ES un Meksikas partnerattiecību nolīgums

ES un Meksikas divpusējās tirdzniecības attiecības reglamentē Partnerattiecību nolīgums, ko provizoriski piemēro kopš 2000. gada.

Eiropas Savienība un Meksika pašlaik risina sarunas par jaunu ES un Meksikas asociācijas nolīgumu, kura mērķis ir aizstāt pašreizējo partnerības nolīgumu.

Lasīt vairāk

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti tirdzniecības nolīguma galvenie izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns attiecībā uz šo tematu, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Jūsu produktam jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas pierāda tā izcelsmi, lai tam varētu piemērot preferenciālo likmi.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti III pielikumā EK un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumam Nr. 2/2000 par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 245, 29.09.2000., 953. lpp.).

Konkrētiem izstrādājumiem piemērojamie noteikumi ir pielāgoti preču klasifikācijas izmaiņām, kas ieviestas ar 2002. gada Harmonizēto sistēmu. Apvienotās padomes Lēmuma Nr. 5/2002 (OV L 44, 18.2.2003., 1. lpp.) II pielikums (kopā ar dažiem citiem noteikumiem) ir pilnībā pārpublicēts.

III pielikums ir grozīts, lai ņemtu vērā 2004. gada ES paplašināšanos, ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004 (OV L 293, 16.9.2004., 15. lpp.). Grozījumi saistībā ar 2007. gada ES paplašināšanos tika ieviesti ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2008 (OV L 198, 26.7.2008., 55. lpp.).

ArES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007 (OV L 279, 23.10.2007., 15. lpp.) tika ieviesti daži grozījumi III pielikumā ietvertajos izcelsmes noteikumos attiecībā uz:

 • divu konkrētu produktu noteikumu, kas izklāstīti II papildinājuma a) punktā un attiecas uz dažiem ķīmiskiem produktiem, piemērošanas pagaidu pagarināšana līdz 2009. gada 30. jūnijam
 • II papildinājuma a) punktā izklāstīto konkrētu ražojumu noteikumu pagaidu piemērošanas pagarināšana attiecībā uz ādas izstrādājumiem līdz pašreizējo PTO sarunu noslēgumam
 • pārvaldības metodes maiņa, ko izmanto, lai piešķirtu gada kvotas, kas noteiktas II papildinājumā tekstilizstrādājumiem, kurus eksportē no ES uz Meksiku, no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • pārvaldības metodes maiņa, ko izmanto, lai piešķirtu gada kvotas, kas noteiktas II papildinājuma a) punktā apaviem, kurus eksportē no ES uz Meksiku, no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • II papildinājumā izklāstīto izcelsmes noteikumu maiņa attiecībā uz izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas pozīcijā 1904
 • II papildinājumā izklāstīto izcelsmes noteikumu maiņa attiecībā uz izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas pozīcijā 7601

Vai saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu mana produkta izcelsme ir ES vai Meksika?

Lai jūsu produktam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Meksikai.

Produkta izcelsme ir ES vai Meksikā, ja tas ir:

 • pilnībā iegūti ES vai Meksikā, vai
 • Ražoti ES vai Meksikā, izmantojot nenoteiktas izcelsmes materiālus, ar noteikumu, ka šie materiāli ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti, izpildot II papildinājumā izklāstītos noteikumus par konkrētiemizstrādājumiem. Sk. arī I papildinājumu
  “Ievadpiezīmes” par konkrētiem izstrādājumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem.
  Dažiem ražojumiem ir daži alternatīvi noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem – sk. IIa papildinājumu.

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums – visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība izstrādājumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā – šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu un apģērbu, kā arī ķīmijas nozarēs.

 

Īpašos noteikumus par savu preci varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Nolīgums paredz papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem produktiem, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Iecietība

 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko parasti aizliedz konkrētais noteikums, līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos
 • Īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu I papildinājuma “Ievadpiezīmes” 5. līdz 7. piezīmē.

Kumulācija

 • Divpusējā kumulācija – materiālus, kuru izcelsme ir Meksikā, var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā

Citas prasības

Ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas protokolā, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei, vai tiešās transportēšanas noteikumam.

Pārvadājumi caur trešo valsti: noteikums par tiešajiem pārvadājumiem

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Meksiku (un otrādi), tos tālāk nepārstrādājot trešā valstī.

Pārkraušana vai pagaidu uzglabāšana trešā valstī ir atļauta, ja produkti paliek muitas dienestu uzraudzībā un ar tiem neveic citas darbības kā vien

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • jebkura darbība, kas paredzēta, lai saglabātu tos labā stāvoklī.

Jums būs jāiesniedz importētājvalsts muitas dienestiem pierādījumi par tiešo transportēšanu.

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Meksikas Vispārējo nolīgumu nav iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jānodrošina, ka jūsu pieprasījumu pārbauda tās valsts muitas iestādes, kurā jūs importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas V sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un IV sadaļā par administratīvās sadarbības pasākumiem.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Lai varētu izmantot preferenciālo tarifu, importētājiem ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

Izcelsmes apliecinājums var būt vai nu

 • pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai
 • izcelsmes deklarācija

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas.

Izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 par sīkpakām vai
 • EUR 1 200 par personīgo bagāžu

Sīkāku informāciju par izcelsmes apliecinājumu aizpildīšanu vai sagatavošanu skatīt III pielikumapaskaidrojumos (tostarp pārskatītajā 17. panta paskaidrojumā).

Preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1

Preču pārvadājumu sertifikātus EUR.1 Meksikā izdod Secretaría de Economía (Ekonomikas ministrija). Ekonomikas ministrija ir atbildīga arī par

 • atļauju piešķiršana, uzraudzība un atsaukšana atzītajiem eksportētājiem
 • pēcpārbaudes pārbaudes pēc ES dalībvalsts muitas dienesta pieprasījuma

Meksikas muitas dienests var pieprasīt ES dalībvalstu muitas iestādēm pārbaudīt preču noteiktas izcelsmes statusu vai izcelsmes apliecinājuma autentiskumu. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Konkrēti, attiecībā uz Meksiku preču pārvadājumu sertifikāta EUR 1 8. ailē jānorāda eksportēto preču 4 ciparu tarifa klasifikācija.

III papildinājumā ir iekļauts sertifikāta EUR.1 paraugs un sniegtas norādes par tā aizpildīšanu.

Izcelsmesdeklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēt, ka to ražojuma izcelsme ir ES vai Meksikā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju. To var izdarīt

 • atzīts eksportētājs vai
 • jebkurš eksportētājs, ja ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6 000

Lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj izpildīt kompetentās muitas iestādes (“Ekonomikas ministrijas Secretaria Economia” Meksikas pusē) par ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī visas citas prasības, ko tās var noteikt. Kompetentās iestādes var anulēt jūsu apstiprināto statusu, ja jūs to jebkādā veidā izmantojat ļaunprātīgi. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar kompetentajām muitas iestādēm (“Secretaria Economia” no Meksikas puses).

Kā sagatavot izcelsmes deklarāciju

 • eksportētājam uz faktūrrēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta (attiecīgā valodā) jādrukā, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija, kurā attiecīgie izstrādājumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt.

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr....), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme....

Faktūras deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams IV papildinājumā. Noskaidrojiet muitas iestādēs, vai jums ir kādas papildu prasības.

Rēķindeklarācija ir jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvo no šīs prasības, ja jūs rakstiski apņematies, ka uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat. Aizpildot rēķindeklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

Eksportētājs faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot tad, kad ražojumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas ar nosacījumu, ka importētājvalsts muitas dienestam to iesniedz ne ilgāk kā katras Puses tiesību aktos noteiktajā termiņā: divi gadi ES un viens gads Meksikā

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Pārbaudes pamatā ir:

 • administratīvā sadarbība starp importētājas un eksportētājas puses muitas dienestiem
 • pārbaude, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājas Puses vizītes pie eksportētāja nav atļautas.

Eksportētājas Puses iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites