EPN – Austrumāfrikas Kopiena

ES un EAC EPN atvieglos abu reģionu iedzīvotājiem un uzņēmumiem ieguldījumus un savstarpējo tirdzniecību, kā arī veicinās attīstību visā Austrumāfrikā. Uzziniet, kā ES ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN) ar 6 Āfrikas valstīm drīz varētu dot labumu jūsu tirdzniecībai.

Īsumā

EAC ir viena no integrētākajām reģionālajām ekonomikas kopienām Āfrikas Savienībā. Tā ir muitas savienība, kurā lielākā daļa preču un pakalpojumu tiek tirgoti bez nodokļiem starp dalībvalstīm, un tai ir kopējs ārējais tarifs ar trešām valstīm. Kā kopējais tirgus personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite var notikt. Turklāt EAC plāno 2023. gadā izveidot monetāro savienību un veicināt ciešāku politisko integrāciju.

Sarunas par ES un EAC EPN tika sekmīgi pabeigtas 2014. gada oktobrī. Kenija, Ruanda un visas ES dalībvalstis nolīgumu jau ir parakstījušas. Nolīguma stāšanās spēkā joprojām gaida, kad to būs parakstījušas pārējās EAC dalībvalstis (Tanzānija, Uganda, Burundi, kā arī Dienvidsudāna), pirms to būs ratificējušas visas puses.

Kad tas stāsies spēkā, ES un EAC EPN nodrošinās tūlītēju beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum visam AĀK eksportam, kā arī daļēju un pakāpenisku AĀK tirgus atvēršanu importam no ES.

Nolīgumā iekļauti arī sīki izstrādāti noteikumi par izcelsmes noteikumiem un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem. Tas aizliedz nepamatotus vai diskriminējošus importa un eksporta ierobežojumus, tādējādi palīdzot AĀK centieniem likvidēt ar tarifiem nesaistītus šķēršļus EAC iekšējā tirdzniecībā.

Turklāt lauksaimniecības un zivsaimniecības nodaļu mērķis ir pastiprināt sadarbību resursu ilgtspējīgas izmantošanas jomā. Puses arī apņemas turpināt sarunas par pakalpojumu tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem noteikumiem, pievēršoties ilgtspējīgai attīstībai, konkurences politikai, ieguldījumiem un privātā sektora attīstībai, intelektuālā īpašuma tiesībām un publiskā iepirkuma pārredzamībai.

Saņēmējvalstis

 • Burundi – vēl nav parakstīts. Uz to attiecas shēma “Viss, izņemot ieročus” (EBA).
 • Kenija parakstīja un ratificēja EPN. Uz ko neattiecas EBI. Tiem ir beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES tirgum.
 • Ruanda – parakstīja EPN. Uz ko attiecas EBI.
 • Tanzānija – vēl nav parakstīts. Uz ko attiecas EBI.
 • Uganda – tiek gaidīts paraksts. Uz ko attiecas EBI.
 • Dienvidsudāna – Did nepiedalījās sarunās, jo 2016. gadā tā pievienojās EAC. Var pievienoties nolīgumam, kad tas stāsies spēkā. Nav PTO dalībvalsts. Uz ko attiecas EBI.

Asimetriskie noteikumi par labu AĀK valstīm

ES un EAC EPN paredz asimetriskus noteikumus par labu AĀK valstīm, piemēram, paaugstināta riska ražojumu izslēgšanu no liberalizācijas, ilgus liberalizācijas periodus, elastīgus izcelsmes noteikumus, kā arī īpašus aizsardzības pasākumus un pasākumus lauksaimniecībai, pārtikas nodrošinājumam un jaunās rūpniecības aizsardzībai.

 • Lai gan ES tirgi ir nekavējoties un pilnībā atvērti, AĀK tirgus daļēji un pakāpeniski atveras importam no ES, pilnībā ņemot vērā attīstības līmeņu atšķirības.

Tarifi

 • ES piešķirs 100 % beznodokļu un bezkvotu piekļuvi visam importam no AĀK valstīm. Piekļuve ES tirgum ir pastāvīga, pilnīga un bez maksas visiem
 • EAC valstis pakāpeniski, 15-25 gadu laikā, atceļot 82,6 % muitas nodokļu. Liberalizācija pilnībā neattiecas uz jutīgiem produktiem, tostarp dažādiem lauksaimniecības produktiem, vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ķīmiskajām vielām, plastmasu, koka papīru, tekstilizstrādājumiem un apģērbu, apaviem, keramikas izstrādājumiem, stikla izstrādājumiem, parastā metāla izstrādājumiem un transportlīdzekļiem
 • Ja dažu ES preču imports AP valstīs pēkšņi pieaug, AĀK valstis var piemērot tādus aizsardzības pasākumus kā importa kvotas un nodokļu atkārtota ieviešana.
 • Ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz iespējamiem papildu eksporta nodokļiem izejvielām un nepārstrādātiem pārtikas produktiem. Līdz ar to EAC dalībnieki varēs uzlikt jaunus eksporta nodokļus tikai pēc tam, kad būs par to informējuši ES, un uz ierobežotu laiku.
 • Izmantojiet mana tirdzniecības asistenta meklēšanas opciju, lai atrastu precīzu informāciju par jūsu konkrētā ražojuma nodokļiem un tarifiem, ņemot vērā tā izcelsmes un galamērķa valsti. Šaubu gadījumā sazinieties ar muitas dienestiem.

Izcelsmes noteikumi

Elastīgi izcelsmes noteikumi ļauj AĀK valstīm eksportēt ražojumus, izmantojot ieguldījumus no citām valstīm, jo īpaši galvenajās nozarēs – lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, tekstilrūpniecībā un apģērbu ražošanā. Piemēram, tekstilizstrādājumu var ievest ES bez muitas nodokļa, ja vismaz viens tā ražošanas posms, piemēram, aušana vai adīšana, ir noticis kādā EPN valstī.

Pirms eksportēšanas/importēšanas pārliecinieties, ka:

Iecietība

EPN iekļautās pielaides ir iecietīgākas nekā parastās pielaides. Tie veido 15 % no galaprodukta ražotāja cenas, nevis 10 %, kā paredzēts lielākajā daļā ES nolīgumu. Tekstilizstrādājumiem un apģērbiem piemēro īpašas pielaides.

Kumulācija

EPN ietver šādus kumulācijas veidus:

 • Divpusējā kumulācija ar ES
 • Ar zināmiem nosacījumiem – diagonālā un pilnīgā kumulācija ar AZT un ĀKK valstīm.
 • Kumulācija ar kaimiņos esošajām jaunattīstības valstīm, ievērojot konkrētus nosacījumus.

Tieši pārvadājumi

Pierādījums par tiešu transportēšanu jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm.

Nodokļu atmaksa

Var pieprasīt atmaksāt nodokli, kas samaksāts par materiāliem, kuri iepriekš importēti turpmākai pārstrādei un pēc tam eksportēti uz valsti, kas parakstījusi EPN ar ES.

Kuģa nosacījumi

Zivis, kas nozvejotas atklātā jūrā un AĀK valstu ekskluzīvajās ekonomikas zonās, var uzskatīt par AĀK valsts izcelsmes zivīm tikai tad, ja tās nozvejo kuģi, kas atbilst konkrētiem kritērijiem. Šie kritēriji attiecas uz kuģa reģistrācijas vietu, karogu, zem kura kuģis kuģo, un īpašumtiesībām.

Nav īpašas prasības attiecībā uz apkalpes, kapteiņu vai virsnieku valstspiederību. Šīs prasības, kas bija iekļautas sākotnējā Kotonū nolīgumā, tagad ir atceltas, lai atvieglotu izcelsmes piešķiršanu EPN valstu nozvejotajām zivīm.

Konkrētiem produktiem piemērojamie izcelsmes noteikumi

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

 • Uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām [saite], kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • Meklējiet īpašās normas un noteikumus, kas piemērojami jūsu precei un tās izcelsmes valstij, datubāzē Mani tirdzniecības asistenti.

Veselības un drošības prasības VMS

Muitošanas dokumenti un procedūras

Izcelsmes apliecinājumi

 • Lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj pierādīt muitas dienestiem ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī jebkuras citas prasības, ko tie var noteikt.

Muitas dienesti var anulēt jūsu atzītā eksportētāja statusu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar muitas dienestiem.

 • Lai varētu pretendēt uz preferenciālām nodokļu likmēm, AĀK valstu izcelsmes ražojumiem jāpievieno izcelsmes apliecinājums. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus. Tas var būt vai nu:
  • Pārvadājumu sertifikāts EUR.1, ko izdevušas eksportētājvalsts muitas iestādes. Eksportētājam (vai pilnvarotajam pārstāvim), kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam pēc pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, un jāatbilst pārējām izcelsmes noteikumu protokola prasībām.
  • Faktūrrēķina deklarācija, ko izdevis jebkurš eksportētājs par sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 6,000, vai atzīti eksportētāji par jebkuras vērtības sūtījumiem. Aizpildot rēķindeklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

Citi dokumenti

 • Uzziniet par citiem muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas importam Eiropas Savienībā.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Tirdzniecība ar pakalpojumiem

Publiskais iepirkums

Investīcijas

 • Atrast konkrētu informāciju par ieguldījumiem ES no ārvalstīm
 • Meklējiet vispārīgu informāciju, lai varētu veikt ieguldījumus ārzemēs

Citi (konkurence, RDD)

Konkurence

 • Kopš 2014. gada ES ir pārtraukusi eksporta subsīdijas visiem ražojumiem, ko eksportē uz visām EPN valstīm.
 • ES ir samazinājusi ražošanas un tirdzniecību kropļojošus pasākumus
 • Lauksaimniecības nodaļa garantē, ka ES nepiemēros eksporta subsīdijas pat tirgus krīzes laikā.
 • Ja vietējo rūpniecību apdraud importa pieaugums no Eiropas, EPN ļauj veikt pasākumus, lai aizsargātu rūpniecības nozares un AĀK jauno rūpniecību.

Ilgtspējīga attīstība

 • Lauksaimniecības nodaļa ir vērsta uz ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, tostarp nodrošinātību ar pārtiku, lauku attīstību un nabadzības mazināšanu EAC. Ar to Puses apņemas padziļināt politisko dialogu par lauksaimniecību un nodrošinātību ar pārtiku, tostarp pārredzamību attiecībā uz to attiecīgo iekšpolitiku.
 • Nodaļa par zivsaimniecību pastiprina sadarbību attiecībā uz resursu ilgtspējīgu izmantošanu zivsaimniecības jomā, piemēram, resursu novērtēšanu un pārvaldību; vides, ekonomiskās un sociālās ietekmes uzraudzība; atbilstība spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem un attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem; efektīva kontrole un pārraudzība, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju;
 • Nodaļas par ekonomisko un attīstības sadarbību mērķis ir uzlabot AĀK valstu ekonomikas konkurētspēju, palielināt piegādes jaudu un palīdzēt AĀK dalībvalstīm netraucēti īstenot EPN;
 • EPN ir cieši saistīts ar Kotonū nolīgumu un tā būtiskiem elementiem, piemēram, cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu;

Reģionālā integrācija

EPN attiecas gan uz tirdzniecību starp AĀK valstīm, gan tirdzniecību ar ES.

 • EPN aizliedz nepamatotus vai diskriminējošus importa un eksporta ierobežojumus, kas veicina EAC centienus likvidēt ar tarifiem nesaistītus šķēršļus (NTB) EAC iekšējā tirdzniecībā.

Spēju veidošana un tehniskā palīdzība

ES sniedz atbalstu, ko finansēs no esošajiem instrumentiem, galvenokārt no ES attīstības budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF), izmantojot tirdzniecības atbalstu.

Noderīgas saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites