Talouskumppanuussopimus – Länsi-Afrikka

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä kaikkialla Länsi-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaasi.

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusta ei vielä sovelleta missään Länsi-Afrikan maassa. Sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, kun kaikki Länsi-Afrikan maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kaksi kolmasosaa Länsi-Afrikan maista on ratifioinut sopimuksen.

Lyhyesti

EU on käynnistänyt talouskumppanuussopimuksen 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa. Länsi-Afrikan valtioidentalousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (WAEMU). Nigeria on alueen ainoa maa, joka ei ole vielä allekirjoittanut talouskumppanuussopimusta, minkä vuoksi sopimusta ei ole vielä sovellettu.

Länsi-Afrikan kanssa tehty talouskumppanuussopimus kattaa tavarat ja kehitysyhteistyön. Talouskumppanuussopimukseen sisältyy myös mahdollisuus jatkaa neuvotteluja kestävästä kehityksestä, palveluista, investoinneista ja muista kauppaan liittyvistä kysymyksistä tulevaisuudessa.

Talouskumppanuussopimuksella

 • autetaan Länsi-Afrikkaa integroitumaan paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja tuetaan investointeja ja talouskasvua alueella.
 • Länsi-Afrikan EU:hun suuntautuvan viennin lisääminen
 • edistetään investointeja ja edistetään tuotantokapasiteetin kehittämistä, millä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.

Kunnes Länsi-Afrikan kanssa tehty täysimittainen alueellinen talouskumppanuussopimus hyväksyttiin, Norsunluurannikon ja Ghanan kanssa tehtyjä vaiheittaisia talouskumppanuussopimuksia alettiin soveltaa väliaikaisesti 3. syyskuuta 2016 ja Ghanan kanssa 15. joulukuuta 2016.

Länsi-Afrikan maita hyödyttävät epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksessa painotetaan Länsi-Afrikan etua ja otetaan huomioon alueiden väliset nykyiset kehityserot. Länsi-Afrikan maita suosivia epäsymmetrisiä säännöksiä ovat muun muassa arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä erityiset suojatoimet ja toimenpiteet maatalouden, elintarviketurvan ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

 • Vaikka EU avaa markkinansa kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen, Länsi-Afrikka poistaa tuontitullit vain osittain 20 vuoden siirtymäkauden aikana. Lisäksi tuottajat, jotka valmistavat 25 prosenttia kaikkein herkimmistä tuotteista, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tariffit

 • Aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta EU myöntää väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen nojalla 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Ghanasta ja Norsunluurannikolta tulevaan tuontiin. Sama koskee kaikkia Länsi-Afrikan tuotteita siitä päivästä alkaen, jona Länsi-Afrikan alueellista talouskumppanuussopimusta aletaan soveltaa. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvää, täyttä ja kaikille tuotteille vapaata.
 • Länsi-Afrikan maat vapauttavat EU:sta tulevan tuonnin 20 vuoden aikana. ECOWASin yhteisessä ulkoisessa tullitariffissa (CET) jo vahvistettujen luokkien mukaisesti
  • ryhmän A tavarat (olennaiset sosiaalihyödykkeet, perushyödykkeet, perushyödykkeet, tuotantohyödykkeet ja erityiset tuotantopanokset), joiden tulli on tällä hetkellä 0 tai 5 prosenttia, vapautetaan viiden vuoden kuluttua talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • b-ryhmän tavarat (lähinnä tuotantopanokset ja välituotteet), joiden tulli on tällä hetkellä 0, 5 tai 10 prosenttia, vapautetaan 10–15 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • C-ryhmän tavarat (jotkin kulutustavarat), joiden tulli on tällä hetkellä 5, 10 tai 20 prosenttia, vapautetaan 10–20 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
 • Merkittävä osa tullinimikkeistä (25 prosenttia) jätetään kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle ja niihin sovelletaan edelleen tavanomaista tullia. Näitä ovat muun muassa herkät tuotteet, kuten maatalous- ja kalastustuotteet ja herkät loppukulutustavarat.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Länsi-Afrikan maihin kasvaa äkillisesti, mikä vaarantaa paikalliset markkinat, voidaan ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja -tulleja.

 

Omakauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Joustavat alkuperäsäännöt antavat Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden viedä tuotteita muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta esimerkiksi, jos vähintään yksi tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtuu talouskumppanuussopimusmaassa.

Suvaitsevaisuus

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa ennakoidun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimuksen määräykset sisältävät seuraavan tyyppisiä kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täyskumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurina olevien kehitysmaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetun tullin osalta, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sen jälkeen viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat vaatimukset

Aavalla merellä ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteena ainoastaan, jos sen saaliita pyytävät alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on ”sail”, ja niiden omistusoikeutta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystöön kuuluvien kansallisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 

Hae omaa tuotettasi koskevat säännöt Oma kauppa-avustaja -hakuvaihtoehdosta.

Poikkeukset

Talouskumppanuussopimusmaan pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava todistaa tulliviranomaisillenne tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 • Jotta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä lähetyksiin, joiden arvo on enintään 6000 euroa, tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema ja alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä[link], joita tarvitaan tuotaessa tuotteita Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 alkaen kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimuksessa on siis joitakin EU:n sopimuksissa saatavilla olevista vahvimmista sanoista, jotka koskevat oikeuksia ja kestävää kehitystä.

 • ”Täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen integraatio

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus koskee sekä Länsi-Afrikan maiden välistä kauppaa että EU:n kanssa käytävää kauppaa. Kyseessä on ensimmäinen talouskumppanuus, joka kokoaa yhteen paitsi alueen 16 maata myös niiden kaksi alueellista organisaatiota: Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA).

 • Länsi-Afrikan markkinoille pääsyä koskeva tarjous EU:lle on täysin linjassa ECOWASin yhteisen ulkoisen tullitariffin (CET) kanssa, joka muodostaa perustan ECOWASin tulliliitolle. Talouskumppanuussopimuksen ja ECOWASin CET:n täytäntöönpano kulkee käsi kädessä ja vahvistaa toisiaan.
 • Talouskumppanuussopimuksessa on tärkeitä määräyksiä, joilla helpotetaan ja tehostetaan tullimenettelyjä ja määrätään, että Länsi-Afrikan maat myöntävät toisilleen vähintään samanlaisen kohtelun kuin ne myöntävät EU:lle.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle kehitysavulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa ei ole niin paljon häikäisyä.

Esimerkiksi EU antaa taloudellista ja teknistä tukea Länsi-Afrikan maanviljelijöiden auttamiseksi täyttämään EU:n terveys- ja kasvinsuojelunormit. EU lähettää usein myös terveys- ja elintarviketarkastusten ja -analyysin osaston asiantuntijoista koostuvan ryhmän antamaan suosituksia vientiongelmien ratkaisemiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: