Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum

ØPA'en mellem Cariforum og EU gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Caribien. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med 14 caribiske stater gavner din handel.

Øjeblikkeligt overblik

Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU blev undertegnet i oktober 2008. Der er ikke blot tale om en aftale om handel med varer. Den omfatter forpligtelser vedrørende handel med tjenesteydelser, investeringer, handelsrelaterede spørgsmål såsom konkurrencepolitik, offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder samt aspekter vedrørende bæredygtig udvikling. Aftalen:

 • hjælper de to regioner med at investere i og handle med hinanden
 • giver forudsigelig markedsadgang for erhvervsdrivende i EU og Caribien
 • gradvist åbner EU-markedet for tjenesteydelser, herunder kreative industrier og underholdningsindustrier, samt det caribiske marked for EU-tjenesteudbydere
 • sikrer told- og kvotefri markedsadgang til EU for alle produkter
 • EU's eksport af følsomme produkter liberaliseres gradvist over en periode på 25 år
 • gør det muligt for Cariforum-virksomheder at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i EU
 • indeholder en regional præferenceklausul for handel i den caribiske region, der fremmer regional integration og regionale værdikæder.

Aftalen indeholder også en særskilt protokol om kulturelt samarbejde, som har til formål at forbedre betingelserne for udveksling af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser mellem Cariforumlandene og EU. ØPA'en Cariforum-EU er den første handelsaftale, hvori EU specifikt har medtaget omfattende bestemmelser om kultur.

Begunstigede lande

I alt er 14 Cariforumlande i færd med at gennemføre de økonomiske partnerskabsaftaler mellem Cariforum og EU:

 • Den Dominikanske Republik
 • Det Caribiske Fællesskab udtaler:
  • Antigua og Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent og Grenadinerne
  • Saint Kitts og Nevis
  • Surinam
  • Trinidad og Tobago

Haiti undertegnede også aftalen i december 2009, men anvender den endnu ikke, indtil den er ratificeret af landets parlament.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for de caribiske lande

ØPA'en forudser asymmetrier til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldt ud, har Cariforumlandene 15-25 år til at åbne for import fra EU. Desuden vil producenter af 17 % af de mest følsomme varer (hovedsagelig fra HS-kapitel 1-24) nyde permanent beskyttelse mod konkurrence.

Toldsatser

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang for alle varer fra Cariforumlandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og gratis for alle produkter fra Cariforum
 • De caribiske lande udfaser tolden gradvist over 15-25 år. 17 % af produkterne og tjenesteydelserne betragtes som følsomme og er helt udelukket fra liberalisering. Hvis importen af visse EU-varer til Cariforumlandene pludselig stiger og truer den lokale produktion, kan der anvendes beskyttelsesforanstaltninger såsom importkvoter.
 • Alle toldsatser findes i bilag 1, 2 og 3 til ØPA'en Cariforum-EU. Bemærk, at ikke alle Cariforumlande følger den samme liberaliseringsplan.
 • Brug søgefunktionen i My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte toldmyndighederne.
 •  Der er særlige bestemmelser om import af mælkepulver til Den Dominikanske Republik - der er importkontingenter med præferencetold.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Kapitlet om oprindelsesregler i ØPA'er finder anvendelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Min handelsassistent. For at se kravene til dit produkt skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • Få mere at vide om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS-standarder), som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i My Trade Assistant. For at se kravene til dit produkt skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn med den indbyggede søgemaskine.

Toldbehandlingsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbeviser

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-lande ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Det kan enten være:

 • Varecertifikat EUR.1 - udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler. Beviset for oprindelsesstatus er gyldigt i en periode på ti måneder fra udstedelsesdatoen.
 • Fakturaerklæring – udstedt af enhver eksportør for forsendelser til en værdi af 6 000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører for forsendelser af en hvilken som helst værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Kumulativ behandling

I tilfælde af krav om kumulation i forbindelse med anvendelse af materialer fra en ØPA-partner, en anden AVS-stat end et Cariforumland eller et OLT eller bearbejdning eller forarbejdning i disse lande skal du fremlægge følgende dokumentation for toldmyndighederne:

 • for leverede materialer et varecertifikat EUR.1 eller en leverandørerklæring
 • for den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget, en særskilt leverandørerklæring.

Der skal fremlægges en særskilt leverandørerklæring på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument for hver sending leverede materialer med en fuldstændig beskrivelse af disse materialer.

Andre dokumenter

 • Få mere at vide om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • Bestemmelserne om ophavsret har til formål at sikre, at rettighedshavere fra både EU og Cariforumlandene får passende kompensation for brugen af deres værker. Cariforumrettighedsindehavere, der ønsker at eksportere ophavsretligt beskyttede produkter eller tjenesteydelser til EU, bør derfor have lettere ved at opnå betaling for brugen af sådanne produkter og tjenesteydelser.
 • ØPA'en (kapitlet om tjenesteydelser) indeholder markedsadgangsforpligtelser for 27 EU-lande (undtagen Belgien) med hensyn til udveksling af underholdningstjenester, undtagen audiovisuelle tjenester. Det betyder, at Cariforum-kunstnere, musikere og andre kulturarbejdere, der er registreret som en virksomhed, kan sende deres medlemmer eller ansatte til 27 EU-lande for at levere underholdningstjenester såsom forestillinger, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder.
 • Forhandlingerne om aftalen om beskyttelse af geografiske betegnelser er i gang

Handel med tjenesteydelser

Da ØPA'en er asymmetrisk til fordel for de caribiske stater, åbner Cariforum 65-75 % af deres markeder med fokus på de sektorer, der har størst indvirkning på udviklingen, og hvor der er behov for investeringer og teknologioverførsel, mens EU åbner 90 % af sit marked for tjenesteydelser.

De to parter drøfter i øjeblikket:

 • turisme
 • aktivering af kulturprotokollen
 • om nedsættelse af et serviceudvalg

Venligst

Offentlige indkøb

Investeringer

Andet (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

ØPA'en hjælper den caribiske udvikling gennem større integration i den globale og regionale handel og nye markedsmuligheder:

 • åbning af handelen med tjenesteydelser og investeringer
 • gøre det lettere at drive forretning i Caribien - herunder regler, der skal sikre fair konkurrence
 • yde finansiel støtte fra EU for at hjælpe med at:
  • regeringer gennemfører ØPA-virksomhederne
  • at anvende ØPA'en til at eksportere mere og tiltrække flere eksterne investeringer

Konkurrence

Siden 2014 har EU standset eksportsubsidier for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.

EU har minimeret foranstaltninger med produktions- og handelsforvridende virkninger.

Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'er indeholder således noget af det stærkeste sprog om rettigheder og bæredygtig udvikling, der findes i EU-aftaler.

 • "Ikke-gennemførelsesklausulen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af ØPA'er for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentarikerne en klar rolle.

Regional integration

Cariforumlandene er blevet tættere integreret med hinanden. ØPA'en hjælper ved at gøre det lettere at eksportere varer og tjenesteydelser mellem:

 • alle de lande, der udgør Cariforum
 • 17 caribiske territorier med direkte forbindelser til EU-landene (fire franske "regioner i den yderste periferi" og 13 oversøiske territorier - seks britiske, seks nederlandske og et fransk)
 • Cariforumlandene har forpligtet sig til at tilbyde hinanden de samme præferencer, som de giver EU (endnu ikke gennemført fuldt ud)
 • Mellem 2014 og 2020 har EU ydet 346 mio. EUR under det regionale samarbejdsprogram. 

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU hjælper de caribiske regeringer med at opfylde deres forpligtelser på følgende måder:

 • For det første finansierer EU ØPA-gennemførelsesstrukturer i hele Caribien. De er baseret i de nationale handelsministerier og i Cariforumdirektoratet i Det Caribiske Fællesskabs (CARICOM) sekretariat.
 • For det andet har EU under Den Europæiske Forsvarsfond finansieret ØPA-gennemførelsen og programmerne for udvikling af den private sektor for regeringer og virksomheder siden 2012. Sammen med flere caribiske og internationale organer hjælper EU de caribiske lande
  • modernisere den måde, hvorpå de opkræver skatter og indsamler statistikker
  • hjælpe virksomhederne med at opfylde EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder
  • diversificere deres økonomier ved at støtte væksten i deres servicesektor
  • Oprettelse af agenturer for konkurrence, handelsbeskyttelse og beskyttelsesforanstaltninger
   Ydelse af teknisk bistand inden for intellektuelle ejendomsrettigheder
 • For det tredje investerer EU for at hjælpe regeringerne med at integrere sig på andre måder.
  • på tværs af CARICOM: ved at skabe et indre marked og en økonomi (CSME)
  • i DR og Haiti: ved at fremme et tættere samarbejde mellem de to
  • i det østlige Caribien: ved at tilstræbe en tættere integration
 • For det fjerde finansierer EU også lignende arbejde gennem sine landespecifikke programmer.
  • alle stater har ØPA-koordinatorer og -strukturer på plads
  • næsten alle stater har gennemført de progressive runder af toldnedsættelser i 2011 og 2013, 2015 og 2017 som aftalt i ØPA'en
  • Der arbejdes på at styrke CROSQ, et regionalt standardiseringsorgan, og CAHFSA, et regionalt agentur for fødevaresikkerhed, der blev oprettet i 2010.

Fælles institutioner

EU har også bidraget til at omsætte ØPA'en i praksis ved at samarbejde med de caribiske lande om at oprette flere nye fælles caribiske og europæiske institutioner.

Disse organer har til formål at overvåge den måde, hvorpå begge regioner omsætter aftalen i praksis. De har også til formål at sikre, at ØPA'en giver positive resultater, og at løse eventuelle problemer, hvis de opstår.

De seks fælles Cariforum-EU-institutioner:

 • Fælles råd
 • Udvalget for Handel og Udvikling (T&DC)
 • Det parlamentariske udvalg
 • Det Rådgivende Udvalg
 • Det Særlige Udvalg for Toldsamarbejde og Handelslettelser
 • Specialkomitéen for Landbrug.

Hjælp til caribiske virksomheder

EU bidrager også til at gennemføre ØPA'en i praksis gennem sit partnerskab med Caribbean Export, et caribisk agentur, der fremmer handel og investeringer i hele regionen.

EU finansierer programmer, der skal hjælpe caribisk eksport med at arbejde tæt sammen med caribiske virksomheder, så de kan gøre brug af ØPA'en til at udvikle deres produktion og eksportere mere, både til andre caribiske lande og til EU.

Agenturet samarbejder også med regionerne i EU's yderste periferi og de oversøiske lande og territorier (OLT'er) i Caribien for at fremme handelen mellem dem og resten af regionen.

Kulturelt samarbejde

Protokollen om kulturelt samarbejde fastlægger rammerne for øget samarbejde om udvekslinger vedrørende kulturelle aktiviteter og varer og tjenesteydelser mellem Cariforum og EU.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: