07 grudnia 2023

Trzecie sprawozdanie roczne z wdrażania i egzekwowania polityki handlowej UE

Zgodnie z opublikowanym dziś trzecim sprawozdaniem rocznym w sprawie wdrażania i egzekwowania polityki handlowej UE, wartość handlu UE za pośrednictwem umów o wolnym handlu z partnerami światowymi po raz pierwszy przekroczyła 2 bln EUR w 2022 r. 

Ze sprawozdania Komisji Europejskiej wynika, że w 2022 r. handel z 20 najważniejszymi partnerami w ramach umów handlowych wzrósł średnio o blisko 30 %. Komisja, współpracując z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami z UE, zniosła również ponad 30 barier w handlu w 19 krajach. Usunięcie barier w ciągu ostatnich pięciu lat pomogło uwolnić 7 mld euro eksportu z UE tylko w 2022 r. Nasze porozumienia zapewniły również lepszą ochronę środowiska i praw pracowniczych.

UE posiada największą sieć umów handlowych na świecie – łącznie 74 kraje, co stanowi 44 % całej wymiany handlowej UE. W 2022 r. handel między UE a jej partnerami objętymi umową handlową (z wyłączeniem produktów energetycznych) przewyższył handel UE ze wszystkimi innymi partnerami. Umowy te pomogły utrzymać handel i inwestycje w trudnym globalnym otoczeniu biznesowym charakteryzującym się rosnącymi wyzwaniami geopolitycznymi, takimi jak agresja Rosji na Ukrainę.

Umowy handlowe wspierają wywóz, odporność i dywersyfikację

Umowy handlowe w dalszym ciągu zapewniały wzrost gospodarczy i bardziej odporne łańcuchy dostaw poprzez:

  • Otwieranie nowych możliwości eksportowych dla producentów i rolników z UE: na przykład na mocy odpowiednich umów handlowych wywóz produktów farmaceutycznych z UE do Wietnamu wzrósł o 152 %, samochody i części do Korei Południowej o 217 %, wywóz mięsa z UE do Kanady wzrósł o 136 %, a eksport usług z UE do Kanady wzrósł o 54 %. Handel UE wspiera 670000 małych i średnich unijnych przedsiębiorstw eksportujących do państw trzecich.
  • Zwiększenie odporności eksportu na wstrząsy zewnętrzne: W 2022 r. wywóz z UE towarów objętych sankcjami do partnerów preferencyjnych wzrósł o 174 mld EUR, kompensując zdecydowanie utratę 27 mld EUR w eksporcie do Rosji.
  • Zapewnienie dostępu do ważnych nakładów i zmniejszenie nadmiernej zależności od jednego kraju: w ciągu pierwszych pięciu lat obowiązywania umowy UE-Kanada (CETA) przywóz surowców krytycznych do UE z Kanady wzrósł o 56 % w porównaniu ze wzrostem o zaledwie 25 % tych materiałów z innych źródeł, co przyczyniło się do realizacji strategii UE na rzecz dywersyfikacji od Rosji. Surowce krytyczne mają zasadnicze znaczenie dla ekologicznej i cyfrowej transformacji gospodarki UE.

Usuwanie barier i postępy w rozstrzyganiu sporów

W 2022 r. Komisja usunęła 31 barier handlowych w 19 krajach partnerskich. Pomaga to zwiększyć eksport z UE w ważnych sektorach, takich jak sektor rolno-spożywczy, farmaceutyczny, zdrowie i piękno.

Przykładem może być zmiana przez Stany Zjednoczone od dawna istniejących barier w przywozie produktów z owiec i kóz oraz zniesienie przez Kostarykę 10-procentowego podatku od piwa importowanego do UE.

Kontynuowanorozstrzyganie sporów na forum Światowej Organizacji Handlu. UE wszczęła cztery nowe spory, w tym pierwsze w historii ze Zjednoczonym Królestwem, dotyczące dyskryminującego systemu dotacji na rzecz zielonej energii. Spór ten rozstrzygnięto po upływie zaledwie czterech miesięcy za obopólną zgodą. UE dominowała również w sporze z Turcją o dyskryminujące praktyki w sektorze farmaceutycznym i obecnie monitoruje działania Turcji na rzecz przestrzegania przepisów.

Promowanie zrównoważonego rozwoju

UE poczyniła również postępy w kwestiach dotyczących pracy i środowiska w ramach tych umów, które zawierają rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju. W ramach tych prac Japonia i Korea Południowa ratyfikowały najważniejsze konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy przewidziane w ich odpowiednich umowach handlowych z UE. Głębsza współpraca z Peru i Kolumbią skłoniła te kraje do rozpoczęcia przeglądu swoich kodeksów pracy.

Więcej Informacji

Udostępnij tę stronę: