Talouskumppanuussopimus – Länsi-Afrikka

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten on helpompi investoida toisiinsa ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä koko Länsi-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaasi.

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusta ei vielä sovelleta missään Länsi-Afrikan maassa, vaan sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, kun kaikki Länsi-Afrikan maat ovat allekirjoittaneet sen ja kaksi kolmasosaa Länsi-Afrikan maista on ratifioinut sen.

Lyhyesti

EU on tehnyt talouskumppanuussopimuksen 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa. Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö ECOWASja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliittoWAEMU. Nigeria on alueen ainoa maa, joka ei ole vielä allekirjoittanut talouskumppanuussopimusta, minkä vuoksi sopimusta ei vielä sovelleta.

Länsi-Afrikan kanssa tehty talouskumppanuussopimus kattaa tavarat ja kehitysyhteistyön. Talouskumppanuussopimukseen sisältyy myös mahdollisuus käydä tulevaisuudessa lisäneuvotteluja kestävästä kehityksestä, palveluista, investoinneista ja muista kauppaan liittyvistä kysymyksistä.

Talouskumppanuussopimuksella

 • auttaa Länsi-Afrikkaa integroitumaan paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja tukee investointeja ja talouskasvua alueella.
 • lisätä Länsi-Afrikan vientiä EU:hun
 • edistää investointeja ja tuotantokapasiteetin kehittämistä, millä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.

Ennen Länsi-Afrikan kanssa tehdyn täysimääräisen alueellisen talouskumppanuussopimuksen hyväksymistä Norsunluurannikon kanssa tehtyjä ensivaiheen talouskumppanuussopimuksia alettiin soveltaa väliaikaisesti 3 päivänä syyskuuta 2016 ja Ghanan kanssa tehtyjä ensivaiheen talouskumppanuussopimuksia 15 päivänä joulukuuta 2016.

Länsi-Afrikan maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimus on Länsi-Afrikan etujen mukainen, ja siinä otetaan huomioon alueiden väliset nykyiset kehityserot. Länsi-Afrikan maita suosiviin epäsymmetriamääräyksiin kuuluvat arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamiskaudet, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevat erityiset takeet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU avaa markkinansa kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen, Länsi-Afrikka poistaa tuontitullit vain osittain 20 vuoden siirtymäkauden aikana. Lisäksi 25 prosenttia herkimpien tuotteiden tuottajista saa pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • Aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta EU myöntää väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen nojalla 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Ghanasta ja Norsunluurannikolta tulevaan tuontiin. Sama koskee kaikkia Länsi-Afrikan tuotteita Länsi-Afrikan alueellisen talouskumppanuussopimuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä alkaen. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja ilmainen kaikille tuotteille.
 • Länsi-Afrikan maat vapauttavat EU:sta tulevan tuonnin 20 vuoden kuluessa. ECOWASin yhteisessä ulkoisessa tullitariffissa (CET) jo vahvistettujen luokkien mukaisesti
  • Ryhmän A tavarat (välttämättömät sosiaalihyödykkeet, perushyödykkeet, tuotantohyödykkeet ja erityiset tuotantopanokset), joiden tullit ovat tällä hetkellä 0 tai 5 prosenttia, vapautetaan viiden vuoden kuluttua talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmän B tavarat (lähinnä tuotantopanokset ja välituotteet), joiden tullit ovat tällä hetkellä 0, 5 tai 10 prosenttia, vapautetaan 10–15 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • C-ryhmän tavarat (jotkin loppukulutustavarat), joihin tällä hetkellä sovelletaan 5, 10 tai 20 prosentin tulleja, vapautetaan 10–20 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
 • Merkittävä osa tullinimikkeistä (25 prosenttia) jätetään kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle ja niihin sovelletaan edelleen tavanomaista tullia. Näihin kuuluvat herkät tuotteet, kuten maatalous-/kalastustuotteet ja herkät loppukulutustavarat.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Länsi-Afrikan maihin äkillisesti lisääntyy ja vaarantaa siten paikalliset markkinat, voidaan ottaa käyttöön suojatoimia, kuten tuontikiintiöitä ja -tulleja.

 

Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon sen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Alla on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Joustavat alkuperäsäännöt antavat Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden viedä tuotteita muista maista, erityisesti keskeisiltä aloilta - maataloudesta, kalastuksesta sekä tekstiileistä ja vaatteista. Tekstiilituote voi esimerkiksi tulla EU:hun tullitta, jos vähintään yksi sen tuotantovaihe – kuten kudonta tai neulonta – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Suvaitsevaisuus

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat lievempiä kuin tavanomaiset. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna-hinnasta on 15 prosenttia, kun se useimmissa EU:n sopimuksissa on 10 prosenttia. Tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimuksen määräykset sisältävät seuraavantyyppistä kumulaatiota:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysimääräinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurimaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullin haittapuoli

Palautusta voidaan hakea sellaisista materiaaleista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety sitten maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusta koskevat ehdot

Aavalla merellä ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperäkalana ainoastaan, jos se on pyydetty tietyt vaatimukset täyttävillä aluksilla. Nämä kriteerit viittaavat aluksen rekisteröintipaikkaan, lippuun, jonka alla alus purjehtii, ja aluksen omistukseen.

Miehistön, päällikön tai päällystön kansalaisuutta koskevia erityisvaatimuksia ei ole. Nämä alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen sisältyneet vaatimukset on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämälle kalalle.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 

Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt.

Poikkeukset

Talouskumppanuussopimusmaan pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitykset

 • Valtuutetun viejän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisille tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän asemasi väärinkäytöstapauksissa. Lisätietoja menettelyistä saat oman maasi tulliviranomaisilta.

 • Jotta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko:
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

 • Tutustu muihin tulliselvitysasiakirjoihin ja -menettelyihin[link], joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muuta

Kilpailu

 • Vuodesta 2014 lähtien EU on lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristävät toimenpiteet
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin äkillisen kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti  Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin "olennaisiin ja perustavanlaatuisiin" osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen joitakin EU:n sopimusten vahvimpia sanoja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa on kyse yhtä paljon Länsi-Afrikan maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta. Kyseessä on ensimmäinen talouskumppanuus, joka kokoaa yhteen alueen 16 maan lisäksi myös niiden kaksi alueellista organisaatiota: Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA).

 • Länsi-Afrikan markkinoille pääsyä koskeva tarjous EU:lle on täysin yhdenmukainen ECOWASin yhteisen ulkotariffin (CET) kanssa, joka muodostaa perustan ECOWASin tulliliitolle. Talouskumppanuussopimuksen ja Keski-Euroopan talousyhteisön ECOWASin täytäntöönpano kulkevat käsi kädessä ja vahvistavat toisiaan.
 • Talouskumppanuussopimukseen sisältyy tärkeitä määräyksiä tullimenettelyjen helpottamiseksi ja tehostamiseksi, ja siinä määrätään, että Länsi-Afrikan maat myöntävät toisilleen vähintään saman kohtelun kuin EU:lle.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevaan apuun. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa vähemmän vaivaa tullin kanssa.

Esimerkiksi EU antaa taloudellista ja teknistä tukea auttaakseen Länsi-Afrikan maanviljelijöitä täyttämään EU:n terveys- ja kasvinsuojelunormit. EU lähettää usein myös terveys- ja elintarviketarkastusten ja -analyysien osaston asiantuntijaryhmän antamaan suosituksia vientiongelmien ratkaisemiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: