisaks on põllumajandust ja kalandust käsitlevate peatükkide eesmärk tugevdada koostööd ressursside säästva kasutamise valdkonnas. Samuti kohustuvad osalised jätkama läbirääkimisi teenustekaubanduse ja kaubandusega seotud eeskirjade üle, mis käsitlevad säästvat arengut, konkurentsipoliitikat, investeeringuid ja erasektori arengut, intellektuaalomandi õigusi ja riigihangete läbipaistvust.

Abi saavad riigid

 • Burundi – allkirjastamise ootel. On hõlmatud kavaga „Kõik peale relvade“ (EBA).
 • Keenia – kirjutas majanduspartnerluslepingule alla ja ratifitseeris selle. Ei ole hõlmatud EBAga. Tal on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule.
 • Rwanda – kirjutas majanduspartnerluslepingule alla. Hõlmatud EBA-ga.
 • Tansaania – allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBA-ga.
 • Uganda – allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBA-ga.
 • South Soudan – ei osalenud läbirääkimistel, sest ühines Ida-Aafrika Ühendusega 2016. aastal. Võib lepinguga ühineda, kui see jõustub. Ei ole WTO liige. Hõlmatud EBA-ga.

Asümmeetrilised sätted Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks

ELi-EAC majanduspartnerluslepinguga nähakse Ida-Aafrika Ühenduse riikidele ette asümmeetriasätted, näiteks tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse erimeetmed.

 • Kuigi ELi turud avatakse kohe ja täielikult, avatakse Ida-Aafrika Ühenduse turg osaliselt ja järk-järgult EList pärit impordile, võttes täielikult arvesse arengutaseme erinevusi.

Tariifid

 • EL tagab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja kõigile vaba
 • Ida-Aafrika Ühenduse riigid kaotavad järk-järgult 82,6 % tollimaksudest 15–25 aasta jooksul. Delikaatsed tooted on liberaliseerimisest täielikult välja jäetud, sealhulgas mitmesugused põllumajandustooted, veinid ja kanged alkohoolsed joogid, kemikaalid, plastid, puidupõhine paber, tekstiil ja rõivad, jalatsid, keraamikatooted, klaastooted, mitteväärismetallist tooted ja sõidukid
 • Kui mõne ELi kauba import idapartnerluse riikidesse järsult suureneb, võivad Ida-Aafrika Ühenduse riigid kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksude taaskehtestamine.
 • Toorainele ja töötlemata toiduainetele kehtestatakse piirangud võimalikele täiendavatele ekspordimaksudele. Seega saavad Ida-Aafrika Ühenduse liikmed kehtestada uusi ekspordimakse alles pärast ELi teavitamist ja piiratud aja jooksul.
 • Kasutage otsinguvõimalust Minu Kaubandusassistent, et leida täpset teavet konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad Ida-Aafrika Ühenduse riikidel eksportida tooteid muudest riikidest pärit sisendiga, eelkõige sellistes olulistes sektorites nagu põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode tuua ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks selle tootmise etapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Lubatud hälve

Majanduspartnerluslepingus sisalduvad lubatud hälbed on tavalisest leebemad. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, mis on ette nähtud enamikus ELi lepingutes. Tekstiil- ja rõivatoodete suhtes kohaldatakse erihälbeid.

Kumulatsioon

Majanduspartnerlusleping hõlmab järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsetransport

Tõendid otseveo kohta tuleb esitada importiva riigi tollile.

Tollimaksu tagastamine

Tagasi võib taotleda tollimaksu, mis on tasutud materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud riiki, kes on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Avamerel ja Ida-Aafrika Ühenduse riikide majandusvööndites püütud kala võib lugeda Ida-Aafrika Ühenduse riigist pärinevaks üksnes siis, kui see on püütud teatavatele kriteeriumidele vastavate laevadega. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev sõidab, ja nende omandile.

Meeskonna, kaptenite või ohvitseride kodakondsusele ei ole kehtestatud erinõuet. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks välja jäetud, et hõlbustada päritolustaatuse andmist majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist Minu Trade Assistant.

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded SPS

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma oma tolliasutustele tõendada oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võivad tolliasutused teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • ekspordiriigi tolli poolt välja antud liikumissertifikaat EUR.1. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja vastama muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.
  • arvedeklaratsioon – mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste kohta, mille väärtus on kuni 6 000 eurot, või heakskiidetud eksportijate poolt mis tahes väärtusega saadetiste kohta. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Leidke konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Muud (konkurents, mänguasjade säästev areng)

Konkurss

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõigisse majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Põllumajandust käsitleva peatükiga tagatakse, et EL ei kohalda ekspordisubsiidiume isegi turukriisi ajal.
 • Kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi kasvu tõttu ohus, võimaldab majanduspartnerlusleping rakendada meetmeid tööstussektorite ja Ida-Aafrika Ühenduse noortööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

 • Põllumajandust käsitlev peatükk on suunatud põllumajanduse säästvale arengule, sealhulgas toiduga kindlustatusele, maaelu arengule ja vaesuse vähendamisele Ida-Aafrika Ühenduses. Sellega kohustatakse pooli süvendama poliitilist dialoogi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse, sealhulgas oma sisepoliitika läbipaistvuse üle.
 • Kalandust käsitlev peatükk tugevdab koostööd kalavarude säästva kasutamise valdkonnas kalanduse valdkonnas, näiteks kalavarude hindamine ja majandamine; keskkonna-, majandusliku ja sotsiaalse mõju jälgimine; vastavus kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele ja asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele; tõhus kontroll ja järelevalve ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks;
 • Majandus- ja arengukoostööd käsitleva peatüki eesmärk on suurendada Ida-Aafrika Ühenduse riikide konkurentsivõimet, suurendada tarnesuutlikkust ja abistada Ida-Aafrika Ühenduse liikmeid majanduspartnerluslepingu sujuval rakendamisel;
 • Majanduspartnerlusleping on tihedalt seotud Cotonou lepinguga ja selle oluliste osadega, nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriik;

Piirkondlik integratsioon

Majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii Ida-Aafrika Ühenduse riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga.

 • Majanduspartnerluslepinguga keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, mis aitab kaasa Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutustele mittetariifsete tõkete kaotamisel EAC-siseses kaubanduses.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab toetust, mida rahastatakse olemasolevatest vahenditest, peamiselt ELi arengueelarvest ja Euroopa Arengufondist (EAF) kaubandusabi kaudu.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid