ØPA — Centralafrika

ØPA'en mellem EU og Centralafrika gør det lettere for borgere og virksomheder fra EU og Cameroun at investere i og handle med hinanden og at fremme udviklingen i hele Centralafrika. Find ud af, hvordan EU's ØPA med Cameroun kan gavne din handel.

Kort fortalt

Forhandlingerne om en omfattende ØPA med hele Centralafrika blev indledt i 2003. Indtil videre er en ØPA mellem EU og Cameroun trådt i kraft, hvilket er et skridt i retning af at opnå en fuldstændig regional aftale.

Aftalen har givet Cameroun fri adgang til EU-markedet uden fortilfælde for alle dets produkter. Disse omfatter bananer, aluminium, forarbejdede kakaoprodukter, krydsfiner og andre friske og forarbejdede landbrugsprodukter. EU har på sin side nydt godt af en gradvis liberalisering af sine produkter på Camerouns marked siden den 4. august 2016.

Begunstigede lande

 • Cameroun er i øjeblikket det eneste land i Centralafrika, der gennemfører ØPA'en.
 • Gabon og Congo (Brazzaville) har endnu ikke undertegnet den økonomiske partnerskabsaftale. Congo handler med EU under EU's GSP, mens Gabon som et højere mellemindkomstland ifølge Verdensbankens klassifikation ikke har været berettiget til GSP-ordningen siden den 1. januar 2014.
 • Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, São Tomé og Príncipe og Ækvatorialguinea er mindst udviklede lande, så de nyder godt af told- og kvotefri adgang til EU i henhold til EU's EBA-ordning.
 • EU og de centralafrikanske regionale organisationer (CEMAC og CEEAC) undersøger muligheden for at indgå en omfattende økonomisk partnerskabsaftale gennem den trinvise aftale, som Cameroun allerede anvender.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for Centralafrika

Under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer mellem parterne indeholder ØPA'en bestemmelser om asymmetrier til fordel for Cameroun, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for visse følsomme landbrugsmarkeder og -industrier.

 • EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldstændigt, men Cameroun har 15 år til at åbne for import fra EU. Desuden vil producenter af 20 % af de mest følsomme varer være permanent beskyttet mod konkurrence.

Tariffer

 • EU indrømmer nultold og nulkvoter for import fra Cameroun. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter.
 • Cameroun udfaser tolden på 80 % af varerne gradvist over 15 år. Følsomme produkter, herunder de fleste typer kød, vin og spiritus, malt, mejeriprodukter, mel, visse grøntsager, træ og træprodukter, brugt tøj og tekstiler, malerier og brugte dæk er fuldstændig udelukket fra liberaliseringen.
 • Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Nye, forbedrede oprindelsesregler er i øjeblikket under forhandling og vil blive knyttet som bilag til ØPA'en så hurtigt som muligt.

I mellemtiden er Cameroun omfattet af den generelle ØPA's forbedrede oprindelsesregler (link), der er indeholdt i Rådets forordning (EF) nr. 2016/1076 (ex 1528/2007) om markedsadgang i EU.

Tolerance

Tolerancerne i ØPA'en er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % i prisen ab fabrik for det endelige produkt i stedet for 10 % i henhold til de fleste af EU's aftaler. For tekstiler og beklædningsgenstande gælder der specifikke tolerancer.

Kumulation

ØPA'en mellem EU og Centralafrika omfatter følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU.
 • Diagonal kumulation og fuldstændig kumulation med OLT og AVS-lande på visse betingelser.
 • Kumulation med tilgrænsende udviklingslande på visse betingelser.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Der kan anmodes om tilbagebetaling af told på materialer, der tidligere er blevet importeret med henblik på yderligere forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en ØPA med EU.

Betingelser for fartøjer

Fisk fanget på åbent hav og i Camerouns eksklusive økonomiske zoner kan kun anses for at have oprindelse i Cameroun, når de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, det flag, under hvilket det "sejler", og til deres ejerskab.

Der er ikke noget specifikt krav til besætningens, skibsførerens eller officerernes nationalitet. Disse krav, som var indeholdt i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk fanget i ØPA-lande oprindelsesstatus.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer [link], som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen My Trade Assistant.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

 Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt alle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at kunne opnå præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i Cameroun være ledsaget af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan enten være:
  • Varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6,000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

Andre dokumenter

 • Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer [link], der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Mægling og voldgift

Procedurereglerne for mægling og voldgift samt adfærdskodeksen for voldgiftsmænd er blevet vedtaget for nylig ved Rådets afgørelse 2019/1954.

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU standset eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til alle ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridende foranstaltninger
 • Hvis den lokale industri trues på grund af kraftige importstigninger fra Europa, giver ØPA'en Cameroun mulighed for at udløse foranstaltninger for at beskytte følsomme sektorer.

Udviklingssamarbejde

For at kunne drage fuld fordel af ØPA'ens handelspræferencer har aftalen også et samarbejdselement. De vigtigste prioriterede områder for udviklingssamarbejdet, som EU og Cameroun har udpeget, er:

 • Udvikling af grundlæggende regional infrastruktur
 • Landbrug og fødevaresikkerhed
 • Industri, diversificering og økonomiernes konkurrenceevne
 • Styrkelse af den regionale integration
 • Forbedring af erhvervsklimaet
 • Støtte til gennemførelse af handelsrelaterede regler.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Ikkegennemførelsesbestemmelsen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • Det Blandede ØPA-Udvalg har til opgave at overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje