Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPAnna)

Foghlaim faoi Chomhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) an Aontais le comhpháirtithe na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC).

Sracfhéachaint

 

Is éard atá sna Comhaontuithe um ChomhpháirtíochtEacnamaíoch (EPAanna) comhaontuithe trádála agus forbartha arna gcaibidliú idir an tAontas agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC). Osclaíonn siad margaí an Aontais go hiomlán agus láithreach bonn, cé nach n-osclaíonn comhpháirtithe ACC ach i bpáirt d’allmhairí AE, thar idirthréimhse.

 

Comhaontuithe EPA:

 • Próiseas a théann siar go dtí síniú Chomhaontú Cotonou.
 • go bhfuil siad “saindhéanta” chun freastal ar imthosca réigiúnacha sonracha.
 • comhaontuithe atá comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, ach a théann níos faide ná comhaontuithe saorthrádála traidisiúnta, a dhíríonn ar fhorbairt ACC, agus a n-imthosca socheacnamaíocha á gcur san áireamh, lena n-áirítear comhar agus cúnamh chun cabhrú le tíortha ACC tairbhe a bhaint as na comhaontuithe.
 • deis a chur ar fáil do chomhar trádála fairsing i réimsí amhail noirm sláintíochta agus caighdeáin eile.
 • institiúidí comhpháirteacha a chruthú a dhéanfaidh faireachán ar chur chun feidhme na gcomhaontuithe agus a thabharfaidh aghaidh ar shaincheisteanna trádála ar bhealach comhoibritheach.
 • tá siad ceaptha chun athrú a spreagadh a chabhróidh le tús a chur leis an athchóiriú agus chun cur le dea-rialachas eacnamaíoch. Cuideoidh sé sin le comhpháirtithe ACC infheistíocht a mhealladh agus borradh a chur faoina bhfás eacnamaíoch.

Tíortha tairbhiúla

Ar an iomlán, tá EPAnna á gcur chun feidhme cheana féin ag 32 thír ACC i 7 réigiún:

Tá dhá réigiún san Afraic – san Afraic Thiar agus i gComhphobal na hAfraice Thoir (EAC) – fós le cur i gcrích a bpróiseas sínithe, agus shínigh Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus 15 as 16 dtír de chuid na hAfraice Thiar agus 2 as 5 tír EAC na EPAnna réigiúnacha sin.

Féach forbhreathnú ar chur chun feidhme an EPA i dtíortha comhpháirtíochta éagsúla.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha ACC

Déanann EPAanna foráil maidir le neamhshiméadrachtaí i bhfabhar thíortha ACC, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, do shlándáil an tsoláthair bhia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé go bhfuil margaí AE oscailte láithreach agus go hiomlán, tá 15 mbliana ag na ACCanna le bheith oscailte d’allmhairí AE (le hiompórtálacha íogaire san áireamh) agus suas le 25 bliana i gcásanna eisceachtúla. Thairis sin, beidh cosaint bhuan ar an iomaíocht ag táirgeoirí 20 % de na hearraí is íogaire.

Taraifí

 • Deonaíonn an tAontas dleachtanna nialais agus cuótaí nialais d’allmhairí ó thíortha ACC. Tá rochtain ar mhargadh an AE buan, iomlán agus saor in aisce do gach táirge ón EPA
 • Deireadh a chur de réir a chéile le dualgais de réir a chéile sna tíortha ACC, thar thréimhse 15-25 bliana. Is féidir táirgí íogaire amhail bia-ábhar a eisiamh go hiomlán ón léirscaoileadh. Má bhíonn borradh tobann faoi allmhairí earraí áirithe AE isteach i dtíortha ACC, beidh feidhm ag cuótaí iompórtála mar shampla. Tugann roinnt EPAnna cead do thíortha ACC dleachtanna nua a fhorchur ar chúiseanna sonracha a bhaineann leis an bhforbairt.
 • Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an bhfaisnéis chruinn faoi dhleachtanna agus faoi tharaifí a bhaineann le do tháirge ar leith, agus tír thionscnaimh agus ceann scríbe an táirge sin á gcur san áireamh. Má bhíonn amhras ort, téigh i dteagmháil le d’údaráis chustaim.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Cuireann rialacha solúbtha tionscnaimh ar chumas tíortha ACC táirgí a onnmhairiú le hionchur ó thíortha eile, go háirithe in earnálacha tábhachtacha – talmhaíocht, iascach, teicstílí agus éadaí. Mar shampla, is féidir le táirge teicstíle teacht isteach in AE saor ó dhleacht má tharla céim amháin ar a laghad ina tháirgeadh – amhail fíodóireacht nó cniotáil – i dtír EPA.

Caoinfhulaingt

Tá na lamháltais a áirítear sna EPAnna níos boige ná na lamháltais is gnách. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas iaroibre an táirge deiridh, in ionad 10 % dá bhforáiltear sa chuid is mó de chomhaontuithe an AE. Beidh feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí.

Carnadh

I bhforálacha ginearálta EPAnna tá na cineálacha carntha seo a leanas:

 • Carnadh déthaobhach leis an AE
 • Carnadh trasnánach agus carnadh iomlán le tíortha agus críocha thar lear agus le tíortha ACC. D’fhéadfadh difríochtaí a bheith ann idir na forálacha is infheidhme sna EPAnna éagsúla. Seiceáil na forálacha ábhartha do gach EPA. Sa chuid is mó de na EPAnna curtha chun feidhme, ní bheidh feidhm ag Cumadh le gach tír ACC (mar a shainítear i ngach EPA) ach amháin sna cásanna seo a leanas:
  • go bhfuil comhaontuithe maidir le comhar riaracháin tugtha i gcrích ag na tíortha a bhfuil baint acu leis an stádas tionscnaimh a fháil;
  • tá stádas tionscnaimh faighte ag na hionchuir agus na táirgí deiridh trí na rialacha tionscnaimh céanna a chur i bhfeidhm is atá ag na rialacha a áirítear sa EPA.
 • Carnadh le tíortha comharsanachta atá i mbéal forbartha. Féadfar a mheas gur ábhair de thionscnamh Stáit EPA iad ábhair de thionscnamh tíre comharsanachta atá i mbéal forbartha (a bhaineann le heintiteas geografach comhtháite) nach Stát ACC é nuair a ionchorpraíodh iad i dtáirge a fuarthas ansin. Tabhair do d’aire:
  • Tá liosta de na nithe a mheastar a bheith ina tír chomharsanachta i gceangal i ngach Prótacal.
  • Chun iarratas a dhéanamh ar an gcineál seo carntha, ní mór do thíortha EPA é a iarraidh.
  • Sa chás sin, sainítear i ngach EPA na rialacha tionscnaimh is infheidhme maidir leis na hionchuir a thagann ó na tíortha comharsanachta.

I gcás EPA SADC atá i bhfeidhm go sealadach ón 16/9/2016 i leith, tá dhá chineál carntha eile ann a chuirtear in ionad na bhforálacha a bhaineann le carnadh le tíortha comharsanachta atá i mbéal forbartha. Is iad sin:

 • Carnadh i ndáil le hábhair atá faoi réir chóireáil saor ó dhleacht na Náisiún Barrfhabhair (MFN) san Aontas Eorpach
 • Carnadh maidir le hábhair de thionscnamh tíortha eile a thairbhíonn de rochtain fhabhrach agus saor ó chuótaí ar an Aontas Eorpach

Go praiticiúil, ceadaíonn an méid thuas do thíortha EPA SADC tionscnamh a charnadh le haghaidh na n-ábhar ar fad is féidir a allmhairiú isteach san AE ar dhleacht nialasach (is é sin trí bhíthin socrú fabhrach leis an AE – lena n-áirítear GSP- nó ar bhonn MFN). Dá bhrí sin, bunaítear “carnadh domhanda” d’ábhair saothair nialasaigh is cuma cén áit as ar tháinig siad do na tíortha a shínigh an EPA.

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Tá feidhm ag iompar díreach idir Stát Oirthear agus Dheisceart na hAfraice (ESA), agus an AE (nó trí chríoch na dtíortha eile a luaitear sna hAirteagail maidir le carnadh). Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne trasna críche seachas críoch Ballstáit de chuid CEC nó críoch AE.

Tá feidhm ag iompar díreach idir Stát san Aigéan Ciúin agus AE (nó trí chríoch na dtíortha eile a luaitear sna hAirteagail maidir le carnadh). Tá feidhm ag an bprionsabal céanna maidir le hiompar earraí idir Stáit Cariforum agus AE.

I gcás SADC EPA, cuirtear córas nua ar a dtugtar “neamh-athrú” in ionad choinníollacha níos déine na forála “iompar díreach”. Leis an riail maidir le neamhathrú, ceadaítear trasloingsiú, stóráil agus deighilt coinsíneachtaí i gcríoch tríú tíortha.

Aistarraingt dleachta

Ciallaíonn sé sin gur féidir aisíocaíocht a éileamh ar dhleacht a íocadh ar ábhair a allmhairíodh roimhe sin lena bpróiseáil tuilleadh agus a onnmhairíodh ansin chuig tír a shínigh Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch leis an AE.

Coinníollacha soithí

Is féidir a mheas gur de thionscnamh tíre EPA iad na héisc a ghabhtar ar an mórmhuir agus i gCriosanna Eacnamaíocha Eisiacha thíortha EPA nuair a ghabhtar í ag soithí a chomhlíonann critéir áirithe, agus sa chás sin amháin. Baineann na critéir sin leis an áit ina bhfuil an soitheach cláraithe, leis an mbratach faoina gcuireann siad an soitheach “,” agus lena n-úinéireacht.

Tabhair faoi deara, faoi rialacha tionscnaimh an EPA, nach bhfuil aon cheanglas sonrach ann maidir le náisiúntacht na foirne, na máistrí nó na n-oifigeach. Tá deireadh curtha anois leis na riachtanais sin, a bhí i gComhaontú bunaidh Cotonou, chun cabhrú le tíortha an EPA an áit tionscnaimh a bhronnadh ar an iascaireacht.

De bharr forálacha maidir le carnadh, is féidir le Stáit éagsúla EPA na coinníollacha sin a chomhlíonadh.

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

Áirítear Rialacha a Bhaineann go Sonrach le Táirge in Iarscríbhinn II a ghabhann le gach Prótacal. Mar sin féin, i gcás roinnt EPAnna, tá roinnt rialacha níos scaoilte san áireamh in Iarscríbhinn 2A.

 

Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar na rialacha is infheidhme maidir le do tháirge ar leith, bunaithe ar a thír thionscnaimh agus a thír chinn scríbe.

Maoluithe

Sa bhreis ar na forálacha sin, deonaíodh maoluithe ar riail shonrach táirge faoi EPAnna éagsúla. Mar shampla, dheonaigh EPA Cariforum maolú ar an bPoblacht Dhoiminiceach (féach Cariforum EPA maidir le riail shonrach i ndáil le baill éadaigh), thug EPAnna CEC agus EPAnna an Aigéin Chiúin faoi seach ceann ar thuinníní stánaithe (féach GCC GSE maidir le rialacha sonracha maidir le tuinníní stánaithe) agus ar deireadh tugadh maoluithe dothíortha SADC EPA i roinnt réimsí lena n-áirítear an tuinnín agus an gliomach. (féach riail shonrach maidir leis an tuinnín Albacore don Namaib agus do Mhósaimbíc mar riail shonrach maidir le séaclaí, cloicheáin agus gliomach).

Cruthúnais ar thionscnamh

 • Chun bheith i d’onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú d’údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfadh siad a fhorchur.

Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

 • Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha an EPA. Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí. D’fhéadfadh sé gur ceachtar díobh seo a leanas
  • deimhniú Gluaiseachta EUR.1 – arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith ullamh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó agus ní mór dó ceanglais eile na rialacha maidir le tionscnamh a chomhlíonadh
  • dearbhú sonraisc – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, i gcás coinsíneachtaí ar fiú EUR 6 000 nó níos lú a luach, nó a d’eisigh onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí de luach ar bith
 • Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach a chruthaíonn stádas tionscnaimh do tháirgí agus a chomhlíonann ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh.

 

Tá na heiseamail chuí don deimhniú gluaiseachta EUR.1 agus an dearbhú sonraisc le fáil i ngach comhaontú EPA, mar iarscríbhinní laistigh den phrótacal maidir le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus modhanna comhair riaracháin.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • Eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí na gCúntóirí Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • Foghlaim faoi chaighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) nach mór d’earraí a chomhlíonadh le go n-allmhaireofar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí na gCúntóirí Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, tig leat cuardach a dhéanamh le hainm do tháirge leis an inneall cuardaigh a tógadh isteach.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi le cruthú ar thionscnamh do tháirgí chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag na húdaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Doiciméid eile

Faigh amach faoi na doiciméid agus na nósanna imeachta eile a bhaineann le himréiteach custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Trádáil i seirbhísí

Soláthar poiblí

Infheistíocht

Eile (iomaíocht, TSD)

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais easpórtála ar na táirgí go léir a onnmhairíodh chuig tíortha EPA.
 • Rinne an tAontas Eorpach bearta a íoslaghdú le táirgeadh agus le saobhadh trádála
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh a bheith á iompórtáil ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a dhéanamh chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPAnna bunaithe go sainráite ar na gnéithe “riachtanacha agus bunúsacha” a leagadh amach igComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe an AE sna EPAnna.

 • Ciallaíonn “clásal neamh-fhorghníomhaithe” gur féidir “bearta iomchuí” (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a ghlacadh má theipeann ar pháirtí ar bith a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh i dtaca leis na gnéithe riachtanacha. D’fhéadfadh fionraí sochar trádála a bheith san áireamh leis sin.
 • Cuirtear de chúram ar chomhinstitiúidí EPA monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur i bhfeidhm EPAnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí na Parlaiminte.

Lánpháirtiú réigiúnach

Tá sé mar aidhm ag EPAnna cur le comhtháthú eacnamaíoch réigiúnach. I gclásail tosaíochta réigiúnacha in EPAnna, leagadh amach go soláthraíonn tíortha sa réigiún céanna ar a laghad na buntáistí céanna dá chéile agus a dhéanann siad don AE.

Dá bhrí sin, tá EPAnna chomh mór céanna leis an trádáil idir na tíortha i EPA agus a bhaineann le trádáil leis an AE.

 • Cuireann AE cúnamh forbartha agus bearta forbartha acmhainní trádála ar fáil chun tacú le feirmeoirí ACC caighdeáin sláintíochta, fíteashláintíochta agus caighdeáin talmhaíochta eile a chomhlíonadh.

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

I dteannta gach EPA, cuireann an tAontas cúnamh teicniúil ar fáil don Trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a chur in oiriúint agus páipéarachas a laghdú. Chun tú, ciallaíonn sé seo níos lú hassle nuair a bhíonn tú ag déileáil le custaim.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Féach ar an leabhrán Comhpháirtíocht a Chur i gCleachtas. Comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (EPAnna) idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC)

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa