Sporazum o partnerstvu između EU-a i Meksika

Bilateralni trgovinski odnosi između EU-a i Meksika uređeni su Sporazumom o partnerstvu, koji se privremeno primjenjuje od 2000.

Europska unija i Meksiko trenutačno pregovaraju o novom sporazumu o pridruživanju između EU-a i Meksika čiji je cilj zamijeniti postojeći Sporazum o partnerstvu.

Dodatne informacije

Pravila o podrijetlu

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-Meksiko od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma proizvoda s podrijetlom i metodama administrativne suradnje (SL L 245, 29.9.2000., str. 953.).

Pravila za pojedine proizvode prilagođena su izmjenama u razvrstavanju robe koje su uvedene Harmoniziranim sustavom iz 2002. Zajednička odluka Vijeća br. 5/2002 (SL L 44 od 18.2.2003., str. 1.) sadržava „novi” Dodatak II. (zajedno s nekoliko drugih odredaba) koji je ponovno objavljen u cijelosti.

Prilog III. izmijenjen je kako bi se uzelo u obzir proširenje EU-a iz 2004. Odlukom Zajedničkog vijeća br. 3/2004 (SL L 293, 16.9.2004., str. 15.). Izmjene povezane s proširenjem EU-a iz 2007. uvedene su Odlukom Zajedničkog vijeća br. 2/2008 ( SL L 198, 26.7.2008., str. 55.).

Odlukom br. 1/2007 Zajedničkog odbora EU-Meksiko (SL L 279 od 23.10.2007., str. 15.) uvedene su određene izmjene pravila o podrijetlu iz Priloga III. koje se odnose na sljedeće:

 • produljenje privremene primjene dvaju pravila za pojedine proizvode utvrđenih u Dodatku II. točki (a) koja se odnose na određene kemijske proizvode, do 30. lipnja 2009.
 • produljenje privremene primjene pravila za pojedinačne proizvode iz Dodatka II.a koja se odnose na kožne proizvode do zaključenja tekućih pregovora u okviru WTO-a
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. za tekstilne proizvode koji se izvoze iz EU-a u Meksiko, s sustava dražbe na temelju redoslijeda zaprimanja zahtjeva
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. točki (a) za obuću izvezenu iz EU-a u Meksiko, iz sustava dražbi na temelju redoslijeda prijave
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 1904 Harmoniziranog sustava
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 7601 Harmoniziranog sustava

Potječe li moj proizvod iz EU-a ili Meksika u skladu s Globalnim sporazumom između EU-a i Meksika?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Meksika.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Meksika ako je

 

Primjeri pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban postupak proizvodnje, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila prvenstveno upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • dopušteno odstupanje ne može se upotrijebiti za premašivanje maksimalnog praga vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koja su uključena u napomene od 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određene proizvode

Kumulacija

 • Bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Meksika mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Meksiko (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne podliježu drugim postupcima osim

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svaki postupak osmišljen kako bi se očuvali u dobrom stanju

Morat ćete carinskim tijelima zemlje uvoznice dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carine

U okviru Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene tarife.

Postupci u vezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da vaš zahtjev provjere carinska tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi

 • 500 EUR za mala pakiranja ili
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Pojedinosti o ispunjavanju ili sastavljanju dokaza o podrijetlu potražite u napomenama s objašnjenjem Priloga III. (uključujući revidirano objašnjenje uz članak 17.).

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 u Meksiku izdaje Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva odgovorno je i za:

 • izdavanje, praćenje i povlačenje odobrenja ovlaštenim izvoznicima
 • provjere nakon provjere na zahtjev carinskog tijela u državi članici EU-a

Carinsko tijelo u Meksiku može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status robe s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Konkretno, kad je riječ o Meksiku, četveroznamenkasta tarifna klasifikacija izvezene robe mora biti navedena u polju 8. potvrde o prometu robe EUR.1

Dodatak III. sadržava ogledni primjerak potvrde EUR.1 i daje upute za njezino ispunjavanje.

Izjavao podrijetlu

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može se izraditi na sljedeći način:

 • ovlaštenog izvoznika, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati nadležnim carinskim tijelima („tajništvo Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani) status proizvoda s podrijetlom za vaše proizvode, kao i sve druge zahtjeve koje ta tijela mogu nametnuti. Nadležna tijela mogu povući odobreni status ako ga na bilo koji način zlouporabite. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se nadležnim carinskim tijelima („tajništvo Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani).

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu

 • izvoznik bi trebao upisati, ovjeriti pečat ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi koja opisuje predmetne proizvode dovoljno detaljno da omogući njihovu identifikaciju.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.

Tekst izjave na računu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Dodatku IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.

Izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu na računu može podnijeti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese carinskom tijelu zemlje uvoznice najkasnije u razdoblju utvrđenom u domaćem pravu svake stranke: dvije godine u EU-u i jedna godina u Meksiku

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice