Όρος στο γλωσσάριο:

Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) είναι χώρες χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά εμπόδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις και έχουν χαμηλά επίπεδα ανθρώπινων πόρων. Επί του παρόντος υπάρχουν 47 χώρες στον κατάλογο των ΛΑΧ, ο οποίος επανεξετάζεται ανά τριετία. Οι ΛΑΧ έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε ορισμένα διεθνή μέτρα στήριξης, ιδίως στους τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας και του εμπορίου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις