Diepe en brede vrijhandelsruimte EU-Georgië

De EU en Georgië hebben in juni 2014 een associatieovereenkomst ondertekend, die in juli 2016 in werking is getreden. De diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Het verlaagt de tarieven waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Georgië exporteren. Het verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures. Het vergemakkelijkt ook de handel verder door de geleidelijke aanpassing van de Georgische wetgeving, regels en procedures, met inbegrip van normen, aan die van de EU.

De overeenkomst in een oogopslag

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst maakt het voor uw onderneming gemakkelijker om uit Georgië uit te voeren en daar te importeren.

 • afschaffing van de meeste tarieven
 • voorziet in efficiëntere douaneprocedures

Wie mag uit de EU naar Georgië exporteren in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië?

Om uit de EU naar Georgië te kunnen uitvoeren, moet uw bedrijf in een van de EU-lidstaten zijn geregistreerd en een geldige douaneaangifte en, indien nodig, een uitvoervergunning hebben verkregen.

Wie mag vanuit Georgië naar de EU exporteren in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië?

Om in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië naar de EU uit te voeren, moet uw onderneming in de Republiek Georgië zijn geregistreerd.

De belangrijkste goederenuitvoer van Georgië is:

 • minerale producten
 • machines en toestellen
 • chemische producten
 • vervoermaterieel

De EU is een van de belangrijkste handelspartners van Georgië. Daarom werkt het land aan de stroomlijning van zijn handelswetgeving en -praktijken met die van de EU, hetgeen vooral ten goede komt aan kmo’s die actief zijn op het gebied van handel.

Tarieven

In de overeenkomst worden de meeste douanerechten op goederen afgeschaft.

Industriële goederen

In de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië wordt 100 % van de douanerechten op industriële goederen afgeschaft.

Landbouwproducten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië verbiedt het gebruik van tariefcontingenten voor zowel invoer als uitvoer.

Voor de invoer in de EU zijn er echter enkele uitzonderingen voor bepaalde gevoelige landbouwproducten waarvoor tariefcontingenten gelden:

Tariefcontingent voor knoflook

Op de invoer van knoflook in de EU wordt een jaarlijks tariefcontingent toegepast. In het kader van de overeenkomst aanvaardt de EU de invoer uit Georgië van in totaal 220 ton knoflook per jaar. De invoer die in het totaal is begrepen, wordt bepaald op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Zodra het totaal is overschreden, worden de meestbegunstigingsrechten van de EU toegepast. Controleer, voordat u exporteert, het saldo van elk toepasselijk quotum.

Invoerprijs voor bepaalde groenten en fruit

Als u bepaalde groenten en fruit in de EU invoert, zoals tomaten, courgettes of perziken, geldt voor uw goederen een „invoerprijs”. Volgens de overeenkomst betekent dit dat de douanerechten worden berekend als een specifiek recht. Als de goederen die u in de EU invoert aan de vereisten van de oorsprongsregels voldoen en als importeur worden gewaardeerd tegen een lagere factuurprijs dan het bedrag dat op het specifieke recht is vermeld, draagt u het verschil tussen het vaste specifieke recht en het factuurbedrag.

U hoeft echter geen kosten te betalen wanneer het niveau van de douanewaarde van de goederen die u uit Georgië invoert, gelijk is aan of hoger is dan de invoerprijs die door het douanekantoor wordt opgegeven.

Zie de lijst van goederen waarvoor een invoerprijs geldt.

Moet u de invoerprijs voor groenten en fruit betalen als u goederen uit Georgië invoert?

In de praktijk hebben de meeste uit Georgië ingevoerde goederen een douanewaarde die hoger is dan de invoerprijs, zodat u in de meeste gevallen geen invoerprijs hoeft te betalen.

Antiontwijking

De meeste (verwerkte) landbouwproducten zijn onderworpen aan een antiontwijkingsmechanisme, d.w.z. een drempel voor het totale invoervolume per jaar. Bijlage II-C bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië bevat een lijst van landbouwproducten waarop een antiontwijkingsmechanisme wordt toegepast.

Dit betekent dat indien de invoer uit Georgië een bepaald niveau overschrijdt, de EU de lagere tarieven voor deze producten mag opschorten. De drempel kan alleen worden overschreden wanneer de Georgische regering de EU afdoende kan motiveren dat de Georgische producenten over de capaciteit beschikken om deze goederen te produceren en/of over de capaciteit beschikken om volumes boven de drempel uit te voeren. Als de motivering bevredigend is, worden douanerechten kwijtgescholden.

Dit moet ervoor zorgen dat derde landen niet profiteren van de overeenkomst tussen de EU en Georgië en niet frauduleus naar de EU uitvoeren via Georgië.

Vind het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA)” in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels die uit hoofde van de associatieovereenkomst met Georgië van toepassing zijn, zijn vastgesteld in aanhangsel I van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (de PEM-conventie). Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder), die zullen worden versoepeld.

De PEM-conventie inzake oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie tussen 25 overeenkomstsluitende partijen (de EU, de EVA, de Balkanlanden en de vrijhandelspartners in de zuidelijke en oostelijke nabuurschap van de EU) en de EU vast te stellen om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de partijen bij het PEM-verdrag

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in het gebruikershandboek.

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Georgië overeenkomstig de PEM-conventie?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële lagere of nultarief op grond van de PEM-conventie moet het van oorsprong zijn uit de EU of uit Georgië.

Een product „van oorsprong” is, indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen, bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle in een product gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindelingsregel — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen. Dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die volgens de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van bijlage I „Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II”
Cumulering

De PEM-conventie voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren.

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Georgië kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de productie van het product in de EU worden gebruikt.
 • diagonale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen als van oorsprong uit een andere partij worden beschouwd wanneer wordt beoordeeld of het eindproduct van oorsprong is om voor preferentiële toegang in aanmerking te komen bij uitvoer naar een derde partij in de pan-Euro-mediterrane zone. diagonale cumulatie is

  echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst bestaat tussen alle betrokken partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen. Controleer de „matrix” (tabel met alle overeenkomsten die van kracht zijn op basis van de PEM-conventie) waarin de verdragsluitende partijen zijn vermeld waarmee Georgië diagonale cumulatie kan toepassen. In april 2020 waren IJsland, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en Noorwegen de gemeenschappelijke partners van de EU en Georgië die in aanmerking kwamen voor diagonale cumulatie.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie is toegestaan tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en met elkaar handelsovereenkomsten hebben gesloten. Dit is wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof zij van oorsprong waren uit hun eigen land. Zo kan een Georgische handelaar die kleding vervaardigt voor uitvoer naar Zwitserland, op grond van de PEM-conventie garen van oorsprong uit de EU gebruiken en deze als van oorsprong uit Georgië beschouwen. Aan het vereiste van dubbele verwerking, d.w.z. de vervaardiging van weefsels van (niet van oorsprong zijnde) garen en de productie van de kleding, is voldaan en de kleding wordt beschouwd als van oorsprong uit Georgië wanneer zij naar Zwitserland wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de Zwitserse markt genieten.

Nadere uitleg over cumulatie in het kader van PEM is hierte vinden.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het verdrag, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Georgië (en omgekeerd) of over het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • plaats
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking die bedoeld is om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bijvoorbeeld een cognossement) dat het vervoer van het land van uitvoer door het derde land van doorvoer dekt
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-overeenkomst in het handelsverkeer tussen de EU en Georgië is het niet mogelijk om terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn opgenomen in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe voorkeuren kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

Het bewijs van oorsprong is geldig gedurende een periode van 4 maanden vanaf de datum van afgifte.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • De bijlagen III a en III b bevatten modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevatten instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Op bladzijde 72 van het handboek wordt nader toegelicht wanneer het EUR.1- of EUR-MED-certificaat moet worden gebruikt.

Oorsprongsverklaring of EUR-MED-oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur moet de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument waarmee het product kan worden geïdentificeerd (bijlage IV bis), invullen, viseren of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen

In dit geval is de verklaring de volgende (bijlage IV b)

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in de officiële talen van de PEM-zone, zoals vermeld in bijlage IV, onder a) en b) (de verklaring met betrekking tot cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen douaneautoriteiten van in- en uitvoerpartijen
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan)

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de oorsprong definitief vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

In het kader van de overeenkomst heeft Georgië zijn technische normen en voorschriften aangepast aan die van de EU. Dit betekent dat de meeste technische voorschriften in Georgië dezelfde zullen zijn als in de EU.

Georgische aangepaste regelgeving, met inbegrip van:

 • de accreditatie en het in de handel brengen van producten, waarin de modules van de conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn vastgesteld;
 • algemene productveiligheid, waarin criteria worden vastgesteld voor wat in aanmerking moet worden genomen wanneer een product als veilig wordt aangemerkt en wanneer een product moet worden verboden omdat het een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid vormt

Zie bijlage III-B bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië voor een lijst van deze verordeningen en andere wetgeving die Georgië ten uitvoer heeft gelegd.

Georgië heeft ook overeenstemming bereikt over de onderlinge aanpassing van 21 voorschriften die betrekking hebben op de gezondheids- en veiligheidseisen voor een breed scala aan producten, waaronder machines, liften, speelgoed, medische hulpmiddelen en drukvaten van eenvoudige vorm. Deze zijn opgenomen in bijlage III-A bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.

Op het gebied van normen heeft Georgië internationale en Europese normen vastgesteld overeenkomstig de beste praktijken. Van alle geregistreerde Georgische normen is 98 % internationaal en Europees, en 2 % Georgisch specifiek.

De volgende soorten normen kunnen in Georgië worden gebruikt, zij het op vrijwillige basis

 • internationale en regionale GOS-normen
 • normen van EU- of OESO-lidstaten
 • Georgische normen
 • Georgische bedrijfsnormen

 

Als u goederen wilt invoeren van een Georgische fabrikant die ervoor heeft gekozen zijn eigen specificaties te gebruiken, moet u een EU-conformiteitsverklaring verkrijgen die door die fabrikant is ondertekend.

De EU-conformiteitsverklaring certificeert en verklaart dat de betrokken producten aan de desbetreffende eisen en normen voldoen. Daarna kan uw fabrikant het etiket Conformité Européenne (CE) op zijn goederen aanbrengen, waaruit blijkt dat hij aan de EU-normen voldoet.

Als uw fabrikant ervoor kiest de conformiteit aan te tonen aan de hand van een EU-conformiteitsverklaring, kan het meer kosten in termen van geld en tijd dan werken met de geharmoniseerde EU-normen die gelijkwaardigheid opleveren.

Bekijk de geharmoniseerde normen die zijn gegroepeerd in de bestaande sectorale productrichtlijnen.

Hoe weet ik dat de goederen die ik importeert in overeenstemming zijn met de regelgeving en normen van de EU?

 • nadat de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd, worden de relevante documenten die uw uitvoer uit de EU naar Georgië vergezellen, afgegeven in het Engels of een notariële Georgische vertaling.
 • een conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd door een aangemelde instantie (gewoonlijk een specifieke organisatie zoals een laboratorium of een inspectie- of certificeringsinstantie).
 • als u uw goederen naar Georgië uitvoert, kan de conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd door het in Georgië geaccrediteerde overeenstemmingsbeoordelingsorgaan.
 • als u uw goederen uit Georgië in de EU invoert, raadpleeg dan de lijst van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Georgië is partij bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, alsmede bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Als gevolg daarvan kan de invoer van chemische stoffen onderworpen zijn aan verboden of beperkingen. Het ministerie van Milieubescherming en Landbouw is het officiële contactpunt (OCP) voor dergelijke chemische stoffen.

De EU en Georgië werken momenteel aan een soort overeenkomst inzake wederzijdse erkenning die het mogelijk maakt bepaalde industrieproducten die aan de conformiteitsvoorschriften voldoen, zonder verdere tests of conformiteitsprocedures in de handel te brengen.

Contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen — SPS

Voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten

De overeenkomst tussen de EU en Georgië schrapt en verbiedt zowel de EU als Georgië om ongerechtvaardigde regelgeving in te voeren. Dit komt u vooral ten goede als u een kleine landbouwer bent die landbouwproducten naar Georgië uitvoert.

Dit betekent niet dat het beschermingsniveau van elk van de landen in het gedrang komt. Aangezien de voedselveiligheidsnormen van de EU zeer hoog en streng zijn, neemt de regering van Georgië enkele van de sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de EU aan.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat de regels inzake dierenwelzijn en plantgezondheid in overeenstemming zijn met de EU-normen en de ontwikkelingen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).

 

Als Georgië de EU-regels nog steeds dichter bij elkaar brengt, hoe voert u dan uit?

Als u planten en/of dierlijke producten in de EU invoert, moet u een certificaat van de bevoegde autoriteit van Georgië aanvragen. Deze certificering moet garanderen dat uw product aan de desbetreffende SPS-eisen voldoet.

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is de regering van Georgië verplicht de EU in kennis te stellen van de onderlinge aanpassing van de regels inzake dierenwelzijn en de gezondheid en veiligheid van planten. Het raadplegingsproces om te bepalen of de onderlinge aanpassing van de regelgeving is bereikt, kan tot 360 dagen duren.

Lijst van bevoegde autoriteiten
 • het Nationaal Voedselagentschap (NFA) onder het ministerie van Milieubescherming en Landbouw is verantwoordelijk voor het toezicht op, het monitoren, het uitvoeren van geplande en/of ongeplande inspecties, het uitvoeren van documentencontroles, het nemen van monsters voor tests en toezicht op voedselveiligheidskwesties — dit betekent ook dat de NFA in elk stadium van productie, verwerking en distributie staatscontrole uitoefent op de naleving van levensmiddelen/diervoeders.
  • de NFA heeft ook een veterinaire dienst die belast is met de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten in Georgië.
  • het fytosanitaire departement van de NFA is verantwoordelijk voor de regulering van de fytosanitaire analyses in Georgië.
 • het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken is verantwoordelijk voor gezondheidsgerelateerde goederen en maatregelen — het draagt bij tot crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid en neemt deel aan inspanningen om ervoor te zorgen dat voedselveiligheidsnormen en -parameters worden ingevoerd.

Om de menselijke gezondheid te beschermen, kunnen specifieke invoerprocedures worden toegepast voor cosmetica en aanverwante producten, met inbegrip van een hygiënecertificeringsprocedure en een specifieke registratieprocedure voor markttoegang in Georgië. Voor alle vereiste documenten kunt u contact opnemen met het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken.

 • de belastingdienst is een departement van het ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor de naleving van de SPS-voorschriften aan de buitengrenzen van Georgië.
 • laboratoria zijn een cruciaal onderdeel van het institutionele systeem voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Het Georgische accreditatiecentrum accrediteert alle laboratoria die volgens erkende internationale normen werken

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • geef met behulp van het onlineformulier aan wat uw uitvoer naar Georgië stopt. De EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en eenvoudigere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Van de Commissie

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels in verband met de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst beschermt uw intellectuele-eigendomsrechten bij de invoer en/of uitvoer van uw goederen naar Georgië.

Handelsmerken en auteursrechten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië is in overeenstemming met verschillende internationale overeenkomsten die het beheer van handelsmerken en auteursrechten regelen. Indien uw aanvraag door de merkenadministratie wordt afgewezen, moet de beslissing u schriftelijk worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor de weigering.

Modellen en octrooien

Uw onafhankelijk gecreëerde modellen met een eigen karakter worden gedurende een periode van maximaal 25 jaar beschermd door inschrijving. Dit geeft u het exclusieve recht om het model te gebruiken en voorkomt derden die niet over uw toestemming beschikken om het model te gebruiken, te recreeren, te verkopen of in te voeren en/of uit te voeren.

Geografische indicatoren

Een specifiek comité voor geografische indicatoren dat in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Georgië is opgericht, zal toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst op dit gebied en verslag uitbrengen aan het Handelscomité. Zie bijlage XVII-C bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië voor meer informatie over geografische aanduidingen van landbouwproducten en geografische aanduidingen op levensmiddelen, soorten wijnen en gedistilleerde dranken.

Hoe kan bescherming worden verkregen?

Sakpatenti is de Georgische onafhankelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van alle intellectuele eigendom in het land en voor de vaststelling van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten.

U of uw vertegenwoordiger kan rechtstreeks een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding indienen. De aanvraag moet op papier of elektronisch in de Georgische taal worden ingediend en moet betrekking hebben op één oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • een verzoek tot registratie van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding
 • volledige naam (titel) en adres van de aanvrager;
 • de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding
 • de naam van de waren waarvoor de registratie van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt aangevraagd

Bij uw aanvraag voor een geografische aanduiding moet u ook een document bijvoegen dat het volgende bevat:

 • een beschrijving van de goederen en de grondstoffen, met vermelding van hun chemische, fysische, microbiologische en/of organoleptische en andere kenmerken;
 • een beschrijving van de ligging van het geografische gebied van oorsprong van de goederen, met vermelding van de precieze grenzen ervan;
 • een beschrijving van de productietechnologie van goederen en de specifieke productieomstandigheden en -methoden voor het betrokken geografische gebied, indien deze bestaan
 • de gegevens waaruit blijkt dat de specifieke kwaliteit en kenmerken van de waren met een oorsprongsbenaming hoofdzakelijk of uitsluitend te wijten zijn aan de specifieke geografische omgeving en menselijke factoren
 • gegevens waaruit blijkt dat de specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken van de goederen verband houden met dit geografische gebied
  • het document ter bevestiging van de geografische oorsprong van de goederen
  • een volmacht ter bevestiging van de volmacht van een vertegenwoordiger

De handel in diensten

Zowel de Georgische regering als de EU hebben al hun bestaande beperkingen of voorbehouden ten aanzien van de dienstverlening uiteengezet, met een hoge mate van transparantie. Dit biedt u waardevolle rechtszekerheid als dienstverlener in de EU. Voor een lijst van voorbehouden die specifiek zijn voor Georgië, zie de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.

Hoe navigeert u door de bijlagen?

De overeenkomst tussen de EU en Georgië bevat de volgende 4 bijlagen met voorbehouden van Georgië die gevolgen kunnen hebben voor u en uw bedrijf.

 • als u belangstelling hebt om een bedrijf in Georgië op te richten, moet u bijlage XIV-E raadplegen met een negatieve lijst van alle dienstensectoren waartoe u geen toegang heeft. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van kansen in alle andere sectoren die niet in de lijst zijn opgenomen.
 • als u belangstelling hebt voor de grensoverschrijdende handel in uw diensten, zie bijlage XIV-F met een positieve lijst van de dienstensectoren waartoe u toegang heeft. Deze lijst vermeldt alle sectoren waarin u handel mag drijven.
 • als u op zoek bent naar een afgestudeerde stagiair of belangrijke personeelsbezetting, zie bijlage XIV-G, waarin de sectoren of subsectoren worden opgesomd waarvoor beperkingen gelden.
 • als u een onafhankelijke beroepsbeoefenaar of dienstverlener op contractbasis bent, zie bijlage XIV-H waarin de gemaakte voorbehouden worden opgesomd.

Wie kan een bedrijf oprichten in Georgië?

Als u

 • een onderneming, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u de mogelijkheid filialen van uw bedrijf of vertegenwoordigingen in Georgië op te richten of te verwerven.
 • een persoon, de overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt u de kans om uw bedrijf op te richten en op te richten door middel van zelfstandige activiteiten of ondernemingen waarover u zeggenschap heeft.

Dienstverleners uit de EU krijgen dezelfde behandeling als Georgische onderdanen. Zie bijlage XIV-E voor een lijst van sectoren waarvoor beperkingen gelden voor inrichtingen.

Grensoverschrijdende dienstverlening

De overeenkomst tussen de EU en Georgië biedt dienstverleners uit de EU toegang tot de Georgische markt onder dezelfde voorwaarden als Georgische onderdanen. Uitzonderingen hierop zijn ook opgenomen in de bijlagen XIV-E, XIV-F en XIV-G bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië.

Wat als u tijdelijk naar Georgië wilt verhuizen om er te werken?

Dankzij de overeenkomst tussen de EU en Georgië kunt u tijdelijk naar Georgië (of de EU) verhuizen om te werken als afgestudeerde stagiair, verkoper van een bedrijf of een van de belangrijkste personeelsleden van een bedrijf in dat land.

De tijdelijke verblijfsduur is als volgt:

 • binnen eenonderneming overgeplaatste persoon (stafpersoneel van een onderneming in Georgië (of de EU) of afgestudeerde stagiairs) — maximaal 3 jaar
 • zakenbezoeker ( bv. reizen om zaken te vestigen in Georgië (of de EU) of een zakelijke verkoper) — maximaal 90 dagen binnen een periode van 12 maanden
 • afgestudeerde stagiair die geen binnen een onderneming overgeplaatste persoon is — tot 1 jaar

De overeenkomst tussen de EU en Georgië schept ook mogelijkheden voor contractuele dienstverleners in specifieke sectoren in elk van beide landen. In dit verband moet u echter:

 • de betrokken dienst op tijdelijke basis verlenen als werknemer van een entiteit die een dienstencontract van ten hoogste 1 jaar heeft gesloten;
 • beschikken over ten minste 3 jaar beroepservaring in de sector die u op contractbasis aanbiedt
 • beschikken over een universitaire graad of kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau en relevante beroepskwalificaties blijkt;

Zie bijlage G bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië voor meer informatie over de beperkingen die gelden voor personeel, afgestudeerde stagiairs, verkopers en dienstverleners op contractbasis.

Het Georgische nationale investeringsagentschap bevordert zakelijke contacten tussen Georgië en de EU. Als u een Georgische partner zoekt, neem dan contact op met de ambassade van Georgië in een van de EU-lidstaten.

Overheidsopdrachten

De EU en Georgië voorzien in wederzijdse toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in elk land op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze toegang zal in fasen voor Georgië worden verkregen. Dit geldt zowel voor overheidsopdrachten en concessies in de traditionele sectoren als voor de nutssector.

De overeenkomst tussen de EU en Georgië zorgt er ook voor dat inschrijvingen in beide landen eerlijk worden behandeld, waarbij lokale en buitenlandse aanvragers op dezelfde wijze worden behandeld.

De overeenkomst verplicht zowel de EU als Georgië ervoor te zorgen dat:

 • alle beoogde aanbestedingen worden openbaar gemaakt — dit gebeurt om de markt open te stellen voor concurrentie en u toegang te geven tot informatie over de voorgenomen aanbesteding voordat de opdracht wordt gegund.
 • er is een niet-discriminerende beschrijving van het voorwerp van de opdracht, met vermelding van passende termijnen, die toegankelijk is voor alle ondernemers.
 • er is geen sprake van discriminatie van u als ondernemer, waardoor u niet in aanmerking komt voor de inschrijving.
 • er is transparantie in de procedure voor de gunning van de inschrijving tot aan de bekendmaking van de winnende inschrijving
 • het definitieve besluit zal aan alle aanvragers worden meegedeeld — op verzoek krijgen afgewezen aanvragers een toelichting om u in staat te stellen het besluit te analyseren.

Hoe worden opdrachten gegund?

Het Georgische agentschap voor overheidsopdrachten (SPA) heeft de leidende rol bij de coördinatie, uitvoering en monitoring van overheidsopdrachten. Er zijn vijf methoden die worden gebruikt om een inschrijving te gunnen.

 • elektronische inschrijving — gebruikt voor aankopen van homogene voorwerpen met een waarde van 75,182 EUR of meer
 • vereenvoudigde elektronische aanbesteding — gebruikt voor de aankoop van homogene voorwerpen met een waarde tot 75,182 EUR
 • vereenvoudigde aanbesteding — gebruikt voor aankopen met een waarde van minder dan 1,880 EUR (met verschillende drempels voor diplomatieke missies en aanbestedingen in verband met defensie, veiligheid en handhaving van de openbare orde)
 • prijsvragen — gebruikt voor de aanbesteding van ontwerpgerelateerde projecten en diensten, op basis van een besluit van een aanbestedende dienst
 • geconsolideerde aanbesteding — een door de SPA uitgevoerde uniforme, gecentraliseerde procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de aankoop van homogene aanbestede voorwerpen voor verschillende aanbestedende diensten

Op de website van de SPA wordt ookeen register van de witte en zwarte lijst bijgehouden. Dit register bevat twee reeksen lijsten.

 • aanvragers op de zwarte lijst die geen garantie bieden voor de uitvoering van een contract en/of weigeren het contract met het aanbestedende agentschap te ondertekenen en/of hun verplichtingen uit hoofde van het contract niet nakomen — deze aanvragers worden belet deel te nemen aan inschrijvingen of een andere inschrijving te krijgen binnen een jaar na hun plaatsing op de zwarte lijst.
 • op de lijst geplaatste aanvragers die met succes aan de aanvraagcriteria hebben voldaan, niet in een insolventieprocedure verkeren, geen schuld hebben ten opzichte van de staatsbegroting en wier staat van dienst voor de 3 voorgaande jaren niet een omzet van minder dan 375,940 EUR laat zien

Wat als u een klacht hebt?

De SPA heeft ook een geschillenbeslechtingsraad (Dispute Resolution Board — DRB), bestaande uit 6 leden. Drie van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door het maatschappelijk middenveld en zorgen voor transparantie en onafhankelijkheid in de DRB.

Als u klachten heeft over het aanbestedingssysteem, kunt u deze richten tot de DRB. Voor het indienen en horen van uw klachten zijn geen kosten in rekening gebracht.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht elektronisch indienen door een formulier in te vullen op de inschrijvingspagina. Zodra de DRB de rechtmatigheid van uw klacht heeft bevestigd, kan de DRB binnen maximaal tien dagen de aanbestedende dienst op de hoogte brengen van de fout en een correctie eisen. Bij wijze van alternatief kan de DRB ook een volledige herziening of annulering van het besluit van het aanbestedingscomité eisen of de zaak in geval van een ernstige schending melden aan de wetshandhavingsinstanties. Als u niet tevreden bent met de beslissing van het DRB, kunt u tegen de beslissing beroep aantekenen bij een rechtbank.

E-aanbesteding

U kunt ook gebruikmaken van het uniforme elektronische systeem, het Georgische portaal voor e-aanbestedingen. Dit zorgt voor gemakkelijke toegang tot aanbestedingsinformatie, met inbegrip van de aankondiging van geplande aanbestedingsactiviteiten, de beschikbaarheid van elektronische biedingsdocumenten, het geautomatiseerde bulletin voor overheidsopdrachten en het genereren van een elektronisch inschrijvingsmodel voor elektronische exploitanten.

Contacten voor overheidsopdrachten

Links, contactpersonen en documenten

Nationale instellingen

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Contactpersonen voor technische voorschriften

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor overheidsopdrachten

Verdere links

Nationale instellingen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Georgië houdt toezicht op de invoer van stoffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van chemische wapens. Voor de invoer van bepaalde chemische stoffen kan een specifieke vergunning vereist zijn en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de aangewezen nationale instantie.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2945000 (uitbreiding: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerie van Economie en Duurzame Ontwikkeling van Georgië

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Nationale Bank van Georgië

GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2406120

Nationaal centrum voor intellectuele eigendom van Georgië

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Nationaal bureau voor de statistiek van Georgië

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Onderneming Georgië

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Delegatie van de Europese Unie in Georgië

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Missie van Georgië bij de Europese Unie

Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Brussel, België

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Website: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Afdeling Internationale Betrekkingen, Georgische Kamer van Koophandel en Industrie

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2694747

Europese ondernemersvereniging Georgië

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, België

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften

Georgisch Nationaal Agentschap voor normen en metrologie

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

De uniforme nationale accreditatie-instantie

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nationaal Voedselagentschap (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Fytosanitaire dienst toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinaire dienst toegewezen aan het Nationaal Voedselagentschap

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2919167 (uitbreidingen: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Afdeling Biodiversiteit van het ministerie van Milieubescherming en Landbouw

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 272538

Dienst Belastingen, Centraal Bureau

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgië

Informatiecentrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorium van het ministerie van Landbouw

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Contacten voor overheidsopdrachten

Overheidsagentschap voor overheidsopdrachten

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgië

Tel.: + 995 32 22484822

Platform van het overheidsagentschap voor overheidsopdrachten

 

Website: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Uniform elektronisch systeem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • meer informatie over de associatieovereenkomst en de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië is te vinden op de website van DG Handel. U kunt hierook andere informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Georgië zoeken.
 • als u geïnteresseerd bent in informatie over de uitvoering van de DCFTA in Georgië, geeft de EU-monitor informatie over de lopende werkzaamheden in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
 • de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verstrekt ook gedetailleerde informatie over de betrekkingen tussen de EU en Georgië. Voor een overzicht kunt u ook een factsheetraadplegen.
 • Regionale handelshelpdesks
Deze pagina delen:

Snelle links