Sporazum o partnerstvu između EU-a i Meksika

Bilateralni trgovinski odnosi između EU-a i Meksika uređeni su Sporazumom o partnerstvu koji se privremeno primjenjuje od 2000.

Europska unija i Meksiko trenutačno pregovaraju o novom sporazumu o pridruživanju između EU-a i Meksika kojim se želi zamijeniti postojeći Sporazum o partnerstvu.

Pročitajte više

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma proizvoda s podrijetlom i načinima administrativne suradnje (SL L 245, 29.9.2000., str. 953.).

Pravila za pojedinačne proizvode prilagođena su izmjenama u razvrstavanju robe koje su uvedene Harmoniziranim sustavom iz 2002. Zajednička odluka Vijeća br. 5/2002 (SL L 44 od 18.2.2003., str. 1.) sadržava „novi” Dodatak II. (zajedno s nekoliko drugih odredaba) koji je u cijelosti ponovno objavljen.

Prilog III. izmijenjen je kako bi se uzelo u obzir proširenje EU-a iz 2004. Odlukom Zajedničkog vijeća br. 3/2004 (SL L 293, 16.9.2004., str. 15.). Izmjene koje se odnose na proširenje EU-a 2007. uvedene su Odlukom Zajedničkog vijeća br. 2/2008 (SL L 198, 26.7.2008., str. 55.).

Odlukom br. 1/2007 Zajedničkog odbora EU-Meksiko (SL L 279 od 23.10.2007., str. 15.) uvedene su određene izmjene pravila o podrijetlu iz Priloga III. koje se odnose na sljedeće:

 • produljenje privremene primjene dvaju pravila za pojedinačne proizvode iz Dodatka II.a i koja se odnose na određene kemijske proizvode, do 30. lipnja 2009.
 • produljenje privremene primjene pravila za pojedinačne proizvode iz Dodatka II.a i koja se odnose na kožne proizvode do zaključenja trenutačnih pregovora WTO-a
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. za tekstil koji se izvozi iz EU-a u Meksiko, iz sustava dražbe u osnovu „prvi po redoslijedu”
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II.a za obuću koja se izvozi iz EU-a u Meksiko, od sustava dražbe do osnove „prvi po redoslijedu”
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 1904 Harmoniziranog sustava
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 7601 Harmoniziranog sustava

Potječe li moj proizvod iz EU-a ili Meksika u skladu s Globalnim sporazumom između EU-a i Meksika?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u okviru Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Meksika.

Proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika, ako je

 

Primjeri pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila prvenstveno koriste u tekstilnom i odjevnom sektoru te kemijskom sektoru

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • tolerancija se ne može koristiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za pojedine proizvode.

Zbrajanje

 • Dvostrana kumulacija – materijali podrijetlom iz Meksika mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz EU-a (i obratno) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Meksiko (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne prolaze druge postupke osim

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak čiji je cilj njihovo očuvanje u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice morat ćete dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carina

Na temelju Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika nije moguće dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu carinsku tarifu, morat ćete slijediti postupak u vezi s podrijetlom i zatražiti da carinska tijela zemlje u koju uvozite vašu robu potvrde vaš zahtjev. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1, ili
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete ili
 • 1200 EUR za osobnu prtljagu

U napomenama s objašnjenjem uz Prilog III. (uključujući revidirano objašnjenje uz članak 17.) možete pronaći pojedinostio ispunjavanju ili sastavljanju dokaza o podrijetlu.

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 u Meksiku izdaje „Secretaría de Economía” (Ministarstvo gospodarstva). Ministarstvo gospodarstva također je odgovorno za

 • izdavanje, praćenje i povlačenje odobrenja ovlaštenim izvoznicima
 • provjere nakon provjere na zahtjev carinskog tijela u državi članici EU-a

Carinsko tijelo u Meksiku može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status proizvoda s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Konkretno, za Meksiko se u polje 8. potvrde o prometu robe EUR.1 mora navesti četveroznamenkasta tarifna klasifikacija izvezene robe.

U Dodatku III. nalazi se primjerak potvrde o prometu robe EUR.1 i navode se podaci za njezino ispunjavanje.

Izjavao podrijetlu

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika podnošenjem izjave o podrijetlu. Može ga izraditi

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći nadležnim carinskim tijelima („Secretaria Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani) dokazati status proizvoda s podrijetlom te sve druge uvjete koje mogu propisati. Nadležna tijela mogu povući vaš odobreni status ako ga zloupotrebljavate na bilo koji način. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se nadležnim carinskim tijelima („Secretaria Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani).

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

 • izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno detaljno navesti (na odgovarajućem jeziku) sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) kako bi se mogli prepoznati:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.

Tekst izjave na računu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i može se pronaći u Dodatku IV. Obratite se svojim carinskim tijelima u pogledu mogućih dodatnih zahtjeva.

Izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu na računu može dati izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da se podnese carinskom tijelu zemlje uvoznice najkasnije u razdoblju utvrđenom u domaćem pravu svake stranke: dvije godine u EU-u i jedna godina u Meksiku

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjera obavlja lokalna carinska uprava. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju tijela stranke uvoznice.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice