Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPAnna)

Foghlaim faoi Chomhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) an Aontais le comhpháirtithe san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC).

Sracfhéachaint

Is éard atá sna Comhaontuithe ComhpháirtíochtaEacnamaíche (EPAnna) comhaontuithe trádála agus forbartha arna gcaibidliú idir AE agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC). Osclaítear margaí AE ina n-iomláine agus láithreach bonn, ach níl comhpháirtithe ACC oscailte ach go páirteach d’allmhairí AE, le linn tréimhsí trasdula.

Comhaontuithe EPA:

 • is próiseas iad a théann siar ó shíniú Chomhaontú Cotonou.
 • atá “saincheaptha” chun freastal ar chúinsí réigiúnacha sonracha.
 • is comhaontuithe iad atá comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, ach téann siad thar ghnáth-chomhaontuithe saorthrádála, lena ndírítear ar fhorbairt ACC, ag cur san áireamh a gcúinsí socheacnamaíocha agus lena n-áirítear comhar agus cúnamh chun cabhrú le tíortha ACC tairbhe a bhaint as na comhaontuithe.
 • scóip a chur ar fáil do chomhar trádála fadréimseach i réimsí ar nós noirm sláintíochta agus caighdeáin eile.
 • institiúidí comhpháirteacha a chruthú a dhéanfaidh faireachán ar chur chun feidhme na gcomhaontuithe agus a thabharfaidh aghaidh ar shaincheisteanna trádála ar bhealach comhoibríoch.
 • tá siad ceaptha le bheith ina spreagadh don athrú a chuirfidh tús leis an athchóiriú agus a chuirfidh le dea-rialachas eacnamaíoch. Cuideoidh sé sin le comhpháirtithe ACC infheistíocht a mhealladh agus borradh a chur faoina bhfás eacnamaíoch.

Tíortha a thairbhíonn de

Ar an iomlán, tá EPAnna á gcur chun feidhme cheana féin ag 32 thír ACC, ar fud 7 réigiún:

Níor chuir dhá réigiún san Afraic Thiar — san Afraic Thiar agus i gComhphobal Oirthear na hAfraice (EAC) — bailchríoch ar a bpróisis sínithe go fóill, agus shínigh Ballstáit an Aontais agus 15 as 16 thír san Afraic Thiar agus 2 as 5 thír EAC na EPAnna réigiúnacha sin.

Féach forléargas ar chur chun feidhme an EPA i dtíortha comhpháirtíochta éagsúla.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha ACC

Foráiltear le CCE forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha ACC, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, don tslándáil bia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé go bhfuil margaí an Aontais oscailte go hiomlán láithreach agus go hiomlán, tá 15 bliana ag ACCanna le hoscailt d’allmhairí AE (le cosaint d’allmhairí íogaire) agus suas le 25 bliana i gcásanna eisceachtúla. Thairis sin, beidh cosaint bhuan ar iomaíocht ag táirgeoirí 20 % de na hearraí is íogaire.

Taraifí

 • Deonaíonn an tAontas dleachtanna nialais agus cuótaí nialais d’allmhairí a thagann ó thíortha ACC. Tá rochtain bhuan, iomlán agus saor in aisce ag gach táirge ó EPA ar mhargadh an Aontais
 • Cuireann tíortha ACC deireadh de réir a chéile leis na dualgais, thar 15-25 bliana d’aois. Is féidir táirgí íogaire amhail bia-ábhar a eisiamh go hiomlán ón léirscaoileadh. Má thagann borradh tobann ar allmhairiú roinnt earraí AE isteach i dtíortha ACC, tá cosaintí amhail cuótaí allmhairiúcháin i bhfeidhm. Tugann roinnt EPAnna deis do thíortha ACC dualgais nua a fhorchur ar chúiseanna sonracha a bhaineann le forbairt.
 • Bain úsáid as an rogha cuardaigh Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an eolas cruinn maidir le dleachtanna agus taraifí do tháirge ar leith, ag cur san áireamh a thír thionscnaimh agus a cheann scríbe. Má tá amhras ort, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Cuireann rialacha solúbtha tionscnaimh ar chumas tíortha ACC táirgí a onnmhairiú le hionchuir ó thíortha eile, go háirithe i bpríomhearnálacha — talmhaíocht, iascach, teicstílí agus éadaí. Mar shampla, is féidir le táirge teicstíle dul isteach in AE saor ó dhleacht más rud é gur tharla céim amháin ar a laghad den táirgeadh — amhail fíodóireacht nó cniotáil — i dtír EPA.

Lamháltas

Tá na lamháltais a áirítear sna EPAnna níos boige ná na lamháltais is gnách. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas iar-oibre an táirge deiridh, in ionad 10 % dá bhforáiltear sa chuid is mó de chomhaontuithe an Aontais. Maidir le teicstílí agus éadaí, beidh feidhm ag lamháltais shonracha.

Carnadh

Cuimsíonn forálacha ginearálta EPAnna na cineálacha carntha seo a leanas:

 • Carnadh déthaobhach leis an Aontas Eorpach
 • Carnadh trasnánach agus carnadh iomlán le OCTanna agus le tíortha ACC. D’fhéadfadh difríochtaí a bheith ann idir na forálacha is infheidhme sna EPAnna éagsúla. Seiceáil na forálacha ábhartha do gach EPA. Sa chuid is mó de na EPAnna atá curtha chun feidhme, ní bheidh feidhm ag Cumadh leis na tíortha ACC uile (mar a shainítear i ngach EPA) ach amháin sna cásanna seo a leanas:
  • go bhfuil comhaontuithe maidir le comhar riaracháin curtha i gcrích ag na tíortha a bhfuil baint acu leis an stádas tionscnaimh a fháil;
  • tá stádas tionscnaimh bainte amach ag na hionchuir agus ag na táirgí deiridh trí na rialacha tionscnaimh céanna a chur i bhfeidhm leis na rialacha a áirítear in CCE.
 • Carnadh le tíortha comharsanachta i mbéal forbartha. Féadfar ábhair de thionscnamh tíre comharsanaí i mbéal forbartha (a bhaineann le heintiteas geografach comhleanúnach) seachas Stát ACC a mheas mar ábhair de thionscnamh na Stát CCE nuair a ionchorpraítear iad i dtáirge a fuarthas ansin. Tabhair faoi deara:
  • Tá an liosta de na nithe a mheastar a bheith ina dtír chomharsanachta i gceangal le gach Prótacal.
  • Chun carnadh den chineál seo a chur i bhfeidhm, ní mór do thíortha EPA é a iarraidh.
  • Sa chás sin, sainítear na rialacha tionscnaimh is infheidhme maidir leis na hionchuir ó na tíortha comharsanachta i ngach EPA.

Maidir le EPA SADC a chuirtear i bhfeidhm go sealadach ó 16/9/2016, tá dhá chineál eile carntha ann a chuirtear in ionad na bhforálacha a bhaineann le carnadh le tíortha comharsanachta i mbéal forbartha. Tá siad:

 • Carnadh maidir le hábhair atá faoi réir cóireáil saor ó dhleacht na Náisiún Barrfhabhair (NBF) san Aontas Eorpach
 • Carnadh maidir le hábhair de thionscnamh tíortha eile a thairbhíonn de rochtain fhabhrach saor ó dhleacht agus saor ó chuótaí ar an Aontas Eorpach

Go praiticiúil, ceadaítear leis an méid thuas do thíortha SADC EPA le haghaidh carnadh tionscnaimh i gcás na n-ábhar uile is féidir a allmhairiú isteach san Aontas ar dhleacht nialasach (is é sin trí chreat socraithe fhabhraigh leis an Aontas — lena n-áirítear GSP- nó ar bhonn NBF). Dá bhrí sin, bunaítear “carnadh domhanda” le haghaidh ábhair saor ó dhleacht, beag beann ar a dtionscnamh, do thíortha sínitheacha EPA.

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt chuig údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin.

Tá iompar díreach idir Stát Oirthear agus Dheisceart na hAfraice (ESA) agus AE (nó trí chríoch na dtíortha eile a luaitear sna hAirteagail maidir le carnadh) infheidhme. Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne trasna críche seachas críoch Stáit CEC nó AE.

Tá iompar díreach idir Stát san Aigéan Ciúin agus an tAontas Eorpach (nó trí chríoch na dtíortha eile a luaitear sna hAirteagail maidir le carnadh) infheidhme. Tá feidhm ag an bprionsabal céanna maidir le hiompar earraí idir Stáit Cariforum agus AE.

I gcás SADC EPA, cuirtear córas nua ar a dtugtar “neamhathrú” in ionad choinníollacha níos déine na forála maidir le “iompar díreach”. Ceadaítear leis an riail maidir le neamhathrú coinsíneachtaí a thrasloingsiú, a stóráil agus a scoilteadh i gcríoch tríú tíortha.

Aistarraingt dleachta

Ciallaíonn sé gur féidir aisíocaíocht a éileamh i leith dleacht a íocadh ar ábhair a allmhairíodh roimhe sin le haghaidh tuilleadh próiseála agus ansin a easpórtáil chuig tír a shínigh Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche leis an Aontas Eorpach.

Coinníollacha soithí

Éisc a ghabhtar ar an mórmhuir agus i Limistéir Eacnamaíocha Eisiacha thíortha EPA, is féidir a mheas gur de thionscnamh tíre EPA iad nuair a ghabhtar iad ag soithí a chomhlíonann critéir áirithe. Tagraíonn na critéir sin d’áit chlárúcháin soithigh, don bhratach faoinar sheol siad “,” agus dá n-úinéireacht.

Tabhair do d’aire, faoi rialacha tionscnaimh an EPA, nach bhfuil aon cheanglas sonrach ann maidir le náisiúntacht na foirne, na máistrí nó na n-oifigeach. Táthar tar éis na ceanglais sin, a bhí i gComhaontú Cotonou bunaidh, a bhaint anois chun gur fusa tionscnamh a thabhairt d’éisc a ghabhann tíortha EPA.

De bharr forálacha maidir le carnadh, is féidir le Stáit éagsúla EPA na coinníollacha sin a chomhlíonadh.

Rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

Tá Rialacha Táirgeshonracha san áireamh in Iarscríbhinn II a ghabhann le gach Prótacal. Mar sin féin, i gcás roinnt EPAnna, áirítear roinnt rialacha níos maolaithe in Iarscríbhinn 2A.

Bain úsáid as an rogha cuardaigh Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar na rialacha is infheidhme maidir le do tháirge ar leith, bunaithe ar a thír thionscnaimh agus a thír is ceann scríbe.

Maoluithe

De bhreis ar na forálacha sin, deonaíodh maoluithe ar riail shonrach táirge faoi EPAnna éagsúla. Mar shampla, dheonaigh EPA Cariforum maolú don Phoblacht Dhoiminiceach (féach Cariforum EPA le haghaidh riail shonrach le haghaidh baill éadaigh), dheonaigh EPAnna agus EPAnna an Aigéin Chiúin ceann maidir le tuinníní stánaithe faoi seach (féach EPA le haghaidh riail shonrach maidir le tuinníní stánaithe) agus ar deireadh tugadh maoluithe do thíortha SADC EPA i roinnt réimsí lena n-áirítear maidir le tuinníní agus gliomaigh. (féach riail shonrach don Namaib maidir le tuinníní colgacha agus Mósaimbíc mar riail shonrach maidir le séaclaí, cloicheáin agus gliomaigh).

Cruthúnais ar thionscnamh

 • Chun bheith i d’onnmhaireoir ceadaithe, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú do d’údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfaidís a fhorchur.

Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas formheasta onnmhaireora a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

 • Chun cáiliú do rátaí fabhracha dleachta, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha EPA. Beidh cruthúnas tionscnaimh bailí go ceann 10 mí. Is féidir é seo a bheith ceachtar
  • teastas Gluaiseachta EUR.1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin agus ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh
  • dearbhú sonraisc — arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí dar luach EUR 6 000 nó níos lú, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí d’aon luach
 • Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach a chruthaíonn stádas tionscnaimh do tháirgí agus a chomhlíonann ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh.

 

Is féidir na heiseamail iomchuí le haghaidh an deimhnithe gluaiseachta EUR.1 agus an dearbhaithe sonraisc a fháil i ngach comhaontú EPA, mar iarscríbhinní laistigh den phrótacal a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • Foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha teicniúla agus na nósanna imeachta teicniúla nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mbunachar sonraí na gCúntóirí Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • Foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mbunachar sonraí an Chúntóra Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge leis an inneall cuardaigh ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.  

Doiciméid eile

Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim eile a theastaíonn chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Trádáil i seirbhísí

Soláthar poiblí

Infheistíocht

Daoine eile (iomaíocht, TSD)

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá deireadh curtha ag an Aontas le fóirdheontais easpórtála ar gach táirge a onnmhairítear chuig tíortha EPA.
 • Tá bearta íoslaghdaithe déanta ag an Aontas le táirgeadh agus saobhadh trádála
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh ar allmhairí ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a chur i ngníomh chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPAnna bunaithe go sainráite ar na gnéithe “bunúsacha agus bunúsacha” a leagtar amach igComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe AE in EPAnna.

 • Ciallaíonn an “clásal maidir le neamhfhorghníomhú” gur féidir “bearta iomchuí” (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a dhéanamh má mhainníonn aon pháirtí a oibleagáidí a chomhlíonadh i leith na ngnéithe bunriachtanacha. D’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis sin sochair trádála a chur ar fionraí.
 • Tá sé de chúram ar chomhinstitiúidí CCE faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur chun feidhme EPAnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí parlaiminte.

Comhtháthú réigiúnach

Tá sé d’aidhm ag EPAnna rannchuidiú le comhtháthú eacnamaíoch réigiúnach. Leagtar amach i gclásail tosaíochta réigiúnacha in EPAnna go gcuireann tíortha sa réigiún céanna na buntáistí céanna ar a laghad ar fáil dá chéile agus a chuireann siad ar fáil don Aontas Eorpach.

Dá bhrí sin, baineann EPAnna leis an trádáil idir na tíortha in EPA agus a bhaineann le trádáil leis an Aontas Eorpach.

 • Cuireann AE cúnamh forbartha agus bearta forbartha acmhainní trádála ar fáil chun tacú le feirmeoirí ACC caighdeáin sláintíochta, fíteashláintíochta agus talmhaíochta eile a chomhlíonadh.

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

Chomh maith le gach EPA, cuireann an tAontas cúnamh teicniúil ar fáil maidir le Cúnamh don Trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a oiriúnú agus páipéarachas a laghdú. Chun tú, ciallaíonn sé seo níos lú hassle agus iad ag déileáil le custaim.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Féach an leabhrán Ag cur Comhpháirtíochta i gCleachtas. Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPAnna) idir AE agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC)

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa