ES un Meksikas partnerattiecību nolīgums

ES un Meksikas divpusējās tirdzniecības attiecības reglamentē partnerattiecību nolīgums, ko provizoriski piemēro kopš 2000. gada.

Eiropas Savienība un Meksika pašlaik risina sarunas par jaunu ES un Meksikas asociācijas nolīgumu, kura mērķis ir aizstāt pašreizējo partnerības nolīgumu.

Lasīt vairāk

Izcelsmes noteikumi

 

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo režīmu, tam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Lūdzu, pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA) manā tirdzniecības asistentā, lai novērtētu, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem, un noskaidrojiet, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Kur varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti III pielikumā EK un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumam Nr. 2/2000 par izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 245, 29.9.2000., 953. lpp.).

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie noteikumi ir pielāgoti izmaiņām preču klasifikācijā, kas ieviestas ar 2002. gada harmonizēto sistēmu. Apvienotās Padomes Lēmums Nr. 5/2002 (OV L 44, 18.2.2003., 1. lpp.) ietver “jauno” II pielikumu (kopā ar dažiem citiem noteikumiem), kas ir pārpublicēts pilnībā.

III pielikums ir grozīts, lai ņemtu vērā 2004. gada ES paplašināšanos ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004 ( OV L 293, 16.9.2004., 15. lpp.). Grozījumi saistībā ar 2007. gada ES paplašināšanos tika ieviesti ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2008 ( OV L 198, 26.7.2008., 55. lpp.).

ArES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007 (OV L 279, 23.10.2007., 15. lpp.) tika ieviesti daži grozījumi III pielikumā ietvertajos izcelsmes noteikumos, kas attiecas uz:

 • līdz 2009. gada 30. jūnijam pagarināt divu II papildinājuma a) punktā izklāstīto konkrētiem ražojumiem piemērojamo noteikumu pagaidu piemērošanu attiecībā uz dažiem ķīmiskajiem produktiem
 • II a) papildinājumā izklāstīto īpašo izstrādājumu noteikumu pagaidu piemērošanas pagarināšana attiecībā uz ādas izstrādājumiem līdz pašreizējo PTO sarunu noslēgšanai
 • pārvaldības metodes maiņa, ko izmanto, lai piešķirtu II papildinājumā noteiktās gada kvotas tekstilizstrādājumiem, kurus eksportē no ES uz Meksiku, no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • pārvaldības metodes maiņa, ko izmanto, lai piešķirtu II papildinājuma a) punktā noteiktās gada kvotas apaviem, kurus eksportē no ES uz Meksiku, no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • II papildinājumā paredzētā izcelsmes noteikuma maiņa izstrādājumiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas pozīcijā 1904
 • II papildinājumā noteiktā izcelsmes noteikuma maiņa izstrādājumiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas pozīcijā 7601

Vai saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu mana produkta izcelsme ir ES vai Meksikā?

Lai jūsu produkts atbilstu zemākajam vai nulles preferenciālajam tarifam saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Meksikā.

Izstrādājuma izcelsme ir ES vai Meksikā, ja tas ir

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu un apģērbu, kā arī ķīmijas nozarē.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot noteikumus par konkrētiem ražojumiem, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide

 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ražojumam specifiskajā noteikumā, nepārsniedzot 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • pielaidi nedrīkst izmantot, lai pārsniegtu maksimālo vērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50.–63. nodaļā un ir iekļauti I papildinājuma 5. –7. piezīmē “Ievadpiezīmes” par konkrētiem ražojumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem.

Atbalsta kumulācija

 • Divpusējā kumulācija — Meksikas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto izstrādājuma ražošanā

Citas prasības

Ražojumam ir jāatbilst arī visām pārējām protokolā noteiktajām piemērojamajām prasībām, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai tiešas transportēšanas noteikumam.

Transportēšana caur trešo valsti: noteikums par tiešo transportu

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Meksiku (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Pārkraušana vai pagaidu uzglabāšana trešā valstī ir atļauta, ja produkti paliek muitas dienestu uzraudzībā un ar tiem neveic citas darbības kā vien:

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • jebkura darbība, kas paredzēta, lai saglabātu tās labā stāvoklī

Jums būs jāiesniedz pierādījumi par tiešu transportēšanu importētājvalsts muitas dienestiem.

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Meksikas Vispārējo nolīgumu nav iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jāpieprasa, lai jūsu pieprasījumu pārbauda tās valsts muitas dienesti, kurā jūs importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas V sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un IV sadaļā par administratīvās sadarbības kārtību.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Lai izmantotu preferenciālo tarifu, importētājiem ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

Izcelsmes apliecinājums var būt:

 • pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai
 • izcelsmes deklarācija

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas.

Izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 sīkpakām vai
 • EUR 1200 personiskajai bagāžai

Sīkāku informāciju par izcelsmes apliecinājumu aizpildīšanu vai sagatavošanu skatīt III pielikuma skaidrojumos (tostarp pārskatītajā 17. pantapaskaidrojumā).

Preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1

Preču pārvadājumu sertifikātus EUR.1 Meksikā izdod “Secretaría de Economía” (Ekonomikas ministrija). Ekonomikas ministrija ir atbildīga arī par

 • atļauju piešķiršana, uzraudzība un atsaukšana atzītiem eksportētājiem
 • pēcpārbaudes pēc muitas dienesta pieprasījuma ES dalībvalstī

Meksikas muitas dienests var pieprasīt ES dalībvalstu muitas dienestiem pārbaudīt preču noteiktas izcelsmes statusu vai izcelsmes apliecinājuma autentiskumu. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Konkrēti attiecībā uz Meksiku preču pārvadājumu sertifikāta EUR 1 8. ailē jānorāda eksportēto preču četrciparu tarifa klasifikācija.

III papildinājumā ir iekļauts EUR.1 sertifikāta paraugs un sniegtas norādes par tā aizpildīšanu.

Izcelsmes deklarācija

Eksportētāji, iesniedzot izcelsmes deklarāciju, var paši deklarēt, ka to ražojuma izcelsme ir ES vai Meksikā. To var izdarīt:

 • atzīts eksportētājs, vai
 • jebkurš eksportētājs, ja izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

Lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj apmierināt kompetentās muitas iestādes (“Ekonomikas ministrijas Secretaria Economia” Meksikas pusē) par jūsu ražojuma noteiktas izcelsmes statusu, kā arī par visām citām prasībām, ko tās var noteikt. Kompetentās iestādes var anulēt jūsu apstiprināto statusu, ja to jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar kompetentajām muitas iestādēm (“Ekonomikas ministrijas Secretaria Economia” Meksikas pusē).

Kā sagatavot izcelsmes deklarāciju

 • eksportētājam faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā (attiecīgajā valodā) jāiespiež, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija, kurā attiecīgie ražojumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt.

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr....), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme....

Faktūrrēķina deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams IV papildinājumā. Noskaidrojiet savas muitas iestādēs, lai noskaidrotu, kādas papildu prasības tiem varētu būt.

Rēķindeklarācija jums jāparaksta personīgi. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvojat no šīs prasības ar nosacījumu, ka jūs iesniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat. Aizpildot faktūrrēķina deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojuma noteiktas izcelsmes statusu.

Eksportētājs faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot tad, kad ražojumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas ar nosacījumu, ka to iesniedz importētājvalsts muitas dienestam ne ilgāk kā katras Puses tiesību aktos noteikto laikposmu: divi gadi ES un viens gads Meksikā

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Pārbaudes pamatā ir:

 • administratīvā sadarbība starp importētāju un eksportētāju pušu muitas iestādēm
 • pārbaude, ko veic vietējā muita. Importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti

Eksportētājas Puses iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites