Όρος στο γλωσσάριο:

Σύμβαση PEM

Η σύμβαση της ΡΕΜ για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, των βαλκανικών χωρών, των εταίρων της ΣΕΣ με τη νότια και την ανατολική γειτονία) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλομένων μερών της ΡΕΜ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις