Речник на термините:

Най-слабо развити страни

Най-слабо развитите държави са държави с ниски доходи, които са изправени пред сериозни структурни пречки пред устойчивото развитие. Те са силно уязвими по отношение на икономически и екологични сътресения и имат ниски нива на човешки ресурси. Понастоящем 47 държави са включени в списъка на най-слабо развитите държави, който се преразглежда на всеки три години. Най-слабо развитите страни имат изключителен достъп до някои международни мерки за подпомагане, по-специално в областта на помощта за развитие и търговията.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки