Φόροι

Η εταιρεία σας πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες; Το τμήμα αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένους από τους φόρους που μπορούν να εφαρμοστούν.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη φορολογίας που πρέπει να γνωρίζετε

 • Άμεση φορολογία — φόροι που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις επί των εσόδων, του εισοδήματος ή του κέρδους, π.χ. φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Έμμεση φορολογία — φόροι που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις σε προμηθευτές, οι οποίοι εισπράττονται στη συνέχεια από τον πελάτη, π.χ. φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Στο τμήμα που ακολουθεί θα συζητηθούν αποκλειστικά οι έμμεσοι φόροι, καθώς πρόκειται για τον τύπο που επηρεάζει συγκεκριμένα τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς.

Η έμμεση φορολογία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φόρους επί των πωλήσεων, όπως τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους φόρους επί των φόρων. Το τμήμα αυτό επικεντρώνεται στον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι που θα εμφανιστούν.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος κατανάλωσης ad valorem που επιβάλλεται σε προϊόντα και υπηρεσίες κάθε φορά που προστίθεται αξία εντός της αλυσίδας παραγωγής. Έχει τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά

 • τοποθετείται σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής τους.
 • επιβάλλεται σε κάθε εμπορική συναλλαγή και εμφανίζεται ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης
 • χρεώνονται συνήθως στον τόπο πώλησης. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγές ή τα προϊόντα που πωλούνται για κατανάλωση στο εξωτερικό συνήθως δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ στον τόπο καταγωγής τους.
 • το κόστος βαρύνει τελικά τον καταναλωτή

Φορολογητέες συναλλαγές

Οι κύριες δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι

 • παράδοση αγαθών για εμπορικούς σκοπούς
 • παροχή υπηρεσιών για εμπορικούς σκοπούς
 • εισαγωγές

Πληρωμή του ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ εισπράττεται μέσω ειδικού συστήματος.

 • ορισμένοι υποκείμενοι στον φόρο ή οργανισμοί (που έχουν καταχωριστεί) χρεώνουν ΦΠΑ επί των πωλήσεών τους (φόρος εκροών) — ζητούν την επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές τους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (φόρος επί των εισροών).
 • η διαφορά μεταξύ του φόρου εκροών και του φόρου επί των εισροών είναι ο ΦΠΑ που εισπράττεται τελικά
 • οι πληρωμές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή είναι ελαφρώς διαφορετικές. Αντιμετωπίζονται συνήθως με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τελωνειακοί δασμοί.
 • οι υποκείμενοι στο φόρο πρέπει να συμπληρώνουν έντυπα που περιλαμβάνουν την αξία των εμπορευμάτων, τον τόπο καταγωγής, τον παραλήπτη, τον προορισμό, την τιμή, το βάρος κ.λπ. πριν από τον υπολογισμό του συνολικού οφειλόμενου ΦΠΑ.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται σε αγαθά που βλάπτουν την υγεία των καταναλωτών ή ρυπαίνουν το περιβάλλον

Η νομοθεσία για το θέμα αυτό μπορεί να ενταχθεί στη δομή (φορολογητέο ποσό και γεγονός) και στους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται μόνο κατά τη διάθεση στην κατανάλωση. ο παραγωγός δεν είναι πάντα υπεύθυνος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Οι συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να ισχύουν για το προϊόν σας, συμβουλευθείτε τον πρακτικό οδηγό για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Σύνολο Βάση επιβολής του φόρου

Η βάση επιβολής του φόρου είναι το συνολικό ποσό που έχει πράγματι πληρωθεί ή πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Συνολικά, η βάση επιβολής του φόρου είναι η τιμή του τιμολογίου.Αυτό περιλαμβάνει

 • φόροι, δασμοί, εισφορές και τέλη (εξαιρουμένου του ίδιου του ΦΠΑ)
 • τα παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης που χρεώνει ο προμηθευτής στον αγοραστή ή τον λήπτη

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, η βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα του ταξιδίου προς τον τελικό προορισμό.

 

Φορολογητέο ποσό

=

Δασμολογητέα αξία

+

Δασμοί και λοιποί φόροι που οφείλονται λόγω εισαγωγής

+

Συμπληρωματικά έξοδα μέχρι τον τόπο προορισμού

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις