Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Georgië

De EU en Georgië hebben in juni 2014 een associatieovereenkomst ondertekend, die in juli 2016 in werking is getreden. De diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven te maken krijgen wanneer zij naar Georgië exporteren. Het verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures. Het vergemakkelijkt ook de handel verder door de Georgische wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, geleidelijk aan die van de EU aan te passen.

De overeenkomst in een oogopslag

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst maakt het voor uw bedrijf gemakkelijker om naar Georgië uit te voeren en uit Georgië te importeren, aangezien het

 • afschaffing van de meeste tarieven
 • zorgt voor efficiëntere douaneprocedures

Wie kan vanuit de EU naar Georgië exporteren in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië?

Om van de EU naar Georgië te kunnen uitvoeren, moet uw bedrijf geregistreerd zijn in een van de EU-lidstaten en een geldige douaneaangifte en, indien nodig, een uitvoervergunning hebben verkregen.

Wie kan vanuit Georgië exporteren naar de EU in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië?

Om in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië naar de EU te kunnen exporteren, moet uw onderneming zich in de Republiek Georgië laten registreren.

 

De belangrijkste goederenuitvoer van Georgië is:

 • minerale producten
 • machines, apparaten en toestellen
 • chemische producten
 • transportmiddelen

De EU is een van de belangrijkste handelspartners van Georgië. Daarom werkt het land aan een stroomlijning van zijn handelswetgeving en -praktijken met die van de EU, wat met name ten goede komt aan kmo’s die handel drijven.

Tarieven

De overeenkomst schaft de meeste douanerechten op goederen af.

Industriële goederen

Bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië wordt 100 % van de douanerechten op industriële goederen afgeschaft.

Landbouwproducten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië verbiedt het gebruik van tariefcontingenten voor zowel in- als uitvoer.

Voor de invoer in de EU zijn er echter enkele uitzonderingen voor bepaalde gevoelige landbouwproducten waarop tariefcontingenten van toepassing zijn:

Tariefcontingent voor knoflook

Op de invoer van knoflook in de EU wordt een jaarlijks tariefcontingent toegepast. In het kader van de overeenkomst aanvaardt de EU de invoer uit Georgië van in totaal 220 ton knoflook per jaar. De invoer die in het totaal is opgenomen, wordt bepaald op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Zodra het totaal is overschreden, wordt het meestbegunstigingsrecht van de EU toegepast. Controleer vóór uw uitvoer het saldo van elk van de toepasselijke contingenten.

Invoerprijzen voor bepaalde soorten groenten en fruit

Als u bepaalde groenten en fruit in de EU invoert, zoals tomaten, courgettes of perziken, wordt uw product onderworpen aan een invoerprijssysteem. Volgens de overeenkomst betekent dit dat het douanerecht wordt berekend als een specifiek recht. Als de goederen die u in de EU invoert, voldoen aan de vereisten van de oorsprongsregels en worden gewaardeerd tegen een lagere factuurprijs dan het op het specifieke recht vermelde bedrag als importeur, draagt u het verschil tussen het vaste specifieke recht en het factuurbedrag.

U hoeft echter geen kosten te betalen wanneer de douanewaarde van het goed dat u uit Georgië invoert gelijk is aan of hoger is dan de door het douanekantoor opgegeven invoerprijs.

Zie de lijst van goederen waarvoor een invoerprijs geldt.

Moet u de invoerprijs voor groenten en fruit betalen als u goederen invoert uit Georgië?

In de praktijk hebben de meeste uit Georgië ingevoerde goederen een douanewaarde die hoger is dan de invoerprijs, zodat u in de meeste gevallen geen invoerprijs hoeft te betalen.

Bestrijding van ontwijking

Voor de meeste (verwerkte) landbouwproducten geldt een antiontwijkingsmechanisme, d.w.z. een drempel voor het totale volume van de invoer per jaar. Bijlage II-C bij de associatieovereenkomst EU-Georgië bevat een lijst van landbouwproducten waarop een antiontwijkingsmechanisme wordt toegepast.

Dit betekent dat als de invoer uit Georgië een bepaald niveau overschrijdt, de EU de lagere tarieven voor deze producten mag opschorten. De drempel kan alleen worden overschreden wanneer de Georgische regering de EU naar behoren kan motiveren dat Georgische producenten over de capaciteit beschikken om deze goederen te produceren en/of over de capaciteit beschikken om hoeveelheden boven de drempel uit te voeren. Indien de motivering bevredigend is, worden de douanerechten kwijtgescholden.

Dit moet ervoor zorgen dat derde landen niet profiteren van de overeenkomst tussen de EU en Georgië en op frauduleuze wijze via Georgië naar de EU exporteren.

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die van toepassing zijn in het kader van de associatieovereenkomst met Georgië zijn vastgesteld in aanhangsel I van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (de PEM-conventie). Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, teruggave van rechten, tolerantie en de regel inzake niet-wijziging (zie hieronder), die zullen worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie vast te stellen voor 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapsregio van de EU) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-mediterraan systeem is te vinden in het Handboek voor de gebruiker.

Is mijn product volgens de PEM-conventie van oorsprong uit de EU of Georgië?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de PEM-conventie moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of uit Georgië.

Een product „van oorsprong” is indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen, bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle in een product gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindelingsregel — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen. Dergelijke regels worden in de eerste plaats gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Georgië kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en vice versa) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van het product in de EU
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit een andere partij bij de beoordeling of het eindproduct van oorsprong is om in aanmerking te komen voor preferentiële toegang wanneer het wordt uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone. diagonale cumulatie is

  echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst is tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen. Controleer de „matrix” (tabel met alle overeenkomsten die in het kader van de PEM-conventie van kracht zijn), waarin wordt aangegeven met welke partijen Georgië diagonale cumulatie kan toepassen. In april 2020 waren IJsland, Zwitserland (inclusief Liechtenstein) en Noorwegen de gemeenschappelijke partners van de EU en Georgië die in aanmerking kwamen voor diagonale cumulatie.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie is toegestaan tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hanteren en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in elk van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit hun eigen land afkomstig waren. Zo kan een Georgische handelaar die kleding produceert voor uitvoer naar Zwitserland, in het kader van de PEM-conventie garen van oorsprong uit de EU gebruiken en als van oorsprong uit Georgië tellen. Aan de eis van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van de weefsels uit (niet van oorsprong zijnde) garen en de productie van kleding, is voldaan, en de kleding wordt geacht van oorsprong te zijn uit Georgië wanneer zij naar Zwitserland wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Meer uitleg over cumulatie in het kader van PEM is hierte vinden.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van de Overeenkomst, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Georgië (en vice versa) of over het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder in een derde land verder te worden verwerkt.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere behandeling om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bijvoorbeeld een cognossement) dat betrekking heeft op het vervoer vanuit het land van uitvoer via het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd.
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van rechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in de handel tussen de EU en Georgië kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn opgenomen in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI betreffende regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe zij preferenties kunnen aanvragen of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan bestaan uit:

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • De bijlagen III a en III b bevatten modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevatten instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Meer uitleg over het gebruik van het EUR.1- of EUR-MED-certificaat is te vinden op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.
Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

De exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV bis)de volgende verklaring typen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

In dit geval is de verklaring als volgt (bijlage IV, onder b)):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.

— Cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in elke officiële taal in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV, onder a) en b) (de verklaring betreffende cumulatie moet altijd in het Engels worden opgesteld).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partijen van invoer en van uitvoer
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan)

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

In het kader van de overeenkomst heeft Georgië zijn technische normen en voorschriften aangepast aan die van de EU. Dit betekent dat de meeste technische voorschriften in Georgië dezelfde zullen zijn als in de EU.

Georgische aangepaste regelgeving, waaronder:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, waarin de modules van conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn vastgelegd
 • algemene productveiligheid, waarbij criteria worden vastgesteld voor wat in aanmerking moet worden genomen om een product als veilig te beschouwen en wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Voor een lijst van deze verordeningen en andere wetgeving die Georgië ten uitvoer heeft gelegd, zie bijlage III-B bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Georgië heeft ook overeenstemming bereikt over de onderlinge aanpassing van 21 voorschriften die betrekking hebben op de gezondheids- en veiligheidseisen van een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm. Deze zijn opgenomen in bijlage III-A bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.

Wat normen betreft, heeft Georgië internationale en Europese normen vastgesteld volgens de beste praktijken. Van alle geregistreerde Georgische normen is 98 % internationaal en Europees, terwijl 2 % Georgisch specifiek is.

De volgende soorten normen kunnen in Georgië worden gebruikt, zij het op vrijwillige basis

 • internationale en regionale CIS-normen
 • normen van elke lidstaat van de EU of de OESO
 • Georgische normen
 • Normen van Georgische bedrijven

 

Als u goederen wilt invoeren van een Georgische fabrikant die ervoor heeft gekozen zijn eigen specificaties te gebruiken, moet u een door die fabrikant ondertekende EU-conformiteitsverklaring verkrijgen.

De EU-conformiteitsverklaring certificeert en verklaart dat de betrokken producten aan de desbetreffende eisen en normen voldoen. Na dit te hebben gedaan, kan uw fabrikant vervolgens het Conformité Européenne (CE) -etiket op zijn producten aanbrengen, waaruit blijkt dat het aan de EU-normen voldoet.

Als uw fabrikant ervoor kiest de conformiteit aan te tonen door middel van een EU-conformiteitsverklaring, kan dit meer geld en tijd kosten dan het werken met de geharmoniseerde EU-normen die gelijkwaardigheid opleveren.

Bekijk de geharmoniseerde normen die in de bestaande sectorale productrichtlijnen zijn gegroepeerd.

Hoe weet ik dat de goederen die ik importeert in overeenstemming zijn met de EU-regelgeving en -normen?

 • nadat de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn afgerond, worden de relevante documenten die uw uitvoer uit de EU naar Georgië vergezellen, afgegeven in het Engels of in een notariële vertaling van het Georgisch.
 • een conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd door een aangemelde instantie (die gewoonlijk een specifieke organisatie is, zoals een laboratorium, een inspectie- of certificeringsinstantie).
 • als u uw goederen naar Georgië uitvoert, kan de conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door het in Georgië geaccrediteerde overeenstemmingsbeoordelingsorgaan.
 • als u uw goederen uit Georgië in de EU invoert, zie de lijst van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Georgië is lid van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, alsook van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Als gevolg daarvan kan de invoer van chemische stoffen aan verboden of beperkingen onderworpen zijn. Het ministerie van Milieubescherming en Landbouw is het officiële contactpunt (OCP) voor dergelijke chemische stoffen.

De EU en Georgië werken momenteel aan een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning die het mogelijk maakt bepaalde industrieproducten die aan de conformiteitsvereisten voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel te brengen.

Contactpersonen voor technische eisen

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

De overeenkomst tussen de EU en Georgië schrapt en verbiedt zowel de EU als Georgië om ongerechtvaardigde regelgeving in te voeren. Dit komt u met name ten goede als u een kleine landbouwer bent die landbouwproducten naar Georgië uitvoert.

Dit betekent niet dat het beschermingsniveau van elk van de landen in het gedrang komt. Aangezien de voedselveiligheidsnormen van de EU zeer hoog en streng zijn, neemt de regering van Georgië enkele van de sanitaire en fytosanitaire wetgevingsmaatregelen van de EU aan.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat de regels inzake dierenwelzijn en plantgezondheid de EU-normen en de ontwikkelingen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) weerspiegelen.

 

Als Georgië nog steeds bezig is met de onderlinge aanpassing van de EU-regels, hoe voert u dan uit/importeert?

Als u planten en/of dierlijke producten invoert in de EU, moet u een certificaat van de bevoegde autoriteit van Georgië verkrijgen. Deze certificering moet garanderen dat uw product aan de desbetreffende SPS-vereisten voldoet.

Krachtens de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is de regering van Georgië verplicht de EU in kennis te stellen wanneer zij de voorschriften op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid en veiligheid van planten heeft aangepast. Het raadplegingsproces om te bepalen of de onderlinge aanpassing van de verordeningen tot stand is gebracht, kan tot 360 dagen in beslag nemen.

Lijst van bevoegde autoriteiten
 • het Nationaal Voedselagentschap (NFA), dat ressorteert onder het ministerie van Milieubescherming en Landbouw, is verantwoordelijk voor het toezicht op, de monitoring, de uitvoering van geplande en/of niet-geplande inspecties, de uitvoering van documentencontroles, de bemonstering voor tests en het toezicht op aangelegenheden die verband houden met voedselveiligheid. Dit betekent ook dat de NFA in elk stadium van de productie, verwerking en distributie toezicht zal uitoefenen op de naleving van levensmiddelen/diervoeders door de staat.
  • de NFA beschikt ook over een veterinaire afdeling die verantwoordelijk is voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten in Georgië.
  • de fytosanitaire afdeling van de NFA is verantwoordelijk voor de regulering van de analyses van het risico op plaagorganismen in Georgië.
 • het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken is verantwoordelijk voor gezondheidsgerelateerde producten en maatregelen — het draagt bij aan crisisbeheer op het gebied van voedselveiligheid en neemt deel aan inspanningen om ervoor te zorgen dat voedselveiligheidsnormen en -parameters worden ingevoerd.

Met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid kunnen specifieke invoerprocedures worden toegepast voor cosmetica en aanverwante producten, met inbegrip van een certificeringsprocedure voor hygiëne en een specifieke registratieprocedure voor markttoegang in Georgië. Voor informatie over alle vereiste documenten kunt u contact opnemen met het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken.

 • de belastingdienst is een afdeling van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de naleving van de SPS-voorschriften aan de buitengrenzen van Georgië.
 • laboratoria vormen een cruciaal onderdeel van het institutionele SPS-systeem. Het Georgische accreditatiecentrum erkent alle laboratoria die volgens erkende internationale normen werken.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Georgië stopzet. De EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u naar My Trade Assistant gaan.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Georgië.

Handelsmerken en auteursrechten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen. Indien uw aanvraag door de merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing schriftelijk aan u worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor de weigering.

Modellen en octrooien

Uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter worden beschermd door hun inschrijving voor een periode van maximaal 25 jaar. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en verhindert derden die niet over uw toestemming beschikken om het model te gebruiken, te recreeren, te verkopen, in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische indicatoren 

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië is opgericht, zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst op dit gebied en verslag uitbrengen aan het Handelscomité. Zie bijlage XVII-C bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië voor meer informatie over geografische aanduidingen van landbouwproducten en geografische aanduidingen van levensmiddelen, soorten wijnen en gedistilleerde dranken.

Hoe kunt u bescherming krijgen?

Sakpatenti is de onafhankelijke Georgische juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van alle intellectuele eigendom in het land en voor de vaststelling van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten.

U of uw vertegenwoordiger kan rechtstreeks een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding indienen. De aanvraag moet op papier of elektronisch in de Georgische taal worden ingediend en moet verwijzen naar één oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • een aanvraag tot registratie van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding
 • volledige naam (titel) en adres van de aanvrager
 • de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding
 • de naam van de waren waarvoor de registratie van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt aangevraagd

Bij uw aanvraag voor een geografische aanduiding moet u ook een document voegen dat

 • een beschrijving van de goederen en de grondstof, met vermelding van hun chemische, fysische, microbiologische en/of organoleptische en andere kenmerken;
 • een beschrijving van de ligging van het geografische gebied van oorsprong van de waar, met vermelding van de precieze grenzen ervan;
 • een beschrijving van de productietechnologie van goederen en de productievoorwaarden en -methoden die specifiek zijn voor het betrokken geografische gebied, indien zij bestaan;
 • de gegevens waaruit blijkt dat de specifieke kwaliteit en kenmerken van de waren van oorsprong hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven zijn aan de specifieke geografische omgeving en menselijke factoren
 • de gegevens die bevestigen dat de specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken van de goederen verband houden met dit geografische gebied;
  • het document ter bevestiging van de geografische oorsprong van de goederen
  • een volmacht ter bevestiging van de machtiging van een vertegenwoordiger

Handel in diensten

Zowel de Georgische regering als de EU hebben met een hoge mate van transparantie al hun bestaande beperkingen of voorbehouden aan de verlening van diensten uiteengezet. Dit biedt u waardevolle rechtszekerheid als dienstverlener in de EU. Voor een lijst van voorbehouden die specifiek zijn voor Georgië, zie de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst EU-Georgië.

Hoe kunt u door de bijlagen navigeren?

De overeenkomst tussen de EU en Georgië bevat de volgende 4 bijlagen met voorbehouden van Georgië die gevolgen kunnen hebben voor u en uw bedrijf.

 • als u belangstelling hebt voor het oprichten van een bedrijf in Georgië, moet u bijlage XIV-E raadplegen, met een negatieve lijst van alle dienstensectoren waarin u geen toegang heeft — dit betekent dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheden in alle andere sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen.
 • als u belangstelling hebt voor de grensoverschrijdende handel in uw diensten, moet u bijlage XIV-F raadplegen, waarin een positieve lijst is opgenomen van de dienstensectoren waarvoor u toegang heeft — in deze lijst worden alle sectoren genoemd waarin u handel mag drijven.
 • als u op zoek bent naar mogelijkheden voor afgestudeerde stagiair of belangrijk personeel, zie bijlage XIV-G, waarin de sectoren of subsectoren worden opgesomd waarvoor beperkingen gelden.
 • als u een onafhankelijke beroepsbeoefenaar of dienstverlener op contractbasis bent, zie bijlage XIV-H, waarin de toegepaste voorbehouden zijn opgenomen.

Wie kan een bedrijf oprichten in Georgië?

Als u bent

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u de mogelijkheid om filialen of vertegenwoordigingen in Georgië op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u mogelijkheden om uw bedrijf op te richten en op te richten door zich als zelfstandige te vestigen of door ondernemingen die onder uw zeggenschap staan.

Dienstverleners uit de EU krijgen dezelfde behandeling als Georgische onderdanen. Zie bijlage XIV-E voor een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor vestiging.

Grensoverschrijdende dienstverlening

De overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt dienstverleners uit de EU toegang tot de Georgische markt onder dezelfde voorwaarden als Georgische onderdanen. Uitzonderingen hierop zijn ook opgenomen in de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.

Wat als u tijdelijk naar Georgië wilt verhuizen om er te werken?

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Georgië kunt u tijdelijk naar Georgië (of de EU) verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of als een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land.

De perioden van tijdelijk verblijf zijn als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Georgië (of de EU), of afgestudeerde stagiairs) — maximaal 3 jaar
 • zakenbezoeker ( bv. reizen om een bedrijf te vestigen in Georgië (of de EU) of een verkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

De overeenkomst tussen de EU en Georgië creëert ook kansen voor dienstverleners op contractbasis in specifieke sectoren in beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de betrokken dienst tijdelijk verrichten als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van ten hoogste 1 jaar heeft gesloten;
 • ten minste 3 jaar werkervaring hebben in de sector die u contractuele diensten aanbiedt in
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt en over relevante beroepskwalificaties;

Zie bijlage G bij de associatieovereenkomst EU-Georgië voor meer informatie over de beperkingen die gelden voor personeel, afgestudeerde stagiairs, handelsvertegenwoordigers en dienstverleners op contractbasis.

Het Georgische nationale investeringsagentschap bevordert zakelijke contacten tussen Georgië en de EU. Als u op zoek bent naar een Georgische partner, neem dan contact op met de ambassade van Georgië in een van de EU-lidstaten.

Overheidsopdrachten

De EU en Georgië streven naar wederzijdse toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze toegang zal in fasen voor Georgië worden verkregen. Dit geldt zowel voor overheidsopdrachten en concessies in de traditionele sectoren als voor de nutssector.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat de inschrijvingen in beide landen eerlijk worden behandeld, waarbij lokale en buitenlandse inschrijvers op dezelfde manier worden behandeld.

De overeenkomst verplicht zowel de EU als Georgië ervoor te zorgen dat

 • alle voorgenomen aanbestedingen worden openbaar gemaakt — dit gebeurt om de markt open te stellen voor mededinging en om u toegang te geven tot informatie over de voorgenomen aanbesteding voordat de opdracht wordt gegund.
 • er is een niet-discriminerende beschrijving van het voorwerp van de opdracht, met vermelding van passende termijnen, die toegankelijk zijn voor alle ondernemers
 • er is geen discriminatie van u als ondernemer, waardoor u mogelijk niet in aanmerking komt voor de inschrijving.
 • er is transparantie in de procedure voor de gunning van de inschrijving tot aan de bekendmaking van de winnende inschrijving
 • het definitieve besluit zal aan alle aanvragers worden meegedeeld — op verzoek ontvangen afgewezen aanvragers een toelichting om u in staat te stellen het besluit te analyseren.

Hoe worden opdrachten gegund?

Het agentschap voor overheidsopdrachten (SPA) van Georgië heeft de leidende rol bij het coördineren, uitvoeren en monitoren van overheidsopdrachten. Voor de gunning van een inschrijving worden vijf methoden gebruikt.

 • elektronische inschrijving — gebruikt voor de aankoop van homogene objecten met een waarde van 75,182 EUR of meer
 • vereenvoudigde elektronische inschrijving — gebruikt voor de aankoop van homogene objecten met een waarde tot 75,182 EUR
 • vereenvoudigde aanbesteding — gebruikt voor aankopen met een waarde van minder dan 1,880 EUR (met verschillende drempels voor diplomatieke missies en aanbestedingen in verband met defensie, veiligheid en handhaving van de openbare orde)
 • prijsvragen — gebruikt voor de aanbesteding van ontwerpgerelateerde projecten en diensten, op basis van een besluit van een aanbestedende dienst
 • geconsolideerde aanbesteding — een uniforme, gecentraliseerde aanbestedingsprocedure van de staat, uitgevoerd door de SPA, voor de aankoop van homogene aanbestede objecten voor verschillende aanbestedende diensten

Op de website van de SBZ wordt ook een „White and Black List Registry” bijgehouden. Dit register bevat twee reeksen lijsten.

 • op de zwarte lijst geplaatste aanvragers die geen garantie bieden voor de uitvoering van een contract en/of weigeren het contract met de aanbestedende dienst te ondertekenen en/of hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomen — deze kandidaten worden ervan weerhouden deel te nemen aan offertes of een andere inschrijving te gunnen binnen een jaar nadat zij op de zwarte lijst zijn geplaatst.
 • op de lijst geplaatste aanvragers die met succes aan de aanvraagcriteria hebben voldaan, geen insolventieprocedure lopen, geen schuld hebben aan de staatsbegroting en wier omzet over de 3 voorgaande jaren niet lager is dan 375,940 EUR

Wat als u een klacht hebt?

De SPA heeft ook een geschillenbeslechtingsraad (Dispute Resolution Board, DRB), bestaande uit 6 leden. Drie van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door het maatschappelijk middenveld en zorgen voor transparantie en onafhankelijkheid in de DRB.

Als u klachten heeft over het aanbestedingssysteem, kunt u deze richten aan de DRB. Voor de indiening en het horen van uw klachten gelden geen kosten.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht elektronisch indienen door een formulier op de inschrijvingspagina in te vullen. Zodra de DRB de rechtmatigheid van uw klacht heeft bevestigd, kan de DRB binnen maximaal tien dagen de aanbestedende dienst op de hoogte brengen van de fout en een correctie verlangen. Als alternatief kan de DRB ook een volledige herziening of annulering van het besluit van de aanbestedingscommissie verlangen of de zaak in geval van een ernstige schending aan de wetshandhavingsinstanties melden. Als u niet tevreden bent met de beslissing van de DRB, kunt u beroep instellen bij een rechtbank.

E-aanbesteding

U kunt ook gebruikmaken van het uniforme elektronische systeem, het Georgische portaal voor elektronische aanbestedingen. Dit biedt gemakkelijke toegang tot aanbestedingsinformatie, met inbegrip van de aankondiging van voorgenomen aanbestedingsactiviteiten, de beschikbaarheid van elektronische biedingsdocumenten, het geautomatiseerde bulletin over overheidsopdrachten en het genereren van een elektronisch inschrijvingsmodel voor elektronische exploitanten.

Contacten voor overheidsopdrachten

Links, contacten en documenten

Nationale instellingen

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Contactpersonen voor technische eisen

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor overheidsopdrachten

Verdere links

Nationale instellingen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Georgië houdt toezicht op de invoer van stoffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van chemische wapens. Voor de invoer van bepaalde chemische stoffen kan een bijzondere vergunning vereist zijn en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de aangewezen nationale instantie.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2945000 (uitbreiding: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerie van Economische Zaken en Duurzame Ontwikkeling van Georgië

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Nationale Bank van Georgië

GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2406120

Nationaal Centrum voor intellectuele eigendom van Georgië

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Nationaal bureau voor de statistiek van Georgië

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Onderneming Georgië

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Delegatie van de Europese Unie in Georgië

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Missie van Georgië bij de Europese Unie

Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Brussel, België

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdeling Internationale Betrekkingen, Georgische Kamer van Koophandel en Industrie

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, België

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische eisen

Georgisch Nationaal Agentschap voor Normalisatie en Metrologie

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

De uniforme nationale accreditatie-instantie

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nationaal Voedselagentschap (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Fytosanitaire afdeling toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinaire afdeling toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Afdeling biodiversiteit van het ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken

AK. TseretGaliAvenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 272538

Dienst Ontvangsten, Centraal Bureau

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Informatiecentrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorium van het ministerie van Landbouw

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Contacten voor overheidsopdrachten

Agentschap voor overheidsopdrachten

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 22484822

Platform van het agentschap voor overheidsopdrachten

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Uniform elektronisch systeem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • meer informatie over de associatieovereenkomst en de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië vindt u op de website van DG Handel. U kunt hierook zoeken naar andere informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië.
 • als u geïnteresseerd bent in informatie over de tenuitvoerlegging van de DCFTA in Georgië, verstrekt de EU-monitor informatie over de lopende werkzaamheden in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
 • de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Georgië. Voor een overzicht kunt u ook een factsheetraadplegen.
Deze pagina delen:

Snelle links