Den generelle toldpræferenceordning plus (GSP +)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP +

Et overblik

EU's generelle toldpræferenceordning (GSP +) giver udviklingslandene et særligt incitament til at stræbe efter bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. 

Støtteberettigede lande skal gennemføre 27 internationale konventioner om

 • menneskerettigheder
 • arbejdstagerrettigheder
 • miljøet
 • god regeringsførelse

Til gengæld nedsætter EU sine importafgifter til nul for mere end to tredjedele af toldpositionerne for deres eksport.

Begunstigede lande

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka

Udløb: Den nuværende GSP + er gyldig indtil 2023.

Tariffer

Fuldstændig liste over omfattede produkter.

 

Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek "værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)" i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Tolerance

Tolerancen er udtrykt

 • i prisen på færdigvarer for fiskevarer og industrivarer
 • vægten af de færdige produkter for landbrugsprodukter

Tolerancer, der er omfattet af GSP, er mildere end normale tolerancer. De udgør 15 % af slutproduktets pris ab fabrik i stedet for 10 %.

Der gælder også specifikke tolerancer for tekstiler og beklædning og er beskrevet i de indledende noter til bilag 22-03.

Se også den generelle regel i Tolerance eller De Minimis.

Kumulation

Følgende former for kumulation anvendes i handelen under EU's GSP

 • bilateralt
 • regional
 • udvidet
 • kumulation med Norge, Schweiz og Türkiye
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i produkter, der fremstilles i et GSP-land, og derefter betragtes som havende oprindelse i dette GSP-land, så længe den forarbejdning, der foretages i GSP-landet, overstiger minimumsniveauerne.

Regional kumulation

Tilsætningsstoffer

Plejetilfælde

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerne *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, der i øjeblikket er GSP ± begunstigede lande

* * Vietnam vil ikke længere være omfattet af GSP + fra den1. januar 2023

 • det er tilladt at anvende komponenter mellem lande fra samme gruppe (f.eks. kan Indien anvende ingredienser fra Pakistan, fordi de begge er i gruppe III), selv om nogle vigtige regler skal huskes:
 • regional kumulation mellem lande i samme sammenslutning finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksporten af produktet til Den Europæiske Union er præferenceberettigede lande og ikke blot berettigede lande
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land forarbejdes yderligere i et andet medlemsland i den pågældende gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe forarbejdningen er mere vidtgående end en minimal forarbejdning).
 • for at fastslå inputtets oprindelse (når input fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen) er den korrekte oprindelsesregel den, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem de enkelte præferenceberettigede lande i kumulationsgruppe I og gruppe III. Dette sker kun efter anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at nogle produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem status for GSP-landene i samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation 

GSP-landene kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til at kumulere med lande, som EU har en handelsaftale med.

 • denne mulighed er kun åben for industriprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter.
 • når input fra et tredjeland, som EU har en frihandelsaftale med, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Türkiye

Præferenceberettigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Türkiye.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Türkiye, der undergår mere end en minimal operation i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i det præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Türkiye
 • ovennævnte regel finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal EU, Norge, Schweiz og Türkiye indrømme samme præferencebehandling til produkter med oprindelse i GSP-lande.

Ikke-manipulering

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en ikke-manipulationsklausul (artikel 74 i Kommissionens forordning nr.1063/2010).

 • den største forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke skal dokumentere, at de opfylder betingelserne.
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog kræve et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Fartøjsbetingelser

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land — hvilket ville indebære, at de fisk, der er fanget af dette fartøj uden for territorialfarvandene, også har oprindelse — henviser de gældende kriterier til fartøjets registreringsland og flag, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens eller officerernes nationalitet.

Minimale operationer

Der findes to sæt såkaldte "minimale" processer, som aldrig er nok til at give oprindelsesstatus

 • de i artikel 76 nævnte
 • og dem, der kun gælder for tekstilvarer og kun af hensyn til regional kumulation, og som er anført i bilag 16.

Produktspecifikke regler

Listen over forarbejdninger, der bør foretages på materialer for at opnå oprindelsesstatus, er anført i bilag 13a til samme forordning. Listen indeholder to kolonner

 • et, der gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • den ene gælder for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke har brug for præferencer for at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse varesektorer gennem en gradueringsmekanisme.

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af al GSP-import for det pågældende afsnit) over 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • for vegetabilske produkter, animalske eller vegetabilske olier, fedtstoffer og voks og mineralske produkter anvendes graduering, når den nævnte andel overstiger 17,5 %
 • for tekstiler anvendes graduering, når den nævnte procentvise andel overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede produkter hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede produkter.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at gøre det muligt at lempe oprindelsesreglerne for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde er blevet indrømmet en sådan undtagelse. Se Kap Verdes undtagelse og de gældende oprindelsesregler.

Tjek også den meddelelse til importører, som EU har udsendt, og informerer virksomhederne om specifikke elementer vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union i 2.6.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union i 2.6.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos Min handelsassistent. For at se kravene til dit produkt skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbevis

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i de lande, der er omfattet af EU's GSP, ledsages af et oprindelsesbevis. Alle oprindelsesbeviser forbliver gyldige i 10 måneder efter udstedelsen. Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller er sikret). Der kan dog undtagelsesvis udstedes et certifikat efter udførslen på visse betingelser.
 • fakturaerklæring udarbejdet af eksportøren * — for sendinger til en værdi af 6,000 EUR eller derunder. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at indsende dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus.

* For at udfærdige en fakturaerklæring skal du skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument: "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferenceordning ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

GSP + omfatter kun varer.

Offentlige kontrakter

Investeringer

Andet (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

Tilskudsberettigede lande

For at være berettiget til GSP + skal landet

 • indgive en ansøgning
 • opfylde alle de almindelige GSP-betingelser
 • opfylder følgende to yderligere kriterier
 • sårbarhedskriterier
  • importandelen er den treårige gennemsnitlige andel af den GSP-omfattede import fra det specifikke begunstigede land i forhold til den GSP-omfattede import fra alle GSP-lande.  Dette gennemsnit skal være lavere end 6,5 % for at være berettiget til GSP +.
  • de syv største afsnit af den import, der er omfattet af GSP, tegner sig for 75 % af landets samlede GSP-import over en treårig periode.
 • kriterier for bæredygtig udvikling
  • landet skal have ratificeret de 27 internationale GSP ± konventioner om
   • menneskerettigheder
   • arbejdstagerrettigheder
   • miljø
   • god regeringsførelse.
  • landet må ikke have formulerede forbehold, som er forbudt i henhold til disse konventioner.
  • konventionernes overvågningsorganer må ikke have rapporteret, at landet ikke har gennemført dem effektivt

Overvågning

Når EU har indrømmet et land GSP +, overvåger det det for at sikre, at landet

 • er fortsat part i de internationale konventioner, der er omfattet af GSP +
 • gennemfører konventionerne effektivt
 • opfylder rapporteringskravene
 • accepterer regelmæssig overvågning i overensstemmelse med konventionerne
 • samarbejder med Europa-Kommissionen og giver alle nødvendige oplysninger

EU fører en løbende dialog om overholdelse af GSP + med myndighederne i de begunstigede lande.

 • dialogen er baseret på en liste over emner ("scorecard"), der er udarbejdet for hvert GSP ± begunstiget land. Den er baseret på oplysninger modtaget fra
  • modtagerlandene
  • internationale overvågningsorganer
  • civilsamfundet
  • fagforeningerne
  • virksomhederne
  • Europa-Parlamentet
  • Rådet for Den Europæiske Union
 • EU arrangerer regelmæssige GSP ± overvågningsbesøg i hvert begunstiget land for at mødes med interessenter. Modtagerlandet forventes at vise, at det gør en seriøs indsats for at løse de problemer, der er beskrevet i resultattavlerne.

GSP ± dialogen indgår i den offentlige GSP-rapport, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union hvert andet år. Rapporten indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt hvert modtagerland gennemfører de 27 konventioner.

Kapacitet — støtte til opbygning

Ud over nøje overvågning har Kommissionen iværksat flere kapacitetsopbygningsprojekter for at hjælpe modtagerlandene.

EU støtter relevante handelspartnere og flere af GSP ± begunstigede lande gennem tilskud til Den Internationale Arbejdsorganisation. Disse projekter

 • hjælpe med at sikre, at landene anvender Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner
 • opbygge kapacitet til at opfylde rapporteringsforpligtelserne

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder omfatter målrettet støtte på 4.5 mio. EUR til at sætte civilsamfundsorganisationer i stand til at bidrage til overvågningen og den effektive gennemførelse af de 27 relevante konventioner, der er ratificeret af GSP ± begunstigede lande.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje