Sporazum o partnerstvu između EU-a i Meksika

Bilateralni trgovinski odnosi EU-a i Meksika uređeni su Sporazumom o partnerstvu, koji se privremeno primjenjuje od 2000.

Europska unija i Meksiko trenutačno pregovaraju o novom sporazumu o pridruživanju između EU-a i Meksika kojim se želi zamijeniti postojeći sporazum o partnerstvu.

Pročitajte više

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Odluci br. 2/2000 Zajedničkog vijeća EZ-Meksiko od 23. ožujka 2000. o definiciji pojma proizvoda s podrijetlom i načinima administrativne suradnje (SL L 245, 29.9.2000., str. 953.).

Pravila za pojedine proizvode prilagođena su izmjenama u razvrstavanju robe koje su uvedene Harmoniziranim sustavom iz 2002. Zajednička odluka Vijeća br. 5/2002 (SL L 44 od 18.2.2003., str. 1.) sadržava „novi” Dodatak II. (zajedno s nekoliko drugih odredaba) koji je ponovno objavljen u cijelosti.

Prilog III. izmijenjen je kako bi se uzelo u obzir proširenje EU-a iz 2004. Odlukom Zajedničkog vijeća br. 3/2004 (SL L 293, 16.9.2004., str. 15.). Izmjene povezane s proširenjem EU-a 2007. uvedene su Odlukom Zajedničkog vijeća br. 2/2008 (SL L 198, 26.7.2008., str. 55.).

Odlukom br. 1/2007 Zajedničkog odbora EU-Meksiko (SL L 279 od 23.10.2007., str. 15.) uvedene su određene izmjene pravila o podrijetlu iz Priloga III., koje se odnose na sljedeće:

 • produljenje privremene primjene dvaju pravila za pojedine proizvode iz Dodatka II. točke (a) koja se odnose na određene kemijske proizvode, do 30. lipnja 2009.
 • produljenje privremene primjene pravila za određene proizvode iz Dodatka II. točke (a) koja se odnose na proizvode od kože do završetka tekućih pregovora WTO-a
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. za tekstilne proizvode izvezene iz EU-a u Meksiko, iz sustava dražbi u sustav „prvi po redoslijedu”
 • promjena metode upravljanja koja se upotrebljava za dodjelu godišnjih kvota utvrđenih u Dodatku II. točki (a) za obuću izvezenu iz EU-a u Meksiko, sa sustava dražbi na osnovi „prvi po redoslijedu”
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 1904 Harmoniziranog sustava
 • promjena pravila o podrijetlu iz Dodatka II. za proizvode razvrstane u tarifni broj 7601 Harmoniziranog sustava

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika u skladu s Globalnim sporazumom između EU-a i Meksika?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu na temelju Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Meksika.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Meksika ako je

 

Primjeri pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila prvenstveno primjenjuju u sektorima tekstila i odjeće te u kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • dopušteno odstupanje ne može se upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti za materijale bez podrijetla navedene u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene od 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određene proizvode.

Kumulacija

 • Bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Meksika mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Meksiko (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušten je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak namijenjen očuvanju tih proizvoda u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice morat ćete dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carine

Na temelju Globalnog sporazuma između EU-a i Meksika nije moguće dobiti povrat na prethodno plaćene carine na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da zahtjev provjere carinska tijela zemlje u koju uvozite svoju robu. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1, ili
 • izjavu o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete ili
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Vidjeti napomene s objašnjenjem uz Prilog III. (uključujući revidiranu napomenu s objašnjenjem uz članak 17.) za pojedinosti o ispunjavanju ili sastavljanju dokaza o podrijetlu.

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 u Meksiku izdaje „Secretaría de Economía” (Ministarstvo gospodarstva). Ministarstvo gospodarstva također je odgovorno za

 • izdavanje, praćenje i povlačenje odobrenja ovlaštenim izvoznicima
 • naknadne provjere na zahtjev carinskog tijela u državi članici EU-a

Carinsko tijelo u Meksiku može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status robe s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Konkretno, za Meksiko, četveroznamenkasta tarifna klasifikacija izvezene robe mora biti navedena u polju 8. potvrde o prometu robe EUR. 1

Dodatak III. uključuje ogledni primjerak potvrde EUR.1 i daje naznake za njezino ispunjavanje.

Izjavao podrijetlu

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Meksika dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može ga izraditi na sljedeći način:

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate biti u mogućnosti nadležnim carinskim tijelima („Secretaria Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani) ispuniti status proizvoda s podrijetlom te sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti. Nadležna tijela mogu povući svoj odobreni status ako ga na bilo koji način zloupotrebljavate. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se nadležnim carinskim tijelima („Secretaria Economia” Ministarstva gospodarstva na meksičkoj strani).

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

 • izvoznik bi trebao na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno detaljno da bi se mogli identificirati.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.

Tekst izjave na računu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Dodatku IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.

Izjavu na računu morate potpisati ručno. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu na računu može dati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da se podnese carinskom tijelu zemlje uvoznice ne dulje od razdoblja utvrđenog u domaćem pravu svake stranke: dvije godine u EU-u i jedna godina u Meksiku

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i izvoznica
 • provjeru provode lokalna carinska tijela. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni.

Tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice