Globalni sporazum između EU-a i Meksika

Bilateralni trgovinski odnosi između EU-a i Meksika uređeni su trgovinskim stupom Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između EU-a i Meksika (poznat i kao „Globalni sporazum”).

Sporazum je stupio na snagu 2000. i obuhvaća politički dijalog, trgovinske odnose i suradnju. Trgovinske odredbe Globalnog sporazuma kasnije su prerasle u sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini koji obuhvaća trgovinu robom i trgovinu uslugama. Te su odredbe stupile na snagu u listopadu 2000. odnosno 2001.

Europska unija i Meksiko odlučili su 2016. modernizirati Globalni sporazum između EU-a i Meksika na sveobuhvatan i ambiciozan način. Dvije su strane u travnju 2018. postigle „načelni dogovor” o trgovinskom dijelu moderniziranog Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika, a konačne tehničke pojedinosti o javnoj nabavi zaključile su u travnju 2020. Modernizirani globalni sporazum između EU-a i Meksika prolazi kroz potrebne unutarnje postupke s obje strane.

Pročitajte više na stranici Glavne uprave za trgovinu o Meksiku

Pravila o podrijetlu

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite interaktivni alat „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)” u odjeljku Moj asistent za trgovinu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznali kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom mogu se pronaći u ovom odjeljku.

Podrijetlo je "gospodarsko državljanstvo" robe kojom se trguje. Ako ste novi u temi, možete pronaći uvod u glavne pojmove u odjeljku o robi.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-a i Meksika od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 245, 29.9.2000., str. 953.).

Pravila za pojedine proizvode prilagođena su izmjenama u razvrstavanju robe uvedenima Harmoniziranim sustavom iz 2002. Odluka Zajedničkog vijeća br. 5/2002 (SL L 44 od 18.2.2003., str. 1.) sadržava primjenjivi Dodatak II. (zajedno s nekoliko drugih odredaba) koji je ponovno objavljen u cijelosti.

Prilog III. izmijenjen je Odlukom Zajedničkog vijeća br. 3/2004 kako bi se uzelo u obzir proširenje EU-a iz 2004. (SL L 293, 16.9.2004., str. 15.). Izmjene povezane s proširenjem EU-a 2007. uvedene su Odlukom Zajedničkog vijeća br. 2/2008 (SL L 198, 26.7.2008., str. 55.), a izmjene povezane s pristupanjem Hrvatske Odlukom Zajedničkog vijeća br. 1/2020 (SL L 259 40, 10.8.2020., str. 40.–48.).

Odlukom br. 1/2007 Zajedničkog odbora EU-Meksiko (SL L 279 od 23.10.2007., str. 15.) uvedene su određene izmjene pravila o podrijetlu iz Priloga III. koje se odnose na sljedeće:

 • Produljenje privremene primjene pravila za pojedinačne proizvode utvrđenih u Dodatku II. točki (a) koja se odnose na proizvode od kože do zaključenja trenutačnih pregovora u okviru WTO-a
 • Promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. i Dodatku II. točki (a) za tekstil i obuću koji se izvoze iz EU-a u Meksiko, iz sustava dražbi u sustav prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva
 • Promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifne brojeve 1904 i 7601 Harmoniziranog sustava

Odlukom br. 1/2019 Zajedničkog odbora EU-Meksiko (SL L 3 od 7.1.2019., str. 37.–40.) uveden je Dodatak VI. o postupanju s proizvodima podrijetlom iz Andore i San Marina i postupanju s proizvodima podrijetlom iz Meksika koji se izvoze u te dvije zemlje.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika u skladu s Globalnim sporazumom između EU-a i Meksika?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu na temelju Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Meksika.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Meksika, ako je

 

Primjeri pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila prvenstveno upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru

Savjeti koji će vam pomoći da se pridržavate pravila za određene proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Tolerancija

 • pravilom o dopuštenom odstupanju proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • dopušteno odstupanje ne može se upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti za materijale bez podrijetla navedene u pravilima za određene proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene od 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode

Kumulacija

 • Bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Meksika mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Ostali zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. 

Prijevoz kroz treću zemlju: Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Meksiko (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne podvrgavaju se nikakvim postupcima osim

 • istovar
 • pretovar
 • svaki postupak osmišljen kako bi ih se očuvalo u dobrom stanju

Dokaz o izravnom prijevozu morat ćete dostaviti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Duty defback (nedostatak carine)

U skladu s Globalnim sporazumom između EU-a i Meksika nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da carinska tijela zemlje u koju uvozite robu provjere vaš zahtjev. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1, ili
 • izjavu o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi

 • 500 EUR za mala pakiranja ili
 • 1.200 eura za osobnu prtljagu

Za pojedinosti o dopunjavanju ili sastavljanju dokaza o podrijetlu vidjeti napomene s objašnjenjem uz Prilog III.(uključujući revidirane napomene s objašnjenjem uz članak 17.).  

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 u Meksiku izdaje „Secretaría de Economía” (Ministarstvo gospodarstva). Ministarstvo gospodarstva također je odgovorno za

 • izdavanje, praćenje i povlačenje odobrenja ovlaštenim izvoznicima
 • naknadne provjere na zahtjev carinskog tijela u državi članici EU-a

Carinsko tijelo u Meksiku može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status robe s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Konkretno, za Meksiko se četveroznamenkasto razvrstavanje izvezene robe u carinsku tarifu mora navesti u polju 8. potvrde o prometu robe EUR. 1

Dodatak III. sadržava ogledni primjerak potvrde EUR.1 i u njemu su navedene indicije za njezino ispunjavanje.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika dostavljanjem izjave o podrijetlu. To može biti izrađen od strane

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći zadovoljiti nadležna carinska tijela („Secretaria Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani) u pogledu statusa proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti. Nadležna tijela mogu povući vaš odobreni status ako ga na bilo koji način zloupotrijebite. Za više informacija o postupcima obratite se nadležnim carinskim tijelima ("Secretaria Economia" Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani).

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

izvoznik bi trebao upisati, ovjeriti pečatom ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno detaljno da se mogu identificirati.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br. ...) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi ... povlaštenog podrijetla.

Tekst izjave na računu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Dodatku IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.

Izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od ovog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da prihvaćate punu odgovornost za svaku izjavu kojom vas se identificira. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu na računu može dati izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje uvoznice predoči najkasnije u razdoblju utvrđenom u domaćem pravu svake stranke: dvije godine u EU-u i jednu godinu u Meksiku

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i izvoznica
 • provjere koje obavljaju lokalni običaji. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni.

Tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i o rezultatima obavješćuju tijela stranke uvoznice.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice