07 december 2023

3:e årsrapporten om genomförandet och efterlevnaden av EU:s handelspolitik

Värdet av EU:s handel genom frihandelsavtal med globala partner översteg 2 biljoner euro för första gången 2022, enligt den 3:e årsrapporten om genomförandet och efterlevnaden av EU:s handelspolitik som offentliggörs i dag. 

Europeiska kommissionens rapport visar att handeln med våra 20 främsta handelspartner ökade med i genomsnitt nästan 30 % under 2022. I samarbete med medlemsstaterna och företagen i EU bröt kommissionen också ut över 30 handelshinder i 19 länder. Att undanröja hinder under de senaste fem åren har bidragit till att frigöra 7 miljarder euro i EU-export enbart under 2022. Våra avtal har också lett till ett starkare skydd av miljön och arbetstagarnas rättigheter.

EU har världens största nätverk av handelsavtal, med totalt 74 länder, som står för 44 % av all handel i EU. Under 2022 ökade handeln mellan EU och dess handelspartner (exklusive energiprodukter) EU:s handel med alla andra partner. Dessa avtal har bidragit till att upprätthålla handel och investeringar i ett svårt globalt företagsklimat som kännetecknas av växande geopolitiska utmaningar, såsom Rysslands aggression mot Ukraina.

Handelsavtal stöder export, resiliens och diversifiering

Handelsavtalen fortsatte att skapa ekonomisk tillväxt och mer motståndskraftiga leveranskedjor genom att

  • Nya exportmöjligheter för EU:s producenter och jordbrukare: till exempel ökade EU:s export av läkemedel till Vietnam med 152 %, bilar och delar till Sydkorea med 217 %, EU:s köttexport till Kanada med 136 % och EU:s tjänsteexport till Kanada med 54 %. EU:s handel stöder 670 000 små och medelstora EU-företag som exporterar till tredjeländer.
  • Att göra exporten mer motståndskraftig mot externa chocker: Under 2022 ökade EU:s export av varor som omfattas av sanktioner till förmånspartner med 174 miljarder euro, vilket kompenserade för förlusten på 27 miljarder euro i export till Ryssland.
  • Säkra tillgången till viktiga insatsvaror och minska det alltför stora beroendet av ett enda land: under de första fem åren av avtalet mellan EU och Kanada (Ceta) ökade EU:s import av råvaror av avgörande betydelse från Kanada med 56 %, jämfört med en tillväxt på endast 25 % av dessa material från andra källor, vilket bidrog till EU:s strategi för diversifiering bort från Ryssland. Råvaror av avgörande betydelse är avgörande för den gröna och digitala omställningen av EU:s ekonomi.

Undanröjande av hinder och framsteg i tvister

Under 2022 avskaffades 31 handelshinder i 19 partnerländer. Detta bidrar till att öka EU:s export inom viktiga sektorer som jordbruksbaserade livsmedel, läkemedel, hälso- och sjukvård och skönhet.

Exempel på detta är Förenta staternas ändring av långvariga hinder för import av får- och getprodukter, och Costa Rica har avskaffat sin tioåriga skatt på 10 % på öl som importeras till EU.

Tvistlösningen inom Världshandelsorganisationen fortsatte. EU inledde fyra nya tvister, däribland den första någonsin med Storbritannien, om ett diskriminerande subventionssystem för grön energi. Denna tvist löstes endast efter fyra månader genom ömsesidig överenskommelse. EU var också förhärskande i sin tvist med Turkiet om diskriminerande praxis i fråga om läkemedel, och övervakar nu Turkiets steg mot efterlevnad.

Främja hållbarhet

EU gjorde också framsteg i arbets- och miljöfrågor inom ramen för de avtal som innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling. Som en del av detta arbete har Japan och Sydkorea ratificerat Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner som föreskrivs i deras respektive handelsavtal med EU. Ett djupare samarbete med Peru och Colombia har fått dessa länder att inleda en översyn av sina arbetslagar.

För mer information

Dela sidan:

Genvägar