ES un Meksikas partnerības nolīgums

ES un Meksikas divpusējās tirdzniecības attiecības reglamentē partnerattiecību nolīgums, ko provizoriski piemēro no 2000. gada.

Eiropas Savienība un Meksika pašlaik risina sarunas par jaunu ES un Meksikas asociācijas nolīgumu, kura mērķis ir aizstāt pašreizējo partnerības nolīgumu.

Lasiet vairāk

Izcelsmes noteikumi

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti III pielikumā EK un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumam Nr. 2/2000 par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 245, 29.9.2000., 953. lpp.).

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie noteikumi ir pielāgoti preču klasifikācijas izmaiņām, kas ieviestas ar 2002. gada Harmonizēto sistēmu. Apvienotās padomes Lēmums Nr. 5/2002 (OV L 44, 18.2.2003., 1. lpp.) ietver “jaunu” II papildinājumu (kopā ar dažiem citiem noteikumiem), kas ir pārpublicēts pilnībā.

III pielikums ir grozīts, lai ņemtu vērā 2004. gada ES paplašināšanos ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004 ( OV L 293, 16.9.2004., 15. lpp.). Grozījumi saistībā ar ES paplašināšanos 2007. gadā tika ieviesti ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2008 ( OV L 198, 26.7.2008., 55. lpp.).

ArES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007 (OV L 279, 23.10.2007., 15. lpp.) tika ieviesti daži grozījumi III pielikumā iekļautajos izcelsmes noteikumos, kuri attiecas uz šādiem jautājumiem:

 • divu konkrētiem ražojumiem paredzētu noteikumu, kas izklāstīti II papildinājuma a) punktā un attiecas uz konkrētiem ķīmiskiem produktiem, pagaidu piemērošanas pagarināšana līdz 2009. gada 30. jūnijam
 • II papildinājuma a) punktā izklāstīto konkrētu izstrādājumu noteikumu pagaidu piemērošanas pagarināšana attiecībā uz ādas izstrādājumiem līdz pašreizējo PTO sarunu noslēgumam
 • pārvaldības metodes, ko izmanto, lai piešķirtu II pielikumā noteiktās gada kvotas tekstilizstrādājumiem, ko eksportē no ES uz Meksiku, maiņa no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • pārvaldības metodes, ko izmanto, lai piešķirtu gada kvotas saskaņā ar II pielikuma a) punktu apaviem, ko eksportē no ES uz Meksiku, maiņa no izsoļu sistēmas uz rindas kārtības principu
 • II papildinājumā noteiktā izcelsmes noteikuma maiņa izstrādājumiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas pozīcijā 1904
 • II papildinājumā noteiktā izcelsmes noteikuma maiņa izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas pozīcijā 7601

Vai mana ražojuma izcelsme ir ES vai Meksikā saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu?

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Meksikas vispārējo nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Meksikā.

Produkta izcelsme ir ES vai Meksikā, ja

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu, piemēram, papīra ražošanu (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa).
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē, kā arī ķīmijas nozarē.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamus noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide

 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kurus parasti aizliedz konkrētajam ražojumam piemērojamais noteikums, līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrētiem ražojumiem piemērojamajos noteikumos.
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50.–63. nodaļā un ir iekļauti I papildinājuma “Ievadpiezīmes” I papildinājuma “Ievadpiezīmēs” attiecībā uz konkrētiem ražojumiem izcelsmes noteikumiem.

Kumulācija

 • Divpusējā kumulācija — Meksikas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā

Citas prasības

Ražojumam jāatbilst arī visām pārējām protokolā noteiktajām piemērojamajām prasībām, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai tiešās transportēšanas noteikumam.

Pārvadājumi caur trešo valsti: noteikums par tiešo transportu

Noteiktas izcelsmes produkti ir jātransportē no ES uz Meksiku (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Pārkraušana vai pagaidu uzglabāšana trešā valstī ir atļauta, ja produkti paliek muitas dienestu uzraudzībā un ar tiem neveic citas darbības kā vien:

 • izkraušana
 • atkārtota iekraušana
 • visas darbības, kas paredzētas, lai saglabātu tos labā stāvoklī

Jums būs jāiesniedz importētājas valsts muitas dienestiem pierādījums par tiešo transportēšanu.

Nodokļu atmaksāšana

Saskaņā ar ES un Meksikas Vispārējo nolīgumu nav iespējams saņemt to nodokļu atmaksu, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jānodrošina, ka jūsu pieprasījumu pārbauda tās valsts muitas dienesti, kurā importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas V sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un IV sadaļā par administratīvās sadarbības kārtību.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Lai varētu izmantot preferenciālo tarifu, importētājiem ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

Izcelsmes apliecinājums var būt vai nu

 • pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai
 • izcelsmes deklarācija

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas.

Izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 par maziem iepakojumiem vai
 • EUR 1200 personīgajai bagāžai

Sīkāku informāciju par izcelsmes apliecinājumu aizpildīšanu vai sagatavošanu skatīt III pielikuma paskaidrojumos (tostarp pārskatītajos 17. panta skaidrojumos).

Pārvadājumu sertifikāts EUR.1

Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 Meksikā izsniedz Ekonomikas ministrija (Secretaría de Economía). Ekonomikas ministrija ir atbildīga arī par

 • atļauju piešķiršana, uzraudzība un anulēšana atzītiem eksportētājiem
 • pēcpārbaudes pārbaudes pēc muitas dienesta pieprasījuma ES dalībvalstī

Meksikas muitas dienests var pieprasīt ES dalībvalstu muitas dienestiem pārbaudīt preču noteiktas izcelsmes statusu vai izcelsmes apliecinājuma autentiskumu. Eksportētājam, kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Attiecībā uz Meksiku pārvadājumu sertifikāta EUR 1 8. ailē jānorāda eksportēto preču četrciparu tarifa klasifikācija.

III papildinājumā ir iekļauts EUR.1 sertifikāta paraugs un sniegtas norādes par tā aizpildīšanu.

Izcelsmes deklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēties, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai Meksikā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju. To var izdarīt:

 • atzītam eksportētājam vai
 • jebkurš eksportētājs, ar noteikumu, ka izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

Lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj izpildīt savas izcelsmes produktu izcelsmes statusa prasības kompetentajām muitas iestādēm (“Ekonomikas ministrijas Ekonomikas ministrijas sekretāre Economia” no Meksikas puses), kā arī citas prasības, ko tās var noteikt. Kompetentās iestādes var atsaukt jūsu apstiprināto statusu, ja jūs to jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar kompetentajām muitas iestādēm (“Ekonomikas ministrijas sekretāre Economia” no Meksikas puses).

Kā sagatavot izcelsmes deklarāciju

 • eksportētājam faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā jāiespiež, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija (attiecīgajā valodā), kurā attiecīgie ražojumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt.

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr....), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme....

Faktūras deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas atrodams IV papildinājumā. Noskaidrojiet muitas iestādēs, vai tām var būt papildu prasības.

Faktūrrēķina deklarācija jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvojat no šīs prasības ar nosacījumu, ka Jūs sniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat. Aizpildot faktūrrēķina deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

Eksportētājs faktūras deklarāciju var sagatavot tad, kad izstrādājumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas ar nosacījumu, ka to iesniedz importētājvalsts muitas dienestam ne ilgāk kā katras Puses tiesību aktos noteiktajā laikposmā: divi gadi ES un viens gads Meksikā

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Verifikācija ir balstīta uz

 • importētāja muitas dienestu un eksportētāju pušu administratīvā sadarbība
 • pārbaude, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti

Eksportētājas Puses iestādes pieņem galīgo lēmumu par izcelsmi un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites