EPA – Ida-Aafrika Ühendus

ELi-EAC majanduspartnerlusleping lihtsustab mõlema piirkonna inimeste ja ettevõtete investeeringuid ja kaubavahetust ning soodustab arengut kogu Ida-Aafrikas. Õppige tundma, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 6 Aafrika riigiga võivad peatselt teie kaubandusele kasu tuua.

Lühiülevaade

Ida-Aafrika Ühendus on üks Aafrika Liidu kõige integreeritumaid piirkondlikke majandusühendusi. Tegemist on tolliliiduga, kus enamiku kaupade ja teenustega kaubeldakse liikmesriikide vahel tollimaksuvabalt ning millel on ühine välistariif kolmandate riikidega. Ühisturuna saavad inimesed, kaubad, teenused ja kapital vabalt liikuda. Lisaks kavatseb Ida-Aafrika Ühendus luua 2023. aastal rahaliidu ja edendada tihedamat poliitilist integratsiooni.

Läbirääkimised ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepingu üle viidi edukalt lõpule 2014. aasta oktoobris. Lepingule on juba alla kirjutanud Keenia, Rwanda ja kõik ELi liikmesriigid. Jõustumine ootab veel teiste Ida-Aafrika Ühenduse liikmesriikide (Tansaania, Uganda, Burundi, lisaks Lõuna-Sudaanile) allakirjutamist, enne kui kõik osapooled selle ratifitseerivad.

Kui majanduspartnerlusleping jõustub, võimaldab see kogu Ida-Aafrika Ühenduse ekspordile kohe tollimaksu- ja kvoodivaba pääsu ELi turule koos Ida-Aafrika Ühenduse turu osalise ja järkjärgulise avamisega EList pärit impordile.

Leping sisaldab ka üksikasjalikke sätteid päritolureeglite ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta. Sellega keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, aidates seega Ida-Aafrika Ühendusel kõrvaldada mittetariifseid tõkkeid EAC-siseses kaubanduses.

Lisaks on põllumajandust ja kalandust käsitlevate peatükkide eesmärk tugevdada koostööd ressursside säästva kasutamise valdkonnas. Samuti kohustuvad osalised jätkama läbirääkimisi teenuskaubanduse ja kaubandusega seotud eeskirjade üle, mis käsitlevad säästvat arengut, konkurentsipoliitikat, investeeringuid ja erasektori arengut, intellektuaalomandi õigusi ja riigihangete läbipaistvust.

Abisaavad riigid

 • Burundi – allkirjastamine ootel. On hõlmatud algatusega „Kõik peale relvade“.
 • Kenya – allkirjastas ja ratifitseeris majanduspartnerluslepingu. EBA ei hõlma. Tal on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule.
 • Rwanda – majanduspartnerluslepingule alla kirjutanud. Hõlmatud EBA poolt.
 • Tansaania – allkirjastamine ootel. Hõlmatud EBA poolt.
 • Uganda – allkirjastamine ootel. Hõlmatud EBA poolt.
 • Lõuna-Soudan – ei osalenud läbirääkimistel, kuna riik ühines Ida-Aafrika Ühendusega 2016. aastal. Saab lepinguga ühineda selle jõustumisel. Ei ole WTO liige. Hõlmatud EBA poolt.

Asümmeetrilised sätted Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks

ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepinguga nähakse Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks ette asümmeetriasätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja alustava tööstuse kaitse eritagatised ja -meetmed.

 • Kuigi ELi turud on kohe ja täielikult avatud, avatakse Ida-Aafrika Ühenduse turg osaliselt ja järk-järgult EList pärit impordile, võttes täielikult arvesse arengutaseme erinevusi.

Tariifid

 • EL võimaldab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja kõigile vaba
 • Ida-Aafrika Ühenduse riigid kaotavad järk-järgult 82,6 % tollimaksudest 15-25 aasta jooksul. Liberaliseerimisest on täielikult välja jäetud tundlikud tooted, sealhulgas mitmesugused põllumajandustooted, veinid ja kanged alkohoolsed joogid, kemikaalid, plastid, puidupõhine paber, tekstiili- ja rõivatooted, jalatsid, keraamikatooted, klaastooted, mitteväärismetallist tooted ja sõidukid:
 • Kui mõne ELi kauba import idapartnerluse riikidesse järsult suureneb, võivad Ida-Aafrika Ühenduse riigid kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksude taaskehtestamine.
 • Toorainete ja töötlemata toiduainete võimalikele täiendavatele ekspordimaksudele on kehtestatud piirangud. Seega saavad Ida-Aafrika Ühenduse liikmed kehtestada uusi ekspordimakse üksnes pärast ELi teavitamist ja piiratud aja jooksul.
 • Kasutage oma kaubandusassistendi otsinguvalikut, et leida täpne teave konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolueeskirjad;

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad Ida-Aafrika Ühenduse riikidel eksportida tooteid sisenditega teistest riikidest, eelkõige olulistes sektorites – põllumajanduses, kalanduses ning tekstiili- ja rõivatööstuses. Näiteks võib tekstiiltoode siseneda ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks tootmisetapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Enne eksportimist/importimist veenduge, et:

Sallivus

Majanduspartnerluslepingus sisalduvad lubatud hälbed on tavalisest leebemad. Enamikus ELi lepingutes ette nähtud 10 % asemel eraldavad nad lõpptoote tehasehinnast 15 %. Tekstiil- ja rõivatoodete puhul kohaldatakse erihälbeid.

Kumuleerumine

Majanduspartnerlusleping hõlmab järgmisi kumulatsiooni liike:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Teatavatel tingimustel diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsevedu

Importiva riigi tollile tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

Toetust võib taotleda selliste materjalide pealt makstud tollimaksu eest, mis imporditi eelnevalt edasiseks töötlemiseks ja eksporditi seejärel riiki, kes on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Ida-Aafrika Ühenduse riikide avamerel ja majandusvööndis püütud kala võib pidada Ida-Aafrika Ühenduse riigist pärinevaks üksnes siis, kui selle on püüdnud laevad, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev „päästab“, ja laeva omandiõigusele.

Laevapere, kaptenite või ohvitseride kodakondsust ei ole eraldi nõutud. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks kaotatud, et hõlbustada majanduspartnerluslepingu riikide püütud kalale päritolu omistamist.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega[link], millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi andmebaasist My Trade Assistant.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tollile oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võib toll teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutusega.

 • Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärinevatele toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • Ekspordiriigi tolli poolt välja antud liikumissertifikaat EUR.1. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja vastavad päritolureeglite protokolli muudele nõuetele.
  • Arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6 000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Konkurents

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud ekspordisubsiidiumid kõigile majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavatele toodetele.
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Põllumajandust käsitlev peatükk tagab, et EL ei kohalda ekspordisubsiidiume isegi turukriisi ajal.
 • Kui kohalik tööstus on ohustatud Euroopast pärit impordi järsu suurenemise tõttu, võimaldab majanduspartnerlusleping võtta meetmeid tööstussektorite ja Ida-Aafrika Ühenduse tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

 • Põllumajandust käsitlev peatükk on suunatud põllumajanduse säästvale arengule, sealhulgas toiduga kindlustatusele, maaelu arengule ja vaesuse vähendamisele Ida-Aafrika Ühenduses. Sellega kohustatakse lepinguosalisi pidama süvendatud poliitilist dialoogi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse, sealhulgas oma vastava siseriikliku poliitika läbipaistvuse teemal.
 • Kalandust käsitlev peatükk tugevdab kalavarude säästva kasutamise alast koostööd kalanduse valdkonnas, näiteks ressursside hindamist ja majandamist; keskkonna-, majandusliku ja sotsiaalse mõju seire; vastavus kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele ja asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele; tõhus kontroll ja järelevalve ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks;
 • Majandus- ja arengukoostöö peatüki eesmärk on suurendada Ida-Aafrika Ühenduse majanduse konkurentsivõimet, suurendada tarnesuutlikkust ja aidata Ida-Aafrika Ühenduse liikmetel majanduspartnerluslepingut sujuvalt rakendada;
 • Majanduspartnerlusleping on tihedalt seotud Cotonou lepingu ja selle oluliste osadega, nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriik;

Piirkondlik integratsioon

Majanduspartnerlusleping käsitleb nii Ida-Aafrika Ühenduse riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga.

 • Majanduspartnerluslepinguga keelustatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, mis aitab kaasa Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutustele kaotada mittetariifsed tõkked EAC-siseses kaubanduses.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi kaudu toetust, mida rahastatakse olemasolevatest vahenditest, peamiselt ELi arengueelarvest ja Euroopa Arengufondist.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid