Търговско споразумение между ЕС и Колумбия, Перу и Еквадор

Търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу включва пълно или частично либерализиране на митата, съществени безмитни квоти, премахване на регулаторните или техническите нетарифни бариери и въвеждане на мерки за улесняване на търговията, като например митнически процедури. Споразумението за търговия също така либерализира движението на капитали, инвестициите и пазарите на обществени поръчки. Не на последно място, споразумението задължава страните да зачитат правата на човека, да гарантират трудовите права и да осигуряват адекватно равнище на опазване на околната среда.

Накратко споразумението

Всеобхватното търговско споразумение на ЕС с Колумбия и Перу се прилага временно с Перу от 1 март 2013 г., а с Колумбия — от 1 август 2013 г.

На 1 януари 2017 г. Еквадор също се присъедини към споразумението.

Пълен текст и приложения към споразумението с Колумбия, Перу и Еквадор.

Списък на всички изменения и приложения към споразумението е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“.

В резултат на това ЕС вече има преференциално търговско споразумение с три държави от Андската общност (като Боливия е изключение). Понастоящем Боливия се ползва от общата схема за преференции (ОСП) на ЕС, включително чрез специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и управление, известен като ОСП +. Боливия би могла също така да поиска да преговаря за присъединяване към търговското споразумение, ако желае това.

Какви са ползите за вашето предприятие?

Търговското споразумение между ЕС, от една страна, и Колумбия, Перу и Еквадор, от друга страна, отвори пазарите и от двете страни и предвижда:

 • по-стабилна и предвидима бизнес среда
 • по-добри условия за търговия чрез нови правила относно нетарифните бариери, конкуренцията, прозрачността и правата върху интелектуалната собственост
 • намалени или нулеви мита за почти всички стоки
 • подобрен достъп до пазарите на държавни поръчки и инвестиции

Текущите плащания и движението на капитали също са либерализирани. Това улеснява свободното движение на услуги, инвестиции и предприятия.

 

Търговски отношения между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу

Най-високият износ на ЕС за трите държави от Андската общност се състои от промишлени стоки, особено машини и транспортно оборудване, както и химически продукти.

На свой ред най-големият внос от Колумбия, Перу и Еквадор в ЕС се състои от селскостопански продукти, горива и минни продукти.

Тарифи

Търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Перу и Еквадор осигурява по-добър достъп до пазара чрез намаляване или премахване на митата за важни стоки за двустранна търговия.

ЕС

В рамките на преходен период ЕС премахва митата върху почти целия износ от Колумбия, Перу и Еквадор, с изключение на някои зеленчуци и плодове.

За конкретни чувствителни продукти са въведени тарифни квоти. Това означава, че всяка година само ограничено количество чувствителни продукти могат да се търгуват без мита. Продуктите, които са предмет на тарифни квоти (ТК), са:

 • гъби
 • сладка царевица
 • бонбони
 • животни от рода на едрия рогат добитък
 • краве мляко
 • ром
 • захар
 • кисело мляко
 • банани

Тези квоти се управляват въз основа на принципа „първи дошъл — първи обслужен“. Периодът за кандидатстване е от 1 януари до 31 декември. Ако вносът, който пристига в ЕС, надвишава тези тарифни квоти, ще се прилага мито за най-облагодетелствана нация.

Намерете конкретните разпоредби, свързани с тарифите по категории продукти и приложимите тарифни квоти в

Колумбия, Еквадор, Перу

Колумбия, Перу и Еквадор също предоставят тарифни облекчения на Европейския съюз. Като се отчита асиметрията в равнищата на развитие на страните, либерализацията е постепенна и обхваща период до 17 години. След като всички тарифни намаления бъдат приложени

 • всички промишлени и рибни продукти на ЕС ще бъдат изнасяни безмитно за Перу, Колумбия и Еквадор при определени условия.
 • повечето селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат изнасяни безмитно. Списъкът с чувствителни продукти обаче е изключен от либерализацията, докато за други се прилагат тарифни квоти.

Намерете конкретните разпоредби, свързани с премахването на митата и приложимите квоти в

 

Преди да експортирате

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, намерете въведение в основните концепции в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са посочени в приложение II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество. Връзката се отнася до консолидирана версия, в която се взема предвид присъединяването на Еквадор през 2016 г. (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 1093).

Моят продукт „с произход“ ли е в съответствие с търговското споразумение?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу, той трябва да е с произход от ЕС или от андска държава, подписала настоящото споразумение. Даден продукт се счита за продукт с произход, ако е

 • изцяло получени в ЕС или в андска държава, подписала настоящото споразумение
 • произведени в ЕС или в андска държава, подписала настоящото споразумение, като се използват материали без произход, и отговарят на специфичните за отделните продукти правила, посочени в допълнение 2. Вж. допълнение 1 „Уводни бележки“ за специфичните за отделните продукти правила за произход. Вж. също допълнение 2А за алтернативни специфични правила за определени продукти.

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор

Съвети и трикове, за да се подпомогне спазването на специфичните за отделните продукти правила

Предвижда се допълнителна гъвкавост, за да можете да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например допустими отклонения или кумулация.

Толеранс

 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, в размер до 10 % от цената на продукта франко завода
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от ХС, които са включени в бележки 5—6 от допълнение 1 „Уводни бележки“ към специфичните за отделните продукти правила за произход

Кумулация

Търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу предвижда няколко начина за кумулиране на произхода

 

Как функционира диагоналната кумулация?

Диагоналната кумулация е налице между няколко различни държави, които споделят едни и същи правила за произход и имат търговски споразумения помежду си. Това е така, когато производител на стоки във всяка от страните може да внася материали и да ги използва като произхождащи от собствената си държава. Например съгласно Конвенцията PEM молдовски търговец, който произвежда дрехи за износ за ЕС, може да използва тъкани с произход от Молдова, Грузия и Украйна (и/или всяка друга страна по PEM Covention) за производството на дрехи. Изискването за двойна трансформация (т.е. произведено от прежди) е изпълнено и се счита, че е с произход от Молдова, когато се изнася за ЕС, и следователно ще се ползва от свободен достъп до пазара на ЕС.

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например правилото за директен транспорт.

Правило за директен транспорт

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до андска държава, подписала настоящото споразумение (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Трансбордиране или временно складиране в трета страна се разрешава, ако продуктите остават под надзора на митническите органи и не претърпяват операции, различни от:

 • разтоварване
 • повторно натоварване
 • всяка операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Продуктите с произход могат да бъдат транспортирани по тръбопровод през територия, различна от тази на ЕС или андските държави, подписали настоящото споразумение.

На митническите органи на страната вносител се предоставя доказателство, че тези условия са изпълнени.

Възстановяване на мита

Възстановяването на платените преди това мита върху материалите без произход, използвани за производството на продукт, изнасян по преференциална тарифа, е разрешено съгласно търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу.

Процедури, свързанис произхода

Раздел 4 относно доказването на произхода и раздел 5 относно реда и условията за административно сътрудничество определят процедурите за получаване на преференциална тарифа и проверка от страна на митническите органи.

Как да поискате преференциална тарифа

За да се възползват от преференциална тарифа, вносителите трябва да представят доказателство за произход, което може да бъде:

Не се изисква доказателство за произход, когато общата стойност на продуктите не надвишава

 • 500 EUR за малки пакети
 • 1,200 EUR за личен багаж

Сертификат за движение EUR.1

 • Допълнение 3 включва образец на сертификат EUR.1 и инструкции за попълването му.
 • Сертификатите за движение EUR.1 се издават от митническите органи на страната износител.
 • износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти.

Декларация за произход

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Колумбия, Перу, Еквадор, като представят декларация за произход. Декларацията за произход може да бъде изготвена от

 • одобрен износител
 • всеки износител, ако общата стойност на продуктите не надвишава 6,000 EUR
Одобрени износители

Износителите по настоящото споразумение могат да поискат разрешение от своите митнически органи да изготвят декларации за произход за продукти с всякаква стойност.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба.

Как се изготвя декларация за произход
 • износителят следва да състави, подпечатва или разпечата следната декларация върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, идентифициращ продукта (допълнение 4)
  • „Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо [или компетентно правителствено] разрешение №...) декларира, че освен ако не е ясно посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“
 • текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС
 • трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободени от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.
 • когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.
 • декларация за произход може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, се изнасят или след износа, при условие че е представена на държавата вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

 Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страните вносители и на страните износители
 • проверки, извършвани от местните митници (не се разрешават посещения на страната вносител при износителя)

След приключване на проверката органите на страната износител определят окончателно произхода и информират органите на държавата вносител за резултатите.

Изисквания към продуктите 

Технически правила и изисквания

Техническите правила определят специфичните характеристики, които даден продукт следва да притежава във връзка с неговото проектиране, етикетиране, маркиране, опаковане, функционалност и експлоатационни характеристики, които са предназначени да защитят човешкото здраве и безопасност, както и екологичните стандарти. Спазването на различни изисквания на различните пазари обаче може да е скъпо за търговците.

В рамките на търговското споразумение ЕС и трите андски държави си сътрудничат в областта на надзора на пазара, техническите регламенти, стандартите и процедурите за оценяване на съответствието. Страните са поели ангажимент за прозрачност, като предоставят публичен достъп до всички технически регламенти. Това сътрудничество улеснява търговията като цяло и по-специално с продукти като фармацевтични продукти, медицински изделия, оптични инструменти, автомобили и други видове машини.

Партньорите наблюдават резултатите от оценяването на съответствието, издадени от компетентните органи, както и сключването на споразумения за признаване с сертифициращите органи. Това допринася за хармонизирането на процедурите за оценяване на съответствието между двата региона.

Етикетиране

Споразумението предвижда иновативни дисциплини в етикетирането и маркирането, които ограничават количеството информация, изисквана върху постоянния етикет. Това предотвратява обременяващите и ненужни етикети, които не са от строго значение за потребителите.

 • вече не се изисква предварително одобрение за регистрация на етикетите, освен ако етикетите не са необходими за защита на здравето на хората, животните или растенията.
 • международни пиктограми и номенклатура на етикетите на продуктите са разрешени
 • при текстилните изделия и обувките информацията, която производителите трябва да предоставят върху постоянните етикети, е ограничена, което означава, че непостоянните етикети се използват само за показване на допълнителна информация, ако е необходимо.

Колумбия — контакти във връзка с техническите изисквания

Еквадор — контакти във връзка с техническите изисквания

Перу — контакти във връзка с техническите изисквания

Изисквания за здраве и безопасност (СФС)

Търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Перу и Еквадор осигурява баланс между търговията, улесняваща хармонизирането на санитарните и фитосанитарните правила, и защитата на съществуващите национални санитарни правила, като по този начин се гарантира, че стандартите не са изложени на риск.

Споразумението предвижда хармонизиране на санитарните и фитосанитарните мерки, включително специфични правила и процедури за инспекции на националните институции, проверка на информацията, прозрачност и обмен на информация.

В споразумението също така се предвижда създаването на Подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки, който да решава всички проблеми, които биха могли да възникнат в тази област, както и да проследява и наблюдава действията по СФС, извършвани от всички страни по настоящото споразумение. Например подкомитетът постигна значителен напредък по отношение на получаването на реален достъп от ЕС до колумбийския пазар за селскостопански продукти и продукти за преработка на храни.

Колумбия — контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Еквадор — контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Перу — контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Технически пречки пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречки пред международната търговия и следователно могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя бизнеса ви или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете
 • докладвайте какво спира износа Ви за Колумбия, Еквадор или Перу, като използвате онлайн формуляра, след което ЕС ще анализира Вашата ситуация и ще предприеме подходящи действия.

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Споразумението гарантира по-прозрачни и опростени митнически процедури, за да се улесни търговията и да се намалят разходите за предприятията.

В ръководствата стъпка по стъпка са описани различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на формата и съдържанието ѝ в моя търговски асистент)
 • опаковъчен лист
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификатите, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изискванията за здраве и безопасност, етикетирането и опаковането
 • доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете да кандидатствате предварително за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне за вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

Процедури за доказване и проверка на произхода

За описания на това как да докажете произхода на вашите продукти, за да поискате преференциални тарифи, и на правилата, свързани с проверката на произхода от митническите органи, вж. раздела относно правилата за произход по-горе.

За информация относно митническите процедури за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговското споразумение осигурява по-силна защита на правата върху интелектуалната собственост за Вашия внос/износ за и от Колумбия, Еквадор или Перу.

Вдял VII от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу — Еквадор отново се потвърждават ангажиментите на страните по споразумението ТРИПС и Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и им се предоставя както национално третиране, така и третиране като най-облагодетелствана нация (НОН). Това означава, че вашата интелектуална собственост в Колумбия, Еквадор или Перу ще бъде третирана по същия начин като тази на гражданите на тези държави.

Колумбия, Еквадор и Перу също така измениха и приеха ново законодателство, за да включат регионалните специалитети и географските означения (ГО) по начин, подобен на този на ЕС.

Търговия с услуги

Търговското споразумение отваря пазарите на услуги и в двата региона и осигурява правната сигурност и предвидимостта, от които се нуждаете като доставчик на услуги. То надхвърля ангажиментите, поети по силата на Общото споразумение на СТО по търговията с услуги, като консолидира достъпа до важни сектори като телекомуникациите, финансовите и бизнес услуги, услугите за опазване на околната среда, услугите за разпространение и секторите, които не са свързани с услугите, като същевременно запазва правото на страните да променят аспекти от особено значение (напр. ограничения върху минималния процент от работната сила, който трябва да бъде местен, компютърните услуги, използвани в трансграничната дейност, и спомагателните услуги, използвани във въздушния транспорт).

Търговското споразумение също така гарантира, че няма да бъдете дискриминирани като доставчик на услуги в секторите, отворени за вас.

Вж. дял IV Търговия с услуги, установяване и електронна търговия.

Трансгранично предоставяне и установяване на услуги

Споразумението дава възможност за почти пълен достъп до пазара на трансгранични услуги и за установяване в широк кръг от области, включително финансови услуги, професионални услуги, морски транспорт и далекосъобщителни услуги.

За трансграничното предоставяне на банкови и железопътни транспортни услуги се прилагат няколко ограничения, като например свързаните със защитата на малцинствата.

Вж. приложение VIII (Списък на задълженията относно трансграничното предоставяне на услуги)

Недискриминационни ограничения се прилагат и за установяването в секторите на дистрибуцията и околната среда.

Приложение VII (Списък на задълженията относно установяването)

Движение на хора

Лицата на краткосрочно посещение със стопанска цел от ЕС могат временно да пребивават в Колумбия, Еквадор и Перу и обратно. Това включва доставчици на услуги, които са сключили договор за предоставяне на услуга в Европейския съюз на краен потребител (архитектура, инженерство, медицински услуги, изследвания и дизайн, проучване на пазара, търговски панаири, туризъм).

Вж. приложение IX (Резерви относно временното присъствие на физически лица със стопанска цел).

Обществени поръчки

Търговското споразумение между ЕС и Колумбия, Еквадор и Перу дава възможност на дружествата от ЕС да подават оферти и да се конкурират за държавни търгове в държавите партньори при равни условия с местните дружества.

Вприложение XII към споразумението са посочени правилата, приложими за обществените поръчки. В него се описва кои субекти са обхванати от споразумението, както и стоките и услугите, които могат да бъдат предмет на възлагане на обществени поръчки. В него също така са изброени изключените области, като например придобиването или наемането на земя, данъчните или депозитните агенции и публичните служби по заетостта.

И накрая, в споразумението се предвиждат общи принципи на обществените поръчки, включително тръжни процедури, използване на електронни медии, правила за произход и компенсации.

Колумбия — контакти в областта на обществените поръчки

Еквадор — контакти в областта на обществените поръчки

Перу — контакти в областта на обществените поръчки

Връзки, контакти и документи

Колумбия

Национални институции — Колумбия

Банка на Република Колумбия

Carrera 7, № 14—78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 343 1111

Факс: + 57 1 2861686

Национална данъчна и митническа дирекция (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, № 6—64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 6079999

Факс: + 57 1 3337841

Представителства, търговски камари и стопански асоциации — Колумбия

Делегация на Европейския съюз в Колумбия

Calle 116 número 7—15, вътрешност 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 7477700

Факс: + 57 1 7470074

Електронна поща: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Посолство на Колумбия в Белгия

96a Avenue Franklin Roosevelt, Иксел, 1050 Брюксел, БЕЛГИЯ

Тел.: + 32 2 649 56 79

Факс: + 32 2 646 54 91

Електронна поща: ebruselas@cancilleria.gov.co

Интернет: belgica.embajada.gov.co

Министерство на търговията, промишлеността и туризма

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, № 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 4199450

Факс: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, № 13 A-15, Piso 35—36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Факс: + 57 1 5600104

Интернет: http://www.procolombia.co/

Обслужване на едно гише за външна търговия (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 № 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 6067676

Интернет: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Тел.: + 32 2749 1851

Електронна поща: secretariat@eu4business.eu

Контакти във връзка с техническите изисквания — Колумбия

Инспекторат по въпросите на промишлеността и търговията (SIC) към Министерството на търговията, промишлеността и туризма (MINCIT)

Carrera 13 # 27—00, подлези: 1-во и3-то, 110311 г. Bogotá D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Факс: + 57 1 5870284

Интернет: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Колумбийски институт за технически стандарти и сертифициране (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52—95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 6078888

Факс: + 57 1 2221435

Електронна поща: direccion@icontec.org

Интернет: https://www.icontec.org/

Национален орган за акредитация на Колумбия (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 — 83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 742 7592, текст 103

Факс: + 57 1 321 2938, текст 117

Интернет: http://www.onac.org.co

Министерство на минното дело и енергетиката

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, № 57—31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 2200300

Факс: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Национален орган за екологични лицензи (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, № 8—40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Факс: + 57 1 3406212

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС) — Колумбия

Поддирекция „Защита и регулиране на здравето на животните“ към колумбийския селскостопански институт

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, № 17—81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Факс: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Център за високи постижения във фитосанитарните въпроси към колумбийския селскостопански институт

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 № 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Факс: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Поддирекция „Защита и регулиране на селското стопанство“ към колумбийския селскостопански институт

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, № 17—81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Факс: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Национален технически комитет по биологична безопасност към колумбийския селскостопански институт

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, № 17—81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Факс: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Министерство на земеделието и развитието на селските райони (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 2543300

Интернет: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Министерство на външните отношения

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, № 5—51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3814000

Факс: + 57 1 3814747

Национален орган за аквакултури и рибарство (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A № 13—09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3770500

Електронна поща: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Интернет: https://www.aunap.gov.co/

Санитарна информационна система за внос и износ на земеделски и животински продукти (SISPAP)

Интернет: https://www.ica.gov.co/

 

Отдел „Многостранни въпроси“ на Министерството на външните работи

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, № 5—51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Факс: + 57 1 3814747

Научноизследователски институт за биологични ресурси Александър фон Хумболд

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, № 15—09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 3202767

Контакти в областта на обществените поръчки — Колумбия

Колумбия Buys Eefficient

Колумбия Compra eficiente

№ 7 График 26—20 Флор 17,10 и 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Тел.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Интернет: https://colombiacompra.gov.co/

Колумбия Електронна система за обществени поръчки (Secop)

 

Интернет:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Виртуален магазин на колумбийската държава: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Еквадор

Национални институции — Еквадор

Централна банка на Еквадор

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto № 11—409 y Briceño, ЕС-170409 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Комитет по външна търговия (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Елой Алфаро и Амазонас, ЕС-Кито, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2239258

Факс: + 593 2 2543897

Национална митническа служба на Еквадор (SENAE)

Адуана дел Еквадор (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, ЕС-Guayaquil, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3731030

Интернет: https://www.aduana.gob.ec/

Национален съвет за зоните за свободна търговия (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9—195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Заместник-секретар по въпросите на междинните и крайните отрасли на Вицеморското министерство на производството и промишлеността към Министерството на производството, външната търговия, инвестициите и рибарството

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26—12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, ЕС-170516 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3948760

Министерство на околната среда

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3987600

Представителства, търговски камари и бизнес асоциации — Еквадор

Делегация на Европейския съюз в Еквадор

Orellana E11—160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Електронна поща: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Посолство на Еквадор в Белгия

AV. Луиз 363—9-и етаж, 1050 Брюксел, БЕЛГИЯ

Тел.: + 32 2644 3258

Електронна поща: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Интернет: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Национална асоциация за търговия със селскостопански продукти

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Aegonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17—21—322, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2230185

Национална отраслова търговска асоциация на Еквадор

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Амазонас Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2230185

Факс: + 593 2 2448118

Електронна поща: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2597980

Електронна поща: contacto@proecuador.gob.ec

Интернет: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Тел.: + 32 2749 1851

Електронна поща: secretariat@eu4business.eu

Контакти във връзка с техническите изисквания — Еквадор

Еквадорска служба за стандартизация (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8—29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17—01—3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Електронна поща: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Интернет: https://www.normalizacion.gob.ec/

Дирекция „Валидиране и сертифициране“ към Еквадорския институт за стандарти

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8—29 y Diego de Almagro, ЕС-Кито, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Факс: + 593 2 2567815

Еквадорска служба за акредитация

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Амазонас N38—42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2454393

Интернет: http://www.acreditacion.gob.ec

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС) — Еквадор

Еквадорска агенция за осигуряване на качеството на земеделските продукти към Министерството на земеделието и животновъдството (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Агенция за регулиране и контрол на фото и зоологическите градини

Телефоно: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30—350 y Av. Амазони. ДД. Mag, piso 9. Кито — Еквадор

Интернет: https://www.agrocalidad.gob.ec

Заместник-секретар по аквакултурите към Министерството на производството, външната търговия, инвестициите и рибарството (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Сан Салвадор Е6—49 y Eloy Alfaro, ЕС-Кито, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3827089

Интернет: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Дирекция „Агроразнообразие“ на подсекретаря по земеделието към Министерството на земеделието и животновъдството

Dirección de Agrodidisidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Afonas y Avenida Eloy Alfaro, ЕС-170516 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Еквадорски институт за интелектуална собственост, Национална дирекция за правна закрила на сортовете растения

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3940000

Министерство на общественото здравеопазване (МПП)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36—64, entre Suecia y Naciones Unidas, ЕС-170515 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3814400

Министерство на производството, външната търговия, инвестициите и рибарството (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Сан Салвадор Е6—49 y Eloy Alfaro, ЕС-Кито, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3827089

Интернет: http://www.produccion.gob.ec/

Национална дирекция „Биологично разнообразие“ към Министерството на околната среда

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, ЕС-170517 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Факс: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Дирекция „Околна среда и устойчиво развитие“ към Министерството на външните работи и миграцията

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, ЕС-170517 Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2993200 текст. + 593 2 2912101

Контакти във връзка с обществените поръчки — Еквадор

Национална служба за обществени поръчки (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38—28 y el Telégrafo, ЕС-Quito, ECUADOR

Тел.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Интернет: www.compraspublicas.gob.ec

 

Перу 

Национални институции — Перу

Централна резервна банка на Перу

Banco Central de Reserva del Perú

441—445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Тел.: + 51 1 6132000

Интернет: http://www.bcrp.gob.pe

Национална митническа инспекция на Перу (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Тел.: + 51 1 3150730

Интернет: http://www.sunat.gob.pe/

Министерство на икономиката и финансите (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Тел.: + 51 1 3115930

Министерство на външната търговия и туризма (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Тел.: + 51 1 5136100

Електронна поща: webmaster@mincetur.gob.pe

Интернет: https://www.gob.pe/mincetur

Обслужване на едно гише на външната търговия (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Тел.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Електронна поща: vuce@mincetur.gob.pe

Интернет: https://www.vuce.gob.pe/

Главна дирекция „Здравеопазване на околната среда“ (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Лима 14), Лима, PERU

Тел.: + 51 1 6314430

Електронна поща: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Интернет: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Представителства, търговски камари и бизнес асоциации — Перу

Делегация на Европейския съюз в Перу

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5 до piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Тел.: + 51 1 4150800

Факс: + 51 1 4214563

Електронна поща: delegation-peru@eeas.europa.eu

Мисия на Перу в Европейския съюз

Посолство на Перу, 212 Tervuren Avenue, 1150 Брюксел, БЕЛГИЯ

Тел.: + 32 2 733 33 19

Електронна поща: info@embaperu.be

Интернет: https://www.embajadaperu.be/

Търговска камара на Белго Перу — Брюксел

Rue Hobbema 75, 1000 Brussels, Belgium

Tel: + 32 475 920 974 електронен адрес:

 уебсайт

info@belgoperu.com: www.belgoperu.com 

Търговска камара на Белго Перу — Антверпен

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerp, Белгия

Тел.: + 32 475 920 974 електронен адрес:

 уебсайт

info@belgoperu.com: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Тел.: + 32 2749 1851

Електронна поща: secretariat@eu4business.eu

Контакти във връзка с техническите изисквания — Перу

Национален институт за качество (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Тел.: + 51 1 6408820

Електронна поща: inacal@inacal.gob.pe

Интернет: https://www.inacal.gob.pe/

Национален институт за защита на конкуренцията и защита на интелектуалната собственост (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Факс: + 51 1 2241715

Министерство на транспорта и комуникациите, Заместник-Министерство на транспорта

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 6157800

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС) — Перу

Национална служба за селскостопанско здравеопазване (SENASA), Министерство на земеделието и напояването

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina № 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 3133300

Електронна поща: senasacontigo@senasa.gob.pe

Национална здравна организация в областта на рибарството (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué № 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Тел.: + 51 1 2138570

Интернет: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Министерство на производството (ПРОДУК)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Тел.: + 51 1 6162222

Електронна поща: consultas@produce.gob.pe

Поддирекция за карантина на животните, Главна дирекция „Здравеопазване на животните“, Национална служба за селскостопанско здравеопазване, Министерство на земеделието и напояването

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina № 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Факс: + 51 1 3401486

Електронна поща: senasacontigo@senasa.gob.pe

Дирекция по изобретения и нови технологии (DIN), Национален институт за защита на конкуренцията и защита на интелектуалната собственост (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Факс: + 51 1 2241715

Поддирекция „Растителна карантина „, Главна дирекция „Растително здраве“, Национална служба за селскостопанско здравеопазване, Министерство на земеделието и напояването

Subdirección de cuarentena Vegtal, Dirección General de Sanidad Vegtal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina № 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Факс: + 51 1 3401486

Главна дирекция „Биологично разнообразие“, Министерство на околната среда

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Тел.: + 51 1 6116000, удължаване 1349

Факс: + 51 1 6116000, удължаване 1349

Национален институт за аграрни иновации

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Тел.: + 51 1 3492600, удължаване 295

Факс: + 51 1 3495646

Перуански комитет по козметика и хигиена към Търговската камара

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Тел.: + 51 1 4633434

Генерална дирекция по лекарствата, доставките и наркотиците (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Тел.: + 51 1 6314300 

Интернет: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Национален съвет за забрана на химическото оръжие към Министерството на външните работи

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Тел.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Факс: + 51 1 2042498

Контакти в областта на обществените поръчки — Перу

Агенция за надзор на държавните поръчки (ОССЕ)

Organismo Supervisory de las Contrataciones del Estado (ОССЕ)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 S/n Jesús María, Lima 11, PERU

Тел.: + 51 1 6143636

Интернет: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Национален регистър на доставчиците (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 S/n Jesús María, Lima 11, PERU

Тел.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Електронна поща: rnpatiende@osce.gob.pe

Интернет: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Допълнителни връзки

Източници

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки