Talouskumppanuussopimus – Länsi-Afrikka

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden ihmisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä edistää kehitystä Länsi-Afrikassa. Lue, miten EU:n 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa tekemät talouskumppanuussopimukset voivat hyödyttää kauppaasi.

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusta ei vielä sovelleta missään Länsi-Afrikan maassa. Sen soveltaminen alkaa väliaikaisesti, kun kaikki Länsi-Afrikan maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kaksi kolmasosaa Länsi-Afrikan maista on ratifioinut sopimuksen.

Lyhyesti

EU on käynnistänyt talouskumppanuussopimuksen 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa. Länsi-Afrikan valtioidentalousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (WAEMU). Nigeria on alueen ainoa maa, joka ei ole vielä allekirjoittanut talouskumppanuussopimusta, minkä vuoksi sopimusta ei vielä sovelleta.

Länsi-Afrikan kanssa tehty talouskumppanuussopimus kattaa tavara- ja kehitysyhteistyön. Talouskumppanuussopimukseen sisältyy myös mahdollisuus jatkaa neuvotteluja kestävästä kehityksestä, palveluista, investoinneista ja muista kauppaan liittyvistä kysymyksistä tulevaisuudessa.

Talouskumppanuussopimuksella pyritään

 • auttaa Länsi-Afrikkaa integroitumaan paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja tukea alueen investointeja ja talouskasvua.
 • Länsi-Afrikan viennin lisääminen
 • edistää investointeja ja edistää tuotantokapasiteetin kehittämistä, millä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.

Norsunluurannikon ja Ghanan kanssa tehtyjä talouskumppanuussopimuksia alettiin soveltaa väliaikaisesti 3. syyskuuta 2016 ja 15 päivänä joulukuuta 2016, kunnes Länsi-Afrikan kanssa tehty alueellinen talouskumppanuussopimus hyväksyttiin.

Epäsymmetriset säännökset Länsi-Afrikan maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa suositaan Länsi-Afrikkaa, ja siinä otetaan huomioon alueiden väliset nykyiset kehityserot. Länsi-Afrikan maita suosiviin epäsymmetrioihin sisältyy arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelua koskevat erityiset suojatoimet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU avaa markkinansa kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen, Länsi-Afrikka poistaa tuontitulleja vain osittain 20 vuoden siirtymäkauden aikana. Lisäksi 25 prosenttia herkimmistä tuotteista tuottajilla on pysyvä suoja kilpailulta.

Tariffit

 • Aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta EU myöntää väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen mukaisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Ghanasta ja Norsunluurannikolta tulevaan tuontiin. Sama koskee kaikkia Länsi-Afrikan tuotteita alueellisen Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä alkaen. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja maksuton kaikille tuotteille.
 • Länsi-Afrikan maat vapauttavat tulevan tuonnin 20 vuoden aikana. ECOWASin yhteisessä ulkoisessa tullitariffissa (CET) jo vahvistettujen luokkien mukaisesti
  • a-ryhmän tavarat (välttämättömät sosiaalihyödykkeet, perustarvikkeet, perushyödykkeet, tuotantohyödykkeet ja erityiset tuotantopanokset), joiden tullit ovat tällä hetkellä 0 tai 5 prosenttia, vapautetaan viiden vuoden kuluttua talouskumppanuussopimuksen soveltamisen alkamisesta.
  • b-ryhmän tavarat (pääasiassa tuotantopanoksia ja välituotteita), joiden tullit ovat tällä hetkellä 0, 5 tai 10 prosenttia, vapautetaan 10–15 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmän C tavarat (jotkin loppukulutustavarat), joiden tullit ovat tällä hetkellä 5, 10 tai 20 prosenttia, vapautetaan 10–20 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
 • Merkittävä osa tullinimikkeistä (25 prosenttia) jää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle, ja niihin sovelletaan edelleen tavanomaista tullia. Näitä ovat muun muassa herkät tuotteet, kuten maatalous/kalastustuotteet ja herkät loppukulutustavarat.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Länsi-Afrikan maihin lisääntyy äkillisesti ja vaarantaa paikalliset markkinat, voidaan ottaa käyttöön tuontikiintiöiden ja -tullien kaltaisia suojatoimenpiteitä.

 

Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Joustavat alkuperäsäännöt mahdollistavat sen, että talouskumppanuussopimuksen piiriin kuuluvat Länsi-Afrikan maat voivat viedä tuotteita tuotantopanoksin muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi esimerkiksi tulla tullitta, jos vähintään yksi sen tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Ne nousevat 15 prosenttiin lopputuotteen noudettuna-hinnasta sen sijaan, että useimmissa EU:n sopimuksissa olisi sovittu 10 prosentista. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimuksen määräykset sisältävät seuraavan kumulaation:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysi kumulaatio ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurimaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea aineksista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sitten viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten olosuhteet

Aavalla merellä ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteena ainoastaan, jos sen ovat pyytäneet alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä kriteerit koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on, sekä aluksen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 

Löydät tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt kauppa -assistenttisi hakutoiminnon avulla.

Poikkeukset

Talouskumppanuussopimusmaan pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-assistenttien tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytössä. Lisätietoja menettelyistä saat tulliviranomaisilta.

 • Jotta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

 • Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä[linkki] Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen vahvimpia EU:n sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia ilmaisuja.

 • ”Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa on kyse yhtä paljon Länsi-Afrikan maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta. Kyseessä on ensimmäinen talouskumppanuus, joka kokoaa yhteen paitsi alueen 16 maata myös niiden kaksi alueellista organisaatiota: Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA).

 • Länsi-Afrikan EU:n markkinoille pääsyä koskeva tarjous on täysin yhdenmukainen ECOWASin yhteisen ulkoisen tullitariffin kanssa, joka muodostaa perustan ECOWASin tulliliitolle. Talouskumppanuussopimuksen ja ECOWASin CET-sopimuksen täytäntöönpano etenee käsi kädessä ja vahvistaa toisiaan.
 • Talouskumppanuussopimukseen sisältyy tärkeitä määräyksiä tullimenettelyjen helpottamisesta ja tehostamisesta, ja siinä määrätään, että Länsi-Afrikan maat myöntävät toisilleen vähintään saman kohtelun kuin ne myöntävät.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän pulaa.

Esimerkiksi EU antaa taloudellista ja teknistä tukea auttaakseen Länsi-Afrikan viljelijöitä täyttämään EU:n terveys- ja kasvinsuojelunormit. EU lähettää usein myös terveys- ja elintarviketarkastusten ja -analyysien osaston asiantuntijoiden ryhmän antamaan suosituksia vientiongelmien ratkaisemiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: