Den generelle toldpræferenceordning (GSP +)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslandene eller de mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP +

Et overblik

EU's generelle toldpræferenceordning (GSP +) giver udviklingslandene et særligt incitament til at forfølge en bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

Berettigede lande skal gennemføre 27 internationale konventioner om

 • menneskerettigheder
 • arbejdstagerrettigheder
 • miljøet
 • god regeringsførelse

Til gengæld reducerer EU sine importafgifter til højst to tredjedele af deres eksport.

Modtagerlande

 • Armenien
 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka

Udløb: Den nuværende GSP + gælder indtil 2023.

Tariffer

Fuldstændig liste over omfattede produkter.

 

Brug søgefunktionen i min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

Oprindelsesregler er de samme som dem, der gælder for den almindelige GSP-ordning.

Før du eksporterer/importer, skal du sikre dig, at du

Tolerance

Tolerance udtrykkes

 • til pris for de færdige fiskevarer og industrivarer
 • vægten af de endelige produkter for landbrugsprodukter

De tolerancer, der er anført i GSP, er mere lempelige end de normale tolerancer. De udgør 15 % af den færdige vares pris ab fabrik i stedet for 10 %.

Specifikke tolerancer gælder også for tekstilvarer og beklædningsgenstande og er beskrevet i de indledende noter i bilag 22-03.

Se også den generelle regel om tolerance eller bagatelgrænser.

Kumulering

Følgende kumuleringer anvendes i handel under EU's GSP

 • bilaterale
 • regionale
 • udvidet
 • kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i produkter, der er fremstillet i et GSP-land, og som derefter anses for at have oprindelse i dette GSP-land, så længe forarbejdningen i GSP-landet går ud over et minimum.

Regional kumulation

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerne *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, der i øjeblikket er GSP ± begunstigede

 • det er tilladt at anvende komponenter mellem lande fra samme gruppe (f.eks. kan Indien anvende ingredienser fra Pakistan, fordi de begge er i gruppe III), selv om det er nødvendigt at huske nogle vigtige regler:
 • regional kumulation mellem lande inden for samme koncern finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksport af produktet til Den Europæiske Union er modtagerlande og ikke blot støtteberettigede lande
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land behandles yderligere i et andet land i den pågældende gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe behandlingen går ud over minimale operationer)
 • at bestemme oprindelsen af inputtet (når inputtet fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen), er den korrekte oprindelsesregel den regel, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem de enkelte modtagerlande i Gruppe I og Gruppe III. Dette er kun på anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at nogle produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem status for de GSP lande, der er omfattet af den samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation

GSP kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til kumulation med lande, som EU har indgået handelsaftaler med.

 • Denne mulighed er kun åben for industrivarer og forarbejdede landbrugsprodukter
 • når inputtet fra et tredjeland, som EU har en frihandelsaftale med, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den regel, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet

Begunstigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25 til 97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, som undergår mere end en minimal drift i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i det pågældende præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Tyrkiet.
 • ovenstående regel finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne form for kumulation kan anvendes, er EU, Norge, Schweiz og Tyrkiet nødt til at indrømme varer med oprindelse i GSP-landene den samme præferencebehandling.

Ikkebehandling

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en klausul om ikkemanipulation (artikel 74 i Kommissionens forordning nr. 1063/2010).

 • den vigtigste forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke behøver at fremlægge bevis for, at de opfylder betingelserne
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog anmode om et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Fartøjers tilstand

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land, betyder det, at de fisk, som dette fartøj fisker efter uden for søterritoriet, også har oprindelse — de gældende kriterier refererer til registreringsland og flag for fartøjet, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens eller officerernes nationalitet.

Mindste behandlinger

Der er to sæt såkaldte "minimale" operationer, som aldrig er tilstrækkelige til at give dem oprindelsesstatus

 • dem, der er nævnt i artikel 76
 • og dem, der kun gælder for tekstilprodukter og kun for regional kumulation i bilag 16.

Produktspecifikke regler

Bilag 13a til samme forordning indeholder en liste over de behandlinger, der skal foretages af materialer med henblik på opnåelse af oprindelsesstatus. Listen indeholder to kolonner.

 • én for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • én for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke har behov for præferencer for at få succes med at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse produktsektorer gennem en gradueringsmekanisme.

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af alle GSP-indførsler i denne afdeling) over 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • graduering for vegetabilske produkter, animalske og vegetabilske olier, fedtstoffer og voks og mineralprodukter er afsluttet, når den procentvise andel er over 17,5 %.
 • gradueringsprocessen for tekstilvarer anvendes, når den nævnte procentdel overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede varer hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede varer.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempelige oprindelsesregler for bestemte produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde har fået dispensation. Se punktet om Kap Verde og de oprindelsesregler, der gælder.

Kontrollér også meddelelsen til importører fra EU, der informerer operatørerne om specifikke elementer vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU til 2.6 produkter
 • Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn med den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

 • lær om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU til 2.6 produkter
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assist.For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn med den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Oprindelsesbeviser

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i de præferenceberettigede lande i EU's GSP ledsages af et oprindelsesbevis. Ethvert oprindelsesbevis er fortsat gyldigt i 10 måneder efter udstedelsen. Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller sikres). Der kan dog undtagelsesvis udstedes et certifikat efter eksporten på visse betingelser.
 • Fakturaerklæring, som er udarbejdet af eksportøren * — for forsendelser, der er værdiansat til højst 6,000 EUR. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus.

* For at udfærdige en fakturaerklæring skal du indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferencearrangement ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

GSP + omfatter kun varer.

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, TSD)

Tilskudsberettigede lande

For at kunne komme i betragtning til GSP + skal landet

 • indgivelse af ansøgning
 • opfylder alle almindelige GSP-betingelser
 • opfylder følgende to supplerende kriterier:
 • sårbarhedskriterier
  • importandelen er den gennemsnitlige treårige andel af den import til GSP, der er omfattet af GSP, i forhold til GSP, der er omfattet af GSP, i forhold til den import, der er omfattet af GSP, i alle GSP-lande.Dette gennemsnit skal være under 6,5 % for at være berettiget til GSP +
  • de syv største afsnit af importen under GSP udgør 75 % af landets samlede GSP-import over en treårig periode.
 • kriterier for bæredygtig udvikling
  • landet skal have ratificeret de 27 GSP ± internationale konventioner om
   • menneskerettigheder
   • arbejdstagerrettigheder
   • miljø
   • god regeringsførelse.
  • landet må ikke have taget forbehold, som er forbudt i henhold til disse konventioner.
  • overvågningsorganer må ikke have rapporteret, at landet ikke har gennemført dem effektivt.

Overvågning

Når EU har givet landet GSP +, overvåger den det for at sikre, at landet

 • fortsat part i de internationale konventioner, der er omfattet af GSP +
 • gennemfører konventionerne effektivt
 • opfylder rapporteringskravene
 • accepterer regelmæssig overvågning i overensstemmelse med konventionerne
 • samarbejder med Europa-Kommissionen og tilvejebringer alle nødvendige oplysninger

EU fører en løbende dialog om GSP ± reglerne med modtagerlandenes myndigheder.

 • dialogen er baseret på en liste over emner ("resultattavler"), der er udarbejdet for hver GSP ± begunstiget land. Den er baseret på oplysninger fra
  • modtagerlandene
  • internationale kontrolorganer
  • civilsamfundet
  • fagforeninger
  • virksomhederne
  • Europa-Parlamentet,
  • Rådet for Den Europæiske Union
 • EU afholder regelmæssige GSP ± kontrolbesøg i de enkelte modtagerlande for at møde de berørte parter. Modtagerlandet forventes at vise, at det gør en alvorlig indsats for at løse de problemer, der er beskrevet i resultattavlen.

GSP ± dialogen indgår i den offentlige GSP-rapport, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union hvert andet år. Rapporten indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt de enkelte modtagerlande gennemfører 27-konventionerne.

Kapacitet — byggestøtte

Ud over nøje overvågning har Kommissionen iværksat en række kapacitetsopbyggende projekter for at hjælpe modtagerlandene.

EU støtter de relevante handelspartnere og flere af GSP ± begunstigede lande gennem tilskud til Den Internationale Arbejdsorganisation. Disse projekter

 • hjælpe med at sikre, at landene anvender Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner
 • opbygge kapacitet til at overholde rapporteringsforpligtelserne

Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder omfatter specifik støtte på 4.5 mio. EUR til at styrke civilsamfundets organisationer for at bidrage til overvågningen og den effektive gennemførelse af de 27 relevante konventioner, der er ratificeret af GSP ± begunstigede lande.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje