SADC – Lõuna-Aafrika Arenguühendus

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerlusleping lihtsustab nende kahe piirkonna kodanike ja ettevõtjate investeerimist ja omavahelist kaubandust ning soodustab arengut kogu Lõuna-Aafrikas. Vaadake, kuidas ELi majanduspartnerlusleping viie SADC riigiga võib Teie kaubandusele kasu tuua.

Lepingu lühiülevaade

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuuluvad Botswana, Lesotho, Mosambiik, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini (endine Svaasimaa), allkirjastasid SADC majanduspartnerluslepingu 10. juunil 2016. Majanduspartnerlusleping jõustus ajutiselt 10. oktoobril 2016 ja Mosambiik kohaldab seda ajutiselt alates 4. veebruarist 2018.

SADC majanduspartnerlusleping on arengule suunatud kaubandusleping, mis annab SADC majanduspartnerluslepingu rühma partneritele asümmeetrilise juurdepääsu. Need võivad kaitsta tundlikke tooteid täieliku liberaliseerimise eest ja rakendada kaitsemeetmeid, kui import EList kasvab liiga kiiresti. Koostööd käsitlevas peatükis määratakse kindlaks kaubandusega seotud valdkonnad, mida võib rahastada. Leping sisaldab ka peatükki säästva arengu kohta, mis hõlmab sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi.

Kaubavahetuse osas hõlmab uus turulepääs paremaid kaubandustingimusi peamiselt põllumajanduses ja kalanduses, sealhulgas veini, suhkru, kalandustoodete, lillede ja puuviljakonservide puhul. Omalt poolt saab EL sisulise uue turulepääsu Lõuna-Aafrika Tolliliitu (toodete hulka kuuluvad nisu, oder, juust, lihatooted ja või).

Kasu saavad riigid

 • Botswana,
 • Libeeria
 • Mosambiik
 • Namiibia
 • Lõuna-Aafrika
 • Eswatini (Svaasimaa)

Lõuna-Aafrika Arenguühenduse piirkonna ülejäänud kuus liiget – Kongo Demokraatlik Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – osalevad ELiga sõlmitud majanduspartnerluslepingutes või peavad nende üle läbirääkimisi teiste piirkondlike rühmade, nimelt Kesk-Aafrika või Ida- ja Lõuna-Aafrika osana.

Asümmeetrilised sätted SADC riikide kasuks

Majanduspartnerluslepingus nähakse SADC majanduspartnerluslepingu riikide kasuks ette asümmeetrilised sätted, näiteks tundlike toodete liberaliseerimisest väljajätmine, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduainete ja tärkavate tööstusharude suhtes kohaldatavad eritagatised ja -meetmed.

 • SADC majanduspartnerluslepingu riigid saavad rakendada viit kahepoolset kaitsemeedet ja suurendada imporditollimakse juhul, kui import EList suureneb nii palju või nii kiiresti, et ähvardab häirida omamaist tootmist.
 • kui EL kohaldab WTO eeskirjade kohast kaitsemeedet, pakub EL oma SADC majanduspartnerluslepingu partneritele selle kohaldamisest 5-aastast vabastust, mida võib pikendada, võimaldades SADC majanduspartnerluslepingu riikidel eksporti jätkata.

Tariifid

 • EL annab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu impordile, mis on pärit Botswanast, Lesothost, Mosambiigist, Namiibiast ja Svaasimaalt. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja vaba kõikidele toodetele. EL kaotab tollimaksud 98,7 %lt impordilt, mis on pärit Lõuna-Aafrikast ja mille suhtes kohaldatakse koguselisi erikvoote.
 • Lõuna-Aafrika Tolliliitu kuuluvad riigid (Botswana, Lesotho, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini) kaotavad tollimaksud umbes 86 %lt EList pärit impordilt. Mosambiik kaotab tollimaksud 74 %-lt ELi imporditavalt kaubalt
 • Kõik tollimaksud on esitatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepinguI, II ja III lisas.

 

Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritoluriiki ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad toote päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu I protokollis mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (ELT L 250, 16.9.2016, lk 1924). Tutvuge ka SADC-ELi majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 kohaldamise juhendiga.

Kas minu toode pärineb EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist?

Selleks et teie toote suhtes kohaldataks ELi-SADC majanduspartnerluslepingu alusel madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab toode olema pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist.

Toode loetakse pärinevaks EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist, kui

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas mõningane lisapaindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt lubatud hälve või kumulatsioon).

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • Lisandväärtuse reegel – kõigi kasutatud päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsendimäära toote tehasehinnast
 • Tariifse klassifikatsiooni muutumine - tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon, näiteks päritolustaatuseta paberimassist paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • Eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks lõngakiudude ketramine, mida kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.
 • Neid erinevaid eeskirju on võimalik kombineerida, järgides erinevaid eeskirju alternatiivselt või kombineeritult.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate Minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, aidates teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus
 • ELi-SADC majanduspartnerluslepingus lubatakse tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 15 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud suurimate päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud 1. lisa „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5-6.
Kumuleerumine

ELi-SADC majanduspartnerluslepingus on sätestatud:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvestada SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärit materjale EList pärinevateks (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel.
 • Täielik kumulatsioon, mis võimaldab võtta SADC majanduspartnerluslepingu riigis (ja vastupidi) arvesse päritolustaatuseta materjalidega ELis tehtud tööd või töötlust, kui hindate, kas te järgite tootepõhist reeglit.
 • Diagonaalne kumulatsioon, mis võimaldab i) SADC majanduspartnerluslepingu riigist, muust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna majanduspartnerluslepingu riigist või ELi ülemereriigist või -territooriumilt pärinevaid materjale ja ii) nendes riikides toimuvat toimingut või töötlust käsitada vastavalt SADC majanduspartnerluslepingu riigist või EList pärinevana või seal toimuvana, kui neid kasutatakse toote valmistamisel, tingimusel et on täidetud teatavad tingimused, sealhulgas on sõlmitud halduskoostöölepingud kahe riigi vahel, kust päritolu on kumuleeritud. Kumulatsiooni ei kohaldata järgmiste materjalide suhtes: i) HS 1604-1605 materjalid, mis on pärit Vaikse ookeani piirkonnast, ja ii) Lõuna-Aafrikast pärit materjalid, mida ei saa ELi importida tollimaksu- ja kvoodivabalt.
 • Kumulatsioon materjalide puhul, mille suhtes kohaldatakse ELisenamsoodustusrežiimitollimaksuvabastust, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riigi eksportijatel arvestada päritolustaatuseta materjale, mille importimisel ELi kohaldataks ELi enamsoodustusrežiimi tollimaksudest ja kvoodivabast režiimist tulenevaid soodustusi, nii nagu need materjalid oleksid pärit kõnealusest SADC majanduspartnerluslepingu riigist, kui neid kasutatakse seal toodetud tootes, tingimusel et selle materjali suhtes ei kohaldata dumpinguvastaseid ega meetmetest kõrvalehoidmise tollimakse päritoluriigist.
 • Kumulatsioon teistest riikidestpärit materjalidepuhul, mille suhtes kohaldatakse tollimaksu- ja kvoodivaba sooduspääsu ELi, mis võimaldab nende materjalide puhul, mis on pärit riikidest, mille suhtes kohaldatakse tollimaksu- ja kvoodivaba pääsu ELi, käsitada neid SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel, tingimusel et on täidetud teatavad tingimused. Seda kumulatsiooni praegu ei kohaldata.
Erandid

SADC majanduspartnerluslepingu riigi taotlusel võib eritingimustel teha konkreetse erandi, et võimaldada konkreetsetest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes leebemate päritolureeglite kohaldamist. Praegu konkreetseid erandeid ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo reegel:

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo reegel

ELi-SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt tuleb päritolustaatusega tooteid vedada EList SADC majanduspartnerluslepingu riiki (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste jagamine osadeks

Kahtluse korral võib toll nõuda deklarandilt tõendeid nõuetele vastavuse kohta, mis võidakse esitada mis tahes vahenditega, sealhulgas lepingujärgsete veodokumentidega, nagu veokiri, või faktiliste või konkreetsete tõenditega, mis põhinevad pakendite märgistamisel või nummerdamisel, või mis tahes kaupadega seotud tõenditega.

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditud toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu alusel lubatud.

Päritolumenetlused

Soodustariifi taotlemise ja tolli poolt kontrollimisega seotud päritolumenetlused on sätestatud IV jaotises päritolutõendi kohta ja V jaotises halduskoostöö korra kohta.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Sooduskohtlemise saamiseks peate esitama päritolutõendi.

 • teil on vaja kas
 • päritolutõend kehtib 10 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.
 • päritolutõendit ei nõuta, kui
  • väikepakendite puhul ei ületa toodete koguväärtus 500 eurot või
  • 1200 eurot reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul
Liikumissertifikaat EUR.1
 • sertifikaadi EUR.1 näidis on esitatud III lisas ja selles on esitatud selle täitmise juhised.
 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ekspordiriigi toll
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.
Päritoludeklaratsioon (eksportija kinnitus)

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist. Seda saab teha järgmiselt:

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot.

 

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale, kes veab sageli käesoleva lepinguga hõlmatud tooteid, loa koostada päritoludeklaratsioone, olenemata asjaomaste toodete väärtusest.

Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab esitama tollile kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmise kontrollimiseks.

Kuritarvitamise korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

 

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

 • päritoludeklaratsiooni koostamiseks peab eksportija kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile kirjutama, tembeldama või trükkima (vastavas keeles) järgmise deklaratsiooni:„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa number... ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“
 • Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV lisas. Kontrollige oma tolliasutustelt, millised lisanõuded neil võivad olla.
 • te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.

Esitamine

 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.
 • päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. ELi ja SADCi majanduspartnerlusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontroll põhineb importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad kohalikud tolliasutused – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise asutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutusi.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab vastama, et seda saaks Euroopa Liitu importida
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist Minu kaubandusassistent

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureeglite jaotises.

Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Majanduspartnerlusleping sisaldab ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelist kahepoolset protokolli geograafiliste tähiste kaitse ning veini ja kangete alkohoolsete jookidega kauplemise kohta.

 • EL kaitseb enam kui 100 Lõuna-Aafrika nimetust, nagu Lõuna-Aafrika kuulus infusioon Rooibos, ning paljusid veininimetusi, nagu Stellenbosch ja Paarl.
 • Lõuna-Aafrika, kaitseb enam kui 250 ELi nimetust, mis jagunevad toiduainete, veinide ja kangete alkohoolsete jookide kategooriatesse

See tähendab näiteks, et muu riigi kui Lõuna-Aafrika tootja ei tohi turustada oma territooriumilt pärit tehasest töödeldud teed sümboolse tähendusega nime Rooibos all. Sama kehtib ELi traditsiooniliste tootenimetuste kohta.

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenuste turu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, määruste ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muud valdkonnad

Konkurents

 • EL on peatanud kõikide SADC majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused
 • EL on viinud miinimumini meetmed, millel on tootmist ja kaubandust moonutav mõju
 • kui kohalikku tööstust ohustab impordi suurenemine Euroopast, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid, et kaitsta tööstussektoreid ja tärkavat tööstust.

Vaidluse lahendamine

SADC majanduspartnerluslepingu raames lahendatakse vaidlused konsultatsioonide või vahendamise teel ning lõpuks vahekohtu kaudu. Pärast vahekohtumenetlust võtab pool, kelle vastu kaebus esitati, kõik vajalikud meetmed otsuse täitmiseks. Nõuete täitmata jätmise korral on teisel poolel õigus saada hüvitist või tal on õigus võtta kõiki asjakohaseid meetmeid, näiteks suurendada tollimakse.

Säästev areng

SADC majanduspartnerluslepingu aluseks on selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulised ja põhielemendid, s.t inimõigused, demokraatia põhimõtted, õigusriik ja hea valitsemistava. Seega sisaldab leping kõige tugevamat sõnastust ELi lepingutes sisalduvate õiguste ja säästva arengu kohta.

 • „täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta juhul, kui mõni lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • majanduspartnerluslepingute ühistele institutsioonidele on tehtud ülesandeks jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

SADC majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga.

 • SADC majanduspartnerluslepingu päritolureeglid toetavad uute väärtusahelate arengut piirkonnas. Kumuleerumist käsitlevad sätted võimaldavad kohaldada ELi piiril allahindlustariife puuviljade suhtes, mis on koristatud ühes piirkonna riigis ning seejärel säilitatud ja konserveeritud teises riigis. Seda liiki paindlikud päritolureeglid toovad kasu põllumajandusliku toidutööstuse, kalandus- ja tööstussektori ettevõtetele.
 • SADC majanduspartnerluslepinguga ühtlustatakse EList pärit impordi suhtes kehtestatud Lõuna-Aafrika tolliliidu tollitariifid ja parandatakse seega tolliliidu toimimist. Sel viisil tugevdab Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerlusleping piirkondlikku integratsiooni.
 • iga SADC majanduspartnerluslepingu riik on kokku leppinud, et ELile antud soodustusi laiendatakse ka teistele SADC majanduspartnerluslepingu riikidele.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberitööd. Teie jaoks tähendab see vähem vaeva tolliga tegelemisel.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid