07 Декември 2023

3-ти годишен доклад относно изпълнението и прилагането на търговската политика на ЕС

Стойността на търговията на ЕС чрез споразумения за свободна търговия със световни партньори надхвърля 2 трилиона евро за първи път през 2022 г. според публикувания днес 3-ти годишен доклад относно изпълнението и прилагането на търговската политика на ЕС. 

Докладът на Европейската комисия показва, че търговията с нашите 20 най-големи партньори по търговските споразумения е нараснала средно с близо 30 % през 2022 г. Комисията, работейки с държавите членки и предприятията от ЕС, също премахна над 30 пречки пред търговията в 19 държави. Преодоляването на пречките през последните пет години спомогна за отключването на 7 милиарда евро износ на ЕС само през 2022 г. Нашите споразумения осигуриха и по-силна защита на околната среда и трудовите права.

ЕС разполага с най-голямата мрежа от търговски споразумения в света с общо 74 държави, на които се падат 44 % от цялата търговия на ЕС. През 2022 г. търговията между ЕС и неговите партньори по търговските споразумения (с изключение на енергийните продукти) увеличи търговията на ЕС с всички останали партньори. Тези споразумения спомогнаха за поддържането на търговията и инвестициите в трудна световна бизнес среда, характеризираща се с нарастващи геополитически предизвикателства, като например агресията на Русия срещу Украйна.

Търговските споразумения подкрепят износа, устойчивостта и диверсификацията

Търговските споразумения продължиха да осигуряват икономически растеж и по-устойчиви вериги на доставки чрез:

  • Откриване на нови възможности за износ за производителите и земеделските стопани от ЕС: например съгласно съответните търговски споразумения износът на фармацевтични продукти от ЕС за Виетнам се е увеличил с 152 %, автомобилите и частите за Южна Корея с 217 %, износът на месо от ЕС за Канада се е увеличил с 136 %, а износът на услуги от ЕС за Канада се е увеличил с 54 %. Търговията на ЕС подкрепя 670 000 малки и средни предприятия от ЕС, които изнасят за трети държави.
  • Повишаване на устойчивостта на износа на външни сътресения: През 2022 г. износът от ЕС на санкционирани стоки за преференциални партньори нарасна с 174 милиарда евро, което компенсира загубата на 27 милиарда евро от износа за Русия.
  • Осигуряване на достъп до важни ресурси и намаляване на прекомерната зависимост от една държава: през първите пет години на споразумението между ЕС и Канада (ВИТС) вносът в ЕС на суровини от изключителна важност от Канада нарасна с 56 % в сравнение с ръста от едва 25 % от тези материали от други източници, което допринесе за стратегията на ЕС за диверсификация извън Русия. Суровините от изключителна важност са от съществено значение за екологичната и цифровата трансформация на икономиката на ЕС.

Премахване на пречките и постигане на напредък по споровете

През 2022 г. Комисията премахна 31 пречки пред търговията в 19 държави партньори. Това спомага за увеличаване на износа на ЕС във важни сектори като хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичните продукти, здравеопазването и красотата.

Примери за това са изменението от страна на САЩ на дългогодишните пречки пред вноса на овче и козе продукти, а Коста Рика премахва дългогодишния си данък от 10 % върху бирата, внасяна в ЕС.

Уреждането на спорове в Световната търговска организация продължи. ЕС започна четири нови спора, включително първия по рода си с Обединеното кралство, във връзка с дискриминационна схема за субсидии за зелена енергия. Този спор е разрешен само четири месеца по взаимно съгласие. ЕС също така доминира в спора си с Турция във връзка с дискриминационните практики в областта на фармацевтичните продукти и понастоящем наблюдава стъпките на Турция за постигане на съответствие.

Насърчаване на устойчивост

ЕС постигна напредък и по въпросите на труда и околната среда в рамките на споразуменията, които включват глава относно търговията и устойчивото развитие. Като част от тази работа Япония и Южна Корея ратифицираха основните конвенции на Международната организация на труда, предвидени в съответните им търговски споразумения с ЕС. По-задълбоченото сътрудничество с Перу и Колумбия накара тези държави да започнат преразглеждане на своите трудови кодекси.

За повече информация

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки