Den generelle præferenceordning plus (GSP +)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP +

Kort fortalt

EU's generelle toldpræferenceordning plus (GSP +) giver udviklingslandene et særligt incitament til at forfølge bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

Støtteberettigede lande skal gennemføre 27 internationale konventioner om

 • menneskerettigheder
 • arbejdstagerrettigheder
 • miljøet
 • god regeringsførelse

Til gengæld sænker EU sine importafgifter til nul på mere end to tredjedele af toldpositionerne for deres eksport.

Modtagerlande

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka

Udløb: Den nuværende GSP + gælder indtil 2023.

Tariffer

Fuldstændig liste over omfattede produkter.

 

Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjekværktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Tolerance

Tolerancen er udtrykt

 • i prisen på færdigvarer for fiskerivarer og industrivarer
 • i vægt af de færdige produkter til landbrugsprodukter

De tolerancer, der er omfattet af GSP, er mere lempelige end de normale tolerancer. De udgør 15 % i prisen ab fabrik for det endelige produkt i stedet for 10 %.

Specifikke tolerancer gælder også for tekstiler og beklædning og er beskrevet i de indledende bemærkninger til bilag 22-03.

Se også den generelle regel i Tolerance eller De Minimis.

Kumulation

Følgende former for kumulation anvendes i samhandelen under EU's GSP

 • bilateral
 • regionalt
 • forlænget
 • kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i de produkter, der fremstilles i et GSP-land, og derefter anses for at have oprindelse i dette GSP-land, så længe forarbejdningen i GSP-landet går ud over minimumsniveauerne.

Regional kumulation

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerne *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, der i øjeblikket er GSP ± begunstigede lande

 • det er tilladt at anvende komponenter mellem lande fra samme gruppe (f.eks. kan Indien anvende ingredienser fra Pakistan, fordi de begge er i gruppe III), selv om nogle vigtige regler skal huskes:
 • regional kumulation mellem lande inden for samme sammenslutning finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksporten af produktet til Den Europæiske Union er præferenceberettigede lande og ikke blot berettigede lande.
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land videreforarbejdes i et andet medlemsland i denne gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe forarbejdningen er mere vidtgående end minimale processer).
 • for at fastslå oprindelsen af input (når input fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen), er den korrekte oprindelsesregel den, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem individuelle præferenceberettigede lande i kumulationsgruppe I og gruppe III. Dette er kun efter anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at visse produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem GSP-landenes status i samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation 

GSP-lande kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til at kumulere med lande, som EU har en handelsaftale med.

 • denne mulighed er kun åben for industriprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter.
 • når input fra et tredjeland, som EU har en frihandelsaftale med, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet

Præferenceberettigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, der undergår mere end en minimal operation i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i dette præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Tyrkiet
 • ovennævnte regel finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal EU, Norge, Schweiz og Tyrkiet indrømme samme præferencebehandling for produkter med oprindelse i GSP-lande.

Ikke-manipulation

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en ikke-manipulationsklausul (artikel 74 i Kommissionens forordning nr.1063/2010).

 • den største forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke skal dokumentere, at de opfylder betingelserne.
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog anmode om et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Betingelser for fartøjer

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land — hvilket indebærer, at de fisk, som fartøjet har fanget uden for territorialfarvandene, også stammer fra — henviser de gældende kriterier til fartøjets registreringsland og flag, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav til besætningens eller officerernes nationalitet.

Minimale operationer

Der findes to sæt såkaldte "minimale" behandlinger, som aldrig er tilstrækkelige til at give oprindelsesstatus

 • de i artikel 76 nævnte
 • og dem, der kun gælder for tekstilprodukter og kun med henblik på regional kumulation, og som er opført i bilag 16.

Produktspecifikke regler

Listen over forarbejdning, der skal foretages af materialer for at opnå oprindelsesstatus, findes i bilag 13a til samme forordning. Listen indeholder to kolonner

 • én, der gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • én, der gælder for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke har brug for præferencer for at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse varesektorer gennem en gradueringsmekanisme.

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af al GSP-import i det pågældende afsnit) over 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • for vegetabilske produkter, animalske og vegetabilske olier, fedtstoffer, voks og mineralske produkter anvendes gradueringen, når den nævnte procentdel overstiger 17,5 %.
 • ved graduering af tekstiler anvendes, når procentdelen overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede varer hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede produkter.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde er blevet indrømmet en sådan undtagelse. Der henvises til Kap Verdes undtagelse og de gældende oprindelsesregler.

Tjek også EU's meddelelse til importører, der informerer de erhvervsdrivende om specifikke elementer vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union i 2.6.
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade-assistenten. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

 • lær om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union i 2.6.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i Mine handelsassistent. For at se kravene til dit produkt skal du først angive dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbeviser

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i de lande, der er omfattet af EU's GSP, være ledsaget af et oprindelsesbevis. Alle oprindelsesbeviser forbliver gyldige i 10 måneder efter udstedelsen. Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller er sikret). Der kan dog undtagelsesvis udstedes et certifikat efter udførslen på visse betingelser.
 • fakturaerklæring udarbejdet af eksportøren * — for forsendelser til en værdi af 6,000 EUR eller derunder. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

* For at udfærdige en fakturaerklæring skal du skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferenceordning ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

GSP + omfatter kun varer.

Offentlige indkøb

Investering

Andet (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Støtteberettigede lande

For at være berettiget til GSP + skal landet

 • indgivelse af en ansøgning
 • opfylde alle de almindelige GSP-betingelser
 • opfylder følgende to yderligere kriterier:
 • sårbarhedskriterier
  • importandelen er den treårige gennemsnitlige andel af det specifikke begunstigede lands import under GSP i forhold til importen fra alle GSP-lande under GSP. Dette gennemsnit skal være lavere end 6,5 % for at være berettiget til GSP +
  • de syv største afsnit af importen under GSP tegner sig for 75 % af dette lands samlede GSP-import over en treårig periode.
 • kriterier for bæredygtig udvikling
  • landet skal have ratificeret de 27 internationale GSP ± konventioner om
   • menneskerettigheder
   • arbejdstagerrettigheder
   • miljø
   • god regeringsførelse.
  • landet må ikke have taget forbehold, som er forbudt i henhold til disse konventioner
  • konventionernes overvågningsorganer må ikke have rapporteret, at landet ikke har gennemført dem effektivt

Overvågning

Når EU har indrømmet et land GSP +, overvåger det det for at sikre, at landet

 • er fortsat part i de internationale konventioner, der er omfattet af GSP +
 • gennemfører konventionerne effektivt
 • opfylder rapporteringskravene
 • accepterer regelmæssig overvågning i overensstemmelse med konventionerne
 • samarbejder med Europa-Kommissionen og tilvejebringer alle nødvendige oplysninger

EU fører en løbende dialog om overholdelse af GSP + med myndighederne i de begunstigede lande.

 • dialogen er baseret på en liste over emner ("scorecard"), der er udarbejdet for hvert GSP ± begunstiget land. Den er baseret på oplysninger modtaget fra
  • modtagerlandene
  • internationale overvågningsorganer
  • civilsamfundet
  • fagforeninger
  • virksomheder
  • Europa-Parlamentet
  • Rådet for Den Europæiske Union
 • EU tilrettelægger regelmæssige GSP ± overvågningsbesøg i hvert begunstiget land for at mødes med interessenter. Modtagerlandet forventes at vise, at det gør en seriøs indsats for at løse de problemer, der er beskrevet i resultattavlerne.

GSP ± dialogen indgår i den offentlige GSP-rapport, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union hvert andet år. Rapporten indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt de enkelte modtagerlande gennemfører de 27 konventioner.

Kapacitetsopbygning — støtte til opbygning af

Ud over nøje overvågning har Kommissionen iværksat flere kapacitetsopbygningsprojekter for at hjælpe modtagerlandene.

EU støtter relevante handelspartnere og flere af GSP ± begunstigede lande gennem tilskud til Den Internationale Arbejdsorganisation. Disse projekter

 • hjælpe med at sikre, at landene anvender Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner
 • opbygge kapacitet til at opfylde rapporteringsforpligtelserne

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder omfatter målrettet støtte på 4.5 mio. EUR til at sætte civilsamfundsorganisationer i stand til at bidrage til overvågningen og den effektive gennemførelse af de 27 relevante konventioner, der er ratificeret af GSP ± begunstigede lande.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje