Здравеопазване и защита на потребителите при животински и растителни продукти

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Здраве на животните

Задължителни условия за внос на животни и продукти от животински произход в ЕС (одобрение на национално равнище на здравен статус, одобрена институция, здравен сертификат, здравен контрол, общ ветеринарен входен документ (ОВВД)

 

Здравен контрол на живи животни

Живи животни могат да бъдат внасяни в ЕС само ако идват от трета държава, включена в положителен списък на отговарящи на условията за подпомагане държави за съответното животно, придружени от съответните сертификати и са преминали задължителния контрол на граничния инспекционен пункт (ГИП) на съответната държава членка.

 

Здравен контрол на продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека

Вносът на продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на следните ветеринарно-санитарни изисквания, свързани, наред с другото, със здравните условия, свързани с общественото здраве и със защитата на добитъка, одобрението на здравеопазването от страна на държавата и одобрените предприятия.

 

Здравен контрол на продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от човека

Вносът в ЕС на продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на общите правила за общественото здраве и здравето на животните. Това се прави, за да се гарантират високи нива на здраве и безопасност във всички хранителни и фуражни култури и да се избегне разпространението на болести, които са опасни за добитъка и хората.

 

Здравен контрол на рибни продукти, предназначени за консумация от човека

Вносът на рибни продукти и продукти от аквакултури за консумация от човека трябва да отговаря на общите здравни изисквания, свързани с одобрението на здравословното състояние от страна на оторизирана държава, одобрено предприятие, здравни сертификати и здравен контрол.

 

Здравен контрол на рибни продукти, непредназначени за консумация от човека

Вносът на продукти от риболов и аквакултури, които не са предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на общите здравни изисквания, свързани с одобрението на здравословното състояние от страна на оторизирана държава, одобрено предприятие, здравни сертификати и здравен контрол.

 

Здравен контрол на сперма, яйцеклетки и ембриони

Вносът на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни в Европейския съюз трябва да има за цел да се гарантира отсъствието на специфични патогени, които могат да бъдат пренесени от тези продукти, и да се избегне замърсяването на женските реципиенти и на тяхното потомство.

 

Здраве на растенията

Защитни мерки срещу въвеждането в ЕС на растения, вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение

 

Фитосанитарен контрол

Вносът в ЕС на растителни продукти и всякакви материали, които могат да овладеят нашествия на вредители по растенията (например дървени продукти, почва и т.н.), могат да бъдат обект на защитни мерки. Целта е да се предотврати въвеждането и/или разпространението на организми, вредни за растенията или продуктите от растителен произход, които пресичат границите на ЕС.

 

Безопасност на храните и фуражите

Вносът на храни и фуражи от неживотински произход се разрешава само ако отговарят на общите условия и на специфичните разпоредби, предназначени да предотвратят рисковете за здравето на хората и животните.

 

Проследимост, съответствие и отговорност в храните и фуражите

Храните и фуражите не могат да бъдат пускани на пазара на Европейския съюз (ЕС), ако не са безопасни. Законодателството на ЕС в областта на храните има за цел не само високо равнище на защита на човешкия живот и здраве и интересите на потребителите, но и защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда.

 

Здравен контрол на храните от неживотински произход

Вносът в ЕС на храни от неживотински произход се разрешава само ако идват от предприятия, които имат представител в ЕС и отговарят на общите и специфични правила, предназначени да предотвратят риска за здравето на хората и животните и за опазването на околната среда.

 

Здравен контрол на храни от неживотински произход

Вносът на храни от неживотински произход в Европейския съюз (ЕС) трябва да отговаря на общите условия и специфичните разпоредби, насочени към предотвратяване на риска за общественото здраве и за защита на интересите на потребителите.

 

Здравен контрол на изделия в контакт с хранителни продукти

Материалите и предметите, предназначени да влизат в контакт с храни (пряко или непряко), трябва да отговарят на изискванията на ЕС, предназначени да гарантират високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите.

 

Здравен контрол на генетично модифицирани храни и нови храни

Вносът в ЕС на генетично модифицирани (ГМ) храни и на нови храни трябва да отговаря на специфични процедури за разрешаване, за да се гарантира най-високо равнище на защита на човешкото здраве.

 

Контрол върху здравето и етикетирането на тютюневите изделия

Всички тютюневи изделия, внасяни в ЕС, трябва да са в съответствие с новата правна рамка (приложима от 20 май 2016 г.), която урежда производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия с цел защита на общественото здраве и интересите на потребителите.

 

Контрол на химически вещества в храните

Вносът на хранителни продукти и фуражи се разрешава само ако те не съдържат химически остатъци (напр. ветеринарни лекарства, пестициди и замърсители) на нива, които биха могли да застрашат човешкото здраве.

 

Контрол на остатъчните вещества от ветеринарни лекарства при животни и животински продукти за консумация от човека

Вносът в ЕС на животински продукти за консумация от човека се разрешава само ако те са в съответствие със законодателството на ЕС, което ограничава количеството на химичните вещества и остатъците, разрешени за живи животни и животински продукти.

 

Контрол на замърсителите в храните

Вносът в ЕС на храни следва да е в съответствие със законодателството на ЕС, предназначено да гарантира, че пуснатите на пазара храни са безопасни за консумация и не съдържат замърсители в количества, които биха могли да застрашат човешкото здраве.

 

Контрол на остатъчните вещества от пестициди в растителни и животински продукти, предназначени за консумация от човека

Вносът на растителни и животински продукти, предназначени за консумация от човека, които може да съдържат остатъчни вещества от пестициди, е разрешен само при спазване на законодателството на ЕС, предназначено да контролира наличието на химически вещества и остатъчни вещества в живи животни, животински продукти и продукти от растителен произход.

 

Стандарти за търговия (качествени) за селскостопански и рибни продукти

Някои селскостопански и рибни продукти, доставяни в прясно състояние на потребителя, трябва да отговарят на общите стандарти за търговия и качество, които се отнасят до различни аспекти (свежест, размер, качество, представяне, толеранс, маркиране и т.н.) и могат да бъдат наблюдавани посредством документни и/или физически проверки.

 

Пазарни стандарти за яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

Яйцата за люпене и малките пилета, внасяни в ЕС, трябва да имат ясни указания за тяхната цел и страна на произход. Разрешено е опаковането да се извършва само на едни и същи видове, категории и домашни птици.

 

Пазарни стандарти за яйца

Внасяните яйца от кокошки носачки, подходящи за консумация от човека или за употреба в хранително-вкусовата промишленост, не могат да бъдат пускани на пазара на Европейския съюз (ЕС), освен ако не са в съответствие с правилата на ЕС за класифициране, маркиране и етикетиране/опаковане.

 

Пазарни стандарти за някои рибни продукти

Някои рибни продукти могат да бъдат внасяни от трети държави и предлагани на пазара в рамките на Европейския съюз (ЕС) само ако отговарят на правилата на ЕС за класификация по свежест, категории размери и тегло, опаковане, представяне и етикетиране.

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци, които са предназначени за продажба в прясно състояние на потребителите в ЕС, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и ако държавата на произход е посочена съгласно разпоредбите на ЕС. Предвидени са специални разпоредби за вноса на такива продукти от Индия, Кения, Мароко, Сенегал, Турция и Южна Африка.

 

Търговски стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Индия

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци от Кения

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци от Мароко

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци от Сенегал

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци от Турция

 

Търговски стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Южна Африка

 

Стандарти за предлагане на пазара на пресни банани

Вносните банани трябва да отговарят на правилата на ЕС в области като качество, оразмеряване, представяне и т.н., преди да бъдат пуснати на пазара.

 

Стандарти за предлагане на пазара на коноп

(изисква се само за семена от коноп) Вносни конопени семена трябва да бъдат подлагани на проверки в области като целта и съдържанието на канабинол (ТХК).

 

Стандарти за предлагане на пазара на хмел

Хмел и продукти от хмел могат да бъдат внасяни в ЕС само ако докажат, че техните стандарти за качество са най-малкото равностойни на минималните пазарни изисквания, установени от ЕС.

 

Стандарти за предлагане на пазара на натурална минерална вода

Използването на описанията и определенията на натуралната минерална вода е задължително за експорта на бутилирана вода на пазара на ЕС, както и на спазването на стандартните критерии за качество.

 

Маркетинговите стандарти за зехтина

Използването на описания и определения за маслиновите масла и за маслиновите масла от маслинено кюспе е задължително за износа на маслиново масло на пазара на ЕС, както и за спазването на стандартните критерии за качество.

 

Пазарни стандарти за птиче месо

Внесеното месо от домашни птици трябва да отговаря на правилата на ЕС в области като опазване, критерии за класифициране, етикетиране и съдържание на вода, преди да бъде пуснато на пазара.

 

Пазарни стандарти за консервирани сардини

Внасяните консервирани сардини трябва да отговарят на правилата на ЕС в области като вид, представяне, обхващащи медии, стерилизация и т.н., преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС.

 

Изисквания за предлагане на пазара на семена и посадъчен материал

Семената и посадъчният материал, които навлизат на пазара на ЕС, трябва да спазват специфичното законодателство на ЕС относно изискванията за предлагане на пазара. Те са предназначени да гарантират, че продуктите отговарят на критериите за здраве и високо качество, както и на опазването на биологичното разнообразие.

 

Стандарти за предлагане на пазара на консервирана риба тон и паламуд

Консервираната риба тон и паламуд, внасяни в ЕС, трябва да спазват пазарните стандарти по отношение на използването на рибни видове, хомогенността, обхващането на средата, търговското описание и др., преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС.

 

Сертификат и доклад за извършен анализ на вино, гроздов сок и мъст

Разрешителното за внос на вино, гроздова мъст и гроздов сок изисква документ V I 1, който представлява сертификат за анализния доклад, издаден от призната от третата страна официална лаборатория.

 

Продукти от биологично производство

Описание на схемата за биологично производство, която има за цел насърчаване на качествени стоки и интегриране на опазването на околната среда в селското стопанство.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки