Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum

ØPA'en Cariforum-EU gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og at fremme udviklingen i hele Caribien. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med 14 caribiske lande gavner din handel.

Kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU blev undertegnet i oktober 2008. Det er ikke kun en aftale om handel med varer; den omfatter forpligtelser vedrørende handel med tjenesteydelser, investeringer, handelsrelaterede spørgsmål såsom konkurrencepolitik, offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder samt aspekter vedrørende bæredygtig udvikling. Aftalen:

 • hjælper de to regioner med at investere i og handle med hinanden
 • skaber forudsigelig markedsadgang for erhvervsdrivende i EU og Caribien
 • gradvist åbner EU's marked for tjenesteydelser, herunder kreative industrier og underholdningsindustrier, samt det caribiske marked for EU's tjenesteudbydere
 • sikrer told- og kvotefri markedsadgang til EU for alle produkter
 • EU's eksport af følsomme produkter liberaliseres gradvist over en periode på 25 år
 • gør det muligt for Cariforumvirksomheder at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i EU
 • indeholder bestemmelser om regional præference for handel i den caribiske region, der fremmer regional integration og regionale værdikæder.

Aftalen indeholder også en særskilt protokol om kulturelt samarbejde, der har til formål at forbedre betingelserne for udveksling af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser mellem Cariforumlandene og EU. ØPA'en Cariforum-EU er den første handelsaftale, hvori EU specifikt indeholdt omfattende bestemmelser om kultur.

Begunstigede lande

I alt er 14 Cariforumlande i færd med at gennemføre ØPA'erne mellem Cariforum og EU:

 • Den Dominikanske Republik
 • I Det Caribiske Fællesskab hedder det:
  • Antigua og Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent og Grenadinerne
  • Saint Kitts og Nevis
  • Surinam
  • Trinidad og Tobago

Haiti undertegnede også aftalen i december 2009, men anvender den endnu ikke, indtil den er ratificeret af landets parlament.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for de caribiske lande

ØPA'en omfatter asymmetrier til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldt ud, har Cariforumlandene 15-25 år til at åbne for import fra EU. Desuden vil producenter af 17 % af de mest følsomme varer (hovedsagelig fra HS-kapitel 1-24) være permanent beskyttet mod konkurrence.

Tariffer

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang for alle varer fra Cariforumlandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra Cariforum
 • Landene i Caribien udfaser gradvist tolden over 15-25 år. 17 % af produkterne og tjenesteydelserne betragtes som følsomme og er fuldstændig udelukket fra liberaliseringen. Hvis importen af visse EU-varer til Cariforumlandene pludselig stiger og truer den lokale produktion, kan der anvendes beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter.
 • Al told findes i bilag 1,2 og 3 til ØPA'en Cariforum-EU. Bemærk, at ikke alle Cariforumlandene følger samme liberaliseringsplan.
 • Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.
 •  Der findes særlige bestemmelser om import af mælkepulver til Den Dominikanske Republik — der findes importkontingenter med præferencetold.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Kapitlet om oprindelsesregler i ØPA'er finder anvendelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Mit handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

 • Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade-assistenten. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbeviser

For at være omfattet af præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i ØPA-lande være ledsaget af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan enten være:

 • Varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler. Beviset for oprindelsesstatus er gyldigt i ti måneder fra udstedelsesdatoen.
 • Fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6,000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når De udfylder en fakturaerklæring, skal De være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at Deres produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Kumulativ behandling

I tilfælde af påberåbelse af kumulation med hensyn til anvendelsen af materialer fra en ØPA-partner, en AVS-stat, der ikke er et Cariforumland, eller et OLT, eller af bearbejdning eller forarbejdning foretaget i disse lande, skal De fremlægge følgende dokumentation for toldmyndighederne:

 • for leverede materialer, et varecertifikat EUR.1 eller en leverandørerklæring
 • for bearbejdninger eller forarbejdninger, en særskilt leverandørerklæring.

Der skal for hver sending af leverede materialer fremlægges en særskilt leverandørerklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument med en fuldstændig beskrivelse af disse materialer.

Andre dokumenter

 • Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • Bestemmelser vedrørende ophavsret har til formål at sikre, at rettighedshavere fra både EU- og Cariforumlandene får passende kompensation for brugen af deres værker. Derfor bør Cariforumrettighedshavere, der ønsker at eksportere ophavsretligt beskyttede produkter eller tjenesteydelser til EU, finde det lettere at opnå betaling for brugen af sådanne produkter og tjenesteydelser.
 • ØPA'en (kapitlet om tjenesteydelser) indeholder markedsadgangsforpligtelser for 27 EU-lande (undtagen Belgien) for udveksling af underholdningstjenester, undtagen audiovisuelle tjenester. Det betyder, at Cariforumkunstnere, musikere og andre kulturarbejdere, der er registreret som virksomheder, kan sende deres medlemmer eller ansatte til 27 EU-lande for at levere underholdningstjenester såsom fremførelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder.
 • Forhandlingerne om aftalen om beskyttelse af geografiske betegnelser er i gang

Handel med tjenesteydelser

Da ØPA'en er asymmetrisk til fordel for de caribiske stater, åbner Cariforum 65-75 % af deres markeder med fokus på de sektorer, der har størst indvirkning på udviklingen, og hvor der er behov for investeringer og teknologioverførsel, mens EU åbner op for 90 % af sit tjenestemarked.

De to parter drøfter i øjeblikket:

 • turisme
 • aktivering af kulturprotokollen
 • nedsættelse af et udvalg for tjenesteydelser

De bedes

Offentlige indkøb

Investering

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

ØPA'en hjælper den caribiske udvikling gennem større integration i den globale og regionale handel og nye markedsmuligheder:

 • åbning af handelen med tjenesteydelser og investeringer
 • gøre det lettere at drive forretning i Caribien — herunder regler til sikring af fair konkurrence
 • at yde finansiel støtte fra EU for at hjælpe med at:
  • regeringerne gennemfører ØPA-virksomhederne
  • at anvende ØPA'en til at eksportere mere og tiltrække flere eksterne investeringer

Konkurrence

Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.

EU har minimeret foranstaltninger med produktions- og handelsforvridende virkninger.

Hvis den lokale industri trues af den kraftige stigning i importen fra Europa, gør ØPA'erne det muligt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Ikkegennemførelsesbestemmelsen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Regional integration

Cariforumlandene er blevet tættere integreret. ØPA'en hjælper ved at gøre det lettere at eksportere varer og tjenesteydelser mellem:

 • alle de lande, der udgør Cariforum
 • 17 caribiske territorier med direkte forbindelser til EU-lande (fire franske "regioner i den yderste periferi" og 13 oversøiske territorier — seks britiske, seks nederlandske og en fransk)
 • Cariforumlandene har forpligtet sig til at tilbyde hinanden de samme præferencer, de giver EU (endnu ikke fuldt ud gennemført)
 • Mellem 2014 og 2020 har EU ydet 346 mio. EUR under det regionale samarbejdsprogram. 

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU hjælper de caribiske regeringer med at opfylde deres forpligtelser på følgende måder:

 • For det første finansierer EU gennemførelsesstrukturerne for ØPA'er i hele Caribien. De er placeret i de nationale handelsministerier og i Cariforumdirektoratet i Det Caribiske Fællesskabs sekretariat (CARICOM).
 • For det andet har EU under EUF finansieret gennemførelsen af ØPA og programmer for udvikling af den private sektor for regeringer og virksomheder siden 2012. I samarbejde med flere caribiske og internationale organer hjælper EU de caribiske lande
  • modernisere den måde, hvorpå de hæver skatterne og indsamler statistikker
  • hjælpe virksomheder med at opfylde EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder
  • diversificere deres økonomier ved at støtte væksten i deres servicesektor
  • Oprettelse af organer for konkurrence, handelsforsvar og
   beskyttelsesforanstaltninger — teknisk bistand på IPR-området
 • For det tredje investerer EU for at hjælpe regeringerne med at integrere sig på andre måder
  • på tværs af CARICOM: ved at skabe et indre marked og en økonomi (CSME)
  • i DR og Haiti: ved at fremme et tættere samarbejde mellem de to parter
  • i det østlige Caribien: ved at tilstræbe tættere integration
 • For det fjerde finansierer EU også lignende arbejde gennem sine landespecifikke programmer.
  • alle lande har indført ØPA-koordinatorer og -strukturer
  • næsten alle stater har gennemført de gradvise toldnedsættelser i 2011 og 2013, 2015 og 2017 som aftalt i ØPA'en.
  • der arbejdes på at styrke CROSQ, et regionalt standardiseringsorgan, og CAHFSA, et regionalt fødevaresikkerhedsagentur, der blev oprettet i 2010.

Fælles institutioner

EU har også bidraget til at omsætte ØPA'en i praksis ved at samarbejde med de caribiske lande om at oprette flere nye fælles europæiske institutioner i Caribien.

Disse organer har til formål at overvåge, hvordan begge regioner gennemfører aftalen i praksis. De har også til formål at sikre, at ØPA'en giver positive resultater, og at løse eventuelle problemer.

De seks fælles Cariforum-EU-institutioner:

 • Fælles råd
 • Udvalget for Handel og Udvikling (T -DC)
 • Det parlamentariske udvalg
 • Rådgivende udvalg
 • Det Særlige Udvalg for Toldsamarbejde og Handelslettelser
 • Specialkomitéen for Landbrug.

Hjælp til de vestindiske virksomheder

EU hjælper også med at omsætte ØPA'en til praksis gennem sit partnerskab med Caribien Export, et amerikansk agentur, der fremmer handel og investeringer i hele regionen.

EU finansierer programmer, der skal hjælpe Caribien med at arbejde tæt sammen med caribiske virksomheder, så de kan gøre brug af ØPA'en til at udvikle deres produktion og eksportere mere, både til andre caribiske lande og til EU.

Agenturet samarbejder også med regionerne i EU's yderste periferi og oversøiske lande og territorier (OLT'er) i Caribien for at fremme handelen mellem dem og resten af regionen.

Kulturelt samarbejde

Protokollen om kulturelt samarbejde fastlægger rammerne for øget samarbejde om udveksling af kulturelle aktiviteter og varer og tjenesteydelser mellem Cariforum og EU.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje