07 joulukuuta 2023

Kolmas vuosikertomus EU:n kauppapolitiikan täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanosta

Tänään julkaistun EU:n kauppapolitiikan täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan kolmannen vuosikertomuksen mukaan EU:n kaupan arvo ylitti ensimmäistä kertaa 2 biljoonaa euroa vuonna 2022. 

Euroopan komission kertomus osoittaa, että kauppa 20 suurimman kauppasopimuskumppanimme kanssa kasvoi keskimäärin lähes 30 prosenttia vuonna 2022. Komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja EU:n yritysten kanssa myös poistanut yli 30 kaupan estettä 19 maassa. Esteiden poistaminen viiden viime vuoden aikana auttoi vapauttamaan EU:n viennin 7 miljardia euroa pelkästään vuonna 2022. Sopimuksemme ovat myös parantaneet ympäristön ja työntekijöiden oikeuksien suojelua.

EU:lla on maailman suurin kauppasopimusten verkosto, ja sen osuus kaikesta EU:n kaupasta on 44 prosenttia. Vuonna 2022 EU:n ja sen kauppasopimuskumppanien (energiatuotteita lukuun ottamatta) välinen kauppa laajeni EU:n kauppaa kaikkien muiden kumppaneiden kanssa. Nämä sopimukset ovat auttaneet ylläpitämään kauppaa ja investointeja vaikeassa globaalissa liiketoimintaympäristössä, jolle ovat ominaisia kasvavat geopoliittiset haasteet, kuten Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Kauppasopimukset tukevat vientiä, häiriönsietokykyä ja monipuolistamista

Kauppasopimuksilla luotiin edelleen talouskasvua ja kestävämpiä toimitusketjuja seuraavin keinoin:

  • Uusien vientimahdollisuuksien avaaminen EU:n tuottajille ja viljelijöille: esimerkiksi asianomaisten kauppasopimusten mukaan EU:n lääkkeiden vienti Vietnamiin kasvoi 152 prosenttia, autojen ja osien vienti Etelä-Koreaan 217 prosenttia, lihan vienti Kanadaan kasvoi 136 prosenttia ja EU:n palvelujen vienti Kanadaan 54 prosenttia. EU:n kauppa tukee 670000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tuotteita kolmansiin maihin.
  • Parannetaan viennin kykyä sietää ulkoisia häiriöitä: Vuonna 2022 EU:n pakotteiden kohteena olevien tavaroiden vienti etuuskohtelukaupan piiriin kuuluviin kumppaneihin kasvoi 174 miljardia euroa, mikä kompensoi selvästi Venäjälle suuntautuvan viennin 27 miljardin euron menetyksen.
  • Tärkeiden tuotantopanosten saatavuuden varmistaminen ja liiallisen riippuvuuden vähentäminen yhdestä ainoasta maasta: EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen (CETA) viiden ensimmäisen vuoden aikana EU:n kriittisten raaka-aineiden tuonti Kanadasta kasvoi 56 prosenttia, kun taas muista lähteistä peräisin olevien raaka-aineiden osuus kasvoi vain 25 prosenttia, mikä edistää EU:n strategiaa monipuolistaa toimintaansa pois Venäjältä. Kriittiset raaka-aineet ovat olennaisen tärkeitä EU:n talouden vihreän ja digitaalisen muutoksen kannalta.

Esteiden poistaminen ja riitojen edistyminen

Vuonna 2022 komissio poisti 31 kaupan estettä 19 kumppanimaassa. Tämä auttaa lisäämään EU:n vientiä tärkeillä aloilla, kuten maatalouselintarvikkeiden, lääkkeiden sekä terveyden ja kauneuden aloilla.

Esimerkkinä voidaan mainita, että Yhdysvallat muutti lampaiden ja vuohien tuonnin pitkäaikaisia esteitä ja Costa Rica poistaa kymmenvuotisen 10 prosentin veron EU:hun tuodusta oluesta.

Riitojenratkaisua jatkettiin Maailman kauppajärjestössä. EU käynnisti neljä uutta riita-asiaa, joista ensimmäinen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa koski vihreän energian syrjivää tukijärjestelmää. Riita ratkaistiin vasta neljän kuukauden kuluttua yhteisestä sopimuksesta. EU:lla oli etusijalla myös Turkin kanssa käydyssä kiistassa lääkkeiden syrjivistä käytännöistä, ja se seuraa nyt Turkin toimia sääntöjen noudattamiseksi.

Kestävyyden edistäminen

EU edistyi myös työ- ja ympäristökysymyksissä niiden sopimusten puitteissa, joihin sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku. Osana tätä työtä Japani ja Etelä-Korea ratifioivat Kansainvälisen työjärjestön keskeiset yleissopimukset, joista määrätään niiden EU:n kanssa tekemissä kauppasopimuksissa. Tiiviimpi yhteistyö Perun ja Kolumbian kanssa on johtanut siihen, että nämä maat ovat käynnistäneet työlainsäädäntönsä tarkistamisen.

Taustatietoja

Jaa tämä sivu: