Majanduspartnerluslepingu SADC – Lõuna-Aafrika Arenguühendus

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtetel teineteisesse investeerimist ja omavahelist kaubandust ning hoogustab arengut kogu Lõuna-Aafrikas. Uurige, kuidas ELi majanduspartnerlusleping viie SADC riigiga võib Teie kaubandusele kasu tuua.

Lühiülevaade kokkuleppest

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuuluvad Botswana, Lesotho, Mosambiik, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini (varem Svaasimaa), allkirjastasid SADC majanduspartnerluslepingu 10. juunil 2016. Majanduspartnerlusleping jõustus ajutiselt 10. oktoobril 2016 ning Mosambiik kohaldab seda ajutiselt alates 4. veebruarist 2018.

SADCi majanduspartnerlusleping on arengule suunatud kaubandusleping, millega antakse SADC majanduspartnerluslepingu rühma partneritele asümmeetriline juurdepääs. Nad võivad kaitsta tundlikke tooteid täieliku liberaliseerimise eest ja rakendada kaitsemeetmeid, kui import EList kasvab liiga kiiresti. Koostööd käsitlevas peatükis määratakse kindlaks kaubandusega seotud valdkonnad, mis võivad toetust saada. Leping sisaldab ka peatükki säästva arengu kohta, mis hõlmab sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi.

Kaubavahetuse osas hõlmab uus turulepääs paremaid kaubandustingimusi peamiselt põllumajanduses ja kalanduses, sealhulgas veini, suhkru, kalandustoodete, lillede ja puuviljakonservide puhul. Omalt poolt saab EL sisuka uue juurdepääsu Lõuna-Aafrika tolliliidule (nt nisu, oder, juust, lihatooted ja või).

Abi saavad riigid

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambiik
 • Namiibia
 • Lõuna-Aafrika Vabariik
 • Eswatini (Svaasimaa)

Lõuna-Aafrika Arenguühenduse piirkonna ülejäänud kuus liiget – Kongo Demokraatlik Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – osalevad majanduspartnerluslepingutes või peavad nende üle läbirääkimisi ELiga muude piirkondlike rühmade, nimelt Kesk-Aafrika või Ida- ja Lõuna-Aafrika raames.

Asümmeetrilised sätted Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) riikide kasuks

Majanduspartnerluslepinguga nähakse SADC majanduspartnerluslepingu riikide kasuks ette asümmeetrilised sätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduainete ja noore tööstuse jaoks ette nähtud spetsiaalsed kaitsemeetmed ja meetmed.

 • SADC majanduspartnerluslepingu riigid võivad aktiveerida viis kahepoolset kaitsemeedet ja suurendada imporditollimakse juhul, kui import EList suureneb nii palju või nii kiiresti, et see ähvardab häirida omamaist tootmist.
 • kui EL kohaldab WTO eeskirjade kohast kaitset, pakub EL oma SADC majanduspartnerluslepingu partneritele viieaastast erandit selle kohaldamisest, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riikidel oma eksporti jätkata.

Tariifid

 • EL tagab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu Botswanast, Lesothost, Mosambiigist, Namiibiast ja Svaasimaalt pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja vaba kõigile toodetele. EL kaotab tollimaksud 98,7 % Lõuna-Aafrikast pärit impordilt konkreetsete kogusekvootide alusel.
 • Lõuna-Aafrika tolliliidus osalevad riigid (Botswana, Lesotho, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini) tühistavad tollimaksud ligikaudu 86 %-lt EList pärit impordist. Mosambiik kaotab tollimaksud 74 %-lt EList pärit impordist
 • kõik tollimaksud on esitatud ELi-SADC majanduspartnerluslepinguI, II ja III lisas.

 

Kasutage otsinguvõimalust Minu Kaubandusassistent, et leida täpset teavet konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvugepäritolureeglite enesehindamise vahendiga Minu Kaubandusassistent (ROSA) , et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Kust leida päritolureegleid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu I protokollis mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (ELT L 250, 16.9.2016, lk 1924). Tutvuge ka SADC-ELi majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 kohaldamise juhendiga.

Kas minu toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-SADC majanduspartnerluslepingu alusel madalamat või nulltariifi, peab toode pärinema EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist.

Toodet käsitatakse EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärinevana, kui

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis sätestatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt tolerants või kumuleerimine).

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • Lisandväärtuse reegel – kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • Tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess toob kaasa tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel, näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • Eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks lõnga kiudude ketramine, selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivasektoris ning keemiatööstuses.
 • Nende erinevate eeskirjade kombineerimine on võimalik, kui erinevaid eeskirju täidetakse alternatiivselt või kombineeritult.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve
 • ELi-SADC majanduspartnerluslepingu lubatud hälbe reegel lubab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud kuni 15 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtusena väljendatud piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud 1. lisa „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–6.
Kumulatsioon

ELi-SADC majanduspartnerluslepinguga nähakse ette:

 • kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärit materjale käsitada EList pärinevatena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel.
 • täielik kumulatsioon, mis võimaldab võtta SADC majanduspartnerluslepingu riigis (ja vastupidi) arvesse päritolustaatuseta materjalidega ELis tehtud tööd või töötlust, kui hinnatakse vastavust tootepõhisele reeglile.
 • diagonaalne kumulatsioon, mis võimaldab i) mis tahes SADC majanduspartnerluslepingu riigist, muust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna majanduspartnerluslepingu riigist või ELi ülemeremaalt või -territooriumilt pärit materjale ja ii) nendes riikides tehtud toimingut või töötlust käsitada vastavalt SADC majanduspartnerluslepingu riigist või EList pärinevana, kui neid kasutatakse toote valmistamisel, tingimusel et täidetud on teatavad tingimused, sealhulgas halduskoostöö lepingud kahe riigi vahel, kust päritolu kumuleeritakse. Kumulatsioon ei kehti i) Vaikse ookeani piirkonnast pärit materjalide HS 1604–1605 ja ii) Lõuna-Aafrikast pärit materjalide suhtes, mida ei saa ELi tollimaksu- ja kvoodivabalt importida.   
 • kumulatsioon materjalide puhul, mille suhtes kohaldatakse ELisenamsoodustusrežiimitollimaksuvabastust, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riigi eksportijatel võtta arvesse päritolustaatuseta materjale, mille suhtes ELi importimisel kohaldataks tollimaksu- ja kvoodivaba kohtlemist ELi enamsoodustusrežiimi tollitariifide alusel, nagu need oleksid pärit kõnealusest SADC majanduspartnerluslepingu riigist, kui need sisalduvad seal toodetud tootes, tingimusel et selle päritoluriigist pärit materjali suhtes ei ole kehtestatud dumpinguvastaseid ega meetmetest kõrvalehoidmise tollimakse
 • kumulatsioon teistest riikidestpärit materjalide puhul, mille suhtes kohaldatakse tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu ELi turule, mis võimaldab materjale, mis on pärit riikidest, millel on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi, lugeda SADC majanduspartnerluslepingu riigist pärinevaks, kui seda kasutatakse toote valmistamiseks, tingimusel et teatavad tingimused on täidetud. Sellist kumulatsiooni praegu ei kohaldata.
Erandid

SADC majanduspartnerluslepingu riigi taotlusel võib eritingimustel teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemate päritolureeglite kohaldamist konkreetsetest riikidest pärit toodete suhtes. Praegu konkreetseid erandeid ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

ELi-SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt tuleb päritolustaatusega tooted vedada EList SADC majanduspartnerluslepingu riiki (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, pitserite või mis tahes dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste jagamine osadeks

Kahtluse korral võib toll nõuda, et deklarant esitaks nõuetele vastavuse kohta mis tahes viisil tõendid, sealhulgas lepingulised veodokumendid, nagu veokiri, või faktilised või konkreetsed tõendid, mis põhinevad pakendite märgistamisel või nummerdamisel, või mis tahes tõendid kauba enda kohta.

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud ELi-SADC majanduspartnerluslepinguga.

Päritolu määramise kord

Soodustariifi taotlemise ja tollipoolse kontrolliga seotud päritoluprotseduurid on sätestatud IV jaotises päritolutõendite kohta ja V jaotises halduskoostöö korra kohta.

Kuidas taotleda soodustariifi?

Sooduskohtlemise saamiseks peate esitama päritolutõendi

 • teil on vaja kas
 • päritolutõend kehtib kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.
 • päritolutõendit ei nõuta, kui
  • väikepakendite puhul ei ületa toodete koguväärtus 500 eurot või
  • 1 200 eurot reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul;
Kaupade liikumissertifikaat EUR.1
 • sertifikaadi EUR.1 näidis on esitatud III lisas ja selles antakse juhised selle täitmiseks.
 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ekspordiriigi toll
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.
Päritoludeklaratsioon (eksportija enda deklaratsioon)

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Selle võib teha järgmisel viisil:

 • heakskiidetud eksportija või
 • mis tahes eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot

 

Heakskiidetud eksportijad

Eksportiva riigi toll võib anda igale eksportijale, kes tegeleb pidevalt käesoleva lepingu kohaste toodete veoga, loa koostada ise päritoludeklaratsioone, olenemata asjaomaste toodete väärtusest.

Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab tollile esitama kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmise kontrollimiseks.

Kuritarvituste korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

 

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

 • päritoludeklaratsiooni koostamiseks peaks eksportija arvele, saatelehele või muule äridokumendile kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (vastavas keeles): „Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“
 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV lisas. Kontrollige oma tolliasutustelt mis tahes lisanõudeid, mis neil võivad olla.
 • päritoludeklaratsioonile tuleb alla kirjutada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Esitamine

 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.
 • päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. ELi-SADC majanduspartnerlusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad kohalikud tolliasutused – importiva lepinguosalise kontrollkäik eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab vastama, et seda saaks Euroopa Liitu importida
 • otsige teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist Minu Trade Assistant

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded SPS

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifide taotlemiseks, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud päritolureeglite jaotises eespool.

Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Majanduspartnerlusleping sisaldab ELi ja Lõuna-Aafrika vahelist kahepoolset protokolli geograafiliste tähiste kaitse ning veini ja kangete alkohoolsete jookidega kauplemise kohta.

 • EL kaitseb enam kui 100 Lõuna-Aafrika nimetust, nagu Rooibos, kuulus Lõuna-Aafrikast pärit infusioon ja arvukad veininimetused, nagu Stellenbosch ja Paarl
 • Lõuna-Aafrika, mis kaitseb rohkem kui 250 ELi nimetust, mis jagunevad toidu-, veini- ja kangete alkohoolsete jookide kategooriate vahel

See tähendab näiteks, et muu riigi kui Lõuna-Aafrika tootja ei saa turustada oma territooriumil asuvast ettevõttest valmistatud teed sümboolse tähtsusega nime Rooibos all. Sama kehtib ELi traditsiooniliste tootenimetuste kohta.

Teenustekaubandus

 • leidke konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Muud valdkonnad

Konkurss

 • EL on peatanud kõikide SADC majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid
 • EL on minimeerinud meetmeid, millel on tootmist ja kaubandust moonutav mõju
 • kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi kasvu tõttu ohus, võimaldavad majanduspartnerluslepingud rakendada meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitseks.

Vaidluste lahendamine

SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt lahendatakse vaidlused konsultatsioonide või vahenduse teel ning lõpuks vahekohtu kaudu. Pärast vahekohtumenetlust võtab pool, kelle vastu kaebus esitati, kõik vajalikud meetmed otsuse täitmiseks. Nõuete täitmata jätmise korral on teisel lepinguosalisel õigus saada hüvitist või tal on lubatud võtta kõik asjakohased meetmed, näiteks suurendada tollimakse.

Säästev areng

SADCi majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigused, demokraatlikud põhimõtted, õigusriik ja hea valitsemistava. Seega sisaldab leping ELi lepingutes sisalduvat õiguste ja kestliku arengu kõige tugevamat sõnastust.

 • „täitmata jätmise klausel“ tähendab, et võib võtta „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus), kui mõni lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

SADC majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga.

 • SADC majanduspartnerluslepingu päritolureeglid toetavad uute väärtusahelate arendamist piirkonnas. Akumulatsioonisätted võimaldavad kohaldada ELi piiril allahindlustariife puuviljade suhtes, mis on koristatud ühes piirkonna riigis ning seejärel säilitatud ja konservitud teises riigis. Seda liiki paindlikud päritolureeglid toovad kasu põllumajandusliku toidutööstuse, kalanduse ja tööstussektori ettevõtetele.
 • SADC majanduspartnerluslepinguga ühtlustatakse Lõuna-Aafrika tolliliidu tollitariifid, mis on kehtestatud EList pärit impordi suhtes, ning parandatakse seega tolliliidu toimimist. Sel viisil tugevdab SADCi majanduspartnerlusleping piirkondlikku integratsiooni.
 • iga SADC majanduspartnerluslepingu riik on kokku leppinud, et kõiki tema poolt ELile antud soodustusi laiendatakse ka teistele SADC majanduspartnerluslepingu riikidele.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberitööd. Teie jaoks tähendab see vähem tolliga suhtlemist.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid