Btw

Verkoopt uw bedrijf goederen of diensten? Deze rubriek helpt u inzicht te krijgen in een aantal belastingen die in de EU kunnen worden geheven.

Een percentage van de inkomsten uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw), dat op uniforme basis wordt berekend, wordt toegewezen aan de financiering van de EU-begroting. Btw wordt geheven over de toegevoegde waarde in elk stadium van de productieketen van een product of dienst, geheven over het eindverbruik en gespreid geïnd

 • alle commerciële activiteiten, te weten: leveringen van goederen en diensten, invoer en intracommunautaire transacties (goederen die vanuit een ander EU-land in een EU-land worden binnengebracht)
 • In elk stadium van de productie en distributie van een goed of dienst door een percentage in rekening te brengen op de prijs van elke transactie. De btw wordt echter uiteindelijk gedragen door de eindverbruiker.
 • Door middel van een regeling waarbij bepaalde belastingplichtigen (die btw-plichtig zijn) btw in rekening brengen over hun verkopen (belasting in een later stadium) en de btw terugvorderen die zij in rekening brengen over hun aankopen van goederen of diensten die zij voor hun bedrijfsactiviteit gebruiken (voorbelasting). Het verschil tussen de output- en de voorbelasting is de uiteindelijk geïnde btw

Toepasselijke wetgeving

Richtlijn 2006/112/of van de Raad van 28 november betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde is de Europese basiswetgeving betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw).DG Belastingen en douane-unie is belast met de uitvoering van de btw-regels.

Belastbare handelingen

De voornaamste aan btw onderworpen activiteiten zijn:

 • Levering van goederen voor commerciële doeleinden, binnen het grondgebied van een EU-land, verricht door een belastingplichtige
 • Diensten: Btw is verschuldigd in het EU-land waar de afnemer van de dienst is gevestigd
 • Intracommunautaire handelingen: aankopen bij handelaren die in verschillende EU-landen wonen, worden niet beschouwd als invoer en uitvoer, maar als intracommunautaire transacties. Intracommunautaire verwervingen en leveringen van goederen tussen in de btw geregistreerde handelaren worden in rekening gebracht in het EU-land waarnaar de goederen worden verzonden.
 • Invoer: De btw wordt geheven over de invoer van goederen en wordt gewoonlijk geheven wanneer inklaringsprocedures plaatsvinden om in het verkeer te worden gebracht. Wanneer de goederen echter in het ene EU-land worden ingevoerd, maar bestemd zijn voor gebruik of verbruik in een ander EU-land, kunnen zij onder een btw-schorsingsregeling worden geplaatst. In het kader van deze regeling zal btw worden geheven in het EU-land van bestemming en niet in het EU-land van binnenkomst in de EU.

Betaling van btw (invoer)

Btw-betalingen bij invoer worden op dezelfde wijze behandeld als douanerechten.

Belastingplichtigen moeten het enig document invullen en bij de douane indienen, dat de waarde van de goederen, de plaats van oorsprong, de geadresseerde, de bestemming, de prijs, het gewicht enz. moet bevatten.

Gegevens over btw, accijnzen en douanerechten moeten worden ingevuld in vak 47 van het formulier.

Belastbaar bedrag

De maatstaf van heffing is het totale bedrag dat daadwerkelijk is betaald of verschuldigd door de koper, de afnemer of een derde. De maatstaf van heffing is de gefactureerde prijs, met inbegrip van:

 • belastingen, rechten en heffingen, met uitzondering van de btw zelf
 • bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering, die de leverancier in rekening brengt aan de koper of de ontvanger.

Bij de invoer van goederen omvat de maatstaf van heffing ook de bijkomende kosten die tot aan de plaats van bestemming zijn gemaakt:

„Maatstaf van heffing = Douanewaarde + Douanerechten en alle andere belastingen die verschuldigd zijn uit hoofde van invoer + extra kosten tot en met de plaats van bestemming.”

Minimumbtw-tarieven

Belastbare handelingen zijn onderworpen aan de tarieven en voorschriften die zijn goedgekeurd door het EU-land waar de goederen of diensten worden geleverd.Elk EU-land kan tarieven vaststellen binnen de volgende grenzen:

 • het normale tarief mag niet lager zijn dan 15 %.DeEU-landen mogen ook een of twee verlaagde tarieven toepassen, die niet lager mogen zijn dan 5 % en alleen van toepassing zijn op zeer specifieke leveringen van goederen.
 • De richtlijn staat de toepassing toe van een verlaagd tarief van ten minste 12 % (het „parkeertarief”) voor bepaalde goederen of diensten.
 • Sommige EU-landen mogen ook verlaagde tarieven handhaven die lager zijn dan het minimum van 5 % (sterk verlaagde tarieven).

Goederen waarop verlaagde btw-tarieven van toepassing zijn

Bijlage III bij de btw-richtlijn biedt EU-landen de mogelijkheid om verlaagde tarieven toe te passen op de volgende categorieën

 1. voedingsmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uitzondering van alcohol) voor menselijke en dierlijke consumptie. Hieronder vallen levende dieren, zaden, planten, ingrediënten die gewoonlijk bestemd zijn om te worden gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen en producten die gewoonlijk bestemd zijn om levensmiddelen aan te vullen of te vervangen.
 2. watervoorziening
 3. farmaceutische produkten van een soort die gewoonlijk gebruikt wordt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen, met inbegrip van voorbehoedsmiddelen en produkten bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw.
 4. medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten die gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten. Dit omvat de reparatie van dergelijke goederen en kinderzitjes.
 5. vervoer van personen en de bagage die zij bij zich hebben.
 6. levering van boeken (ook bij uitlening door bibliotheken). Dit omvat brochures, folders voor kinderen, teken- en kleurboeken, gedrukte of geschreven muziek, kaarten, hydrografische kaarten, kranten en tijdschriften. Materiaal dat geheel of hoofdzakelijk aan reclamemateriaal is gewijd, is uitgesloten.
 7. toegang tot shows, theaters, circussen, beurzen, pretparken, concerten, musea, dierentuinen, bioscopen, tentoonstellingen, soortgelijke culturele evenementen en faciliteiten en ten slotte de ontvangst van omroepdiensten
 8. diensten van schrijvers, componisten en uitvoerende kunstenaars (royalty’s inbegrepen)
 9. levering, bouw, renovatie en verbouwing van woningen in het kader van sociaal beleid
 10. leveringen van goederen en diensten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in de landbouwproductie, met uitzondering van kapitaalgoederen zoals machines of gebouwen
 11. door hotels en dergelijke inrichtingen verstrekte accommodatie, met inbegrip van de verstrekking van vakantieaccommodatie en de verhuur van kampeerterreinen en caravanparken
 12. toegang tot sportevenementen
 13. het recht gebruik te maken van sportaccommodaties.
 14. levering van goederen en diensten door organisaties die door de EU-landen als liefdadigheidsinstellingen zijn erkend en die zich bezighouden met maatschappelijk werk of sociale zekerheid
 15. diensten van lijkbezorgers en crematoria, alsmede de levering van daarmee verband houdende goederen
 16. verstrekking van medische en tandheelkundige zorg en thermische behandeling
 17. diensten in verband met straatreiniging, vuilnisophaling en afvalverwerking

Schorsingsregelingen en vrije zones

Ingevoerde goederen kunnen onder een van de onderstaande douaneregelingen worden geplaatst:

 • in tijdelijke opslag geplaatste goederen
 • goederen in het kader van de regeling actieve veredeling (systeem van schorsing van rechten)
 • in douane-entrepot of vrije zones geplaatste goederen
 • tijdelijke invoer
 • transito-procedures
 • Vrije zones waarin goederen vrij van btw zijn, en rechten en heffingen bij invoer

De btw zal echter pas verschuldigd zijn wanneer de goederen de markt voor verkoop aan het publiek binnenkomen.

Btw-tarieven in EU-landen

De huidige btw-tarieven (%) in de EU-landen zijn:

 

(+) Sommige EU-lidstaten hebben de btw-tarieven voor specifieke goederen tijdelijk verlaagd ter ondersteuning van de bestrijding van COVID-19, overeenkomstig de bepalingen in hun nationale wetgeving.

Bijzondere gebieden

Sommige gebieden van de EU-landen kunnen van het toepassingsgebied van de btw worden uitgesloten of speciale tarieven toepassen.

Van btw uitgesloten gebieden van EU-landen
 • Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen
 • Italië: Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • Frankrijk: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanje: Ceuta, Melilla en Canarische Eilanden
 • Griekenland: De berg Athos
 • Oostenrijk: Jungholz en Mittelberg
 • Denemarken: Groenland en de Faeröer
 • Finland de Ålandeilanden
Gebieden met speciale tarieven
 • Portugal: Azoren en Madeira
 • Griekenland: verscheidene eilanden in de Egeïsche Zee
 • Frankrijk: Corse
Derdelandsgebieden die als EU-landen worden behandeld

Transacties die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor het Vorstendom Monaco, worden behandeld als handelingen van oorsprong uit of bestemd voor Frankrijk.

Btw-gegevens per land

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Deze pagina delen:

Snelle links