Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Georgië

De EU en Georgië hebben in juni 2014 een associatieovereenkomst ondertekend, die in juli 2016 in werking is getreden. De diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Georgië exporteren. Het verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures. Het vergemakkelijkt ook de handel verder door de geleidelijke aanpassing van de Georgische wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, aan die van de EU.

De overeenkomst in een notendop

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst maakt het voor uw bedrijf gemakkelijker om te exporteren naar en te importeren uit Georgië.

 • afschaffing van de meeste tarieven
 • zorgt voor efficiëntere douaneprocedures

Wie kan in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië van de EU naar Georgië exporteren?

Om uit de EU naar Georgië te kunnen uitvoeren, moet uw bedrijf in een van de EU-lidstaten geregistreerd zijn en een geldige douaneaangifte en, indien nodig, een uitvoervergunning hebben verkregen.

Wie kan uit Georgië naar de EU exporteren in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië?

Om in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië naar de EU te kunnen uitvoeren, moet uw onderneming in de Republiek Georgië zijn geregistreerd.

 

De belangrijkste uitvoer van goederen uit Georgië is:

 • minerale producten
 • machines en toestellen
 • chemische producten
 • vervoermaterieel

De EU is een van de belangrijkste handelspartners van Georgië. Daarom werkt het land aan een stroomlijning van zijn handelswetgeving en -praktijken met die van de EU, die vooral ten goede komt aan kmo’s die actief zijn op het gebied van handel.

Tarieven

De overeenkomst schaft de meeste douanerechten op goederen af.

Industriële goederen

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië schaft 100 % van de douanerechten op industriegoederen af.

Landbouwproducten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië verbiedt het gebruik van tariefcontingenten voor zowel invoer als uitvoer.

Voor de invoer in de EU gelden echter enkele uitzonderingen voor bepaalde gevoelige landbouwproducten waarop tariefcontingenten van toepassing zijn:

Tariefcontingent voor knoflook

Op de invoer van knoflook in de EU wordt een jaarlijks tariefcontingent toegepast. In het kader van de overeenkomst aanvaardt de EU de invoer uit Georgië van in totaal 220 ton knoflook per jaar. De invoer in het totaal wordt bepaald op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Zodra het totaal is overschreden, zal het meestbegunstigingsrecht van de EU worden toegepast. Controleer alvorens uit te voeren het saldo van elk toepasselijk contingent.

Invoerprijzen voor bepaalde soorten groenten en fruit

Als u bepaalde groenten en fruit in de EU invoert, bijvoorbeeld tomaten, courgettes of perziken, worden uw goederen onderworpen aan een invoerprijssysteem. Op grond van de overeenkomst betekent dit dat het douanerecht als een specifiek recht zal worden berekend. Als de goederen die u in de EU invoert aan de voorwaarden van de oorsprongsregels voldoen en worden gewaardeerd tegen een lagere factuurprijs dan het bedrag van het specifieke recht, als importeur, draagt u het verschil tussen het vaste specifieke recht en het factuurbedrag.

U hoeft echter geen kosten te betalen wanneer het niveau van de douanewaarde van het door u uit Georgië ingevoerde goed gelijk is aan of hoger is dan de door het douanekantoor opgegeven invoerprijs.

Zie de lijst van goederen waarvoor een invoerprijs geldt.

Moet u de invoerprijs voor groenten en fruit betalen als u goederen uit Georgië invoert?

In de praktijk hebben de meeste uit Georgië ingevoerde goederen een douanewaarde die hoger is dan de invoerprijs. In de meeste gevallen hoeft u dus geen invoerprijs te betalen.

Antiontwijking

Voor de meeste (verwerkte) landbouwproducten geldt een antiontwijkingsmechanisme, d.w.z. een drempel voor het totale invoervolume per jaar. Bijlage II-C bij de associatieovereenkomst EU-Georgië bevat een lijst van landbouwproducten waarop een antiontwijkingsmechanisme wordt toegepast.

Dit betekent dat als de invoer uit Georgië een bepaald niveau overschrijdt, de EU de lagere tarieven voor deze producten mag opschorten. De drempel kan alleen worden overschreden wanneer de Georgische regering de EU deugdelijk kan motiveren dat Georgische producenten de capaciteit hebben om deze goederen te produceren en/of de capaciteit hebben om grotere hoeveelheden uit te voeren dan de drempel. Indien de motivering toereikend is, worden de douanerechten kwijtgescholden.

Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat derde landen geen gebruik maken van de overeenkomst tussen de EU en Georgië en op frauduleuze wijze uitvoeren naar de EU via Georgië.

 

Het tarief dat van toepassing is op uw product vindt u in Mijn handelsassistent

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die van toepassing zijn in het kader van de associatieovereenkomst met Georgië zijn vastgesteld in aanhangsel I van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (de PEM-conventie). Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, teruggave van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder), die zal worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels is gericht op de vaststelling van gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie tussen 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, Balkanlanden en vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in de gebruikershandleiding.

Is mijn product volgens de PEM-conventie van oorsprong uit de EU of Georgië?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-conventie, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Georgië.

Een product „van oorsprong” is indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere in het hoofdstuk gespecificeerde toepasselijke eisen, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer. Er zijn ook extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen, bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die in een product zijn gebruikt, mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindelingsregel — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen. Dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van bijlage I „Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II”
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Georgië kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de productie van het product in de EU worden gebruikt.
 • Diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen als van oorsprong uit een andere partij worden beschouwd wanneer wordt beoordeeld of het eindproduct van oorsprong is om in aanmerking te komen voor preferentiële toegang wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone. De diagonale cumulatie is

  echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst tussen alle betrokken partijen bestaat en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen. Controleer de „matrix” (tabel met alle geldende overeenkomsten met gebruikmaking van de PEM-conventie) waarin de overeenkomstsluitende partijen worden vermeld waarmee Georgië diagonale cumulatie kan toepassen. In april 2020 kwamen IJsland, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en Noorwegen tot de gemeenschappelijke partners van de EU en Georgië die in aanmerking kwamen voor diagonale cumulatie.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie is toegestaan tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit zijn eigen land afkomstig waren. In het kader van de PEM-conventie kan een Georgische handelaar die kleding produceert voor uitvoer naar Zwitserland bijvoorbeeld garen van oorsprong uit de EU gebruiken en als van oorsprong uit Georgië worden beschouwd. Er is voldaan aan de vereiste van dubbele bewerking, namelijk de vervaardiging van weefsels van (niet van oorsprong) garen en de vervaardiging van de kleding, en de kleding wordt bij uitvoer naar Zwitserland als van oorsprong uit Georgië beschouwd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Nadere uitleg over cumulatie in het kader van PEM is hierte vinden.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het verdrag, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer.

Vervoer door een derde land: Regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Georgië (en vice versa) of via het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder verdere bewerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt aan de douaneautoriteiten van het land van invoer geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bijvoorbeeld een cognossement) dat het vervoer van het land van uitvoer door het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd, dekt
 • een certificaat afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-conventie kan in het handelsverkeer tussen de EU en Georgië geen terugbetaling worden verkregen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn vastgesteld in titel V inzake bewijzen van oorsprong en titel VI inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan:

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III a en bijlage III b bevatten modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en geven instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Nadere uitleg over het gebruik van het EUR.1-certificaat of het EUR-MED-certificaat vindt u op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring over te leggen. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur dient de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV a) te typen, te stempelen of af te drukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) Verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

In dit geval is de verklaring de volgende (bijlage IV b)

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.

— Cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

— Geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in alle officiële talen van de EU of in officiële talen in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV a en b (de verklaring met betrekking tot cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten in de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan)

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

In het kader van de overeenkomst heeft Georgië zijn technische normen en voorschriften aangepast aan die van de EU. Dit betekent dat de meeste technische voorschriften in Georgië dezelfde zullen zijn als in de EU.

Georgië heeft de regelgeving aangepast, met inbegrip van

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, waarin de modules voor conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn vastgelegd
 • algemene productveiligheid, met criteria voor wat in aanmerking moet worden genomen wanneer een product als veilig wordt aangemerkt, en het bepalen wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Zie bijlage III-B bij de associatieovereenkomst EU-Georgië voor een lijst van deze verordeningen en andere wetgeving die Georgië ten uitvoer heeft gelegd.

Georgië heeft ook ingestemd met de onderlinge aanpassing van 21 verordeningen die betrekking hebben op de gezondheids- en veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm. Deze zijn opgenomen in bijlage III-A bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Op het gebied van normen heeft Georgië internationale en Europese normen vastgesteld volgens de beste praktijken. Van alle geregistreerde Georgische normen is 98 % internationaal en Europees, terwijl 2 % specifiek is voor Georgië.

De volgende soorten normen kunnen in Georgië worden gebruikt, zij het op vrijwillige basis

 • internationale en regionale GOS-normen
 • normen van een EU- of OESO-lidstaat
 • Georgische normen
 • Georgische bedrijfsnormen

 

Als u goederen wilt invoeren van een Georgische fabrikant die ervoor heeft gekozen zijn eigen specificaties te gebruiken, moet u een door die fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring aanvragen.

De EU-conformiteitsverklaring certificeert en verklaart dat de betrokken producten aan de desbetreffende eisen en normen voldoen. Na dit te hebben gedaan, kan uw fabrikant vervolgens op zijn producten het CE-label „ Conformité Européenne” (CE) aanbrengen, waaruit blijkt dat het aan de EU-normen voldoet.

Als uw fabrikant ervoor kiest de conformiteit aan de hand van een EU-conformiteitsverklaring aan te tonen, kan dit meer geld en tijd kosten dan met de geharmoniseerde EU-normen die gelijkwaardigheid bieden.

Bekijk de geharmoniseerde normen die in de bestaande sectorale productrichtlijnen zijn gegroepeerd.

Hoe weet ik dat de goederen die ik importeer in overeenstemming zijn met de EU-regelgeving en -normen?

 • nadat de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd, worden de documenten die u bij uw uitvoer uit de EU naar Georgië vergezelt, afgegeven in het Engels of in een beëdigde Georgische vertaling.
 • een conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd door een aangemelde instantie (doorgaans een specifieke organisatie zoals een laboratorium, een inspectie- of certificeringsorgaan).
 • Als u uw goederen naar Georgië uitvoert, kan de conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door het in Georgië geaccrediteerde overeenstemmingsbeoordelingsorgaan.
 • als u uw goederen uit Georgië in de EU invoert, raadpleeg dan de lijst van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties

Georgië is lid van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Als gevolg daarvan kan de invoer van chemische stoffen worden onderworpen aan verboden of beperkingen. Het ministerie van Milieubescherming en Landbouw is het officiële contactpunt voor dergelijke chemische stoffen.

De EU en Georgië werken momenteel aan een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning op grond waarvan bepaalde industrieproducten die aan de conformiteitsvereisten voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel kunnen worden gebracht.

Contacten voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

De overeenkomst tussen de EU en Georgië schrapt en verbiedt zowel de EU als Georgië om voorschriften in te voeren die niet gerechtvaardigd zijn. Dit is met name uw voordeel als u een kleine landbouwer bent die landbouwproducten naar Georgië exporteert.

Dit betekent niet dat het beschermingsniveau van elk van de landen in het gedrang komt. Aangezien de voedselveiligheidsnormen van de EU zeer streng en streng zijn, neemt de Georgische regering een aantal van de wetgevingsmaatregelen van de EU inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen aan.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat de regels inzake dierenwelzijn en plantgezondheid in overeenstemming zijn met de EU-normen en de ontwikkelingen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).

 

Als Georgië de EU-regels nog steeds harmoniseert, hoe voert u dan uit/importeert u?

Als u planten en/of dierlijke producten invoert in de EU, moet u een certificaat aanvragen bij de bevoegde autoriteit van Georgië. Deze certificering moet garanderen dat uw product aan de desbetreffende SPS-vereisten voldoet.

Op grond van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is de regering van Georgië verplicht de EU in kennis te stellen wanneer zij de regels inzake dierenwelzijn en de gezondheid en veiligheid van planten heeft aangepast. Het raadplegingsproces om te bepalen of de regelgeving is aangepast, kan 360 dagen in beslag nemen.

Lijst van bevoegde autoriteiten
 • Het Nationaal Voedselagentschap (NFA) van het ministerie van Milieubescherming en Landbouw is verantwoordelijk voor het toezicht op, het toezicht op, de uitvoering van geplande en/of ongeplande inspecties, het uitvoeren van documentencontroles, het nemen van monsters voor tests en het toezicht op kwesties die verband houden met voedselveiligheid — dit betekent ook dat de NFA in elk stadium van de productie, verwerking en distributie staatscontrole uitoefent op de naleving van levensmiddelen/diervoeders.
  • de NFA heeft ook een veterinaire afdeling die verantwoordelijk is voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten in Georgië.
  • de fytosanitaire afdeling van de NFA is verantwoordelijk voor de regulering van de analyses van het fytosanitaire risico in Georgië.
 • Het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken is verantwoordelijk voor gezondheidsgerelateerde goederen en maatregelen — het draagt bij tot crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid en neemt deel aan inspanningen om ervoor te zorgen dat voedselveiligheidsnormen en -parameters worden ingevoerd.

Ter bescherming van de menselijke gezondheid kunnen specifieke invoerprocedures voor cosmetica en aanverwante producten worden aangevraagd, met inbegrip van een hygiënecertificeringsprocedure en een specifieke registratieprocedure voor markttoegang in Georgië. Voor informatie over alle vereiste documenten kunt u contact opnemen met het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken.

 • De belastingdienst is een afdeling van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de naleving van de SPS-voorschriften aan de buitengrenzen van Georgië.
 • laboratoria zijn een cruciaal onderdeel van het institutionele SPS-systeem. Het accreditatiecentrum van Georgië accrediteert alle laboratoria die volgens erkende internationale normen werken.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen
 • vermeld aan de hand van het onlineformulier wat u stopt met uw uitvoer naar Georgië. De EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Neem contact op

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Voor nadere informatie over welke documenten u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijzen en verifiëren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Georgië.

Handelsmerken en auteursrechten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen. Als uw aanvraag door de merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing u schriftelijk worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor de weigering.

Modellen en octrooien

Uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter worden beschermd door hun inschrijving voor een periode van maximaal 25 jaar. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en belet derden die niet uw toestemming hebben om het te gebruiken, te recreeren, te verkopen, in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische indicatoren 

Een specifiek comité geografische indicatoren dat is opgericht in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst op dit gebied en verslag uitbrengen aan het Handelscomité. Voor meer informatie over geografische aanduidingen van landbouwproducten en geografische aanduidingen op levensmiddelen, soorten wijnen en gedistilleerde dranken, zie bijlage XVII-C bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Hoe kunt u bescherming krijgen?

Sakpatenti is de onafhankelijke Georgische juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van alle intellectuele eigendom in het land en voor de vaststelling van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten.

U of uw vertegenwoordiger kunt rechtstreeks een aanvraag indienen voor de registratie van een geografische aanduiding. De aanvraag moet op papier of elektronisch in de Georgische taal worden ingediend en moet betrekking hebben op één oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

De aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

 • een verzoek tot inschrijving van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding
 • volledige naam (titel) en adres van de aanvrager
 • de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding
 • de naam van de waren waarvoor de inschrijving van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt aangevraagd;

Bij uw aanvraag voor een geografische aanduiding moet u ook een document voegen dat

 • een beschrijving van de goederen en de grondstof, met vermelding van hun chemische, fysische, microbiologische en/of organoleptische kenmerken en andere kenmerken;
 • een beschrijving van de plaats van het geografische gebied van oorsprong van de goederen, met vermelding van de exacte grenzen ervan;
 • een beschrijving van de productietechnologie van goederen en de productievoorwaarden en -methoden die specifiek zijn voor het betrokken geografische gebied, indien zij bestaan
 • de gegevens waaruit blijkt dat de specifieke kwaliteit en kenmerken van de producten met een oorsprongsbenaming hoofdzakelijk of uitsluitend te wijten zijn aan de bijzondere geografische omgeving en menselijke factoren
 • de gegevens waaruit blijkt dat de specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken van de goederen verband houden met dit geografische gebied;
  • het document waaruit de geografische oorsprong van de goederen blijkt;
  • een volmacht ter bevestiging van de machtiging van een vertegenwoordiger

Handel in diensten

Zowel de Georgische regering als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden ten aanzien van het verlenen van diensten uiteengezet, met een hoge mate van transparantie. Dit brengt u waardevolle rechtszekerheid als EU-dienstverlener. Voor een lijst van voorbehouden die specifiek zijn voor Georgië, zie de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Hoe gaat u door de bijlagen?

De overeenkomst tussen de EU en Georgië bevat de volgende 4 bijlagen met voorbehouden van Georgië die gevolgen kunnen hebben voor u en uw bedrijf.

 • Als u belangstelling hebt voor de vestiging van een bedrijf in Georgië, zie bijlage XIV-E, die een negatieve lijst bevat van alle dienstensectoren waartoe u geen toegang heeft — dit betekent dat u gebruik kunt maken van kansen in alle andere sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen.
 • Als u belangstelling hebt voor de grensoverschrijdende handel in uw diensten, zie bijlage XIV-F, die een positieve lijst bevat van de dienstensectoren waartoe u toegang heeft — deze lijst bevat alle sectoren waarin u mag handelen.
 • Als u op zoek bent naar afgestudeerde stagiairs of kansen op sleutelpersoneel, zie bijlage XIV-G, waarin de sectoren of subsectoren worden opgesomd waarvoor beperkingen gelden.
 • Als u een onafhankelijke professionele of contractuele dienstverlener bent, zie bijlage XIV-H, waarin de toegepaste voorbehouden worden opgesomd.

Wie kan een bedrijf oprichten in Georgië?

Indien u

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u de mogelijkheid om filialen van uw bedrijf of vertegenwoordigingen in Georgië op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u de mogelijkheid om een bedrijf op te richten en op te richten door middel van een zelfstandige activiteit of een onderneming waarover u zeggenschap heeft.

Dienstverleners uit de EU krijgen dezelfde behandeling als Georgische onderdanen. Zie bijlage XIV-E voor een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor inrichtingen.

Grensoverschrijdende dienstverlening

De overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt dienstverleners uit de EU de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden als Georgische onderdanen toegang te krijgen tot de Georgische markt. Uitzonderingen hierop zijn ook opgenomen in de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Wat als u tijdelijk naar Georgië wilt verhuizen om daar te werken?

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Georgië kunt u tijdelijk naar Georgië (of de EU) verhuizen om als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of als een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land te werken.

De tijdelijke verblijfsduur is als volgt:

 • Binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Georgië (of de EU) of afgestudeerde stagiairs) — tot 3 jaar
 • Zakenbezoeker ( bv. reizen om een bedrijf te vestigen in Georgië (of de EU) of een zakenverkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • Afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

De overeenkomst tussen de EU en Georgië schept ook kansen voor dienstverleners op contractbasis in specifieke sectoren in beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de dienst in kwestie op tijdelijke basis verlenen als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van maximaal 1 jaar heeft gekregen;
 • ten minste 3 jaar beroepservaring hebben in de sector die u contractuele diensten aanbiedt in
 • een universitaire graad of kwalificatie hebben waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau en relevante beroepskwalificaties blijkt

Zie bijlage G bij de associatieovereenkomst EU-Georgië voor meer informatie over de beperkingen die gelden voor personeel, afgestudeerde stagiairs, zakelijke verkopers en dienstverleners op contractbasis.

Het Georgische nationale investeringsagentschap bevordert zakelijke contacten tussen Georgië en de EU. Als u een Georgische partner zoekt, neem dan contact op met de ambassade van Georgië in een van de EU-lidstaten.

Overheidsopdrachten

De EU en Georgië streven naar wederzijdse toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze toegang zal voor Georgië in fasen worden verkregen. Dit geldt zowel voor overheidsopdrachten en concessies in de traditionele sectoren als voor de nutssector.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat inschrijvingen in beide landen eerlijk worden behandeld, waarbij lokale en buitenlandse aanvragers op dezelfde manier worden behandeld.

De overeenkomst verplicht zowel de EU als Georgië ervoor te zorgen dat:

 • alle voorgenomen aanbestedingen worden openbaar gemaakt — dit gebeurt om de markt open te stellen voor concurrentie en u toegang te geven tot informatie over de voorgenomen aanbesteding voorafgaand aan de gunning van de opdracht.
 • er is een niet-discriminerende beschrijving van het voorwerp van de opdracht, met vermelding van passende termijnen, die toegankelijk is voor alle ondernemers.
 • u als ondernemer niet wordt gediscrimineerd, waardoor u niet meer in aanmerking komt voor de inschrijving
 • de procedure voor de gunning van de opdracht is transparant tot aan de aankondiging van de winnende inschrijving.
 • het definitieve besluit wordt aan alle aanvragers meegedeeld — op verzoek krijgen niet-geselecteerde aanvragers een toelichting om het besluit te kunnen analyseren.

Hoe worden opdrachten gegund?

Het Georgische overheidsagentschap voor overheidsopdrachten heeft de leidende rol bij de coördinatie, uitvoering en monitoring van overheidsopdrachten. Er worden vijf methoden gebruikt om een inschrijving te gunnen.

 • Elektronische inschrijving — gebruikt voor aankopen van homogene voorwerpen met een waarde gelijk aan of hoger dan 75,182 EUR
 • Vereenvoudigde elektronische inschrijving — gebruikt voor aankopen van homogene voorwerpen met een waarde tot 75,182 EUR
 • Vereenvoudigde aanbesteding — gebruikt voor aankopen met een waarde van minder dan 1,880 EUR (met verschillende drempels voor diplomatieke missies en aanbestedingen in verband met defensie, veiligheid en handhaving van de openbare orde)
 • Prijsvragen — gebruikt voor de aanbesteding van designgerelateerde projecten en diensten, op basis van een besluit van een aanbestedende dienst
 • Geconsolideerde aanbesteding — een uniforme, gecentraliseerde openbare aanbestedingsprocedure die door de SPA wordt uitgevoerd voor de aankoop van homogene aanbestede objecten voor verschillende aanbestedende diensten

Op de websitevan de speciale beschermingszone wordt ook een „register van witte en zwarte lijsten” bijgehouden. Dit register bevat twee reeksen lijsten.

 • op de zwarte lijst geplaatste aanvragers die geen garantie bieden voor de uitvoering van een contract en/of weigeren het contract met de aanbestedende dienst te ondertekenen en/of hun contractuele verplichtingen niet nakomen — deze aanvragers worden geblokkeerd om deel te nemen aan inschrijvingen of een andere inschrijving te krijgen binnen een jaar nadat zij op de zwarte lijst zijn geplaatst.
 • op de lijst geplaatste aanvragers die met succes aan de criteria voor de aanvraag hebben voldaan, niet aan een insolventieprocedure zijn onderworpen, geen schulden hebben ten laste van de staatsbegroting en wier loopbaan over de laatste 3 jaar een omzet van niet minder dan 375,940 EUR laat zien

Wat als u een klacht hebt?

De SPA heeft ook een geschillenbeslechtingsraad (DRB), bestaande uit 6 leden. Drie van de leden van de raad worden benoemd door het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat de DRB transparant en onafhankelijk is.

Als u klachten hebt over het aanbestedingssysteem, kunt u deze richten tot de DRB. Voor het indienen en horen van uw klachten zijn geen kosten in rekening gebracht.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht elektronisch indienen door een formulier op de pagina van de inschrijving in te vullen. Zodra de DRB de rechtmatigheid van uw klacht bevestigt, kan de DRB de aanbestedende dienst binnen tien dagen in kennis stellen van de fout en om een correctie verzoeken. Bij wijze van alternatief kan de DRB ook een volledige herziening of annulering van het besluit van de aanbestedingscommissie eisen of de zaak melden aan rechtshandhavingsinstanties in geval van een ernstige schending. Als u niet tevreden bent met de beslissing van de DRB, kunt u beroep aantekenen bij een rechtbank.

Elektronische aanbestedingen

U kunt ook gebruikmaken van het uniforme elektronische systeem, het Georgische e-aanbestedingsportaal. Dit biedt gemakkelijke toegang tot aanbestedingsinformatie, met inbegrip van de aankondiging van voorgenomen aanbestedingsactiviteiten, de beschikbaarheid van elektronische aanbestedingsdocumenten, het geautomatiseerde bulletin voor overheidsopdrachten en het genereren van een elektronisch inschrijvingsmodel voor elektronische exploitanten.

Contacten voor overheidsopdrachten

Links, contacten en documenten

Nationale instellingen

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Contacten voor technische vereisten

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor overheidsopdrachten

Verdere links

Nationale instellingen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Georgië houdt toezicht op de invoer van stoffen die mogen worden gebruikt voor de productie van chemische wapens. Voor de invoer van bepaalde chemische stoffen kan een specifieke vergunning vereist zijn en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de aangewezen nationale autoriteit.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgië

Tel.: +995 32 2945000 (uitbreiding: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerie van Economische Zaken en Duurzame Ontwikkeling van Georgië

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: Ministry@moesd.gov.ge

Nationale Bank van Georgië

GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2406120

Nationaal Centrum voor intellectuele eigendom van Georgië

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: Info@sakpatenti.org.ge

Nationaal Bureau voor de Statistiek van Georgië

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: Info@geostat.ge

Onderneming Georgië

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: Info@enterprise.gov.ge

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Delegatie van de Europese Unie in Georgië

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Missie van Georgië bij de Europese Unie

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Brussel, België

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: Geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdeling internationale betrekkingen, Georgische Kamer van Koophandel en Industrie

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, België

Tel. + 32 27491851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten

Georgisch nationaal agentschap voor normen en metrologie

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: Geostm@geostm.ge

De uniforme nationale accreditatie-instantie

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: Gac@gac.gov.ge

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nationaal Voedselagentschap (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Fytosanitaire dienst die is toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: +995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinaire dienst die is toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: +995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Afdeling biodiversiteit van het ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 272538

Dienst ontvangsten, centraal bureau

V. Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Informatiecentrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: Info@rs.ge

Laboratorium van het Ministerie van Landbouw

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: Contact@lma.gov.ge

Contacten voor overheidsopdrachten

Overheidsagentschap voor overheidsopdrachten

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 22484822

Platform van het overheidsagentschap voor overheidsopdrachten

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Uniform elektronisch systeem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • meer informatie over de associatieovereenkomst en de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië vindt u op de website van DG Handel. U kunt hierook zoeken naar andere informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië.
 • Indien u geïnteresseerd bent in informatie over de tenuitvoerlegging van de DCFTA in Georgië, verstrekt de monitor van de EU informatie over de lopende werkzaamheden in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
 • De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Georgië. Voor een overzicht kunt u ook een factsheetraadplegen.
Deze pagina delen:

Snelle links