Den generelle toldpræferenceordning plus (GSP +)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP +

Et overblik

EU's generelle toldpræferenceordning plus (GSP +) giver udviklingslandene et særligt incitament til at stræbe efter bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. 

Støtteberettigede lande skal gennemføre 27 internationale konventioner om

 • menneskerettigheder
 • arbejdstagerrettigheder
 • miljøet
 • god regeringsførelse

Til gengæld sænker EU sine importafgifter til nul på mere end to tredjedele af toldpositionerne for deres eksport.

Modtagerlande

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka

Udløb: Den nuværende GSP + gælder indtil 2027.

Takster

Fuldstændig liste over omfattede produkter.

 

Brug søgefunktionen Mine handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at få præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjekværktøjet til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Tolerance

Tolerance er udtrykt

 • i prisen på de færdige fiskevarer og industrivarer
 • vægt af slutprodukter til landbrugsprodukter

Tolerancerne i GSP er mildere end normale tolerancer. De udgør 15 % i prisen ab fabrik for det endelige produkt i stedet for 10 %.

Der gælder også specifikke tolerancer for tekstiler og beklædning og er beskrevet i de indledende noter til bilag 22-03.

Se også den generelle regel Tolerance eller De Minimis.

Kumulering af støtte

Følgende typer kumulation finder anvendelse i handelen under EU's GSP-ordning

 • bilateralt
 • regional
 • udvidet
 • kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i de produkter, der fremstilles i et GSP-land, og anses derefter for at have oprindelse i dette GSP-land, så længe forarbejdningen i GSP-landet overstiger minimale niveauer.

Regional kumulation

Tilsætningsstoffer

Plejetilfælde

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerne *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, der i øjeblikket er GSP ± begunstigede lande

* * Vietnam vil ikke længere være begunstiget af GSP + fra den1. januar 2023.

 • det er tilladt at anvende komponenter mellem lande fra samme gruppe (f.eks. kan Indien anvende ingredienser fra Pakistan, fordi de begge er i gruppe III), selv om der skal mindes om nogle vigtige regler:
 • regional kumulation mellem lande inden for samme sammenslutning finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksport af produktet til Den Europæiske Union er præferenceberettigede lande og ikke blot støtteberettigede lande.
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land videreforarbejdes i et andet medlemsland i den pågældende gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe forarbejdningen går ud over de minimale processer)
 • for at bestemme inputets oprindelse (når input fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen), er den korrekte oprindelsesregel den, der finder anvendelse på direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem individuelle præferenceberettigede lande i kumulationsgruppe I og gruppe III. Dette sker kun efter anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at nogle produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem statussen for GSP-landene i samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation 

GSP-landene kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til at kumulere med lande, som EU har en handelsaftale med.

 • denne mulighed er kun åben for industriprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter.
 • når input fra et tredjeland, med hvilket EU har en frihandelsaftale, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet

Præferenceberettigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, som gennemgår mere end en minimal proces i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i det pågældende præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Tyrkiet
 • ovennævnte regel gælder ikke for landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal EU, Norge, Schweiz og Tyrkiet indrømme samme præferencebehandling til varer med oprindelse i GSP-lande.

Uændret tilstand

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en klausul om forbud mod manipulation (artikel 74 i Kommissionens forordning nr.1063/2010).

 • den største forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke skal dokumentere, at de opfylder betingelserne.
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog anmode om et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Fartøjsbetingelser

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land — hvilket ville indebære, at de fisk, som dette fartøj fanger uden for territorialfarvandene, også har oprindelse — henviser de gældende kriterier til registreringslandet og fartøjets flag, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav til besætningens eller officerernes nationalitet.

Minimale operationer

Der findes to sæt såkaldte "minimale" behandlinger, som aldrig er tilstrækkelige til at give oprindelsesstatus

 • de i artikel 76 nævnte
 • og dem, der kun gælder for tekstilvarer og kun med henblik på regional kumulation, og som er anført i bilag 16.

Produktspecifikke regler

Bilag 13a til samme forordning indeholder en liste over den forarbejdning, som materialer skal undergå for at opnå oprindelsesstatus. Listen indeholder to kolonner

 • et, der gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • den ene gælder for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke behøver præferencer for at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse varesektorer gennem en gradueringsmekanisme.

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af al GSP-import for dette afsnit) over 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • for vegetabilske produkter, animalske eller vegetabilske olier, fedtstoffer og voks og mineralprodukter anvendes graduering, når procentsatsen overstiger 17,5 %
 • for tekstiler anvendes graduering, når procentdelen overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede varer hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede produkter.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde har fået en sådan dispensation. Se Kap Verdes undtagelse og de gældende oprindelsesregler.

Se også den meddelelse til importører, som EU har udsendt, og som informerer virksomhederne om specifikke forhold vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union pr. 2.6.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt, og dets oprindelsesland i Min handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union, pr. 2.6. produktkrav.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt, og dets oprindelsesland i Min handelsassistent. For at se kravene til dit produkt skal du først angive dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbevis

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i EU's GSP-begunstigede lande ledsages af et oprindelsesbevis. Alle oprindelsesbeviser forbliver gyldige i 10 måneder efter udstedelsen. Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller er sikret). Ikke desto mindre kan der undtagelsesvis udstedes et certifikat efter eksporten på visse betingelser.
 • fakturaerklæring udfærdiget af eksportøren * for forsendelser til en værdi af højst 6,000 EUR. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

* For at kunne udfærdige en fakturaerklæring skal De skrive, stemple eller trykke følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr....) ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferenceordning ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Læs om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

GSP + omfatter kun varer.

Offentlige indkøb

Investering

Andet (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Tilskudsberettigede lande

For at være berettiget til GSP + skal landet

 • indgivelse af en ansøgning
 • opfylde alle de almindelige GSP-betingelser
 • opfylder følgende to yderligere kriterier
 • sårbarhedskriterier
  • importandelen er den treårige gennemsnitlige andel af importen fra det specifikke begunstigede land, der er omfattet af GSP, i forhold til importen fra alle GSP-lande.  Dette gennemsnit skal være lavere end 6,5 % for at være berettiget til GSP +.
  • de syv største afsnit af importen under GSP udgør 75 % af landets samlede GSP-import over en treårig periode
 • kriterier for bæredygtig udvikling
  • landet skal have ratificeret de 27 internationale GSP ± konventioner om
   • menneskerettigheder
   • arbejdstagerrettigheder
   • miljø
   • god regeringsførelse.
  • landet må ikke have taget forbehold, som er forbudt i henhold til disse konventioner.
  • konventionernes overvågningsorganer må ikke have rapporteret, at landet ikke har gennemført dem effektivt

Overvågning

Når EU har indrømmet et land GSP +, overvåger det det for at sikre, at landet

 • er fortsat part i de internationale konventioner, der er omfattet af GSP +
 • gennemfører konventionerne effektivt
 • opfylder rapporteringskravene
 • accepterer regelmæssig overvågning i overensstemmelse med konventionerne
 • samarbejder med Europa-Kommissionen og stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed

EU fører en løbende dialog om GSP ± overholdelse med myndighederne i de begunstigede lande.

 • dialogen er baseret på en liste over emner ("scorecard"), der er udarbejdet for hvert GSP ± begunstiget land. Den er baseret på oplysninger modtaget fra
  • modtagerlandene
  • internationale overvågningsorganer
  • civilsamfundet
  • fagforeningerne
  • virksomhederne
  • på Europa-Parlamentets vegne
  • Rådet for Den Europæiske Union
 • EU tilrettelægger regelmæssige GSP ± overvågningsbesøg i hvert enkelt modtagerland for at mødes med interessenter. Modtagerlandet forventes at vise, at det gør en seriøs indsats for at løse de problemer, der er beskrevet i resultattavlerne.

GSP ± dialogen indgår i den offentlige GSP-rapport, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union hvert andet år. Rapporten indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt hvert modtagerland gennemfører de 27 konventioner.

Støtte til kapacitetsopbygning

Ud over nøje overvågning har Kommissionen iværksat en række kapacitetsopbygningsprojekter for at hjælpe modtagerlandene.

EU støtter relevante handelspartnere og flere af GSP ± begunstigede lande gennem tilskud til Den Internationale Arbejdsorganisation. Disse projekter

 • hjælpe med at sikre, at landene anvender Den Internationale Arbejdsorganisations centrale konventioner
 • opbygge kapacitet til at opfylde rapporteringsforpligtelserne

Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder omfatter målrettet støtte på 4.5 mio. EUR til at sætte civilsamfundsorganisationer i stand til at bidrage til overvågningen og den effektive gennemførelse af de 27 relevante konventioner, der er ratificeret af GSP ± begunstigede lande.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje