07 detsember 2023

Kolmas aastaaruanne ELi kaubanduspoliitika rakendamise ja jõustamise kohta

Täna avaldatud kolmanda aastaaruande kohaselt ületas rahvusvaheliste partneritega sõlmitud vabakaubanduslepingute kaudu toimuva ELi kaubanduse väärtus 2022. aastal esimest korda 2 triljonit eurot. 

Euroopa Komisjoni aruandest nähtub, et kaubandus meie 20 suurima kaubanduslepinguga hõlmatud partneriga kasvas 2022. aastal keskmiselt ligikaudu 30 %. Komisjon kaotas koostöös liikmesriikide ja ELi ettevõtjatega ka üle 30 kaubandustõkke 19 riigis. Tõkete kõrvaldamine viimase viie aasta jooksul on ainuüksi 2022. aastal aidanud vabastada ELi ekspordist 7 miljardit eurot. Meie kokkulepped on parandanud ka keskkonna ja töötajate õiguste kaitset.

ELil on maailma suurim kaubanduslepingute võrgustik, kuhu kuulub kokku 74 riiki, mis moodustab 44 % kogu ELi kaubandusest. 2022. aastal ületas ELi ja tema kaubanduslepingute partnerite vaheline kaubandus (v.a energiatooted) ELi kaubavahetust kõigi teiste partneritega. Need lepingud on aidanud säilitada kaubandust ja investeeringuid keerulises ülemaailmses ettevõtluskeskkonnas, mida iseloomustavad kasvavad geopoliitilised probleemid, nagu Venemaa agressioon Ukraina vastu.

Kaubanduslepingud toetavad eksporti, vastupanuvõimet ja mitmekesistamist

Kaubanduslepingud aitasid jätkuvalt kaasa majanduskasvule ja vastupidavamatele tarneahelatele:

  • Uute ekspordivõimaluste avamine ELi tootjatele ja põllumajandustootjatele: näiteks vastavate kaubanduslepingute kohaselt suurenes ELi ravimite eksport Vietnami 152 %, autode ja osade eksport Lõuna-Koreasse 217 %, ELi liha eksport Kanadasse 136 % ja ELi teenuste eksport Kanadasse 54 %. ELi kaubandus toetab 670000 väikest ja keskmise suurusega ELi ettevõtjat, kes ekspordivad kolmandatesse riikidesse.
  • Ekspordi muutmine välistele vapustustele vastupidavamaks: 2022. aastal suurenes ELi sanktsioonidega hõlmatud kaupade eksport sooduspartneritele 174 miljardi euro võrra, mis kompenseeris kaugelt 27 miljardi euro suuruse ekspordi vähenemise Venemaale.
  • Juurdepääsu tagamine olulistele sisenditele ja liigse sõltuvuse vähendamine ühest riigist: ELi ja Kanada vahelise lepingu (CETA) esimese viie aasta jooksul suurenes ELi kriitilise tähtsusega toorainete import Kanadast 56 %, samas kui muudest allikatest pärit materjalide osakaal kasvas vaid 25 % võrra, mis aitas kaasa ELi strateegiale mitmekesistada oma tegevust Venemaast eemal. Kriitilise tähtsusega toorained on ELi majanduse rohe- ja digipöörde jaoks hädavajalikud.

Tõkete kõrvaldamine ja vaidluste lahendamine

2022. aastal kaotas komisjon 31 kaubandustõket 19 partnerriigis. See aitab suurendada ELi eksporti sellistes olulistes sektorites nagu põllumajanduslik toidutööstus, farmaatsiatooted ning tervishoid ja ilu.

Näiteks USA muutis lamba- ja kitsetoodete impordi pikaajalisi tõkkeid ning Costa Rica kaotas kümne aasta pikkuse ELi imporditud õlle suhtes kohaldatava 10 % maksu.

Jätkusvaidluste lahendamine Maailma Kaubandusorganisatsioonis. EL algatas neli uut vaidlust, sealhulgas esimesed vaidlused Ühendkuningriigiga rohelise energia toetuste diskrimineeriva kava üle. See vaidlus lahendati vaid nelja kuu pärast vastastikusel kokkuleppel. EL võitles Türgiga ka ravimite diskrimineerivate tavade üle ning jälgib nüüd Türgi astutud samme nõuete täitmise suunas.

Edendada kestlikkust

EL tegi edusamme ka töö- ja keskkonnaküsimustes nende lepingute raames, mis sisaldavad kaubanduse ja säästva arengu peatükki. Selle töö osana ratifitseerisid Jaapan ja Lõuna-Korea peamised Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, mis on ette nähtud ELiga sõlmitud kaubanduslepingutes. Tihedam koostöö Peruu ja Colombiaga on sundinud neid riike alustama oma tööseadustiku läbivaatamist.

Täiendav teave

Jagage seda lehte: