Il-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja (PEM)

F’daqqa t’għajn

Il-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja (PEM) dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini għandha l-għan li tistabbilixxi regoli komuni ta’ oriġini u akkumulazzjoni fost il-pajjiżi sħab u l-UE biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jiġu integrati l-ktajjen tal-provvista fiż-żona.

Ir-regoli qed jiġu riveduti u sett ġdid ta’ regoli tal-oriġini għandu jkun applikabbli f’nofs l-2021, inklużi dispożizzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni, ir-rifużjoni tad-dazju, it-tolleranza u r-regola ta’ nonalterazzjoni li se tiġi llaxkata.

L-għan huwa li nimxu lejn l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ oriġini identiċi għall-iskop ta’ kumulazzjoni ta’ oriġini għal merkanzija kkummerċjalizzata bejn il-pajjiżi kollha kkonċernati. Fl-aħħar mill-aħħar, il-konvenzjoni PEM se tissostitwixxi n-netwerk ta’ madwar 60 protokoll bilaterali dwar ir-regoli tal-oriġini fis-seħħ fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja.

Il-lista tal-Partijiet Kontraenti tal-PEM

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Ewro-Mediterranja hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent.

Regoli ta’ Oriġini

Din it-taqsima tintroduċi r-regoli ewlenin tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali.

L-oriġini hija ċ- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti kkummerċjati. Jekk int ġdid dwar is-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta’ l-oriġini

Biex jikkwalifika għar-rata preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (il-Konvenzjoni PEM)

Ir-rekwiżiti għar-regoli tal-oriġini skont il-Konvenzjoni PEM huma definiti fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM. Dawk ir-regoli qed jiġu riveduti u sett ġdid ta’ regoli tal-oriġini alternattivi għandu jkun applikabbli f’nofs l-2021, inklużi dispożizzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni, ir-rifużjoni tad-dazju, it-tolleranza u r-regola ta’ nonalterazzjoni (ara hawn taħt) li se jiġu llaxkati.

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Ewro-Mediterranja hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent

Il-prodott tiegħi “joriġina” skont il-Konvenzjoni PEM?

Fil-Konvenzjoni PEM, prodott jitqies li joriġina fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM, jekk ikun:

 • miksuba kompletament fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM, jew
 • Manifatturati fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji sakemm tali materjali jkunu għaddew minn ħidma jew ipproċessar suffiċjenti billi ssodisfaw ir-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness II
  Ara wkoll l-Anness I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Barra minn hekk,l-Appendiċi II jipprevedi derogi għar-regoli speċifiċi għall-prodotti għal ċerti prodotti.

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri fi ħjut — tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti, tal-ħwejjeġ u tal-kimika

 

Tista’ ssib ir-regoli applikabbli speċifiċi għall-prodott fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Pariri li jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

 • ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika tal-prodott sa 10 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ilbies ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 u 6 tal-Anness I “Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II”.

Akkumulazzjoni

Il-Konvenzjoni PEM tipprovdi għal tliet modi kif tiġi akkumulata l-oriġini:

 • Akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jitqiesu bħala oriġinarji fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • Akkumulazzjoni djagonalimaterjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti waħda tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw f’Parti Kontraenti oħra meta jiġu esportati lejn Parti Kontraenti terza fiż-żona pan-Ewro-Med. Madankollu, il-kumulazzjoni djagonali tapplika biss jekk ikun hemm Ftehim Kummerċjali fis-seħħ bejn il-Partijiet Kontraenti kollha kkonċernati u dawk il-pajjiżi japplikaw l-istess regoli tal-oriġini.
  — Jekk jogħġbok iċċekkja l— “matriċi” (tabella li fiha l-ftehimiet kollha fis-seħħ bl-użu tal-Konvenzjoni PEM) biex issir taf fost liema kumulazzjoni djagonali tal-Partijiet Kontraenti tista’ tiġi applikata l-akkumulazzjoni djagonali.
 • akkumulazzjoni sħiħa topera bejn l-UE u l-Alġerija, il-Marokk u t-Tuneżija kif ukoll bejn il-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (l-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja). Iż-ŻEE titqies bħala territorju uniku, bi “status oriġinarju taż-ŻEE” komuni. Akkumulazzjoni sħiħa tippermetti li jitqies ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji f’dawk il-pajjiżi biex jgħinuk tikkonforma mar-regola speċifika għall-prodott.

 

Kif taħdem il-kumulazzjoni djagonali?

Akkumulazzjoni djagonali sseħħ fost diversi pajjiżi differenti li jikkondividu l-istess regoli ta’ oriġini u li għandhom ftehimiet kummerċjali ma’ xulxin. Dan huwa meta produttur ta’ oġġetti fi kwalunkwe pajjiż jista’ jimporta materjali u jużahom daqslikieku oriġinaw f’pajjiżhom stess. Pereżempju, skont il-Konvenzjoni PEM, negozjant mill-Moldova li qed jagħmel ħwejjeġ għall-esportazzjoni lejn l-UE jista’ juża drappijiet li joriġinaw mill-Moldova, il-Ġeorġja u l-Ukraina (u/jew kwalunkwe parti oħra tal-Kovenzjoni PEM) biex jipproduċi l-ħwejjeġ. Ir-rekwiżit ta’ trasformazzjoni doppja (jiġifieri Manifatturat mill-ħajt) ġie ssodisfat u l-ħwejjeġ jitqiesu bħala li joriġinaw mill-Moldova meta jiġu esportati lejn l-UE u għalhekk se jibbenefikaw minn aċċess ħieles fis-suq tal-UE.

Aktar spjegazzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni tal-PEM jistgħu jinstabu hawn

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Konvenzjoni, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn pajjiż terz: Regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM (u viċi versa) jew mit-territorji tal-Partijiet Kontraenti li magħhom hija applikabbli l-akkumulazzjoni mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet doganali, l-operazzjonijiet li ġejjin huma permessi

 • ħatt
 • illowdjar mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra maħsuba biex tippreserva prodotti f’kundizzjoni tajba

Prodotti oriġinarji jistgħu jkunu ttrasportati permezz ta’ katusi minn ġo territorji li ma jkunux dawk tal-Partijiet Kontraenti li jkunu qed jaġixxu bħala l-partijiet li jesportaw jew jimportaw.

Evidenza li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur bil-produzzjoni ta’:

 • dokument uniku tat-trasport (pereżempju polza ta’ kargu) li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż esportatur minn ġol-pajjiż terz li minnu għaddew l-oġġetti;
 • ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li minnu tkun qed tittrasporta l-oġġetti tiegħek. Dan iċ-ċertifikat għandu jattesta l-fatt li l-merkanzija kienet f’kull ħin taħt is-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz; Jew
 • fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument li jissostanzja

Rifużjoni tad-dazju

Skont il-Konvenzjoni PEM mhuwiex possibbli li jinkiseb rimborż fuq dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali, ħlief f’kummerċ purament bilaterali bejn l-UE u

 • L-Alġerija
 • L-Eġittu
 • Il-Ġordan
 • Marokk
 • Tuneżija
 • Gaża u x-Xatt tal-Punent

Kummerċ purament bilaterali jfisser jekk l-ebda kumulazzjoni djagonali ma tiġi applikata u l-prodott ma jiġix esportat mill-ġdid minn pajjiż ta’ importazzjoni lejn xi wieħed mill-pajjiżi l-oħra taż-żona.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u fit-Titolu VI dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva. Dawn jiċċaraw eż. kif tiddikjara l-oriġini ta’ prodott, kif titlob il-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew:

Ma tkun meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 għall-bagalji personali.

Il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ 4-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED

 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur.
 • L-Anness III a u b jinkludi l-kampjuni taċ-ċertifikati EUR.1 u EUR-MED u jagħti struzzjonijiet għall-mili.
 • L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

Aktar spjegazzjonijiet dwar meta għandu jintuża ċ-ċertifikat EUR.1 jew EUR-MED jingħataw fil-paġna 72 tal-manwal.

Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir minn:

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx EUR 6,000.

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (Anness IV a):

“L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) Jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

Biex issir dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED, id-dikjarazzjoni hija din li ġejja (Anness IV b):

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.

kumulazzjoni applikata ma’... (isem tal-pajjiż/pajjiżi).

— L-ebda kumulazzjoni applikata”

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew lingwi uffiċjali fiż-żona PEM kif imsemmi fl-Anness IV a u b (id-dikjarazzjoni relatata mal-kumulazzjoni dejjem għandha tkun bl-Ingliż).

Għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm inti tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq:

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — iż-żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi.

L-awtoritajiet tal-parti li tesporta jagħmlu d-determinazzjoni finali ta’ l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Links utli

Aqra dwar l-istampa kummerċjali tal-Palestina * (*Dan l-isem ma għandux jiġi interpretat bħala rikonoxximent ta’ Stat tal-Palestina u huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri tal-UE dwar din il-kwistjoni.)

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr