Treoir maidir le hearraí a allmhairiú

An bhfuil sé beartaithe ag do chuideachta earraí a iompórtáil ó áiteanna lasmuigh den AE? Cuidíonn an chuid seo leat a thuiscint má tá do chuideachta réidh le hallmhairiú, agus leagtar amach céimeanna éagsúla an phróisis allmhairithe.

4 Céimeanna i dtreo Táirge a Allmhairiú

 
 

An bhfuil sé beartaithe agat táirge a allmhairiú isteach san AE den chéad uair?

Sula ndéanfaidh tú sin, seiceáil an bhfuil do chuideachta réidh:

 • An bhféadfadh sé go n-éireodh leis an táirge ar do mhargadh baile nó i dtíortha eile san AE?
 • An bhfuil sé ar chumas do chuideachta an táirge a cheannach i margaí eachtracha lasmuigh den Aontas Eorpach? An bhfuil a dhóthain acmhainní foirne, ama, airgeadais agus dlíthiúla aige?
 • An bhfuil do chuideachta réidh chun díolacháin idirnáisiúnta a dhéanamh, roghnaigh an modh iompair is oiriúnaí agus an dtéann sí trí nósanna imeachta custaim?
 • An bhfuil plean cuimsitheach airgeadais/margaíochta/gnó ag do chuideachta a bhfuil spriocanna soiléire aige chun tacú le hallmhairiú táirgí ó thíortha lasmuigh den AE?
 • An bhfuil do chuideachta straitéis nithiúil do conas a allmhairiú an táirge ar do mhargadh? Mar shampla, is féidir leat do tháirge a allmhairiú go díreach ón táirgeoir nó go hindíreach trí thríú páirtí a fhostú, a leithéid de dháileoir. Féadfaidh ardáin ríomhthráchtála tacú freisin le hallmhairiú díreach agus le hallmhairiú indíreach araon.
 • Más infheidhme, an ndéantar an mhaoin intleachtúil a bhaineann le do tháirge a chosaint i do mhargadh easpórtála?
 • An bhfuil sé de chumas ag do chuideachta anailís agus seiceáil a dhéanamh an gcomhlíonann an táirge caighdeáin sláinte, sábháilteachta, teicniúla agus/nó margaíochta an Aontais Eorpaigh?

Sula leanfaidh tú ar aghaidh, déan breithniú cúramach ar na ceisteanna thuas agus pléigh iad laistigh de do chuideachta chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú réidh chun trádáil le tíortha nach bhfuil san AE, nó cad iad na céimeanna is gá duit a dhéanamh chun tú féin a ullmhú chun é sin a dhéanamh.

 

1

Céim 1: Soláthraí a aimsiú thar lear

Chun earraí a iompórtáil ó áiteanna lasmuigh den AE, tosaigh trí sholáthróirí féideartha an táirge a shainaithint.

 • Is féidirle comhlachais tráchtála faisnéis a thabhairt duit faoi mhargaí agus faoi chomhpháirtithe gnó, agus tú a threorú chuig na tuarascálacha ábhartha.
 • Is féidir le soláthraithe nuachta trádáil-sonracha nó gníomhaireachtaí cur chun cinn trádála a chlúdaíonn anailís mhargaidh agus measúnú ar dheiseanna gnó a bheith ina gcabhair. Is minic a chuireann na hinstitiúidí sin staidéir ar fáil do na príomhearnálacha.
 • Is féidir lecomhairleoirí trádála agus bainc ábhartha comhairle a chur ar fáil freisin.

Conas do mhargaí soláthair a roghnú?

Scáileán ar na margaí iompórtála a d’fhéadfadh a bheith ann chun measúnú a dhéanamh ar cibé an bhfuil soláthar do tháirge.

Seiceáil na staitisticí trádála do mhargadh féideartha soláthair.

Conas teacht ar sholáthraithe féideartha?

Nuair a bheidh margadh soláthair roghnaithe agat, féach ar chomhpháirtithe trádála agus teagmhálacha gnó a d’fhéadfadh a bheith ann.

Is féidir comhpháirtithe agus teagmhálacha a aimsiú ag:

 • Aontaí trádála eagraithe go sonrach do cheannaitheoirí agus díoltóirí le bualadh le chéile. Mar shampla, eagraíonn an Líonra Fiontar Eorpach imeachtaí rialta meaitseála d' earnálacha ar leith, ina mbíonn cuideachtaí ó thíortha nach bhfuil san AE rannpháirteach freisin.
 • Imeachtaícúnamh a chuireann comhlachais thráchtála ar fáil chun teagmhálacha a bhunú idir comhpháirtithe ionchasacha gnó.

 

2

Coinníollacha agus dleachtanna iompórtála a sheiceáil agus deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann an táirge ceanglais an AE

Beidh na coinníollacha agus na dleachtanna iompórtála ag brath ar an gcaoi ar mian leat do sholáthar a allmhairiú agus a allmhairiú ar an margadh.

Cé atá in ann allmhairiú isteach san Aontas Eorpach?

 • De ghnáth, ní mór duit a bheith bunaithe san Aontas Eorpach mar chuideachta nó mar bhuanbhunaíocht ghnó. Áirítear leis sin a bheith cláraithe chun críocha CBL.
 • Más cónaitheoir neamh-AE thú, ní mór cead oibre a bheith agat chun gníomhaíocht tráchtála neamhspleách a dhéanamh; ina theannta sin, ní mór duit duine atá bunaithe san AE a aimsiú atá toilteanach gníomhú mar onnmhaireoir thar do cheann (e.g. soláthraí seirbhísí lóistíochta nó gníomhaire custaim).

Go ginearálta, ní mór duit clárú leis an gclár tráchtála náisiúnta freisin. Chun tuilleadh eolais a fháil, seiceáil le do chumann tráchtála áitiúil. I do cháil mar allmhaireoir de chuid an Aontais Eorpaigh, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar uimhir EORI. Is uimhir aitheantais í EORI atá bailí ar fud an AE.

Leid: Is féidir tamall a thógáil chun clárú le EORI, mar sin pleanáil agus cur i bhfeidhm go maith amach anseo.

I roinnt tíortha san AE, ní mór do chuideachtaí atá níos mó ná méid áirithe bheith riartha i gclár tráchtála náisiúnta.
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar mhargadh an AE nó féach ar do chumann tráchtála áitiúil.

 • Más cónaitheoir neamh-AE thú, ní mór duit a bheith bunaithe mar ghnólacht agus/nó cead oibre a bheith agat a ligeann duit gníomhaíocht tráchtála neamhspleách a dhéanamh.

Cad iad na rialacha iompórtála nó margaíochta a bhfuil feidhm acu maidir le do tháirge allmhairithe san Aontas Eorpach?

A sheiceáil an bhfuil aon srianta allmhairiúcháin san AE nó i mBallstát ar leith.

Féadfar allmhairiú earraí íogaire áirithe nó allmhairí earraí áirithe a thagann ó thíortha sonracha a thoirmeasc nó a shrianadh. D’fhéadfadh sé go dteastódh ceadanna, ceadúnas nó fógra allmhairithe atá formheasta go hoifigiúil duit.

Seiceáil an bunachar sonraíTARIC lena fháil amach an bhfuil ceadúnas allmhairiúcháin de dhíth ort le haghaidh do tháirge

Is iad seo a leanas na príomhchineálacha táirgí a bhfuil srianta ar allmhairí ina leith:

 • táirgí talmhaíochta,
 • táirgí íocshláinte,
 • ceimicigh,
 • táirgí iarainn agus cruach,
 • sócmhainní cultúrtha,
 • táirgí agus éadaí teicstíle,
 • airm,
 • earraí góchumtha nó bradacha,
 • earraí/foilseacháin mhíchuibhiúla/fístaifeadtaí,
 • speicis i mbaol,
 • dramhaíl,
 • roinnt ainmhithe beo agus táirgí ina bhfuil substaintí ainmhithe,
 • plandaí agus táirgí ina bhfuil substaintí plandúla.

I gcás táirgí den sórt sin seiceáil cé na rialacha is infheidhme.

Cad iad na taraifí allmhairiúcháin a bhaineann le do tháirge?

 • D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le taraifí iompórtála a íoc ar do tháirge nuair a thagann sé isteach san AE. Is aontas custaim é an tAontas Eorpach, rud a chiallaíonn go bhfuil taraif allmhairiúcháin aonair dlite ag an áit iontrála ina ndéantar an dearbhú allmhairiúcháin, is cuma cén Ballstát den Aontas Eorpach atá i gceist. Ansin is féidir an táirge a chur i gcúrsaíocht ar mhargadh an AE gan foirmiúlachtaí breise custaim.
 • Braitheann na daoine a íocann as na taraifí ar an gcomhaontú leis an díoltóir, ach is minic a íocann an t-allmhaireoir dleachtanna ar allmhairí.

 

Cad is taraif allmhairiúcháin ann?

An féidir le mo chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála AE?

Má tá comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír is mian leat a allmhairiú uaidh, d’fhéadfadh sé go laghdófaí taraifí ar do tháirge nó go gcuirfí deireadh leo fiú.

 • Tugtar rátaí taraife fabhracha orthu sin.
 • tá an ráta taraife fabhraí ag brath ar do tháirge a bheith i gcomhréir leis na rialacha tionscnaimh
 • Féadfaidh feidhm a bheith ag cuótaí, bunaithe ar an gcomhaontú trádála nó bunaithe ar bheartas an AE i gcomhair táirgí talmhaíochta de chineál sonrach táirgí.

Chun a fháil amach faoi na rialacha sonracha atá i bhfeidhm do do tháirge agus margadh spéise i gcomhairle le Mo Cúntóir Trádála.

Cathain a bheidh teastas tionscnaimh de dhíth ort?

Go minic, ní mór do do sholáthróir cruthúnas ar thionscnamh an táirge a chur ar fáil i gcomhréir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe. D’fhéadfadh an cruthúnas sin a bheith ina dheimhniú tionscnaimh nó ina dhearbhú tionscnaimh freisin arna eisiúint ag an onnmhaireoir údaraithe nó ag an onnmhaireoir cláraithe (i gcóras REX), a thabharfaidh a n-uimhreacha údaraithe nó clárúcháin freisin.

An bhfuil aon dualgais bhreise i gceist?

 • D’fhéadfadh an tAontas Eorpach bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm maidir le táirge a allmhairítear ó thír ar leith.
 • Is iad bearta frithdhumpála na dleachtanna is minice a úsáidtear. Tá siad seo léirithe i Mo Chúntóir Trádála. Is féidir le húdarás custaim de chuid an Aontais Eorpaigh faisnéis a thabhairt maidir le cé acu an mbaineann nó nach mbaineann dleachtanna breise amhail dleachtanna frithdhumpála le do tháirge.
 • Tugtar míniú ar chineálacha éagsúla beart cosanta trádála sa roinn earraí.
 • Má tá forléargas cuimsitheach á lorg agat ar na bearta sonracha a chuir gach tír i bhfeidhm, tugann tú cuairt ar an rannóg margaí.

Cad iad na cánacha inmheánacha a chuirtear i bhfeidhm?

Cuirtear cáin bhreisluacha (CBL) i bhfeidhm ar earraí a dhíoltar ar mhargadh an AE agus, dá bhrí sin, ar earraí a allmhairítear ó lasmuigh den AE freisin. Bíonn CBL éagsúil i ngach Ballstát agus is é an t-allmhaireoir a íocann é de ghnáth.

 • Is ionann an ráta agus an ráta amhail is dá gceannódh tú an táirge ar do mhargadh intíre.
 • Is féidir le gnólachtaí atá cláraithe le CBL an cháin CBL ar allmhairí a fháil ar ais mar cháin ionchuir, díreach mar is féidir leo a n-íocaíochtaí CBL intíre a éileamh ar ais.
 • Tá ríomh d’íocaíochtaí CBL bunaithe ar luach d’earraí, do dhleacht ar allmhairí agus do dhleachtanna máil má chuirtear i bhfeidhm iad. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi CBL agus faoi rátaí na mBallstát anseo.
 • I gcás earraí roghnaithe beidh ort dleachtanna máil a íoc, atá éagsúil ó Bhallstát go Ballstát. Baineann na cánacha sin leis an méid seo a leanas, mar shampla:
  • táirgí tobac,
  • deochanna alcólacha,
  • ola mhianra,
  • táirgí fuinnimh.

Conas a chinntíonn tú go gcomhlíonann do tháirge ceanglais an Aontais Eorpaigh?

I gcás earraí allmhairithe, tá na ceanglais chéanna i bhfeidhm agus a bhaineann le hearraí a tháirgtear san AE do mhargadh an AE.

Cad iad na riachtanais sláinte, sábháilteachta, comhshaoil agus teicniúla do do tháirge agus conas iad a dheimhniú?

Ní mór don chuid is mó de na táirgí cloí le ceanglais áirithe theicniúla agus/nó sláinteachais. D’fhéadfadh cineálacha éagsúla tástála agus deimhnithe a bheith de dhíth orthu sin.

Is minic gurb amhlaidh an cás maidir le ceanglais theicniúla le haghaidh táirgí tionsclaíocha, agus maidir le ceanglais sláinte agus sláinteachais do bhia agus do tháirgí talmhaíochta.

Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir ceanglais éigeantacha agus ceanglais dheonacha.

Is minic a chuirtear ceanglais éigeantacha i bhfeidhm, lena n-áirítear:

 • ceimicigh,
 • cosmaidí,
 • táirgí íocshláinte,
 • earraí talmhaíochta, earraí bia agus ábhair bheatha,
 • ainmhithe beo,
 • agus táirgí ainmhithe.

Ceanglaítear deimhnithe fíteashláintíochta, mar shampla, chun na nithe seo a leanas a allmhairiú:

 • an chuid is mó torthaí úra,
 • glasraí,
 • ábhair plandaí eile
 • táirgí atá comhdhéanta de tháirgí ainmhithe.

Tugtar le fios leis an marc CE go bhfuil an táirge i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh.

 • Tá an comhartha CE éigeantach i gcás táirgí áirithe, amhail:
  • leictreonaic,
  • feistí leighis,
  • bréagáin,
  • fearais Leictreacha,
  • táirgí foirgníochta.
 • Ní bhaineann an marc CE leis na nithe seo a leanas:
  • earraí bia,
  • mótarfheithiclí,
  • ceimicigh,
  • cosmaidí,
  • cógaisíocht,
  • agus bithicídí

Tá a rialacha sonracha féin ag gach duine. Léigh tuilleadh faoi Mharcaíocht C.

Is féidir leat eolas a fháil ar na ceanglais shonracha is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Cad iad na ceanglais maidir le pacáistiú agus lipéadú?

Is minic a bhíonn ceanglais mhionsonraithe ag Ballstáit an AE maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí.

D’fhéadfadh na ceanglais sin a bheith éigeantach nó deonach.

 • De ghnáth, baineann marcanna agus lipéid éigeantacha ar tháirgí tomhaltóirí agus a bpacáistiú le hábhair imní a bhaineann le sábháilteacht an phobail, leis an tsláinte agus/nó leis an gcomhshaol. Is féidir leo faisnéis amhail na comhábhair nó an dáta “le húsáid roimh” a sholáthar.
 • Is éard atá i gceist le marcanna deonacha, mar shampla, ná iad siúd lena léirítear táirgeadh orgánach earra an éicilipéid ar tháirgí tionsclaíocha

De ghnáth, bíonn gníomhaireachtaí éagsúla ann atá freagrach as tionscail éagsúla, e.g. cúrsaí leighis, leictreachais, bia agus ceimiceáin, a bhfuil riachtanais an-difriúla acu go léir.

 

3

An díolachán a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

Conas a roinntear na dliteanais idir tú féin agus do sholáthróir?

Is féidir leat Incoterms® a úsáid chun do dhliteanais chonarthacha a shainiú.

Incoterms® 

 • Freagrachtaí díoltóirí agus ceannaitheoirí maidir le seachadadh, árachas agus iompar earraí faoi chonarthaí díolacháin a leagan amach
 • cinneadh a dhéanamh cé atá freagrach as foirmiúlachtaí onnmhairithe custaim san Aontas Eorpach agus as na foirmiúlachtaí i do mhargadh onnmhairiúcháin.

Samplaí

“Saor in Aisce ar an mBord” (SAB): ciallaíonn sé go bhfuil sé de fhreagracht ar do sholáthraí íoc as na costais áitiúla uile:

 • iompar na n-earraí chuig calafort an lastais
 • costais á luchtú
 • nósanna imeachta imréitigh custaim sa tír onnmhairithe.

I do cháil mar cheannaitheoir, is tusa atá freagrach as na costais seo a leanas:

 • iompar ón gcalafort loingseoireachta ar aghaidh
 • árachas
 • díluchtú
 • iompar ón gcalafort teachta go dtí an ceann scríbe deiridh.

Ciallaíonn“Costas, Árachas agus Lastas” (CIF) go bhfuil do sholáthróir freagrach as na costais áitiúla faoi SAB, móide:

 • muirir lasta
 • árachas

Faoi CAL tá do sholáthróir freagrach as na costais go léir go dtí go dtagann na táirgí ag a gcalafort cinn scríbe.

 

4

Na doiciméid maidir le himréiteach custaim san Aontas a ullmhú

Cad iad na doiciméid atá le hullmhú do lucht custaim?

 • Ní mór duit dearbhú custaim a sholáthar d’údarás náisiúnta custaim do thíre. Féadfaidh ionadaí custaim comhairle a thabhairt duit maidir leis an tsaincheist thábhachtach seo.
 • Ní mór duit Dearbhú Iontrála Achomair (ENS) a thíolacadh sula dtiocfaidh na hearraí isteach san Aontas Eorpach.
  • Ba cheart d’iompróir na n-earraí nó i gcásanna áirithe don allmhaireoir nó ionadaí thar ceann an iompróra nó an allmhaireora nó ionadaí thar ceann an iompróra nó an allmhaireora an ENS a thíolacadh ag an gcéad oifig chustaim iontrála don AE.
  • Braitheann an spriocdháta chun an ENS a thaisceadh ar an modh iompair le haghaidh na n-earraí. Tuilleadh.
 • Tá foirm choiteann ag an AE maidir le dearbhú iompórtála do thíortha uile an AE, ar a dtugtar an Doiciméad Riaracháin Aonair (SAD). Tuilleadh.
  • Ag brath ar an gcineál earraí, féadfar an méid seo a leanas a áireamh i ndoiciméid bhreise a chuirfear faoi bhráid na n-údarás custaim:
  • sonrasc tráchtála,
  • doiciméid iompair,
  • deimhnithe tionscnaimh,
  • ceadúnais allmhairiúcháin,
  • torthaí tástála agus deimhnithe eile,
  • deimhnithe iniúchta (ar nós deimhnithe sláinte, deimhnithe tréidliachta nó deimhnithe sláinte plandaí).

Is féidir leis an allmhaireoir nó le hionadaí custaim an t-imréiteach custaim a thaisceadh, arb é an duine é a cheapfaidh an t-allmhaireoir chun na foirmiúlachtaí custaim ar fad a cheanglaítear faoi reachtaíocht chustaim AE a chomhlánú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na doiciméid agus na próisis, iarr ar d’údarás náisiúnta custaim, ar chomhlachas tráchtála nó ar ghníomhaireacht cur chun cinn trádála. Tuilleadh.

Cad a tharlaíonn nuair a shroicheann do chuid earraí an teorainn?

 • Cuirtear i stóráil shealadach iad faoi mhaoirseacht chustaim (nach faide ná 90 lá) go dtí go ndéanfar iad a imréiteach.
  • Is féidir go réiteofar do chuid earraí ar bhonn na ndoiciméad a chuir tú isteach,
  • Féadfar do chuid earraí a roghnú le haghaidh seiceáil doiciméid agus d’fhéadfaí go n-iarrfaí ort tuilleadh doiciméad a chur isteach sular féidir imréiteach a dhéanamh ar d’earraí, nó
  • Féadfar do chuid earraí a roghnú freisin do dhoiciméad nó do sheiceáil fhisiciúil.

An féidir do tháirge a dhíol áit ar bith san Aontas Eorpach tar éis é a ghlanadh?

Nuair a bhíonn táirge réitithe ag údaráis chustaim, tá an stádas céanna aige agus atá ag táirge de chuid an AE agus is féidir é a chur i saorchúrsaíocht laistigh den AE agus é a dhíol áit ar bith laistigh de mhargadh an AE.

 • Cuireann gach tír san AE an taraif chéanna i bhfeidhm ar earraí a allmhairítear ó lasmuigh den Aontas.
 • Tá feidhm ag na rialacha céanna maidir le hallmhairiú, is cuma cén Ballstát ina dtéann sí isteach i margadh an AE.

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

Do Sheicliosta: 4 Céimeanna chun Táirge a Allmhairiú

Céim 1: Soláthraí a aimsiú thar lear

 • Measúnú a dhéanamh ar na tíortha leasa a d' fhéadfadh a bheith ann agus iomaíochas soláthróirí ionchasacha a chur i gcomparáid lena chéile (e.g. comparáid idir praghsanna, lena n-áirítear costais a bhaineann le hallmhairiú, amhail taraifí agus costais iompair.
 • Comhpháirtithe /soláthraithe gnó a aithint.
 • Gníomhaireacht/institiúid/comhpháirtí a shainaithint le tacaíocht a thabhairt maidir le foirmiúlachtaí na bpróiseas allmhairithe (mar shampla conarthaí a ullmhú, coinníollacha íocaíochta, acmhainneacht creidmheasa an tsoláthróra).

Céim 2: Measúnú a dhéanamh ar na coinníollacha agus ar na dualgais allmhairiúcháin agus a áirithiú go gcomhlíonann an táirge ceanglais an AE

 • Cláruimhir Chlárúcháin agus Aitheantais Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) a fháil ( déan iarratas i bhfad roimh ré).
 • A sheiceáil nach bhfuil feidhm ag aon srian allmhairiúcháin.
 • Seiceáil an bhfuil comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ónar mian leat é a iompórtáil.
 • Má chomhlíonann do tháirge na rialacha ábhartha tionscnaimh agus má tá sé in ann an ráta taraife(tosaíochta) is infheidhme a aithint.
 • Déan measúnú ar dhleachtanna eile (e.g. cosaint trádála) nó ar chánacha inmheánacha.
 • Riachtanais sláinte, sábháilteachta, comhshaoil agus teicniúla a shainaithint san AE.
 • A áirithiú go gcomhlíonann an táirge na ceanglais agus gur féidir leis an soláthraí an deimhniú is gá a chur ar fáil.
 • Na rialacha maidir le pacáistiú agus lipéadú san Aontas Eorpach a sheiceáil.
 • Measúnú an bhfuil gá le deimhniú tionscnaimh, a chaithfidh an t-onnmhaireoir a sholáthar, agus an cineál deimhnithe a chuirfear i láthair ag brath ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil comhaontú trádála nó socrú trádála infheidhme idir an AE agus tír thionscnaimh na n-earraí.

Céim 3: An díolachán a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

 • An conradh leis an soláthraí a ullmhú agus a shíniú, lena n-áirítear comhaontú maidir le cé atá faoi dhliteanas i leith céard a bheidh faoi dhliteanas, agus an próiseas iompair a eagrú.
 • Comhordú a dhéanamh le hinstitiúidí féideartha a thacaíonn leis an bpróiseas.

Céim 4: Na doiciméid don imréiteach custaim ag an teorainn a ullmhú

 • Déan teagmháil le hionadaí saincheaptha le haghaidh comhairle i gcás amhrais
 • A áirithiú go mbeidh an Dearbhú Iontrála Achomair arfáil
 • Doiciméid bhreise a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim iompórtála (sonrasc tráchtála, doiciméid iompair, deimhniú tionscnaimh (amhail Foirm A, Eur.1/Eur.Med, cumarsáid REX arna eisiúint ag onnmhaireoir cláraithe nó dearbhú tionscnaimh arna eisiúint ag onnmhaireoir údaraithe), ceadúnas allmhairiúcháin, torthaí tástála, deimhnithe cigireachta (amhail deimhnithe sláinte, tréidliachta nó sláinte plandaí) An dearbhú allmhairiúcháin/Doiciméad Riaracháin Aonair (DEM) a chomhlánú agus a chur isteach
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa