Vispārējā preferenču sistēma plus (VPS+)

Vai jūsu uzņēmums importē produktus no jaunattīstības vai vismazāk attīstītajām valstīm? Šī iedaļa palīdz izprast ES VPS+

Īsumā

ES Vispārējā preferenču shēma plus (VPS+) sniedz jaunattīstības valstīm īpašu stimulu īstenot ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību.

Valstīm, kurām ir tiesības uz atbalstu, ir jāīsteno 27 starptautiskas konvencijas par

 • cilvēktiesības
 • darba tiesības
 • vide
 • laba pārvaldība

Savukārt ES samazina ievedmuitas nodokļus līdz nullei vairāk nekā divās trešdaļās no to eksporta tarifa pozīcijām.

Saņēmējvalstis

 • Bolīvija
 • Kaboverde
 • Kirgizstāna
 • Mongolija
 • Pakistāna
 • Filipīnas
 • Šrilanka

Derīguma termiņš: Pašreizējā VPS+ ir spēkā līdz 2023. gadam.

Tarifi

Pilns aptverto produktu saraksts.

 

Izmantojiet “Mana tirdzniecības asistenta” meklēšanas opciju, lai atrastu precīzu informāciju par nodokļiem un tarifiem attiecībā uz konkrēto produktu, ņemot vērā tā izcelsmes un galamērķa valsti.

Šaubu gadījumā sazinieties ar muitas dienestiem.

Izcelsmes noteikumi

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilstizcelsmes noteikumiem, un uzziniet, kā sagatavot pareizos dokumentus, ieskatieties “Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks (ROSA)” vietnē “Mans tirdzniecības asistents”.

Pielaide

Pielaide ir izteikta

 • zvejniecības un rūpniecības produktu galaproduktu cenā
 • lauksaimniecības produktu galaproduktu svars

VPS iekļautās pielaides ir iecietīgākas nekā parastās pielaides. Tās veido 15 % no galaprodukta ražotāja cenas, nevis 10 %.

Īpašas pielaides attiecas arī uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, un tās ir aprakstītas 22–03. pielikuma ievadpiezīmēs.

Sk. arī vispārīgo noteikumu par iecietību vai de Minimis.

Kumulācija

Tirdzniecībā saskaņā ar ES VPS darbojas šādi kumulācijas veidi:

 • divpusēja
 • reģionāli
 • paplašināts
 • kumulācija ar Norvēģiju, Šveici un Turciju
Divpusējā kumulācija

Materiālus, kuru izcelsme ir ES, var integrēt produktos, kas ražoti VPS valstī, un tad uzskatīt par šīs VPS valsts izcelsmes izstrādājumiem, ja vien VPS valstī veiktā pārstrāde pārsniedz minimālo līmeni.

Reģionālā kumulācija

I grupa

II grupa

III grupa

IV grupa

Bruneja-Darusalama

Bolīvija*

Bangladeša

Argentīna

Kambodža

Kolumbija

Butāna

Brazīlija

Indonēzija

Kostarika

Indija

Paragvaja

Laosa

Salvadora

Nepāla

Urugvaja

Malaizija

Gvatemala

Pakistāna*

 

Mjanma

Hondurasa

Šrilanka*

 

Filipīnas*

Nikaragva

 

 

Vjetnama

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venecuēla

 

 

*Valstis, kas pašlaik ir VPS+ saņēmējvalstis

 • ir atļauts izmantot komponentus starp vienas grupas valstīm (piemēram, Indija var izmantot sastāvdaļas no Pakistānas, jo tās abas ir III grupā), lai gan ir jāatgādina daži svarīgi noteikumi:
 • reģionālo kumulāciju starp vienas grupas valstīm piemēro tikai tad, ja kumulācijas procesā iesaistītās valstis produkta eksporta uz Eiropas Savienību laikā ir saņēmējas valstis, nevis tikai tiesīgās valstis.
 • ja preces, kuru izcelsme ir vienā saņēmējā valstī, tālāk pārstrādā citā šīs grupas dalībvalstī, tad var uzskatīt, ka preces izcelsme ir pēdējā minētajā valstī (ja pārstrāde pārsniedz minimālas darbības).
 • lai noteiktu izejresursu izcelsmi (ja viena grupas locekļa izejmateriāli tiek nosūtīti citam grupas dalībniekam), pareizais izcelsmes noteikums ir tas, kas attiektos uz tiešo eksportu no piegādātājas valsts uz ES.
 • kumulācija ir iespējama arī starp atsevišķām I un III kumulācijas grupas saņēmējvalstīm. Tas notiek tikai pēc pieprasījuma un ar zināmiem nosacījumiem.

Jāņem vērā, ka daži produkti ir izslēgti no kumulācijas, ja pastāv atšķirības starp vienas grupas VPS valstu statusu (VPS/VPS+/EBA). Attiecīgo produktu saraksts ir iekļauts 13.b pielikumā.

Paplašinātā kumulācija 

VPS valstis noteiktos apstākļos var lūgt ES atļauju apvienoties ar valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumu.

 • šī iespēja ir pieejama tikai rūpniecības ražojumiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.
 • ja ieguldījumu no trešās valsts, ar kuru ES ir BTN, nosūta uz VPS valsti, pareizais izcelsmes noteikums ir tas, kas attiektos uz tiešo eksportu no piegādātājas valsts uz ES.
Kumulācija ar Norvēģijas, Šveices un Turcijas izcelsmes precēm

Saņēmējvalstis var kumulēt izcelsmi ar harmonizētās sistēmas 25. līdz 97. nodaļas precēm, kuru izcelsme ir Norvēģijā, Šveicē un Turcijā.

 • Norvēģijas, Šveices vai Turcijas izcelsmes materiāliem, ar kuriem saņēmējā valstī veic vairāk nekā minimālu darbību, uzskata, ka to izcelsme ir minētajā saņēmējvalstī, un tos var eksportēt uz ES, Norvēģiju, Šveici vai Turciju.
 • iepriekš minētais noteikums neattiecas uz lauksaimniecības produktiem vai produktiem, uz kuriem attiecas atkāpe.
 • lai varētu piemērot šāda veida kumulāciju, ES, Norvēģijai, Šveicei un Turcijai ir jāpiešķir tāds pats preferenciāls režīms produktiem, kuru izcelsme ir VPS valstīs.

Manipulāciju neveikšana

Noteikums par tiešo transportu VPS izcelsmes noteikumos ir aizstāts ar noteikumu par manipulāciju neveikšanu ( Komisijas Regulas Nr. 1063/2010 74. pants).

 • galvenā atšķirība no tiešā transporta noteikuma ir tāda, ka importētājiem ES nebūs jāpierāda, ka tie atbilst nosacījumiem.
 • tomēr ES dalībvalsts muitas pārvalde var pieprasīt šādu pierādījumu, ja tai ir iemesls uzskatīt, ka nosacījumi nav izpildīti.

Nodokļu atmaksāšana

Nodokļu atmaksa ir atļauta.

Kuģu apstākļi

Lai zvejas kuģi varētu uzskatīt par tādu, kura izcelsme ir saņēmējā valstī, kas nozīmētu, ka zivis, ko šis kuģis nozvejojis ārpus teritoriālajiem ūdeņiem, arī ir cēlušās, piemērojamie kritēriji attiecas uz reģistrācijas valsti un kuģa karogu, kā arī uz tā īpašumtiesībām. Jāņem vērā, ka saskaņā ar VPS izcelsmes noteikumiem nav īpašas prasības par apkalpes vai virsnieku valstspiederību.

Minimālas darbības

Ir divi tā saukto “minimālo” darbību kopumi, kas nekad nav pietiekami, lai piešķirtu izcelsmi

 • 76. pantā minētie
 • un tie, kas piemērojami tikai tekstilizstrādājumiem un tikai reģionālās kumulācijas nolūkā, kas iekļauti 16. pielikumā.

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie noteikumi

Saraksts ar pārstrādi, kas jāveic materiāliem, lai iegūtu noteiktas izcelsmes statusu, ir iekļauts tās pašas regulas 13.a pielikumā. Sarakstā ir divas ailes

 • vienu piemēro vismazāk attīstītajām VPS saņēmējvalstīm
 • vienu piemēro visām pārējām VPS saņēmējvalstīm

Gradācija

Dažas jaunattīstības valstis eksportē ļoti konkurētspējīgus produktus, kuriem nav vajadzīgas preferences, lai veiksmīgi piekļūtu pasaules tirgiem. Šajā gadījumā VPS tiek izslēgta no šīm produktu nozarēm, izmantojot izslēgšanas mehānismu.

 • ja importa no VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība (dalīta ar visu VPS importa kopējo vērtību minētajai sadaļai) trīs gadu laikā pārsniedz vispārējo 57 % slieksni
 • augu produktiem, dzīvnieku vai augu eļļām, taukiem un vaskiem un minerālproduktiem piemēro gradāciju, ja minētā procentuālā daļa pārsniedz 17,5 %
 • tekstilizstrādājumiem gradāciju piemēro, ja minētā procentuālā daļa pārsniedz 47,2 %.

ES reizi trijos gados pārskata diferencēto produktu sarakstu, izmantojot īstenošanas regulu un pamatojoties uz objektīviem kritērijiem.

Šeit atradīsiet pašreizējo šķiroto produktu sarakstu.

Atkāpes

Ar zināmiem nosacījumiem var piešķirt īpašu atkāpi, lai ļautu atvieglot izcelsmes noteikumus, ko piemēro konkrētiem produktiem, kuru izcelsme ir konkrētās valstīs. Kaboverdei ir piešķirta šāda atkāpe. Skatīt Kaboverdes atkāpi un piemērojamos izcelsmes noteikumus.

Pārbaudiet arī ES izdoto paziņojumu importētājiem, informējot uzņēmējus par konkrētiem elementiem, kas attiecas uz Bangladešu.

Konkrētu produktu izcelsmes noteikumi

Prasības attiecībā uz produktu

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā, ievērojot 2.6. punktu.
 • meklējiet konkrētus noteikumus un noteikumus, kas piemērojami jūsu produktam un tā izcelsmes valstij, sadaļā Mans tirdzniecības asistents. Tādējādi, lai skatītu jūsu ražojumam piemērojamajās prasības, jums vispirms jānorāda tā muitas kods. Ja muitas kodu nezināt, varat to meklēt pēc sava ražojuma nosaukuma, izmantojot integrēto meklētājprogrammu.

Veselības un drošības prasības SFS

 • uzziniet vairāk par veselības, drošības, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem, kas jāievēro, lai preces varētu importēt Eiropas Savienībā saskaņā ar 2.6. punktu.
 • meklēt jūsu produktam piemērojamos veselības, drošības un sanitāros un sanitāros un fitosanitāros noteikumus un tā izcelsmes valsti manā tirdzniecības asistentā. Lai aplūkotu jūsu produkta prasības, jums vispirms būs jāidentificē tā muitas kods. Ja muitas kodu nezināt, varat to meklēt pēc sava ražojuma nosaukuma, izmantojot integrēto meklētājprogrammu.

Muitošanas dokumenti un procedūras

Izcelsmes apliecinājumi

Lai varētu piemērot preferenciālas nodokļa likmes, produktiem, kuru izcelsme ir ES VPS saņēmējvalstīs, jāpievieno izcelsmes apliecinājums. Visi izcelsmes apliecinājumi ir derīgi 10 mēnešus pēc to izdošanas. Izcelsmes apliecinājums var būt viens no turpmāk minētajiem:

 • A veidlapas izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas saņēmējas valsts kompetentās iestādes. Eksportētājam, kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu. Sertifikāts būtu jādara pieejams eksportētājam, tiklīdz eksports ir noticis (vai ir nodrošināts). Tomēr izņēmuma kārtā, ievērojot dažus nosacījumus, sertifikātu var izsniegt pēc eksportēšanas.
 • faktūras deklarācija, ko sagatavojis eksportētājs * — sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 6000. Aizpildot faktūrrēķina deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

* Lai sagatavotu faktūras deklarāciju, faktūrā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā jāievada, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija (angļu vai franču valodā): “To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem izstrādājumiem ir... preferenciāla izcelsme saskaņā ar Eiropas Kopienas vispārējo preferenču sistēmas izcelsmes noteikumiem.” Faktūrrēķina deklarācijajāparaksta ar roku.

Citi dokumenti

Uzziniet vairāk par citiem muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas, lai importētu Eiropas Savienībā.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Pakalpojumu tirdzniecība

VPS+ attiecas tikai uz precēm.

Publiskais iepirkums

Ieguldījumi

Cits (konkurence, RDD)

Valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu

Lai valsts varētu pretendēt uz VPS+, tai:

 • iesniegt pieteikumu
 • atbilst visiem VPS standarta nosacījumiem
 • atbilst šādiem diviem papildu kritērijiem:
 • neaizsargātības kritēriji
  • importa daļa ir konkrētās saņēmējvalsts importa, uz kuru attiecas VPS, trīs gadu vidējā daļa attiecībā pret visu VPS valstu importu, ko aptver VPS. Lai varētu pretendēt uz VPS+, šim vidējam rādītājam jābūt mazākam par 6,5 %.
  • septiņas lielākās VPS aptvertā importa sadaļas veido 75 % no šīs valsts kopējā VPS importa trīs gadu laikā.
 • ilgtspējīgas attīstības kritēriji
  • valstij ir jāratificē 27 VPS+ starptautiskās konvencijas par
   • cilvēktiesības
   • darba tiesības
   • vide
   • laba pārvaldība.
  • valsts nedrīkst izteikt atrunas, kas ir aizliegtas ar šīm konvencijām.
  • konvenciju pārraudzības struktūras nedrīkst būt ziņojušas, ka valsts tās nav efektīvi īstenojušas

Uzraudzība

Kad ES ir piešķīrusi valstij VPS+, tā to uzrauga, lai pārliecinātos, ka valsts

 • joprojām ir puse starptautiskajās konvencijās, uz kurām attiecas VPS+
 • efektīvi īsteno konvencijas
 • atbilst ziņošanas prasībām
 • piekrīt regulārai uzraudzībai saskaņā ar konvencijām;
 • sadarbojas ar Eiropas Komisiju un sniedz visu vajadzīgo informāciju

ES uztur pastāvīgu dialogu ar saņēmējvalstu iestādēm par VPS+ atbilstību.

 • dialoga pamatā ir jautājumu saraksts (“rezultātu karte”), kas sagatavots par katru VPS+ saņēmēju. Tās pamatā ir informācija, kas saņemta no
  • saņēmējvalstis
  • starptautiskās pārraudzības struktūras
  • pilsoniskā sabiedrība
  • arodbiedrības
  • uzņēmumi
  • Eiropas Parlaments
  • Eiropas Savienības Padomes vārdā
 • ES organizē regulārus VPS+ uzraudzības apmeklējumus katrā saņēmējvalstī, lai tiktos ar ieinteresētajām personām. No saņēmējvalsts tiek sagaidīts, ka tā pieliek lielas pūles, lai risinātu rezultātu kartēs izklāstītos jautājumus.

VPS+ dialogs tiek iekļauts publiskajā VPS ziņojumā, kas Komisijai reizi divos gados jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei. Ziņojumā ietverts detalizēts novērtējums par to, cik labi katra saņēmējvalsts īsteno 27 konvencijas.

Spējas — atbalsts veidošanai

Papildus ciešai uzraudzībai Komisija ir uzsākusi vairākus spēju veidošanas projektus, lai palīdzētu saņēmējvalstīm.

ES atbalsta attiecīgos tirdzniecības partnerus un vairākas VPS+ saņēmējvalstis, piešķirot dotācijas Starptautiskajai Darba organizācijai. Šie projekti

 • palīdzēt nodrošināt, ka valstis piemēro Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijas
 • veidot spēju izpildīt ziņošanas pienākumus

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments ietver īpašu atbalstu 4,5 miljonu EUR apmērā, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu palīdzēt uzraudzīt un efektīvi īstenot 27 attiecīgās konvencijas, ko ratificējušas VPS+ saņēmējvalstis.

Noderīgas saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites