Standarder och bedömning av överensstämmelse

Standarder och bedömning av överensstämmelse

Standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse tillsammans med tekniska föreskrifter är tre faktorer som kan utgöra tekniska handelshinder.

Medan tekniska föreskrifter fastställer obligatoriska produktkrav innehåller standarderna frivilliga detaljerade tekniska specifikationer och kriterier för produkternas egenskaper som hjälper tillverkarna att uppfylla de obligatoriska kraven i de tekniska föreskrifterna.

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse är ett verktyg för att visa att en produkt uppfyller alla relevanta obligatoriska produktkrav. Bedömning av överensstämmelse från tredje part kräver ett ingripande av oberoende organ för bedömning av överensstämmelse eller offentliga myndigheter och krävs vanligtvis för produkter med medelhög till hög risk. När det krävs en obligatorisk bedömning av överensstämmelse från tredje part ökar detta kostnaderna för bedömning av överensstämmelse (finansiella kostnader och förseningar i tillträdet till en marknad). Bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande om bedömning av överensstämmelse syftar till att minska kostnaderna för provning och certifiering på andra marknader som genom att föreskriva att varje part godtar de rapporter, intyg och märken som levereras i partnerlandet i enlighet med den andra partens lagstiftning.

En EU-undersökning om bedömning av överensstämmelse genomfördes mellan den 10 mars och den 24 april 2022. Undersökningen riktade sig till EU-företag som tillverkar eller säljer industriprodukter utanför EU i syfte att öka EU-industrins medvetenhet om de möjligheter som erbjuds genom avtal om ömsesidigt erkännande och identifiera särskilda utmaningar som EU-industrin står inför när det gäller bedömning av överensstämmelse på marknader utanför EU. Ladda ner enkätresultat

I mars och april 2023 genomförde Europeiska kommissionen, GD Handel, ytterligare en undersökning om avtal om bedömning av överensstämmelse och ömsesidigt erkännande samt bedömning av överensstämmelse. Den här gången låg fokus på EU:s organ för bedömning av överensstämmelse, med målet att identifiera de potentiella problem som hindrar EU:s organ för bedömning av överensstämmelse från att utses enligt ett avtal om ömsesidigt erkännande och att förstå vilka ytterligare avtal om ömsesidigt erkännande som skulle vara till nytta för EU:s organ för bedömning av överensstämmelse. Resultaten av denna undersökning.

Dela sidan:

Genvägar